Rapport från församlingsstyrelsens 
möte den 18 januari 2018

Immanuelskyrkans församlingsstyrelse sammanträde den 18 januari 2018.
Rapporter: 
Ordföranden konstaterade med glädje att det hos Internationella gruppen fanns ett ”rekryteringsbord”, som valberedningen arrangerade i anslutning till gudstjänsten den 14 januari. Ett bord där intresserade kunde få information och också kandidera till de förtroendeuppdrag som väljs på årsmötet den 22 april.
 Samma söndag aviserades att Marco Helles inte ställer upp för omval som församlingens ordförande.

Ulla Marie Gunner rapporterade att söndagen den 21 januari håller den portugisiskt/spansktalande gruppen gudstjänst i Immanuelskyrkans kapell. Dessa gudstjänster kommer att fortsätta under våren. 
Ulla Marie Gunner har också i ett möte med Trygghetsrådet samtalat om kompetens- och verksamhetsutveckling.
 Rapporterades också att det finns flera sökanden, både till musikertjänsten i Internationella gruppen och till den utlysta diakontjänsten. 


GDPR är ett nytt regelverk gällande register och sekretesser som ska stärka integritetsskyddet och som församlingen nu måste anpassa sig till. Församlingens digitala arbetsverktyg ”Aveny” måste kompletteras och personalen måste utbildas. Detta kommer att kräva stora resurser. För att underlätta arbetet har en GDPR-grupp bildats i koncernen och Probitas arbetar på att engagera en jurist, till stöd i denna fråga.

En liten arbetsgrupp, bestående av Margoth Sonnebo och Hans-Olof Hagén har tittat vidare på verksamheten på Löjtnantsgatan i anslutning till den utredning som tidigare gjorts. Arbetsgruppen vill ha som målsättning att prioritera yngre ( d v s -65år) hyresgäster vid uthyrning av lägenheter. Styrelsen tar upp frågan vid kommande sammanträde.

Equmenia Immanuel Stockholm rapporterade att man nu förbereder sitt årsmöte och att valberedningen är igång med sitt arbete. SMU-föreningen kommer att läggas ner på kommande årsmöte och församlingsstyrelsen beslutade att SMU:s tillgångar tillfaller Equmenia Immanuel Stockholm.
 Vidare rapporterades att kommunikationsarbetet kommer att drivas i enlighet med församlingens kommunikationspolicy och strategi. Equmeniaföreningen kommer dock att starta ett eget instagramkonto. 


Det finns idag inte någon utsmyckningsgrupp, med ansvar för kyrksal och kyrktorg. En sådan grupp bör ha kompetens att ta ett helhetsgrepp på området och arbeta tillsammans med ledningsgruppen. Tills annat beslut fattas i frågan handhas uppgifterna av ledningsgruppen.

Julmarknadens intäkter fördelas varje år efter en antagen princip: två tredjedelar går till våra vänförsamligar och en tredjedel till stöd för Equmeniakyrkans internationella mission. Frågan har rests om också Diakonia ska vara mottagare av en del av julmarknadsintäkterna, men styrelsen beslutade att den antagna principen ska fortsätta gälla.

Kommunikationsutskottet har bedömt den skyltning som finns på kyrkans fasader som otillräcklig och att detta gör kyrkobyggnaden anonym för förbipasserande. Styrelsen gav nu ledningsgruppen i uppdrag att arbeta vidare med detta, efter förslag som finns utarbetade från 2012, och återkomma med rapport/förslag till styrelsemötet i maj.

Församlingens miljö- och rättvisegrupp har skickat en motion om klimat till Equmeniakyrkans kyrkokonferens 2018. Motionärerna vill att församlingen ställer sig bakom motionen. Styrelsen är generellt positiv till motionens andemening när det gäller församlingens policies och att församlingen också ska agera konsekvent och klimartsmart. Men det finns ekonomiska faktorer med i att-satserna, som måste analyseras, så att resurser inte tas från stödet till församlingsarbetet. Den analysen och fortsatt process lämnas till motionärerna för att senare, eventuellt, diskuteras på ombudsmöte före konferensen.

Nästa styrelsemöte äger rum den 15 februari.

 

Rapport från styrelsemöte i Immanuelskyrkan den 14 december, 2017

Församlingens föreståndare rapporterade att en portugisisk- och spansktalande grupp kommer att mötas i kyrkans kapell. Detta kommer att ske ”på prov” under våren, med början den 21 januari, under ledning av pastor Ivani Ahlberg.

Ekonomiutskottets Hans-Olof Hagén konstaterade att församlingens ekonomi nu kräver en särskild uppmärksamhet på kostnaderna under 2018.
Ett reviderat budgetförslag presenterades, som utgår från prioriterade arbetsområden. Detta förslag presenterar kostnader sänkta med 700 tkr. Samtidigt nämndes förslag till resultatförbättrande åtgärder. Bland annat ska en arbetsgrupp mötas för att, om möjligt, hitta synergieffekter mellan församlingen och Probitas inom ekonomi och administration.
Styrelsen beslutade att anta budgeten för 2018.

Personalutskottet har gett församlingens ledning i uppdrag att se över samtliga tjänster inför en kommande omorganisation. Förslaget kommer att presenteras under våren.

Kommunikationsutskottet kommer vid januarimötet att presentera diskussionsunderlag till styrelsen ang. 1) skyltning och extern synbarhet av kyrkan och 2) församlingens roll i samhällsdebatten i frågor som berör den lokala församlingen. Ett panelsamtal om kommunikation sker den 7 februari.

Probitas redovisar ett mycket gott resultat för 2017. Och med en stabil ekonomi passar nu Probitas på att renovera och förbättre sina fastigheter. Bland annat kommer Probitas under 2018 att renovera kyrktaket, sporthallarna och Congressen.

Riksstämma för equmeniaföreningarna har ägt rum. Viktiga beslut här var bl a:
• att inom tre år ha en plan för ungdomar med ”gaming” som fritidsintresse
• att riksförbundet nu skrivit under uppropet ”Vi står inte ut”, som angår ensamkommande flyktingar
• att hitta nya arbetsformer och nya möjligheter att engagera ungdomar i åldern 20–25 år
Equmeniastyrelsen arbetar också med att hitta nya former att samla in pengar. Viktigt är också att lyfta fram scout, att förenkla styrelsens arbete och att öka intresset för demokrati.
Den 25 mars håller Equmenia Immanuel Stockholm årsmöte. Då väljs ny ordförande och ny vice ordförande.

I församlingen finns en vakant diakontjänst på halvtid. Styrelsen beslutade att återbesätta denna med en tillsvidareanställning.

I anslutning till en utredning om Löjtnantsgatan, och inkomna synpunkter från församlingsmedlem, diskuterades församlingens roll när det gäller verksamheten på Löjtnantsgatan (t ex vilka beslut kring Löjtnantsgatan behöver fattas av styrelsen, vad är församlingens uppdrag för Löjtnantsgatan och vad vill församlingen se som sin roll framöver?) utsågs en grupp att ta fram de beslutspunkter som direkt rör församlingens styrelse.

Församlingens ordförande meddelade att han efter tre år som ordförande och efter sammanlagd tid i styrelsen på 12 år nu tar en paus från uppdraget och inte ställer upp i styrelsevalet vid årsmötet 2018.

Nästa styrelsemöte hålls den 18 januari, 2018.

Rapport från styrelsens sammanträde den 16 november 2017

Styrelsen diskuterade det första utkastet för budget 2018. Personalkostnader kommer att öka då den vakanta pastorstjänsten i den internationella gemenskapen, Associate Pastor, skall tillsättas under 2018. Styrelsen betonade att förbättringen på 3 milj. kronor på fem år skall, dvs i snitt 600tkr per år skall återspeglas i budgeten genom höjda instäkter och sparade kostnader. Ledningen återkommer till decembermötet med planer på hur detta skall genomföras och ska även visa på konsekvenser av besluten. Det diskuterades även hur vi kan få in en ”fri” pott i verksamheten för att stärka arbetet med våra prioriterade områden.

Ordförande rapporterade att Görel Byström Janarv har kommit igång med både intervjuer och skrivande av boken om mission och den nedtagna målningen.

Församlingsföreståndare rapporterade bl.a. om att det är dags att börja se över hemsidan igen. Det är fem år sedan detta gjordes senast. Ny hemsida beräknas kunna sjösättas 2019.

Verksamhets- och Organisationsutskottet rapporterade att utredningen om Löjtnantsgården håller på att färdigställas. Rapporten ska diskuteras mera ingående vid styrelsens decembermöte.

Ordförande presenterade representanterna som tackat ja till att bilda demokrati- och delaktighetsgrupp.
• Från svenska 11-gudstjänsten: Greger Hjelm, Camilla Vidäng
• Från gudstjänst 153: Malin Elala, Mirjam Olsson
• Från koreanska gruppen: Kee Sok Julia Hahn
• Från internationella gruppen: Deborah Trapman och en till att väljas senare
• Från Equmeniaföreningen: Tobias Olsson
Ulla Marie Gunner är sammankallande.

En utsmyckningsgrupp behöver förmodligen utses till nästa år. Frågan skall diskuteras på kommande styrelsemöte i december.

Från den 1 januari 2018 har Arbetsgivaralliansen en ansvarsförsäkring för styrelseledamöter. Det är en kollektiv försäkring som kan ersätta personligt skadeståndsansvar för styrelse och ledande beslutsfattare (så länge besluten har skett i samklang med god redovisningssed, församlingens stadgar och styrelsens uppdrag).

Diakonias del i församlingens insamlade medel för mission diskuterades efter att en styrelsemedlem tagit upp frågan. Frågan skall behandlas senare i januari.

Nästa styrelsemöte är den 14 december 2017.

 

Rapport från styrelsens sammanträde den 19 oktober 2017 

Ordföranden, Marco Helles rapporterade att: Han och församlingens föreståndare, Ulla Marie Gunner haft ett möte med Probitas ordförande, vice ordförande och VD för utbyte av informationsutbyte i aktuella frågor.

Församlingsföreståndaren:
• Rapporterade kort om församlingsmötet som beslutade kalla Peter Anderson till associate pastor för församlingens internationella grupp. En grupp som firar gudstjänst på portugisiska, under ledning av pastor Ivani Ahlberg, kommer att mötas i kyrkan några lördagar under hösten. I det nya konceptet ”sammanhållen söndag” är rollspelsgruppen, en aktivitet för de något äldre barnen, en succé. Däremot ser vi ett något mindre antal barn i ”Skaparsöndag”

Ledamötena rapporterade:
• Att kyrkovgiftskampanjen pågår och att den avslutas sista söndagen i oktober.

• Från Ekonomiutskottet rapporteras allt väl. Dock noteras ökade kostnader för arbetet med ljudet i kyrkan.

Kommunikationsutskottet: Vilka arbetsuppgifter är angelägna framöver? Tankar väcktes om samarbetet med andra församlingar, om arbetet med sociala medier, om kyrkobyggnaden är alltför anonym, samt om församlingen borde vara mera aktiv i opinionsbildningssammanhang.

Personalutskottet: Åsa Ekstrand är vikarierande administrativ chef under Anette Engqvists sjukskrivning, nu på 80 procent och under fyra månader. Berg Holmgrens tjänst har förlängts till 31 januari, då vi hoppas och tror att Peter Anderson ska vara på plats. Vår diakon Camilla Mattebo har sagt upp sig och återvänder inte efter sin föräldraledighet. Nyrekrytering på denna tjänst kommer att inledas så snart som möjligt. Claes-Göran Ydrefors går i pension den 31 december 2018. Processen att skapa en profil för denna tjänst är igång.
Slutligen: löneavtalet med Arbetsgivaralliansen är klart. Detta avtal är treårigt.

Verksamhets- och organisationsutskottet arbetar med att utvärdera Löjtnantsgatan/gårdens verksamheter. Rapport kommer till styrelsens novembermöte.

Equmenia Immanuel sammanträder med täta mellanrum. Equmenia Immanuels ordförande, Maria Linder, rapporterade att vid ett möte har musiken stått i fokus. Vidare har man beslutat arbeta fram en kommunikationsstrategi och man har haft ett möte om uppstart av scout. Detta planeras ske under våren 2018.

En verksamhetsgranskande kommitté kommer att granska att styrelsen efterlevt både verksamhetsplan och budget under innevarande arbetsår.

En grupp ska utses i församlingen som har till uppgift att öka den demokratiska delaktigheten vid våra beslutsfattande möten, t ex församlingsmöte och årsmöte. Denna ska bestå av två personer från varje gudstjänstfirande grupp samt en från Equmenia och presenteras på styrelsemötet i november.

Till nomineringskommitté för val till Probitas´ styrelse utsågs Dan Svanell, Peter Dobers och Birgitta Almhed. De kan inkludera andra i arbetet om de så önskar.

Styrelsen fattade beslut om nya, förenklade riktlinjer för Personalutskottets arbete.

Styrelsen möter verksamhetsråden den 12 november. Dels för att knyta närmare kontakt, dels för att informera varandra om vad som är aktuellt inom de olika gudstjänstfirande grupperna.


Nästa styrelsemöte äger rum den 16 november.

 

Rapport från styrelsens sammanträde den 15 juni 2017

Närvarande ledamöter: Marco Helles, Stephen James, Kristina Gustafsson, Margoth Sonnebo, Hans-Olof Hagén, Berit Ghavidel Rostami, Vida Afua Attah, Joel Dutt, Rachel Norborg Jerkeby och Gunilla Hjelmåker
Adjungerad från Equmenia Immanuel Stockholm: Maria Linder
I tjänsten: Ulla Marie Gunner, Anette Engkvist, Cathrin Sjöström

Rapporter
• Ordföranden rapporterade bl a om att protestbrev fortfarande kommer in om planerna för kvarteret Nebulosan. Styrelsens hållning är densamma som för ett år sedan att det är Probitas´ styrelse som fattar beslut i fastighetsfrågor, inte församlingens styrelse.

• Församlingsföreståndaren rapporterade att Åsa Steholt Vernerson valts till ny koncernchef för Berling Media AB. Steholt Vernerson är idag VD för Gleerups, ett av företagen i Berling koncernen, och kommer att kvarstå som sådan vid sidan av koncernchefsuppdraget. Man söker nu ny VD för bokförlaget Verbum.
Ulla Marie Gunner gav också en kort rapport från årets kyrkokonferens i Vårgårda. God stämning bland församlingens tio ombud och i konferensen i stort. Konsensusmetoden för beslutsfattande var positiv och väl fungerande.

• Administrative chefen rapporterade att utfallet för missionsverksamheten under perioden januari – maj i stort följer budget.
Rapporterar också om att man byter server för ekonomi- och lönesystemet. Inom kort kommer båda dessa system att finnas på Hogia Cloud. Anette Engkvist ombads att ytterligare försäkra säkerhet och sekretess för, i första hand, lönesystemet.

• Personalutskottet rapporterade om pågående rekrytering av ”Associate Pastor” med fokus på Immanuel International. Stort intresse för tjänsten och en gedigen process är igång.

• Equmenia Immanuel Stockholm. Ordföranden, Maria Linder, rapporterade om stora kommande förändringar i arbetet med det prioriterade området ”Barn, tonår, unga vuxna och familj”. Planerna kommer att diskuteras vidare i ett extra styrelsemöte den 24 augusti med representanter från församlingens svenska verksamhetsråd , Immanuel Unga, Equmenia Immanuel Stockholm och styrelsen.

Verksamhetsplanen var ämnet för samtal när verksamhetsråden och styrelsen möttes den 8 juni. Mötet var ett steg i att befästa verksamhetsplanen, konkretisera den och fördela ansvar. Några frågor fördjupades, t ex arbetet med att forma ett mentorskap i församlingen. En ny träff kring VP planeras till den 12 november.

Våra demokratiska former, årsmötet. Frågor som berör årsmötet som kraften framåt diskuterades. Hur engagerar vi fler? Varför gör vi årsredovisning i form av en ganska omfattande publikation? Hur använder vi den? Årsredovisningens ”berättelsedel” vartannat år? Verksamhetsberättelsen i mediaform på årsmötet? Se över formerna för årsmötet för att spara tid!
Hur stärker vi demokratin i församlingen? Beslutades om vidare diskussion på styrelsehelgen i september.
Beslutades också att varje styrelsemedlem bidrar med två namn var till en blivande demokratigrupp. Namnen ska förmedlas till Ulla Marie Gunner före den 15 augusti.

Riktlinjer för ekonomiutskottets arbete. Beslutades anta riktlinjerna med två smärre korrigeringar.
Ägardirektiv till Probitas AB inför år 2018. Beslutades, enligt ekonomi-utskottets förslag, att fastställa ägardirektivet för Probitas AB inför år 2018 till 20 miljoner kronor.

Vårdbolaget. Styrelsen har fått en skrivelse från bolagsstyrelsen i Immanuelskyrkans Vård AB. Här diskuteras status och framtida strategi för vårdbolaget. Styrelsen beslutade att frågan ska diskuteras i nästkommande möte.

Uppföljning av Musikutredningen. Musikkollegiet bjuder in till ett fortsatt samtal om musiken i församlingen söndagen den 3 september, klockan 13.

Viktiga datum
Styrelsen möter verksamhetsråden den 12 september
Nästa ordinarie styrelsemöte den 14 september
Styrelsen samlas till styrelsehelg 29 – 30 september

 

Rapport från styrelsen 16 mars 2017

Närvarande ledamöter: Marco Helles, Stephen James, Margoth Sonnebo, Hans-Olof Hagén, Rachel Norborg Jerkeby, Gunilla Hjelmåker, Lina Mattebo, Peter Dobers, Mats Bernö, Vida Afua Attah, Patrick Amofah, Malin Emmoth.
I tjänsten: Ulla Marie Gunner, Anette Engkvist och Cathrin Sjöström.

Årsredovisning 2016 för Koncernen Immanuel
Administrativ chef Anette Engkvist gick igenom årsredovisningen för Koncernen Immanuel, som omfattar både församlingen och de bolag församlingen äger. Vid dagens sammanträde låg fokus på bolagskoncernen. En detaljerad redogörelse för församlingens årsredovisning gjordes vid styrelsens februarisammanträde.
Sammanfattningsvis kan sägas att nettoomsättningen mellan 2015 och 2016 ökade med 16 miljoner, där hotellen står för 13,5 miljoner och ökade hyresintäkter för 2 miljoner. Två fastighetsförsäljningar har gett stora reavinster, närmare bestämt drygt 22 miljoner kronor. På grund av den ökade omsättningen har rörelsens kostnader också ökat, både när det gäller råvaror och förnödenheter samt personalkostnader. Koncernen Immanuels rörelseresultat ligger på drygt 72 miljoner kronor, vilket är bättre än förra årets starka resultat, främst på grund av reavinsterna från fastighetsförsäljningarna.
Resultatet efter finansiella poster ligger på 57,2 miljoner kronor och 2016 års resultat efter skatt landar på 44 miljoner kronor.
Huvudrevisor Jonas Grahn från PwC närvarade under mötet och gav en rapport från granskningsarbetet. Han anser att räkenskaperna är i god ordning och att årsredovisningen ger en rättvisande bild av både församlingen och i koncernen som helhet.

Motioner till årsmötet
Styrelsen gick igenom de motioner som har kommit in till årsmötet och beslutade hur de skulle besvaras.

Nytt förslag på verksamhetsplan
Styrelsen diskuterade ledningsgruppens senaste förslag på verksamhetsplan inför församlingsmötet den 19 mars. Det främsta önskemålet på förändring gällde mer konkreta mål och utvärderingspunkter.

Policy för uthyrning av Probitas lägenheter
Styrelsen diskuterade kritik som kommit fram gällande hur Probitas fördelar hyreslägenheter och vilka regler som då gäller. Det finns en policy som nu är reviderad. Styrelsen utsåg även Malin Emmoth, Mats Bernö och Stephen James att se över policyfrågorna för framtiden.

Val till Probitas AB:s bolagsstyrelse och till IFAB:s bolagsstyrelse
Styrelsen valde att till Probitas AB:s bolagsstyrelse föreslå omval av Sven Mannervik (ordf), Claes Eriksson, Johannes Nilsson, Karin Sandström, Lennart Berglund samt nyval av Bo Ingemarsson. Från församlingsstyrelsen föreslås omval av Malin Emmoth, Vida Afua Attah och Hans-Olof Hagén.
Till IFAB:s bolagsstyrelse föreslår styrelsen omval av Sven Mannervik (ordf), Göran Johansson, Johanna Fjellström, Anders Claesson och nyval av Mats Bernö.
I övrigt föreslår styrelsen Kjell Walfridsson till lekmannarevisor i Probitas AB och Marco Helles som ägarrepresentant till årsstämman i Probitas AB.

Kommande styrelsesammanträden
Styrelsen har ett extra möte den 23 mars om verksamhetsplanen. I övrigt under 2017: 23 april (konstituerande möte efter årsmötet), 18 maj, 15 juni, 14 september, 19 oktober, 16 november och 14 december. Under 2018: 18 januari, 15 februari, 15 mars och årsmöte den 22 april. En styrelsehelg planeras till den 29-30 september 2017.

Kommande församlingsmöten
Under 2017: 24 september och 26 november. Under 2018: 21 januari och 18 mars.

Styrelsen hälsar varmt välkomna till årsmötet den 23 april samt till bolagskoncernens årsstämma den 18 april och en kväll med mer info om församlingens verksamhet och ekonomi den 19 april.

 

Rapport från styrelsen 16 februari 2017

Närvarande ledamöter: Marco Helles, Margoth Sonnebo, Lina Mattebo, Gunilla Hjelmåker, Patrick Amofah, Malin Emmoth, Mats Bernö, Vida Afua Attah, Hans-Olof Hagén, Kristina Gustafsson och Peter Dobers.
I tjänsten: Ulla Marie Gunner, Anette Engkvist och Ingrid Jonsson, adjungerad sekreterare vid detta möte.

Ny Equmenia-förening
Styrelsemötet inleddes med ett besök av Maria Linder som har varit med och arbetat fram den nya Equmenia-förening som snart ska bildas i Immanuelskyrkan. Hon presenterade sig och den föreslagna verksamhetsplanen samt bjöd in till årsmötet den 5 mars i Congressen. Styrelsen glädjer sig mycket över detta och hoppas att många vill delta på årsmötet.

Budgetuppföljning och Årsredovisning för 2016
Administrativ chef Anette Engkvist gick igenom budgetuppföljning och församlingens årsredovisning för 2016.
Insamlade medel ligger över budget om man räknar in en enskild gåva på en miljon kronor. Verksamhetsintäkterna ligger på plus jämfört med budget. Verksamhetskostnaderna totalt sett ligger ganska exakt på budget. Personalkostnaderna ligger något under budget trots en oväntad kostnad för en gammal pensionsförpliktelse. Avskrivningskostnaderna överstiger budget med 260 tkr främst beroende på inköp av nya inventarier till kyrktorget i samband med renoveringen och med anledning av att man har valt en annan avskrivningstid än det som var tanken i budgetarbetet. De finansiella intäkterna visar ett positivt netto. Vid årsskiftet hade värdepappersportföljen ett marknadsvärde på 195,8 miljoner kronor med ett övervärde på 19,0 miljoner kronor.
Resultatet på sista raden ligger på -431 tkr.
Församlingens budget för året var underbalanserad med 0,7 miljoner kronor och efter ett särskilt beslut i slutet av året att dessutom avyttra en aktiepost som genererade en realisationsförlust på 0,7 miljoner kronor redovisas för år 2016, trots den generösa miljongåvan, ett underskott på -0,4 miljoner kronor.

Utredning av verksamheten på Löjtnantsgården och Löjtnantshuset
Efter problematisering från en medlem beslutade styrelsen att starta en utredning kring verksamheten på Löjtnantsgården och Löjtnantshuset. Syftet är att koppla dagens verksamhet till de intentioner och visioner som fanns i början och undersöka om dagens situation och verklighet matchar den ursprungliga tanken med Löjtnantshuset. Vidare ska utredningen ge besked på om det finns några problem kring detta och ge förslag på eventuella nya beslut. Utredningen leds av Verksamhets- och organisationsutskottet.

Arbetet med verksamhetsplanen
Styrelsen har sammanfattat det som kom fram under församlingsmötet den 22 januari då medlemmar hade möjlighet att ge förslag till verksamhetsplanen (dokumentet finns att ladda ner på hemsidan). Detta jobbar nu personalen vidare med och ledningen ger ett förslag till styrelsen den 16 mars. Styrelsen presenterar förslaget på församlingsmötet den 19 mars. Då finns möjlighet för församlingen att ge input på styrelsens förslag inför beslut på årsmötet den 23 april. Verksamhetsplanen kommer att vara en treårsplan som ska revideras varje år.

Återkoppling angående musikutredningen
Styrelsen har tidigare tagit beslut om återgärder efter musikutredningen som gjordes under förra året. Under årsmötet kommer utredningens ordförande Kristina Gustafsson att återkoppla till församlingen och berätta vad som har hänt under processens gång.

Nästa styrelsesammanträde är den 16 mars och sedan ett extra möte kring verksamhetsplanen den 23 mars.

Varma hälsningar från styrelsen.

 

Rapport från styrelsen 21 januari 2017

Närvarande ledamöter: Marco Helles, Stephen James, Margoth Sonnebo, Hans-Olof Hagén, Rachel Norborg Jerkeby, Gunilla Hjelmåker, Lina Mattebo, Peter Dobers, Kristina Gustafsson och Mats Bernö.
I tjänsten: Cathrin Sjöström.

Styrelsehelg om verksamhetsplanen
Den 20–21 januari sågs styrelsen för en fördjupande helg om Immanuelskyrkans vision och verksamhet. Fokus låg på förberedelser inför söndagens församlingsmöte (den 22 januari) där ett så kallat world café ska genomföras som en del i att ta fram den kommande verksamhetsplanen.

Personalförändringar
En annons ligger nu ute för tjänsten som chef för fastighet och service. Styrelsen beslutar att föreslå till församlingen att anställa Karin Fritzon som pastor på halvtid under ett år. Lönekostnaderna är finansierade genom medel bland annat via Equmeniakyrkan.

Kompetens till Probitas styrelse
Det är Immanuelskyrkans styrelse som utser Probitas styrelse och Probitas styrelse utser i sin tur styrelser till dotterbolagen. Eftersom vi äger professionella bolag är det viktigt att ha kompetenta styrelser. Församlingsstyrelsen har tidigare beslutat att ge Dan Svanell i uppdrag att jobba med att ta förslag på kandidater till Probitas styrelse och kompletterar nu med Peter Dobers från styrelsen. Dan Svanell och Peter Dobers har också möjlighet att inkludera andra i det arbetet om det behövs.

Fråga väckt om grupper och kommittéer
Valberedningen har ställt en fråga gällande grupper och kommittéer i den nya organisationsstrukturen som beslutades om i höstas. För att tydliggöra så är verksamhetskommittér gemensamma för hela församlingen och ska bestå av medlemmar ur alla tre språkgrupper så långt det är möjligt. Grupper arbetar med frågor som bara en språkgrupp driver. Vill en grupp utveckla sin verksamhet att gälla hela församlingen och involvera alla språkgrupper kan en kommitté bildas. Styrelsen uppmuntrar sådana initiativ, till exempel inom musiken och diakonin. Det kan även finnas församlingsgemensamma projektgrupper. Det behöver göras en översyn av nuvarande kommittéer och grupper och i vilken kategori olika verksamheter ingår i.

Kommande sammanträden
Styrelsen ses nästa gång den 16 februari, sedan den 16 mars samt ett extra möte efter församlingsmötet 19 mars angående verksamhetsplanen.

Varma hälsningar från styrelsen

Rapport från styrelsen 15 december 2016

Närvarande ledamöter: Marco Helles, Stephen James, Margoth Sonnebo, Hans-Olof Hagén, Vida Afua Attah, och Patrick Amofah. Rachel Norborg Jerkeby, Gunilla Hjelmåker, Lina Mattebo och Malin Emmoth deltog via Per Capsulam genom e-post i besluten.
I tjänsten: Cathrin Sjöström, Ulla Marie Gunner och Anette Engkvist.

Slutrapport om ljudinstallation på entréplan
Claes Hollander rapporterade hur nya ljudsystem har installerats i kyrksalen, Waldenströmsalen, kaffestugan och kapellet. Arbetet har utgått från en behovsanalys där de som arbetar i dessa lokaler fått beskriva sina önskemål. Resultatet ha blivit ett avancerat system mer liknar det som teatrar har än en ”vanlig” kyrka. Det beräknas hålla i mer än 10 år. Vissa akustikproblem i kapellet och Waldenströmsalen återstår att hantera. Styrelsen framförde ett stort tack till Claes Hollander och Håkan Sjögren.

Lokala löneförhandlingar
Årets lokala löneförhandlingar slutfördes i förra veckan. Nya löner gäller från 1 oktober.

Personalutskottet
Pastor Chris Peterson har gått igenom arbetsomfattningen för arbetet i den internationella gudstjänstgruppen. Inom kort inleds rekryteringen av ytterligare en pastor.

Ekonomirapport
Intäkter från gåvor och kollekter närmar sig budget. De finansiella intäkterna ligger lite över budget.

Kommunikationspolicy antogs
Kommunikationsutskottet har arbetat fram förslag till kommunikationspolicy för församlingen. Förslaget har diskuterats under hösten och styrelsen beslutade att anta kommunikationspolicyn.

Budget för 2017 antogs
Administrativa chefen Anette Engkvist presenterade budgetförslag för 2017. Styrelsen beslutade att anta budgeten för 2017.

Processplan för verksamhetsplanen fortskrider
Arbetet med att i början av nästa år ta fram en verksamhetsplan fortsätter enligt den plan som beslöts vid novembersammanträdet;
• Församlingsmöte den 22 januari där alla kan delta och påverka, utifrån styrelsens och verksamhetsrådens påbörjade arbete. Småbord/stationer (World Café) bemannas av styrelse och personal enligt församlingens prioriterade områden och vision där förslag samlas in.
• Fortsatt arbete i större och mindre grupper för att samla in synpunkter och idéer.
• Styrelse och råd summerar och lägger fram det första förslaget till verksamhetsplan på församlingsmötet 19 mars.
• Beslut tas på årsmötet den 23 april.

Församlingsmöten och styrelsesammanträden framöver
Styrelsehelg 20–21 januari. Övriga styrelsesammanträden: 16 februari, 16 mars och ett extra sammanträde den 23 mars (efter församlingsmötet den 19 mars).
Kommande församlingsmöten: 22 januari, 19 mars samt församlingens årsmöte 23 april med årsstämmor 18 april och församlingens info-kväll 19 april

God Jul och Gott Nytt År önskar styrelsen!

Rapport från styrelsen 17 november 2016

Närvarande ledamöter: Marco Helles, Stephen James, Margoth Sonnebo, Lina Mattebo, Hans-Olof Hagén, Gunilla Hjelmåker, Mats Bernö, Rachel Norborg Jerkeby, Vida Afua Attah, Malin Emmoth och Patrick Amofah.
I tjänsten: Cathrin Sjöström, Ulla Marie Gunner och Anette Engkvist.

Rapport om dag med styrelse och råd
Den 12 november hade styrelsen den första gemensamma arbetsdagen tillsammans med församlingens verksamhetsråd. De två huvudsyftena var att lära känna varandra och de olika rådens/styrelsens arbete mer samt att plocka fram angelägna områden till den kommande verksamhetsplanen, framför allt utifrån våra prioriterade områden. Mer än trettio personer deltog och det kändes som en mycket viktig och meningsfull dag.

Personalförändringar
Berg Holmgren anländer till Sverige fredagen den 18 nov och börjar arbetet med ungdomarna i Immanuel internationella. HR-ansvarig Karin Enberg slutar i och med årsskiftet.

Ny medlem i ekonomiutskottet
Styrelsen valde i ett fyllnadsval in Ana Gren i ekonomiutskottet.

Ekonomirapport
Administrativa chefen Anette Engkvist rapporterade att verksamhetsintäkterna till och med oktober månad svarar väl upp mot budget, att verksamhetskostnaderna ligger bra till, men att gåvor och kollekter ligger under budget. Gällande finansiella intäkter och kostnader är det totalt sett något bättre än budget.

Förslag till kommunikationspolicy
Kommunikationsutskottet har jobbat fram en kommunikationspolicy för församlingen. Förslaget diskuteras nu, och beslut kommer förhoppningsvis tas under decembermötet.

Preliminärt budgetförslag 2017
Administrativa chefen Anette Engkvist presenterade ett preliminärt budgetförslag för 2017, beslut tas under nästa styrelsemöte.

Försäljning av lägenhet
Styrelsen beslutade att sälja församlingens bostadsrätt på Wargentinsgatan 5 och att som brukligt är ge i uppdrag åt Probitas att ombesörja försäljningen. Anledningen till försäljningen är att bostadsrättslägenheter under årens lopp skänkts till församlingen för att medel från dessa skulle kunna användas i församlingens verksamhet. Styrelsen har därför tidigare beslutat att sälja lägenheter när tillfälle ges.

Beslut om processplan för verksamhetsplanen
På årsmötet ska församlingen för första gången anta en verksamhetsplan. Styrelsen tog därför beslut om en plan för hur denna process ska se ut:
• Information på församlingsmötet den 20 november.
• Församlingsmöte den 22 januari där alla kan delta och påverka, utifrån styrelsens och verksamhetsrådens påbörjade arbete.
• Fortsatt arbete i större och mindre grupper för att samla in synpunkter och idéer.
• Styrelse och råd summerar och lägger fram det första förslaget till verksamhetsplan på församlingsmötet 19 mars.
• Beslut tas på årsmötet den 23 april.

Nytt prioriterat område
Styrelsen har sedan tidigare diskuterat att lägga till ytterligare ett prioriterat område, ledarutveckling och volontärskap, och nu togs det formella beslutet.

Församlingsmöten och styrelsesammanträden framöver
Planera gärna in kommande församlingsmöten: 22 januari, 19 mars samt församlingens årsmöte 23 april med årsstämmor 18 april och församlingens info-kväll 19 april. Styrelsen har följande sammanträden inplanerade: 15 december, styrelsehelg 20-21 januari, 16 februari och 16 mars.

Glad advent önskar styrelsen!

Rapport från styrelsen 6 oktober 2016

Närvarande ledamöter: Marco Helles, Stephen James, Margoth Sonnebo, Lina Mattebo, Hans-Olof Hagén, Gunilla Hjelmåker, Mats Bernö, Kristina Gustavsson, Rachel Norborg Jerkeby, Peter Dobers, Vida Afua Attah, Malin Emmoth och Patrick Amofah.
I tjänsten: Cathrin Sjöström, Ulla Marie Gunner och Anette Engkvist.

Rapport om diakonalt arbete
Församlingsföreståndare Ulla Marie Gunner rapporterar att diakonerna ser att vi bör fortsätta med övernattningar för EU-migranter då minusgraderna snart kommer. Initiativet kallas nu Extra kalla nätter och Immanuelskyrkan gör detta tillsammans med flera församlingar samt Ny Gemenskap. Vi har även fört samtal med församlingsledningen i Filadelfia och Magnus Helmner på Ny gemenskap för att se vad vi kan utveckla bättre tillsammans, framför allt i relation till EU-migranter. Ny Gemenskap och Filadelfia står också bakom en ansökan om Idéburet Offentligt Partnerskap i relation till Stockholms stad.

Ekonomirapport och ny bokföringsstruktur
Administrativ chef Anette Engkvist rapporterar att vi till och med augusti i princip ligger på budget för missionsverksamheten, men enbart på grund av miljongåvan församlingen har fått under året. Finansiella intäkter och kostnader ligger 600 000 bättre än budget. Anette Engkvist presenterade också den nya bokföringsstrukturen som har tagits fram för att bättre spegla den verksamhet församlingen har nu, men som också ska kunna vara en hjälp för att bättre kunna följa upp våra prioriterade områden – både för personalen, styrelsen och församlingen.

Budgetarbetet är påbörjat
Personalen arbetar nu med budgeten inför nästa år. Verksamhetsråden är också med i diskussionen tillsammans med pastorerna. Under november behandlar ekonomiutskottet och styrelsen ett preliminärt budgetförslag och i december beslutar styrelsen om budgeten.

Förberedelser inför besparing
Församlingsföreståndare Ulla Marie Gunner presenterade ledningsgruppens arbete inför förändringsarbetet mellan år 2017 och 2021. Styrelsen har som tidigare rapporterats beslutat att under dessa fem år förbättra församlingens ekonomi med tre miljoner kronor. För att nå det målet behöver vi både öka intäkterna och minska kostnaderna. Ett konkret arbete kring hur det ska ske pågår just nu, och kommer att presenteras mer detaljerat framöver.

Brev från boende på Nebulosan
Styrelsen har tagit emot en kännedomskopia av ett protestbrev adresserat till Probitas styrelse från boende i fastigheten Nebulosan. Protesten gäller Probitas planer på att bygga ett gårdshus på Nebulosans innergård. Beslutet i frågan ligger hos Probitas styrelse.

Regional kyrkoledare
Styrelsen nominerar Jenny Dobers till regional kyrkoledare region Stockholm i Equmeniakyrkan i ytterligare fyra år.

Renoveringen av kyrktorget i princip klart
Till sist gläds styrelsen över invigningen av kyrktorget och vill rikta ett stort tack till de två grupper med både ideella och personal som har arbetat med renoveringen. Inom några veckor kommer entrédörrarna och glasväggarna mot kyrktorget att bytas. Resterande stolar levereras inom kort.

Kommande församlingsmöten är den 16 oktober och den 20 november. Välkomna dit!

Styrelsen har sitt nästa sammanträde den 17 november, men innan dess en dag tillsammans med verksamhetsråden den 12 november.

Höstiga hälsningar från styrelsen!

 

Rapport från styrelsen 25 augusti 2016

Närvarande ledamöter: Marco Helles, Lina Mattebo, Peter Dobers, Gunilla Hjelmåker, Rachel Norborg-Jerkeby, Patrick Amofah, Mats Bernö, Kristina Gustavsson, Hans-Olof Hagén.
I tjänsten: Anette Engkvist, Ulla Marie Gunner, Cathrin Sjöström.

Flera personalförändringar inför hösten
Steve Armfield och Amanda Detchman har avslutat sina vikariat i den internationella delen av församlingen och i stället har Chris Peterson börjat arbeta som ansvarig pastor. Berg Holmgren kommer under hösten arbeta i det internationella ungdomsarbetet men väntar i nuläget på arbetstillstånd från Migrationsverket. Tills vidare hjälper Neil Baht till med ungdomsarbetet.
Tobias Frelin har gått på tjänstledighet medan Charlotte Höglund kommer tillbaka på 100 procent efter att ha varit tjänstledig på halvtid under ett år. Hon kommer nu bland annat att ta huvudansvaret för Skaparsöndag. Fredrik Fidde Jonsson blir huvudansvarig för svensk konfirmation och tonårsverksamhet. Till sin hjälp får han både Jacob Molander, som även fortsätter i Immanuel 153 och den nyanställde pastorn Ulf Bergsviker.

Satsning på kyrkoavgifter
För att öka antalet medlemmar som ger sin kyrkoavgift till Immanuelskyrkan kommer gudstjänstbesökarna få information om vad kyrkoavgiften innebär under september, och praktisk hjälp under oktober. I nuläget har Immanuelskyrkan ungefär 375 givare, men cirka 1 500 medlemmar. Gruppen som planerar kampanjen hoppas att antalet givare kan fördubblas under kampanjperioden.

Fortfarande lågt offrande
Administrativ chef Anette Engkvist meddelar att vi ligger en halv miljon minus mot budget i offer och kollekter. Ekonomiutskottets ordförande Hans-Olof Hagén har jämfört den disponibla inkomsten i Stockholms län med utvecklingen av offrandet i Immanuelskyrkans församling över en 10-årsperiod. Slutsatsen är att den disponibla inkomsten har ökat, men inte offrandet. Styrelsen och ledningen jobbar vidare med att försöka öka offrandet.

Miljongåva går till löpande verksamhet
I början av året fick Immanuelskyrkans församling en gåva på en miljon kronor. Det finns inga villkor förknippade med gåvan och styrelsen gav på förra styrelsemötet ekonomiutskottet i uppdrag att ta fram ett förslag om hur gåvan ska hanteras för att bäst vara till nytta för församlingens verksamhet. Förslaget blev att gåvan ska användas i församlingens löpande verksamhet och bidra till att täcka kostnader för nya inventarier på det renoverade kyrktorget. Styrelsen röstade ja till ekonomiutskottets förslag.

Ägardirektiv till Probitas AB under 2017
Församlingsstyrelsen beslutade, precis som förra året, om ett ägardirektiv på en utdelning på 20 miljoner kronor från Probitas AB för år 2017.

Riktlinjerna för förvaltning av Immanuelskyrkans församlings finansiella instrument ändras
Riktlinjerna för förvaltningen av Immanuelskyrkans församlings finansiella instrument tillåter för närvarande en placering i aktier på max 60 procent av portföljens totala värde. Men med tanke på dagens situation med minusränta förslår ekonomiutskottet att göra en förändring i riktlinjerna som innebär att den tidigare nämnda procentsatsen höjs till 80 procent. Det finns fortfarande tydliga direktiv om att inte vara riskbenägna i förvaltningen. Styrelsen röstade ja till förslaget.

Nya direktiv angående musikutredning
Musikutredningens ordförande Kristina Gustavsson presenterade gruppens slutrapport. Styrelsen beslutade sedan, bland annat utifrån musikutredningens slutsatser, att ge ledningen i uppdrag att en grupp framöver utreder följande:
1. Ta fram förslag till besparingar inom konsertverksamheten motsvarande 100 000 kronor i budgeten för 2017.
2. Ge konkreta förslag till hur musiken i gudstjänst och andra sammanhang kan breddas genremässigt.
3. Ta fram förslag där musikresurser i form av ekonomi, anställda och frivilliga styrs mot att ytterligare prioritera barn, unga och familj.
4. Se över hur vi tar tillvara musikalisk kompetens hos medlemmar och vänner som hittills inte kommit till användning.
5. Ta fram en samlad presentation av utbudet.

Beslut om ändamål för upplöst Frescati-stiftelse
Insamlingsstiftelsen Kyrka i Frescati bildades 1994 med avsikten att bygga ett kapell på Stockholms universitets campus. Nu ska stiftelsen upplösas på grund av att det inte längre är möjligt att fullfölja stiftelsens ändamål. Vid stiftelsens upplösning ska tillgångarna, i nuläget drygt 300 000 kronor per stiftare, användas för kyrklig verksamhet bland studenter och personal vid Stockholms universitet och högskolor. Styrelsen beslutade att ge styrelsens ordförande och vice ordförande samt ledningen i uppdrag att formulera ändamål som Immanuelskyrkan kan använda pengarna till.

Flyttad styrelsehelg
Styrelsehelgen som var planerad nu i september senareläggs till vårterminen, medan en dag tillsammans med styrelse och verksamhetsråd är inplanerad till lördagen den 12 november.

Nästa sammanträde är den 6 oktober. Missa inte invigningen av det nyrenoverade kyrktorget söndagen den 2 oktober!

Rapport från styrelsen 2 juni 2016

Närvarande ledamöter: Marco Helles, Malin Emmoth, Gunilla Hjelmåker, Vida Afua Attah, Rachel Nordborg Jerkeby, Margoth Sonnebo, Hans-Olof Hagén, Mats Bernö, Lina Mattebo, Stephen James.

I tjänst: Anette Engkvist, Ulla Marie Gunner, Cathrin Sjöström.

Församlingens kommunikation utreds
Administrativ chef Anette Engkvist rapporterade att man har gjort en översyn av församlingens kommunikationskostnader och nu arbetar vidare med att tänka över vad som behövs och inte, vad som borde kommuniceras digitalt och på papper, samordning och att ta fram mallar.

Förändringsarbete på gång
Församlingsföreståndare Ulla Marie Gunner rapportade att ledningen arbetar vidare med det förändringsarbete som behövs för att genomföra styrelsens beslut att spara tre miljoner på fem år med start 2017.

Utskottens arbete uppstartat
Utskotten har haft sina första möten efter att den nya styrelsen tillsattes. I förra rapporten meddelades att Stephen James är sammankallande för personalutskottet, Gunilla Hjelmåker för kommunikationsutskottet och Hans-Olof Hagén för ekonomiutskottet. Nu bestämdes att Margoth Sonnebo är sammankallande för verksamhets- och organisationsutskottet.

Diskussion om musikutredningen
Styrelsen diskuterade länge delrapporten som arbetsgruppen för musikutredningen har tagit fram. Det är ett gediget och bra arbete, men fortfarande finns mycket att jobba vidare med och gruppen behöver tydligare direktiv för att ta utredningen till nästa steg. På nästa styrelsemöte beslutar styrelsen om direktiven.

Kampanj för fler kyrkoavgiftsgivare
En arbetsgrupp har bildats, med Gunilla Hjelmåker som representant från styrelsen, för att satsa på att få fler kyrkoavgiftsgivare från Immanuelskyrkan. Kampanjen kommer att pågå under tre söndagar i september och oktober.

Ny teknik i Congressen
Tekniken i Congressen behöver uppgraderas, främst efter klagomål från hotellets konferensgäster på ljus och bild. Men för församlingens behov behövs även bättre ljud. En konsultfirma gör nu en översyn av behov och aktuell utrustning. Ekonomiutskottet fick i uppdrag att bereda ett beslut när mer information kommer, samt att bereda frågan kring vad miljongåvan, som vi tidigare rapporterat att församlingen fått, borde användas till.

Bön för fred i Mellanöstern
Efter beslutet på kyrkokonferensen att skjuta upp frågan om att be för fred i Israel/Palestina, finns ett förslag från styrelsen om att Immanuelskyrkan ska börja be extra för fred i Mellanöstern under gudstjänsterna från och med i höst och även uppmana andra församlingar att hänga på. Kommunikations- och verksamhetsutskottet fick i uppdrag att bereda frågan för att styrelsen ska kunna ta beslut nästa möte.

Nästa sammanträde är den 25 augusti, så styrelsen önskar alla en glad sommar!

 

Rapport från styrelsen 12 maj 2016

Närvarande ledamöter: Marco Helles, Stephen James, Lina Mattebo, Vida Afua Attah, Peter Dobers, Mats Bernö, Malin Emmoth, Margoth Sonneby, Gunilla Hjelmåker, Hans Olof Hagén, Kristina Gustafsson, Rachel Norborg Jerkeby.
I tjänst: Anette Engkvist, Ulla Marie Gunner, Cathrin Sjöström.

Ny styrelse och nya utskott
Detta var det första ordinarie styrelsemötet efter årsmötet. Alla medlemmar av styrelsen presenterade därför sig och de nya ledamöterna hälsades extra välkomna. Stephen James valdes till vice ordförande och ledamöterna delades in i fyra utskott, varav kommunikationsutskottet är nytt för i år. Fördelningen ser ut som följer:
Ekonomiutskottet:
Hans-Olof Hagén (sammankallande), Patrick Amofah och Mats Bernö samt Carin Ladufjäll (som inte sitter i styrelsen).
Personalutskottet:
Stephen James (sammankallande), Kristina Gustafsson och Malin Emmoth.
Verksamhets- och organisationsutskottet:
Vida Afua Attah, Margoth Sonneby och Rachel Norborg Jerkeby.
Kommunikationsutskottet:
Gunilla Hjelmåker (sammankallande), Peter Dobers och Lina Mattebo.

Besök i Kongo-Kinshasa
Församlingsföreståndare Ulla Marie Gunner berättade kort om sin resa till Immanuelskyrkans vänförsamling N´djili i Kongo-Kinshasa tillsammans med Kjell Walfridsson, ordförande i Mission och biståndskommittén, Gun Eriksson, långvarig Kongomissionär och tolk, samt Göran Gunner, medföljande. Målet med resan var framför allt att stärka relationen mellan församlingarna samt se över möjliga samarbeten, vid sidan av det nutritionsprojekt som Immanuelskyrkan har stött under många år.

Ekonomirapport
Administrativ chef Anette Engkvist konstaterade i ekonomirapporten att vi överlag följer budget gällande missionsverksamheten, men att insamlade medel ligger under budget. När det gäller finansiella intäkter ligger vi över budget.

Delrapport från musikutredningen
Kristina Gustafsson, sammankallande för den pågående musikutredningen, gav en delrapport från arbetsgruppen. Utredningens uppdrag är "Att utreda musikens roll i församlingen i syfte att se över hur musiken inkluderas i olika sammanhang och kommer alla till del idag och i framtiden", men för att komma vidare behöver arbetsgruppen tydligare direktiv. Detta kommer att bli en av huvudfrågorna på nästa styrelsemöte.

Skrift om Södergrens målning
Den 31 januari beslutade församlingen att målningen av Sigfrid Södergren som tidigare hängde i kaffestugan ska dokumenteras och vara ämne för en skrift, samt att det ska göras intervjuer med församlingens missionärer. Innan målningen plockades ner dokumenterades den noggrant. Styrelsen arbetar nu med att sätta ihop en redaktionskommitté som ska arbeta med skriften och intervjuerna.

Uppdatering av policydokument
Styrelsen beslutade att ge kommunikationsutskottet uppdraget att gå igenom och revidera församlingens alkoholpolicy, att de styrelseledamöter som även sitter i Probitas styrelse ska ta upp frågan om att uppdatera policyn för förmedling av Probitas lägenheter samt ge ledningen i uppdrag att ta fram en lista på vilka övergripande policys som finns för församlingen för att se om ytterligare policys är i behov av uppdatering eller revidering.

Varmt välkomna på församlingsmötet söndagen den 29 maj. Nästa styrelsesammanträde är den 2 juni.

Med hopp om vår och värme, hälsar styrelsen.

Rapport från styrelsen 17 mars 2016

Närvarande ledamöter: Marco Helles, Karin Petersson, Lina Mattebo, Johan Sahlén, Patrick Amofah, Göran Johansson, Vida Afua Attah, Stephen James, Peter Dobers.
I tjänst: Anette Engkvist, Ulla Marie Gunner, Cathrin Sjöström.

Årsredovisning 2015 för Koncernen Immanuel (bolagskoncernen inkl församlingen)
Den stora punkten under styrelsemötet var årsredovisningen för Koncernen Immanuel. Som styrelsen har rapporterat tidigare visar församlingens bokslut ett överskott på 3,1 miljoner. Det beror främst på ett testamente till församlingen samt på avkastningen på värdepappersportföljen. Men även bolagskoncernen visar ett mycket bra resultat efter finansiella poster med ett överskott på 53,3 miljoner kronor. Det är 29,9 miljoner kronor bättre än föregående år och beror på det låga ränteläget samt på goda resultat i samtliga bolag.
Hotel Birger Jarl AB visar till exempel ett överskott på 10,0 miljoner kronor och Probitas AB ett överskott på 38,3 miljoner kronor. Församlingens och bolagskoncernens huvudrevisor Jonas Grahn deltog på styrelsemötet och gick igenom revisionen. Han meddelade att det är god ordning i hela bolagskoncernen inklusive församlingen med en väldigt välskött och god ekonomi och hade bara några få mindre noteringar.

Tillsättning av ledamöter i Probitas styrelse
Immanuelskyrkans styrelse har till uppgift att utse styrelsen för Probitas, och beslutade att utse följande ledamöter:
Sven Mannervik, ordförande
Claes Ericsson
Hans-Olof Hagén
Johannes Nilsson
Karin Sandström
Lennart Berglund
Malin Emmoth
Mats Bernö
Vida Afua Attah
Styrelsen beslutade även att ge den nytillsatta nomineringskommittén som ska arbeta strategiskt för att hitta passande ledamöter till Probitas styrelse ett uppdrag att framöver tydligt jobba med både kompetens och mångfald.

Personalförändringar – ny pastor sökes
Pastor Tobias Frelin kommer att vara tjänstledig under två år och därför söker nu Immanuelskyrkan en vikarierande pastor med inriktning på barn, unga och familj. Arbetsplatsannonsen ligger bland annat ute på församlingens webbplats.

Motion till årsmötet
En motion har kommit in till församlingens årsmöte, angående missionsmålningen i kaffestugan.

Insamlingsstiftelsen Kyrka i Frescati bör avvecklas
År 1994 bildades Insamlingsstiftelsen Kyrka i Frescati av Immanuelskyrkans församling, Katolska biskopsämbetet och Stockholms stift för att bygga och förvalta en kyrka på universitetsområdet Frescati. Eftersom förutsättningarna för detta har ändrats och det inte längre verkar möjligt att bygga en kyrka på området beslutade styrelsen att stiftelsen borde avvecklas.

Nästa ordinarie styrelsesammanträde är den 12 maj. Men först är det årsmöte den 17 april dit styrelsen hälsar alla medlemmar och intresserade hjärtligt välkomna!

 

Rapport från styrelsen 18 februari 2016

Närvarande ledamöter: Marco Helles (ordf.), Karin Petterson, Stephen James, Johan Sahlén, Göran Johansson, Kristina Gustafsson, Lina Mattebo, Malin Emmoth, Patrick Amofah, Peter Dobers och Vida Attah.
I tjänsten: Ulla Marie Gunner, Anette Engkvist, Cathrin Sjöström, Claes Göran Ydrefors och Steve Armfield.

Besök av verksamhetsråden
Styrelsen hade bjudit in de tre verksamhetsrådens ordförande samt de ledande pastorerna från de olika språkgrupperna (pastor Cho befann sig dock utomlands) till styrelsemötet. Ordförandena samt pastorerna delade under den första delen av styrelsemötet sina funderingar, orosmoment och förhoppningar för församlingen, både i dagsläget och inför framtiden. Styrelsen tar med dessa viktiga inlägg till det kommande strategimötet. Verksamhetsrådens ordförande kommer framöver att bjudas in till styrelsen minst en gång om året.

Nomineringskommittén formas
Dan Svanell har tackat ja till att hålla i och bygga upp den nomineringskommitté som ska arbeta strategiskt för att hitta passande ledamöter till Probitas styrelse (vilka Immanuelskyrkans styrelse ansvarar för att besluta om). Nomineringskommittén kommer, utan att ha formellt ansvar för detta, ge tips även till dotterbolagens styrelser.

Budgetuppföljning och bokslut för 2015
Under styrelsemötet gick administrative chefen Anette Engkvist igenom församlingens bokslut. Det visar ett överskott på 3,1 miljoner jämfört med det beräknade resultatet. Detta beror främst på ett stort arv till församlingen samt på en högre avkastning på värdepappersportföljen än beräknat. Resultatet av de insamlade gåvorna är ett fortsatt problem eftersom de ligger minus 380 000 mot budget och dessutom även 150 000 lägre än vad församlingen samlade in till sin egen verksamhet under 2014. Församlingsföreståndare Ulla Marie Gunner har tillsammans med övriga pastorer tagit fram en plan för insamlingar till speciella ändamål under 2016 för att ge fler möjlighet att bidra och vända den här utvecklingen.

Fastställande av slutgiltigt förslag till ny församlingskonstitution
Styrelsen fastställde det förslag till ny församlingskonstitution som församlingsmötet godkände den 31 januari, efter några mindre korrigeringar. Efter församlingsmötet har medlemmar kunnat lämna in förslag till ändringar. Styrelsen godtog några mindre ändringar som har kommit in. Första beslut om ny konstitution kommer att ske den 13 mars på församlingsmötet (beslutet måste fattas med minst 2/3-dels majoritet). På årsmötet kommer förslaget till den nya konstitutionen att läggas fram till församlingen för sista gången.

Rapport kring kyrktorgsrenoveringen
Arbetet med kyrktorgsrenoveringen rullar på. Själva renoveringsarbetet kommer att påbörjas den 2 maj och pågå under maj, juni, juli, augusti och troligtvis en bit in i september.

Kommande församlingsmöten
Under våren är församlingsmöten inplanerade den 13 mars och 29 maj. Årsmötet är den 17 april.

Nästa styrelsesammanträde är den 25 februari då styrelsen möts för strategimöte. Nästa ordinarie styrelsemöte är den 17 mars.

Med hopp om vår!

 

Rapport från styrelsen 28 januari 2016

Närvarande ledamöter: Marco Helles, Stephen James, Vida Afua Attah, Patrick Amofah, Malin Emmoth, Kristina Gustavsson, Lina Mattebo och Sungha Wendin.

I tjänsten: Ulla Marie Gunner, Anette Engkvist och Cathrin Sjöström.

Arbetet med ny budgetprocess och verksamhetsplan fortsätter
Gruppen som styrelsen har utsett för att arbeta fram en ny budgetprocess har påbörjat sitt arbete. Syftet är att få en högre delaktighet från församlingen i budgetsprocessen och att den verksamhetsplan som så småningom ska beslutas om på årsmötet ska styra resursfördelningen.

Medarbetarundersökning visar goda resultat
Personalutskottet rapporterade att den medarbetarundersökning som har genomförts bland Immanuelskyrkans personal visar väldigt bra resultat, över snitt på alla områden. Högst resultat finns kopplat till trivsel, lojalitet och motivation medan svagare resultat är kopplat till stress, kommunikation, mål och vision. Ledningen jobbar nu vidare med att förbättra arbetsmiljön ytterligare.

Rekryteringen av ny lead pastor fortsätter
Gruppen som jobbar med att rekrytera en ny lead pastor till den internationella gudstjänstgruppen hoppas kunna lägga fram ett förslag till styrelsen under våren, så att den nya pastorn kan vara på plats till hösten. De är glada över att flera bra kandidater har sökt tjänsten. Två återstår i processen.

Musikutredningen är påbörjad
Gruppen som styrelsen har tillsatt för att göra en musikutredning har haft tre sammanträden. De jobbar nu med att inventera vilken musik som finns i församlingen, vilket syfte den har och vilka resurser som krävs. Den 12 mars bjuder de in intresserade från församlingen till en samtalsförmiddag och räknar med att kunna ge en rapport på årsmötet.

Beslut om förslag till ny konstitution
En arbetsgrupp tillsatt av styrelsen har under hösten jobbat med att revidera konstitutionen, främst utifrån att Missionskyrkans församlingar nu ingår i Equmeniakyrkan, som vi tidigare har rapporterat om. Under styrelsemötet beslutade styrelsen att lägga fram arbetsgruppens slutgiltiga förslag för diskussion på församlingsmötet den 31 januari. Sedan är planen att det första beslutet om den nya konstitutionen ska tas på församlingsmötet den 13 mars och det andra på årsmötet den 17 april. Det är möjligt att inkomma med ytterligare synpunkter till styrelsen fram till den 14 februari.

Två förslag angående målningen i kaffestugan
Medlemmar har lämnat in två olika förslag till församlingsmötet den 31 januari utifrån styrelsens beslut att ta ner målningen i kaffestugan av Sigfrid Södergren. Styrelsen tycker att det ena förslaget, att ta fram en skrift om vårt missionsarv utifrån tavlan, bör utredas vidare och vill därför tillsätta en kommitté som rapporterar till styrelsen med uppdrag att ge förslag på innehåll och kostnad för en sådan skrift.

Nomineringskommitté ska skapa långsiktighet
Immanuelskyrkans församlingsstyrelse väljer personer som ska sitta i Probitas styrelse. För att utveckla den processen beslutade styrelsen att tillsätta en nomineringskommitté som ska arbeta långsiktigt med att ta fram förslag till styrelsen på bra kandidater.

Personalförändringar
Styrelsen beslutade att tillsvidareanställa husmor Daniel Nilsson på 75 procent.

Ändrade datum för styrelsesammanträden 2016
Efter årsmötet kommer styrelsen att sammanträda enligt följande:
12 maj
2 juni
14 juni (Träff med pastorer och diakoner)
25 augusti
30 sept-1 okt (Styrelsehelg)
6 okt
17 nov
15 dec

Nästa sammanträde är den 18 februari.

Allt gott från styrelsen!

 

Rapport från styrelsen 14 januari 2016

Närvarande ledamöter: Marco Helles (ordf.), Karin Petterson, Stephen James, Johan Sahlén, Göran Johansson, Kristina Gustafsson, Lina Mattebo, Patrick Amofah, Peter Dobers och Vida Attah.
I tjänsten: Anette Engkvist, Cathrin Sjöström och Claes-Göran Ydrefors.

Styrelsen möttes för ett extra styrelsemöte på grund av reaktionerna på styrelsens tidigare beslut om att ta ner Sigfrid Södergrens målning i kaffestugan.

Styrelsen har bland annat uppmärksammats på att Stockholms stadsmuseum år 2011 bedömde att Immanuelskyrkans fastighet har ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde. I klassificeringsbeslutet nämns dock inte Sigfrid Södergrens målning och enligt fastighetsägaren Probitas är väggen där tavlan hänger inte k-märkt.

Medlemmar ur Immanuelskyrkan har dessutom kontaktat Stockholms stadsmuseum för ett utlåtande angående beslutet om att ta ner målningen. I en skrivelse skriver antikvarie Klara Johansson "Museets råd är att Södergrens målning bibehålls synligt på plats. I annat fall är det väsentligt att måleriet vid eventuell övertäckning inte skadas, utan att det i framtiden kan vara möjligt att tas fram när så önskas."

Ingenting i dessa dokument hindrar alltså en nedtagning av tavlan. Styrelsen har dock under veckan anlitat konservator Anna Brandi, som har jobbat på Riksantikvarieämbetet och rekommenderas av Stockholms stadsmuseum, för att få information om hur tavlan kan tas ner och förvaras på bästa sätt. Anna Brandi kommer även att närvara vid nertagningen av tavlan.

Styrelsen har, som tidigare kommunicerats, två huvudsakliga skäl till beslutet att plocka ner tavlan. Det främsta är att den kolonialism som uttrycks i tavlan och att svarta människor i den framställs som offer kränker många av Immanuelskyrkans medlemmar och besökare. Styrelsen anser inte att målningen berättar om vilken församling Immanuelskyrkan är i dag. Dessutom ska kyrktorget och köket renoveras för att kunna utveckla församlingens verksamhet och göra kyrkan öppen för fler grupper. I det inriktningsbeslut som församlingsmötet fattade den 4 oktober 2015 ingick inte målningen i kaffestugan med i ritningarna. Renoveringen påbörjas i maj för att genomföras under sommaren då verksamheten minskar. Planeringen och arbetet med detta är redan i full gång.

Styrelsen har tagit emot önskemål från enstaka medlemmar om att låta församlingen besluta om tavlan på ett församlingsmöte. Däremot har denna önskan aldrig kommit fram vid de församlingsmöten samt årsmötet 2015 där styrelsen kommunicerat beslutet att ta ner tavlan. Styrelsen beslutade under styrelsemötet att inte föra frågan till församlingen för omprövning.

Styrelsen står kvar i sitt beslut om att tavlan ska tas ner. Tavlan kommer så snart som möjligt att täckas med ett draperi i väntan på att renoveringen ska sätta igång enligt styrelsens tidigare beslut och för att kunna fullfölja den igångsatta projekteringen av kyrktorget. När ombyggnaden startar kommer tavlan att tas ner för att sedan förvaras på ett rätt och säkert sätt enligt de anvisningar vi får från konservatorn.

Med vänliga hälsningar / Styrelsen

 

Rapport från styrelsen 10 december 2015

Närvarande ledamöter: Marco Helles (ordf.), Karin Petterson, Johan Sahlén, Patrick Amofah, Göran Johansson, Stephen James, Kristina Gustafsson, Malin Emmoth och Vida Attah.

Rapport från församlingsföreståndaren Ulla Marie Gunner
• Det pågår för närvarande ett arbete med att tydliggöra verksamhetsplanen för verksamheten, och planering kring hur organisationen ska arbeta med att nå de satta målen.
• Pastorer och präster på Norrmalm har träffats för att lära känna varandra för att förbättra förutsättningarna för ekumeniskt arbete.
• En spännande trend är att inflödet av nya medlemmar varit starkt under året – 65 personer!

Rapport från administrativa chefen Anette Engkvist
• Genom en justering av pantsättningen av värdepappersportföljen har flexibiliteten i vilka investeringar som kan göras ökat, vilket är viktigt för att uppnå den nödvändiga avkastningsnivån.
• Adventsmarknaden inbringade cirka 200 000 kr till församlingens satsningar på mission och internationellt samarbete.
• Prognosen visar på ett ekonomiskt överskott i budgeten för helåret på cirka 4 miljoner kronor, mycket på grund av reavinster i värdepappersportföljen och en testamentsgåva.

Rapport från personalutskottets ordförande Stephen James
• Rekryteringsarbetet till ny pastor med ansvar för den internationella församlingsgruppen fortskrider. Djupintervjuer kommer ske innan jul.
• De senaste årens mycket starka tillväxt inom ungdomsverksamheten ställer ökade krav på ytterligare ledarresurser för att kunna ta hand om alla barn och ungdomar på bästa sätt, inte minst i den svensktalande gruppen. Styrelsen bevakar frågan då den är strategiskt viktig och en del av de centrala mål som satts upp.

Budget för 2016
Budgeten för 2016 beslutades av styrelsen och redovisar ett underskott på – 675 000 kr.

Tavlan i kaffestugan
Styrelsens beslut om att ta ner väggtavlan i kaffestugan står kvar. Expeditionen har fått i uppdrag att finna en förvaringsplats för den, någonstans i kyrkans lokaler.

Ny konstitution på gång
Förslaget till ny konstitution behandlades. Församlingens medlemmar bjöds in till en informationskväll den 16 december.

Nästa styrelsemöte kommer hållas den 28 januari.

Styrelsen önskar god jul och ett gott nytt år!

 

Rapport från styrelsen 19 november 2015

Närvarande ledamöter: Marco Helles, Stephen James, Johan Sahlén, Sungha Wendin, Göran Johansson och Patrick Amofah.

Besök av miljögruppen
Miljögruppen presenterade sina tankar om hur församlingen kan minska sin påverkan på miljön genom att aktivt och strategiskt arbeta med frågorna. Huvudförslaget är att församlingen låter diplomera sig enligt någon av de standarder som finns, t.ex. enligt den modell som Svenska kyrkan arbetar med. Vidare lyftes kyrkans miljöpolicy fram och styrelsen ansåg att det kan vara dags att gå igenom den för att säkerställa att vi arbetar enligt den satta policyn eller om den eventuellt behöver revideras för dagens verksamhet.

Förslag till budget 2016
Församlingens administrativa chef Anette Engkvist presenterade kansliets förslag på budget, vilken också beretts inom Ekonomiutskottet. Beslut om budgeten fattas på styrelsemötet den 10 december. Det kunde konstateras att offrandet måste öka betydligt de kommande åren för bibehållen verksamhetsvolym.

Presentation av förslaget till reviderad konstitution
Arbetsgruppen som arbetat med att revidera konstitutionen presenterade sitt förslag. Huvudsakligen var det justeringar som rörde anpassningar efter att Missionskyrkans församlingar nu ingår i Equmeniakyrkan. Styrelsen ansåg uppdraget utfört. Beslut rörande ändringarna kommer att fattas av församlingen under vintern 2016 enligt följande tidsplan:
10 dec Styrelsen diskuterar förslaget mer ingående.
15 dec Pastorerna diskuterar församlingsordningen och den teologiska grunden.
16 dec Arbetsmöte med intresserade i församlingen. Krav för att vara med på mötet: förhandsanmälan och att varje deltagare har rekvirerat sitt exemplar av revisionsförslaget innan.
19 jan Konstitutionsgruppen lämnar sitt slutliga förslag till styrelsen.
28 jan Styrelsen fattar beslut om ett förslag till ny konstitution och överlämnar förslaget till församlingen den 31 januari.
13 mar Församlingsmöte, första beslutet.
17 apr Årsmöte, andra beslutet.

Beslut rörande utdelning från bolagskoncernen
Styrelsen beslutade att utdelningen på 2015 års resultat ska bli 20 miljoner kronor.

Behov av ökat stöd till Immanuel Ungas verksamhet
Den mycket glädjande utvecklingen inom församlingens svenska verksamhet börjar bli svår att fortsätta utveckla utan ytterligare satsning på området. Då ekonomin inte tillåter utökning av personalstaben måste lösningen sökas på annat sätt. Styrelsen bad Anette Engkvist diskutera frågan med Immanuel Unga mer detaljerat om behoven och kring vilka alternativ som skulle kunna vara aktuella för att stödja området.

Beslut rörande ny organisation
Styrelsen beslutade att anamma den nya organisationen som bygger på en församlingsgemensam styrelse, verksamhetsråd uppdelade efter språk, kommittéer och grupper. Förslaget kommer att skickas till de olika verksamhetsråden innan beslut på ett framtida församlingsmöte.

Nästa styrelsemöte kommer hållas den 10 december.

 

Rapport från styrelsen 22 oktober 2015

Närvarande ledamöter: Marco Helles, Stephen James, Vida Afua Attah, Peter Dobers, Malin Emmoth, Kristina Gustavsson, Tove Janarv, Göran Johansson och Lina Mattebo.

Församlingens uppdrag i relation till flyktingkrisen
Pastor Claes-Göran Ydrefors besökte styrelsen för att berätta om församlingens arbete under flyktingkrisen, med bland annat övernattningsplatser för transitflyktingar, men också kring hur församlingen kan jobba med mer långvarig integration framöver. Det planeras för ett nytt tillfälle med övernattningar i november och troligtvis också vid ett antal tillfällen under våren. Styrelsen står självklart bakom övernattningarna, som ligger helt i linje med församlingens prioriterade område kring människor i utsatta situationer.

Ekonomirapport
Församlingens administrative chef Anette Engkvist redogjorde för församlingens ekonomi. Vi ligger generellt bra till gentemot budget, men ligger minus 200 000 i kollekter och gåvor.

En musikutredningsgrupp är nu tillsatt
Församlingsmötet den 3 maj beslutade att ge styrelsen i uppdrag att utreda musikverksamheten, dess struktur och resurser. Styrelsen beslutade därför att tillsätta en musikutredningsgrupp. Uppdraget är "att utreda musikens roll i församlingen i syfte att se över hur musiken inkluderas i olika sammanhang och kommer alla till del, i dag och framöver." Utredningen planeras vara klar senare under våren.

I gruppen ingår:
Kristina Gustafsson, ordförande
Kerstin Mjönäs
Jacob Molander
Ben Tatlow
Kicki Åkesson
Vera Arvidsson
Peter Eriksson
Jack (Philip) Jansson
+ Vakant från koreanska gudstjänstgruppen
Gruppen kommer dessutom konsultera ytterligare personer.

Nya steg i kyrktorgsarbetet
Arbetet med det nya kyrktorget går nu in i en genomförandefas. Nya grupper som kommer att arbeta med dessa frågor kommer snart utses. Marco Helles, Peter Dobers Malin Emmoth och Karin Pettersson från styrelsen utgör en styrgrupp.

Förslag på vice föreståndare för församlingen
Församlingen har i nuläget ingen vice församlingsföreståndare. Styrelsen föreslår därför församlingen att utse Claes-Göran Ydrefors till vice föreståndare.

Styrelsesammanträden 2016
Under nästa år kommer styrelsen sammanträda dessa datum:
28 januari
18 februari
17 mars
17 april (Församlingens årsmöte)
19 maj
16 juni
15 september
20 oktober
17 november
15 december
Dessutom planeras för en träff mellan styrelse och pastorer (eller annan konstellation) under maj och för en styrelsehelg i september.

Förslag på kandidater till kyrkostyrelsen
Vårt samfund Equmeniakyrkan önskar förslag på kandidater till kyrkostyrelsen. Styrelsen mottar därför tacksamt förslag från församlingen.

Nästa sammanträde är den 19 november. Varma hälsningar från styrelsen!

 

Rapport från styrelsen 17 september 2015

Närvarande ledamöter: Marco Helles, Karin Petterson, Stephen James, Vida Afua Attah, Patrick Amofah, Malin Emmoth, Kristina Gustavsson, Tove Janarv, Göran Johansson, Lina Mattebo och Johan Sahlén.

Arbetet med det nya kyrktorget fortsätter
Sophia Hober, som har varit ordförande för kyrktorgsgruppen, besökte styrelsemötet för att redovisa kyrktorgsgruppens nu färdiga grundförslag till det nya kyrktorget. Styrelsen ställer sig bakom det förslaget. Ett inriktningsbeslut kommer att tas på nästa församlingsmöte den 4 oktober. Då kommer även en grov budget att presenteras.

Personalförändringar
Det har skett flera förändringar i personalen under sommaren: Camilla Mattebo jobbar 50 procent som diakon, Amanda Detchman 100 procent som Intern Youth Pastor, Karin Enberg 50 procent som HR-ansvarig, Daniel Nilsson 75 procent som husmor, Anders Eriksson 50 procent som ekonomiassistent och Jacob Molander som pastor på 50 procent, då Charlotte Höglund är tjänstledig på motsvarande grad. Martin Åsander är tjänstledig på 60 procent och ersätts inom kollegiet, samt med vikarierande tonårskörledare Erik Hammarberg och Paulina Fröling. Anita Tatlow har fått tillsvidare-tjänst som musiker på 40 procent och Ben Tatlow på 35 procent.
Dessutom bestämde styrelsen sig för att besluta, i enlighet med ett förslag från Equmeniakyrkan, att ta över värdskapet för en studentpastorstjänst på halvtid i Stockholm. Styrelsen tycker att tjänsten väl passar in i våra prioriterade områden, särskilt vad gäller arbetet bland barn och unga (många studenter är unga) samt diakonalt, då studentpastorer har en tydlig roll i samtal och själavård. Immanuelskyrkan kommer att vara arbetsgivare för studentpastorn. Tjänsten är för närvarande bidragsfinansierad via Equmeniakyrkan. Anna Berndes har fått studentpastorstjänsten och de 50 procent hon lämnar kommer att ersättas inom kollegiet under perioden.

Flera större utredningar och arbeten är på gång
Styrelsen är i uppstarten med uppdragen från församlingsmötet den 3 maj 2015: ett arbete kring konstitutionen, att fortsätta utveckla vår organisationsstruktur och att göra en utredning om musiken.
• Revision av konstitutionen
Styrelsen utsåg en arbetsgrupp för att revidera Immanuelskyrkans konstitution och anpassa den till Equmeniakyrkans. Det inbegriper revision av stadgar och församlingsordning. Stefan Nilszén utsågs att leda arbetet.
• Organisation och struktur
Verksamhets- och organisationsutskottet arbetar enligt uppdrag från års- och församlingsmötet vidare med strukturfrågorna och ämnar presentera sitt förslag till församlingen i december.
• Musikutredning
Efter uppdrag från församlingsmötet genomförs en musikutredning under 2015 och 2016. En grupp av anställda och frivilliga från alla gudstjänstfirande grupper ska utses. Kristina Gustavsson kommer att leda utredningen.
• Verksamhetsplan
Dessutom ska en verksamhetsplan tas fram som sedan ska användas i samband med budgetarbetet och förslag ges hur hela församlingen involveras i den framtida budgetprocessen.

Styrelsehelg och församlingsmöte
Styrelsen möts för styrelsehelg 25-26 september i Stockholm där styrelsen bland annat träffar personalen.
Den 4 oktober är det församlingsmöte med bland annat dessa ärenden:
a) Kallande av diakon Camilla Mattebo
b) Information om studentpastor
c) Val av valberedning efter förslag från nomineringskommittén
d) Inriktningsbeslut kyrktorg

Varmt välkommen!

Höstiga hälsningar från styrelsen!

 

Rapport från styrelsen 21 maj 2015

Närvarande ledamöter: Marco Helles, Karin Petterson, Stephen James, Vida Afua Attah, Patrick Amofah, Peter Dobers, Kristina Gustavsson, Göran Johansson, Johan Sahlén, Sungha Wendin

Den nya styrelsen träffades
Detta var det första ordinarie styrelsemötet efter årsmötet med Marco Helles vid rodret. De nya medlemmarna välkomnades och alla presenterade sig. Styrelsen utsåg Stephen James och Karin Petterson till vice ordföranden. Samtliga ledamöter tilldelades en plats i något av de utskott och funktioner som ligger under styrelsen enligt följande:

Personalutskottet
Ordf. Stephen James
Kristina Gustafsson
Sungha Wendin

Ekonomiutskottet
Ordf. Göran Johansson
Johan Sahlén
Patrick Amofah
Peter Dobers

Verksamhets- och organisationsutskottet (tidigare "särskilda utskottet"):
Ordf. Marco Helles
Vidah Attah
Malin Emmoth
Tove Janarv

Kommunikation
Lina Mattebo

På gång framöver
Församlingsföreståndare Ulla Marie Gunner rapporterade att det pågår många olika saker, både i och utanför kyrkan, som påverkar vår verksamhet. Bland annat kan noteras att det har kommit nya krav från Kammarkollegium att rätten att förrätta vigsel kräver att man behärskar god svenska. Detta kan dock hanteras genom att de pastorer som har vigselrätt stödjer den juridiska delen av en vigsel.
Planeringen kring ett nytt kyrktorg pågår och ytterligare detaljer kommer att presenteras vid ett kommande församlingsmöte i maj. Själva ombyggnationen är för närvarande planerat till våren/sommaren 2016.
Administrativa chefen Anette Engkvist rapporterade bland annat att Probitas under sommaren kommer att utföra arbeten på kyrksalens ventilationsanläggning och att en ny ljusanläggning kommer att installeras. Den nya ljudanläggningen kommer att slutbesiktigas under juni.

Hur ökar vi gåvor och kollekter?
Ekonomin ligger något efter budget. Framförallt släpar gåvor och kollekter efter.
Styrelsen diskuterade hur detta kan ändras, och församlingsföreståndaren ombads diskutera den teologiska grunden för vårt offrande inom ledningsgruppen. Ett kommande bekymmer är att alldeles för få personer har flyttat sin kyrkoavgift till Equmeniakyrkan; de ligger kvar med betalningar till Svenska Missionskyrkan men Skatteverket kommer förr eller senare att inte godkänna dessa betalningar då SMK inte är aktivt. Om medlemmarna inte ändrar detta, kan det medföra minskade gåvor på hundratusentals kronor för församlingen.

Två pastorer ska rekryteras
Arbetet med att hitta en ny pastor med ansvar för gudstjänsterna och verksamheten i den internationella gruppen fortskrider. Bland annat planeras det att skickas ut en enkät till de medlemmar som är aktiva inom den engelskspråkiga gudstjänstgruppen. Det arbetas även med att rekrytera en ny ungdomspastor till den engelskspråkiga verksamheten och förhoppningen är att denna rekrytering inte behöver dra ut för länge på tiden.

Uppföljning efter årsmöte och församlingsmöte
Styrelsen följde upp årsmötet och det senaste församlingsmötet. Arbetet med att revidera stadgar och konstitution ska påbörjas och vikten av förankring lyftes fram. I relevanta fall kommer medlemmar utanför styrelsen bjudas in för att bidra med sina åsikter till arbetet. Vidare kommer en nulägesanalys att göras kring musiken i kyrkan. Den nya organisationen måste också detaljeras vidare.

Styrelsen ser fram emot en träff med församlingens pastorer i början av juni och önskar alla en glad försommar!

 

Rapport från styrelsen 12 mars 2015

Närvarande ledamöter:
Dan Svanell, Patrick Amofah, Ingegerd Berg, Kristina Gustafsson, Marco Helles, Johan Sahlén, Stephen James, Göran Johansson, Lina Mattebo och Johannes Nilsson.

Förvaltningsberättelse och års- och koncernredovisning för 2014
Sammanfattningsvis redovisar koncernen Immanuel ett överskott på 8,5 miljoner kronor för 2014, trots att församlingen redovisar ett underskott på 4,9 miljoner kronor på grund av det fjärde kvartalets uteblivna ränteintäkter från Probitas. Alla dotterbolag går med vinst och gåvor och kollekter har ökat med 200 000 kronor jämfört med föregående år. Sist i rapporten bifogas förvaltningsberättelsen som beskriver viktiga händelser under året och innehåller mer detaljer om ekonomin.

Dokument om församlingens struktur är klart
Ett stort arbete för styrelsen, och specifikt det särskilda utskottet, under hösten har varit det kring församlingens struktur. Nu finns ett färdigt förslag, som har reviderats utifrån de förslag som kom fram under remissrundan. Det kommer att läggas fram på årsmötet. Dokumentet beskriver församlingens övergripande struktur och nomenklatur, arbetsordningen för verksamhetsråd, kommittéer och grupper samt personalens organisering och deras ansvar gentemot råden och kommittéerna.

Nytt bolag ska förvalta församlingens värdepappersportfölj
För att kunna förvalta församlingens värdepappersportfölj på ett tillfredsställande sätt har styrelsen beslutat föreslå församlingsmötet att omvandla dotterbolaget Stensnäs Konferens AB till Immanuelskyrkans Förvaltnings AB med den enda uppgiften att förvalta församlingens värdepappersportfölj. Till skillnad från de andra dotterbolagen kommer församlingsstyrelsen att utse förvaltningsbolagets styrelse, varav två ledamöter alltid ska vara från församlingsstyrelsens ekonomiutskott.

Ledamöter i Probitas bolagsstyrelse
Styrelsen beslutade om följande personer till Probitas styrelse: Sven Mannervik, (ordförande), Claes Eriksson, Karin Sandström, Lennart Berglund, Johannes Nilsson, Johan Sahlén, Göran Johansson och Karin Pettersson. Göran, Johan och Karin är också ledamöter av församlingens styrelse.

Kommunikationspolicy för styrelsens skriftliga kommunikation
För att församlingen ska kunna följa styrelsens arbete mellan årsmötena skriver styrelsens kommunikationsansvarige (för närvarande Lina Mattebo) en rapport efter varje styrelsemöte som läggs ut på församlingens webbsida i både en svensk och en engelsk version. Den kommunikationsansvarige ser även till att protokollen från församlings- och årsmöten läggs ut på webbplatsen, samt att informationen om styrelsen är uppdaterad. För att tydliggöra styrelsens skriftliga externa kommunikation har styrelsen under hösten arbetat med en kommunikationspolicy som nu är klar.

Detta var styrelsens sista möte innan årsmötet den 12 april. Vi hoppas att vi ses där!

Förvaltningsberättelse

Församlingsstyrelsen avger härmed sin förvaltningsberättelse för år 2014. Berättelsen har sin utgångspunkt i styrelsens ansvar för församlingens verksamhet, dess personal, dess ekonomi och övergripande ansvar för församlingens bolagskoncern.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten
Immanuelskyrkan är en kristen gemenskap för människor från hela världen. Församlingen inbjuder till gudstjänst under många former och traditioner, värdesätter mångfald och vill präglas av värme, kärlek och respekt. Församlingens uppdrag är att sprida evangeliet om Jesus till alla.
Varje söndag firas fyra gudstjänster på tre olika språk; engelska, koreanska och svenska. I genomsnitt samlas runt 700-800 personer varje söndag för att fira gudstjänst i kyrkans olika rum. Under året har samtliga gudstjänstfirande grupper samlats till gemensam gudstjänst vid tre tillfällen men även till andra gemensamma aktiviteter.
Under 2014 har församlingens prioriterade områden – barn och unga, människor i utsatta livssituationer i vår stad, ökad gemenskap mellan gudstjänstgrupperna – stått i fokus för verksamheten. Det var just dessa områden som togs fram för ett par år sedan då styrelsen och församlingens medlemmar tillsammans diskuterade vad som skulle prioriteras de kommande åren.
Församlingen är ägare till en bolagskoncern med verksamhet inom fastighet, hotell, senior- och vårdboende.

Väsentliga händelser under verksamhetsåret

Barn- och ungdomsarbetet
Barn- och ungdomsarbetet har fortsatt fått en tydlig roll. Ett förnyat arbete med konfirmation har gett ett mycket positivt resultat i och med att en grupp på 16 konfirmander nu påbörjat sin konfirmationsläsning.

Arbete bland människor i utsatta situationer
Församlingen har under året fokuserat mer på utsatta EU-medborgare som sökt sig till Stockholm. Särskilt gäller det den stora grupp som sökt sig till vårt land från Rumänien. Kyrktorget erbjuder en plats att vila på och varje vecka ges möjlighet för en grupp kvinnor att duscha och byta kläder i kyrkans lokaler. De erbjuds dessutom en enklare måltid. Arbetet bärs upp av ideella krafter som varje vecka ställer upp för att hjälpa dessa människor, som annars skulle få mycket svårt att klara av sin personliga hygien.
Vårt arbete bland hemlösa, som främst genomförs via samarbetet med föreningen Ny gemenskap och andra kyrkor på Norrmalm, har fortsatt med oförminskad styrka. Immanuelskyrkan är ansvarig för Lunch i gemenskap en lördag i månaden då många frivilliga från församlingens olika verksamhetsgrupper kommer och serverar mat åt ca 300 personer per tillfälle.
Vår församling stödjer också Café i gemenskap i Korskyrkan på vardagsförmiddagar tillsammans med just Korskyrkans församling och föreningen Ny gemenskap. Denna verksamhet har under året också fått sina efterföljare på Mariatorget på söder och på Östermalm.

Arbete för ökad gemenskap mellan gudstjänstgrupper
Det tredje fokusområdet är att öka gemenskapen mellan våra gudstjänstgrupper. Där har vi gjort en del, t ex picknick i Humlegården, men det finns fortfarande mycket som är ogjort inom detta område. Gemenskapen mellan de tre språkgrupperna kommer att bli en viktig fråga för styrelsen under 2015 och 2016.
Immanuelskyrkan med sina fyra olika gudstjänstgrupper och med medlemmar från ett 50-tal nationer är en unik företeelse i svensk kristenhet. Integration och främlingsfientlighet är högt på agendan i vårt samhälle just nu. Då har vi som kyrka och församling ett stort ansvar att visa på vad det kristna budskapet innebär. En kristen församling kan aldrig sitta still och vara tyst när människovärdet ifrågasätts. Vår församlings mångfald gestaltas varje söndag och måste bli än tydligare de kommande åren.

Personal
I mars 2014 uppmärksammades att pastor Choong-Il Cho varit pastor i församlingens tjänst under 20 år med ansvar för den koreanska gudstjänstgruppen. Det är med glädje vi ser att unga människor fortsätter att söka sig till den gemenskapen.
Jodi och Doug Fondell lämnade sina tjänster som pastorer i församlingens engelskspråkiga verksamhet vid årsskiftet. Paret Fondell har under 17 år gjort ett imponerande arbete i vår församling, ett arbete som inneburit att den engelskspråkiga gudstjänstverksamheten vuxit och idag samlar 350–400 besökare varje söndag.
Rekryteringen av nya pastorer till den engelskspråkiga verksamheten påbörjades under slutet av 2014. Fram till dess att en permanent lösning är klar tjänstgör pastor Steven Armfield som pastor.

Resultat och ställning
Församlingen redovisar för år 2014 ett underskott på - 4,9 mkr, vilket har sin huvudförklaring i det fjärde kvartalets uteblivna ränteintäkter från Probitas.
Den viktigaste ekonomiska händelsen under året är att den skuld som församlingens fastighetsbolag haft till församlingen på 219,3 mkr har återbetalats. Församlingen har under de senaste åren fått 19,7 mkr i ränta varje år från Probitas, vilket motsvarar ca 2/3-delar av församlingens totala intäkter. Dessa intäkter upphörde per den 30 september 2014. Orsaken till detta är en förändring i skattelagstiftningen som medfört att denna räntekostnad inte längre är avdragsgill för Probitas. Församlingen har placerat 100 mkr som ett aktieägartillskott i det helägda bolaget och resten har placerats i församlingens finansiella tillgångar.
Gåvor och kollekter på 3,9 mkr har samlats in till den egna verksamheten, vilket är en ökning med ca 0,2 mkr jämfört med föregående år. Därutöver har församlingen som testamentsgåva erhållit en fastighet som upptagits till sitt taxeringsvärde på 2,4 mkr. Fastigheten kommer att försäljas under år 2015. Kostnaderna för missionsverksamheten ökade med 3,0 mkr till 36,0 mkr, där personalkostnaderna står för 2,7 mkr av ökningen och resten utgörs av ökade avskrivningar med anledning av den nya ljudinvesteringen. Personalkostnaderna har som andel av missionsverksamhetens totala kostnader ökat med två procentenheter till 54 %.
Ränta och utdelning från den egna koncernen uppgick till 16,3 mkr, vilket är 4,9 mkr mindre jämfört med föregående år. Utdelningen från aktieportföljen ligger på 2,4 mkr och är något lägre än föregående år. Skillnaden mellan det bokförda värdet och marknadsvärdet på aktieportföljen uppgick till 15,8 mkr, en ökning med 5,6 mkr.

Bolagskoncernen
Då renoveringen på totalt 457 mkr gällande Provisorn 4 och Hotel Birger Jarl slutfördes i december 2013 har verksamheten under detta år kunnat bedrivas utan inskränkningar på grund av reparationsarbeten. De olika bolagen redovisar följande resultat efter finansiella poster, Hotel Birger Jarl AB 6,1 mkr (1,3 mkr), Hotel Tegnérlunden AB 3,0 mkr (3,8 mkr), Immanuelskyrkans Vård AB 1,5 mkr (1,1 mkr) och Probitas – Immanuelskyrkans Förvaltnings AB 14,7 mkr (14,5 mkr).
Under året har ett fastighetsförvärv gjorts omfattande 25, förteträdesvis mindre, hyreslägenheter.
När skulden till församlingen är löst har skulderna till kapitalmarknaden ökat med 135,0 mkr och uppgick vid årsskiftet till 958,4 mkr.
På grund av nya redovisningsregler gällande anläggningstillgångar och avskrivningar av desamma har Probitas – Immanuelskyrkans Förvaltnings AB kunnat göra överavskrivningar, vilket temporärt sänker skattebelastningen för bolaget. Detta gör att moderbolaget redovisar en skattemässig förlust på -13,3 mkr (4,6 mkr).
För mer information om bolagskoncernen finns en separat utförlig årsredovisning.
Koncernen med församlingen som moderförening redovisar efter skatt detta år ett överskott på 8,5 mkr (17,2 mkr).

Styrelsens arbete
Styrelsen har under året haft tio protokollförda sammanträden och en temahelg. Dessutom har styrelsen haft en träff med pastorskollegiet. Styrelsen har tre utskott, Ekonomiutskottet, Personalutskottet och Särskilda utskottet.
Utskotten förbereder ärenden till styrelsen tillsammans med församlingsföreståndaren och administrative chefen samt beslutar på delegation inom sina respektive ansvarsområden.
Styrelsen ger ägardirektiv till bolagskoncernen och utser ledamöter i moderbolagets styrelse. Däremot utser moderbolaget styrelserna i de tre helägda dotterbolagen.

Väsentliga händelser efter verksamhetsåret

Kyrktorgets förnyelse
Arbetet med att förnya kyrktorget har påbörjats. En särskild arbetsgrupp bestående av medlemmar och anställda har tillsatts. Gruppen har även presenterat ett första utkast av idéer för församlingen.

Framtida utveckling
En församling är i ständig förändring. Viktigt under kommande år är bl a förnyelsen av kyrktorget så att det bättre svarar upp till de behov som finns för att församlingen ska kunna möta alla de människor som söker sig till vår kyrka. Där hoppas styrelsen på ett beslut under innevarande år.
Vidare kommer arbetet bland barn och unga samt inom diakonin, med fokus på människor i utsatta livssituationer, att fortsätta vara i centrum. Dessa områden är båda av avgörande vikt för församlingens framtid och trovärdighet. Den mångfald av människor som finns i våra olika språk- och gudstjänstgemenskaper är fortsatt vår allra starkaste resurs i församlingen. Där ser styrelsen stora utvecklingsmöjligheter. Ett tydligare arbetssätt genom de tre verksamhetsråden och en organisationsöversyn kommer att stärka delaktighet och transparens. Varje medlem i Immanuelskyrkan ska ha möjlighet att både bidra till församlingens verksamhet och ta del av omsorg och gemenskap.

Styrelsen vill till sist rikta ett varmt tack till alla anställda och frivilliga som möjliggjort arbetet under år 2014 och önskar alla Guds rika välsignelse.

 

Rapport från styrelsen 19 februari 2015

På dagens styrelsemöte fanns inga beslutspunkter med på dagordningen, men flera spännande informationspunkter.

Besök hos Covenant Church
Församlingsföreståndare Ulla Marie Gunner berättade om sin resa till USA och besöket hos Covenant Churchs vinterkonferens. Där träffade hon bland annat företrädare för samfundet för att diskutera tjänsten som pastor inom den engelskspråkiga verksamheten.

Mer information behövs om kyrkoavgiften
Administrativa chefen Anette Engkvist rapporterade om kyrkoavgiftens utveckling över åren. Många medlemmar offrar genom denna avgift vilket är positivt. Ett orosmoln är dock att det kan finnas många medlemmar vars givande av historiska skäl står skrivet på Svenska Missionskyrkan och inte Equmeniakyrkan. Eftersom det krävs ett aktivt val av den enskilde för att ändra förmånstagare, anser styrelsen att informationsinsatserna på området bör öka för att få folk att ändra sitt givande till att gälla Equmeniakyrkan.

Positiv remissrunda angående församlingens struktur
Styrelsen har under den senaste tiden arbetat med att förtydliga strukturen kring församlingens organisation och även presenterat ett förslag för församlingen. Frågan har nu varit ute på remiss i språkgrupperna. Överlag har responsen varit mycket positiv till den föreslagna strukturen från samtliga remissinstanser.

 

Rapport från styrelsen 22 januari 2015

Under dagens sammanträde togs inte så många beslut, men två viktiga saker finns att rapportera om.

Församlingens värdepappersportfölj
Efter beslutet om att säga upp reversräntan i höstas har församlingen som bekant fått en mycket större värdepappersportfölj. Styrelsen har därför, som tidigare rapporterat, vid ett par möten samtalat kring hur församlingens värdepapper ska hanteras. Ekonomiutskottet har nu tagit fram ett förslag som styrelsen ställt sig bakom. Förslaget kommer att presenteras för församlingen på församlingsmötet den 15 mars då beslut kommer att fattas.

Nystart av Equmeniaförening
Julia Carlsson och Tobias Olsson, som är engagerade i Immanuelskyrkans barn- och ungdomsarbete, har påbörjat arbetet med att återigen starta upp en Equmeniaförening (tidigare SMU-förening) i Immanuelskyrkan. Styrelsen välkomnar varmt initiativet!

Vintriga hälsningar från styrelsen!

 

Rapport från styrelsen 11 december 2014

Budget för 2015
Under årets sista styrelsemöte tog styrelsen beslut om budgeten för 2015. Den största skillnaden jämfört med föregående års budget är självklart att församlingen inte längre får någon reversränta från Probitas. Pengarna som tidigare var utlånade har nu placerats i bland annat aktier och fonder. I samband med budgetbeslutet diskuterade styrelsen också hur vi tydligare kan jobba med att visa hur resurser går till våra prioriterade områden. Allt syns såklart inte i budgeten, eftersom stora delar av verksamheten utförs av ideella krafter. Styrelsen beslutade även om en mindre justering av attestlistan.

Remissrunda till verksamhetsråden och kommittéerna
Det särskilda utskottet har nu skickat ut sitt förslag om förtydligande kring uppgifter och mandat för verksamhetsråden och kommittéerna på remiss till dem.
Svaren ska vara tillbaka senast den 10 februari och allt ska vara klart till årsmötet.

Vakanspastor i internationella delen
Under tiden nya pastorer rekryteras till den internationella delen kommer Steve Armfield att fungera som vakanspastor.

Församlingsmöten under våren 2015
Under första halvan av nästa år kommer det att vara församlingsmöten den 25 januari klockan 13 och den 15 mars klockan 13.
Den 12 april klockan 13 är det årsmöte. Inför det är det årsstämmor den 8 april klockan 18 och information om årsredovisningen den 9 april klockan 18. Boka gärna in dessa, varmt välkomna!

Sammanträdesplan för styrelsen 2015
Under nästa år kommer styrelsen att ha sammanträden 22 januari, 19 februari, 12 mars, 12 april (konstituerande möte efter årsmötet), 21 maj, 17 september, 22 oktober, 19 november och 10 december samt ha en styrelsehelg 25–26 september.

God jul önskar styrelsen!

 

Rapport från styrelsen 20 november 2014

Besök av internationella rådet
Internationella rådet besökte styrelsen för att bland annat samtala kring rekryteringen av nya pastorer till den internationella församlingsgemenskapen i Immanuelskyrkan.

Ekonomi, budget och justeringar i riktlinjer
Styrelsen konstaterade att församlingen ligger ganska bra till enligt budget, förutom att insamlade medel och gåvor hittills ligger 83 000 kronor under budget. Oktober är också första månaden då vi inte har fått in någon reversränta från Probitas på grund av tidigare fattat församlingsbeslut. Detta kommer såklart att påverka ekonomin framöver.
På styrelsemötet i december kommer styrelsen att fatta beslut om budgeten för nästa år. Styrelsen har tagit emot tre skrivelser om utökade tjänster och verksamhet - från Internationella rådet, Immanuel 153 och från missions- och biståndsrådet. Dessa har överlämnats till budgetarbetet.
Styrelsen fattade beslut om att göra en justering i sina riktlinjer för förvaltningen av Immanuelskyrkans värdepappersportfölj. Tidigare har man inte kunnat köpa obligationer om de inte haft en särskild kvalitetsmärkning, dock har man kunnat köpa aktier i dessa bolag. När församlingen nu, efter beslutet om att säga upp reversräntan, har fått en större portfölj måste man ha en bredare riskspridning - något man bland annat kan få genom att köpa företagsobligationer. Därför togs kravet på den särskilda kvalitetsmärkningen bort, men det kommer även i framtiden att handla om investeringar i svenska stora bolag.

Ny församlingssekreterare
Ingrid Jonsson går i pension den 9 mars och då kommer Cathrin Sjöström att börja arbeta som församlingssekretare.

Immanuelskyrkans struktur och organisation
Styrelsens särskilda utskott har under hösten arbetat med att förtydliga strukturen kring Immanuelskyrkans styrning samt medlems- och frivilligengagemang efter ett beslut från årsmötet. De har i sitt arbete till stor del utgått från demokratigruppens arbete för tio år sedan och integrationsgruppens arbete för sex år sedan.
Styrelsen tog under styrelsemötet beslut om den övergripande strukturen och terminologin enligt följande:
• En församlingsstyrelse (med utskott)
• Tre verksamhetsråd för språkgrupper: koreanska, internationella och svenska
• Församlingsövergripande kommittéer
Grupper som sorterar under verksamhetsråden
Grupperna rapporterar till sina respektive verksamhetsråd, medan kommittéerna och råden rapporterar till styrelsen. För att bli vald till styrelsen, verksamhetsråden och kommittéer måste man vara medlem i Immanuelskyrkan. Det gäller inte engagemang i grupperna.
Styrelsens uppgifter står omnämnda i stadgarna. När det gäller uppgifter och mandat för verksamhetsråden och kommittéerna har styrelsen lagt fram ett förslag. Detta ska nu gå ut på remiss till råden och kommittéerna och kommer att samlas in i början av 2015.

November-hälsningar från Styrelsen

 

Rapport från styrelsen 16 oktober 2014

Besök av församlingens diakoniarbetare
Församlingens anställda diakoniarbetare, samt Magnus Bodin som arbetar som diakon i Svenska kyrkan, besökte styrelsen för att informera och samtala om diakoni.

Nytt ljud i kyrkan
Arbetet med ljudinstallationen i kyrkan fortgår som planerat och beräknas bli klart till första söndagen i advent.

Immanuelskyrkans struktur och organisation
På årsmötet fick styrelsen i uppdrag att förtydliga organisationen för Immanuelskyrkan. Styrelsens särskilda utskott arbetar med detta och presenterade på styrelsemötet ett första utkast. De arbetar vidare och återkommer framöver.

Förändringar i Internationella delen
Efter förda samtal har församlingsledningen och pastorerna Jodi och Doug Fondell gemensamt kommit överens om att Fondells avslutar sina tjänster som pastorer i den internationella delen av Immanuelskyrkan vid årsskiftet. Församlingen har fått information om detta genom ett brev.

Hälsningar från styrelsen

 

Rapport från styrelsen 18 september 2014

Ekonomirapport
Församlingens ekonomi fortsätter vara i balans. Styrelsen beslutade att sätta riktlinjer för 2015 års budget vilket sammanfattas i att kostnadsmässigt hålla sig till 2014 års nivå, förutom personalkostnader. Det konstaterades också att ekonomin 2015 kommer bli annorlunda på grund av det uppsagda reverslånet.

Rapport från Kyrktorgsgruppen
Styrelsemötet besöktes av Sophia Hober som rapporterade om Kyrktorgsgruppens gedigna arbete med att definiera olika förslag på hur kyrktorget kan utvecklas för att bättre anpassa de behov församlingen har i dag. Styrelsen beslöt att nästa steg är att involvera kompetens från Probitas för att konkretisera förslagen.

Uppföljning av församlingsmötets beslut angående reverslånet till Probitas AB
Församlingsmötet hade den 17 september beslutat att reverslånet mellan församlingen och Probitas - Immanuelskyrkans Förvaltnings AB ska sägas upp. Med anledning av detta beslutade styrelsen att 100 miljoner kronor ska ges som aktieägartillskott till bolaget samt att de resterande 120 miljonerna ska placeras.

Rapport kring Lunch i Gemenskap
Verksamheten har ökat och behovet av volontärer har ökat till verksamheten i Korskyrkan. Ytterligare en relaterad verksamhet planeras att startas på Östermalm.

Nytt uppdrag till Särskilda utskottet
Som ett resultat av Årsmötets begäran om att förtydliga församlingens organisation har Särskilda utskottet ombetts att ta fram ett förslag på detta.

 

Rapport från styrelsen 22 maj 2014

Under styrelsemötet påbörjade styrelsen arbetet med verksamhetsplanen inför 2015. Det arbetet kommer att fortsätta inom både styrelsen, i de olika verksamhetsråden, bland personalen och medlemmarna innan ett slutgiltigt beslut kan tas.

Processen för att hitta en ersättare till pastor Chris Peterson har påbörjats. Under tiden den pågår, arbetar Ben and Anita Tatlow med hans tidigare uppgifter.

Styrelsen kan med glädje konstatera att församlingen har gett mer i gåvor och kollekter i år jämfört med under samma period 2013. Det är dock en bit kvar innan vi når upp till budget.

Immanuelskyrkan har erbjudits att ta emot en kopparbyst av Missionskyrkans grundare PP Waldenström som tidigare har stått vid Lidingö Missionsskola. Styrelsen beslutade att med tacksamhet svara ja på att ta emot bysten.

Styrelsens utskott verksamhetsåret 2014–15
Så här ser bemanningen i våra utskott ut under kommande verksamhetsråd:

Ekonomiutskottet:
Göran Johansson (ordförande)
Patrick Amofah
Johannes Nilsson
Johan Sahlén
Hans-Olof Hagén
Carin Ladufjäll
Anette Engkvist (i tjänsten)
Bernadette Ebenholtz (i tjänsten)
Samuel Borg (i tjänsten)

Personalutskottet:
Ingegerd Berg (ordförande)
Kristina Gustafsson
Marco Helles
Stephen James
Ulla Marie Gunner (i tjänsten)
Anette Engkvist (i tjänsten)

Särskilda utskottet:
Marco Helles (sammankallande)
Lina Mattebo (kommunikationsansvarig)
Tove Janarv
Sungha Wendin

På gång framöver:
• Den 21 september kommer det att vara en dag "In the Spirit of Mandela" i Immanuelskyrkan med en körworkshop och seminariedag med avslutande konsert. Evenemanget planeras tillsammans med Bilda och Diakonia.
• Immanuelskyrkans konfirmation för den svenskspråkiga verksamheten, Express yourself, startar i januari 2015. Nu finns en folder som har gått ut till ungefär 60 ungdomar i vårt nätverk. Sprid den gärna till de du tror kan vara intresserade!

 

Rapport från styrelsen 24 april 2014

Nya ledamöter i styrelsen
Eftersom styrelsen sedan årsmötet har två nya ledamöter – Tove Janarv och Johan Sahlén – började kvällens möte med en kort presentation av alla i styrelsen.

På gång framöver
Den här gången tog inte styrelsen några beslut, men mycket spännande och viktigt är på gång framöver:

• Som de flesta nog har märkt sitter det ofta en grupp EU-medborgare på kyrktorget. Ingenting talar för att det skulle komma färre personer med stora behov till vår stad. Därför har en samling med kyrkor och andra samarbetsorganisationer ägt rum där den här gruppens främsta behov har definierats. Ytterligare en samling kommer att hållas framöver då en avstämning ska ske för att se vad olika parter kan bidra med. Mer information om detta arbete kommer på församlingsmötet den 14 maj.

• Det stora projektet med att byta ut ljudet i stora kyrksalen, Waldenströmsalen och kyrktorget börjar äntligen nå sista fasen. I slutet av maj kommer ett antal företag att erbjudas ge ett anbud och i början av juni kan styrelsen förhoppningsvis fatta beslut om vem av dem som ska utföra jobbet. Sedan dröjer det såklart ytterligare tid innan allt finns på plats och har installerats.

• Vissa av er kanske har märkt att ljuskronorna i kyrksalen inte längre lyser. Det har visat sig bero på ett stort elfel. Under sommaren kommer det därför att genomföras en stor elrenovering i både kyrksalen och Waldenströmsalen. I juli kommer förberedelserna att påbörjas och i augusti kommer själva reparationerna att genomföras. Under tiden arbetet pågår kommer den sal det gäller att vara avstängd under veckodagarna. Under helgerna kommer dock arbetet att pausas, så att gudstjänsterna kan firas som vanligt.

• Även toaletterna på kyrktorget ska renoveras i sommar. Det arbetet påbörjas efter midsommar, men kommer inte heller att pågå under helgerna.

Förutom dessa informationspunkter konstaterar styrelsen att en viktig fråga under verksamhetsåret kommer att vara att göra en bred översyn kring vilka råd och kommittéer vi behöver och vilken som är deras uppgift. Samt att gåvor och kollekter tyvärr släpar efter ungefär 50 000 mot budget efter det första kvartalet.

Nästa församlingsmöte är den 14 maj
Varmt välkomna till församlingsmötet den 14 maj klockan 19.30. Då kommer bland annat kyrkokonferensen och arbetet med EU-medborgare att diskuteras.

Våriga hälsningar från styrelsen!

 

Rapport från styrelsen 6 mars 2014

Från styrelsens sista sammanträde före årsmötet kan berättas att
• Koncernen Immanuel redovisar för året 2013 en vinst på 18,9 miljoner kronor. Det kan jämföras med året 2012 då koncernen gjorde en förlust på 11,6 miljoner kronor.
• I detta kan noteras att församlingen gör ett positivt resultat.
Detta är glädjande – och rapporteras ska även att samtliga dotterbolag redovisar en vinst. För mer från året 2013 bifogas här förvaltningsberättelse, där viktiga händelser under året framgår.

Projektanställning

Husmor Ulla-Britt Henriksson går till sommaren i pension och samtal har förts om hennes efterträdare och inriktningen på denna tjänst.
På mötet beslutade styrelsen att
• anställa Camilla Mattebo på en projektanställning om ett år.
Camilla är utbildad diakon och har tidigare arbetat som ekonom och controller på företaget NCC. Hon är också ledamot av församlingens styrelse, som hon lämnar vid årsmötet 2014.

Motion om de hemlösa

Församlingens medlem Torbjörn Sundblad har inför årsmötet skrivit en motion. Styrelsen resonerade om detta och skickar sitt svar med handlingarna för årsmötet.

Ledamöter i Probitas bolagsstyrelse

Styrelsen beslutade om följande personer till Probitas styrelse
• Sven Mannervik, (ordförande), Birgitta Almhed, Claes Eriksson, Lars Fränne, Göran Johansson, Johannes Nilsson, Karin Pettersson.
Göran, Johannes och Karin är också ledamöter av församlingens styrelse.

Förslag till lekmannarevisorer:
• Karin Sandström och därtill Kjell Walfridsson som suppleant.

Arbetsgrupp för framtida kyrktorg

Processen för det framtida kyrktorget är i gång. En grupp kommer att formas om 9–11 personer. Deras uppgift blir i första hand att diskutera hur församlingen ska använda kyrktorget, inte att ge förslag på inredning. Ulla Marie Gunner och Dan Svanell berättar mer om gruppen och uppgiften på årsmötet.

Tro, dop och gemenskap

Församlingen har diskuterat Equmeniakyrkans remiss om tro, dop och gemenskap. En samtalskväll har arrangerats och styrelsens svar kan läsas nedan.

Snart årsmöte!

Våren är här och snart också församlingens årshögtid. Denna gång hålls årsmötet på en söndag – den 6 april. Var välkommen att närvara och påverka!

Varma hälsningar från styrelsen

 

Svar på remiss om tro, dop och gemenskap

Immanuelskyrkans församling bjöd in till en samtalskväll kring remissen. Vi var en mindre grupp engagerade medlemmar som samtalade utifrån dokumentets olika delar. Vi uppskattar att dessa frågor nu börjar behandlas och tror att samtalet behöver fortsätta ytterligare. Styrelsen har sammanfattat detta svar.
Vårt svar på remissfrågorna är i korthet att vi önskar se ett breddat medlemskap.
Med breddat medlemskap menar vi att dop, nattvard, medlemskap får en tydligare teologisk tydning och självklar plats i regelbunden undervisning och praktik. Det primära är inte i vilken ordning detta sker utan att det sker i gemenskap i hela församlingen. Vi menar att det är viktigt att hålla fast vid det personliga ställningstagandet, för individen, eller för föräldrar, vid olika kyrkliga handlingar som gäller yngre barn. Det är också nödvändigt att medlemskap i en församling måste gälla i alla andra församlingar inom Equmeniakyrkan.
Det som vidare behöver tydliggöras är hur detta hör ihop med att Equmeniakyrkan är en demokratisk och lekmannaledd kyrka. Vi tror att det är svårt att vara Equmeniakyrkan utan detta.
I vårt samtal skiljde vi delvis på den teologiska fördjupningen och den vardagliga praktiken, t ex detta med demokratin och lekmannaledd rörelse. Vi menar inte att det är två helt olika saker men genom att tydligare veta när vi samtalar om teologi och när vi samtalar om praktik tror vi att vi på ett bättre sätt kan komma vidare i frågorna.
Gemenskapsbegreppet i församlingen är centralt men vi förstår inte på vilket sätt det ersätter det nuvarande medlemskapet.
Vid sidan av dessa frågor har vi en lika stor fråga som handlar om engagemang och delaktighet. Hur bjuder vi in till församlingens liv? Hur bjuder vi in till ett medlemskap som betyder att man kan vara med och påverka på ett sätt som är relevant i vår tid.

 

Immanuelskyrkans församling
Organisationsnummer 802001-5668

Förvaltningsberättelse

Församlingsstyrelsen avger härmed sin förvaltningsberättelse för år 2013. Berättelsen har sin utgångspunkt i styrelsens ansvar för församlingens verksamhet, dess ekonomi och övergripande ansvar för församlingens bolagskoncern.

Viktiga händelser under året
Varje söndag firas fyra till fem gudstjänster på tre olika språk med totalt ca 750 deltagare per söndag. Under året har samtliga gudstjänstfirande grupper samlats till gemensam gudstjänst vid tre tillfällen och en gemenskapskväll med knytkalas.

Vid årsmötet i april 2013 presenterade styrelsen ett visionsdokument innehållande församlingens vision, uppdrag och förhållningssätt. Ett arbete för att implementera detta i församlingens mångfacetterade verksamhet har påbörjats. Kommunikationen och informationen har förstärkts genom vidareutveckling av hemsidan som numera också har en egen blogg. Hemsidan stärker också bilden av Immanuelskyrkan som en församling som har verksamhet på flera språk.

Församlingens organisation behöver bli tydligare. Vid årsmötet beslutades därför om ett verksamhetsråd även för den svenska verksamheten. Ett sådant råd finns redan för dels den koreanska och dels den internationella verksamheten. Styrelsens och församlings-föreståndarens roll, med ett övergripande ansvar för alla språkgrupper, tydliggjordes i och med denna organisationsförändring.

Equmeniakyrkans kyrkokonferens beslöt att till regional kyrkoledare för Region Stockholm kalla pastor Jenny Dobers, varför hon slutade sin tjänst i Immanuelskyrkans församling i augusti månad. Som efterträdare till Jenny Dobers och med ansvar för den svenska verksamheten har församlingen kallat pastor Claes-Göran Ydrefors som kommer att tillträda sin tjänst i mars 2014.

Ett av styrelsens tre prioriterade områden är arbetet bland barn, unga och familjer. Denna verksamhet har speciellt i den svenska delen under några år haft en särskild utmaning med en vilande SMU-förening. För att stärka denna verksamhet har församlingen under året kallat pastor Tobias Frelin. Dessutom har Martin Åsander gått in i en delvis ny tjänst som församlingsmusiker med inriktning mot barn, unga och familjer.

Under året har Björn Gäfvert anställts som ny ordinarie organist, vilket säkerställer att Immanuelskyrkan även fortsättningsvis kan ha ett brett musikaliskt utbud.

Som en del i det diakonala arbetet stöder församlingen liksom tidigare Ny Gemenskap och samarbetar med dem och andra kyrkor och organisationer inom ramen för Jul i Gemenskap och Lunch i Gemenskap. En ny utmaning är arbetet bland de nya EU-medborgarna, främst romer, som sökt sig till vår stad och vår kyrka. Vårt diakonala arbete engagerar såväl våra anställda som frivilliga krafter från alla språkgrupper.

Resultat och ställning
Församlingen redovisar ett överskott på 11,3 mkr, vilket beror på tre ekonomiska händelser av delvis engångskaraktär. En bostadsrätt har sålts, vilket gav en realisationsvinst på 4,4 mkr. I slutet av året såldes värdepapper, för att säkra en del av de vinster som uppkommit genom den 20-procentiga värdetillväxt som skett i församlingens aktieportfölj under året, vilket gav ett reanetto på 4,4 mkr. Församlingen har dessutom under året fått motta testamentsgåvor på totalt 3,4 mkr.

Gåvor och kollekter på 3,7 mkr till den egna verksamheten är oförändrade jämfört med föregående år. Kostnaderna för missionsverksamheten minskade med 0,7 mkr till 32,9 mkr, vilket främst beror på lägre kostnader för IT och webb. Personalkostnaderna har ökat med 2,8 % och utgör 52 % av missionsverksamhetens kostnader.

Ränta och utdelning från den egna koncernen uppgick till 21,2 mkr, vilket är oförändrat jämfört med föregående år. Utdelningen från aktieportföljen ligger på 2,7 mkr och är också lika med föregående år. Skillnaden mellan det bokförda värdet och marknadsvärdet på aktieportföljen uppgick, trots vinsthemtagning på 4,4 mkr, till 10,2 mkr.

Verksamheten i bolagskoncernen har de senaste åren präglats av totalrenoveringen av kontorsdelen i fastigheten Provisorn 4 samt av om- och tillbyggnaden av den del som hyrs av dotterbolaget Hotel Birger Jarl. Arbetet påbörjades 2011 och slutfördes i december 2013. Under året har 39 mkr investerats och totalt sedan starten uppgår investeringen till 457 mkr.

Hotel Birger Jarl har under året delvis varit avstängt på grund av fläktbyte och installation av kylanläggning. Man har nu komfortkyla till flertalet rum. De olika bolagen redovisar följande resultat efter finansiella poster, Hotel Birger Jarl AB 1,3 mkr (-0,7 mkr), Hotel Tegnérlunden AB 3,8 mkr (3,5 mkr), Immanuelskyrkans Vård AB 1,1 mkr (0,4 mkr) och Probitas – Immanuelskyrkans Förvaltnings AB 16,7 mkr (-11,4 mkr). Skulderna till såväl församlingen som till kapitalmarkanden är oförändrade och likviditeten något förbättrad. Sammantaget redovisar bolagskoncernen en vinst före skatt på 17,4 mkr (-11,1 mkr).

Koncernen med församlingen som moderförening redovisar efter skatt detta år ett överskott på 18,9 mkr jämfört med ett underskott föregående år på -11,6 mkr.

Styrelsens arbete
Styrelsen har under 2013 haft nio protokollförda sammanträden. Dessutom har styrelsen haft ett internat samt en träff med pastorskollegiet. Styrelsen har tre utskott, ekonomiutskottet, personalutskottet och särskilda utskottet. Utskotten förbereder ärenden till styrelsen tillsammans med församlingsföreståndaren och administrativa chefen samt beslutar på delegation inom sina respektive ansvarsområden. Styrelsen ger ägardirektiv till bolagskoncernen och utser ledamöter i moderbolagets styrelse.

Framtida utveckling
Styrelsen arbetar vidare med den framtagna visionen och de tidigare beslutade prioriterade områdena; ökad gemenskap mellan de olika gudstjänstgrupperna, förstärkt barn-, ungdoms- och familjearbete samt mer och bättre insatser till människor i utsatta livssituationer. Det påbörjade förändringsarbetet kommer att fortsätta under år 2014.

Ett viktigt arbete under de kommande åren är förnyelsen av kyrktorget så att det bättre svarar upp till de behov som finns för att församlingen ska kunna möta alla de människor som söker sig till vår kyrka.

Immanuelskyrkan har också en viktig och central roll att fylla i Equmeniakyrkan. Där hoppas vi att den nya regionen ska innebära ett närmare samarbete med övriga församlingar i Stockholm.

Styrelsen vill till sist rikta ett varmt tack till alla anställda och frivilliga som möjliggjort arbetet under år 2013 och önska alla Guds rika välsignelse.

 

Rapport från styrelsen 20 februari 2014

Under församlingsmötet den 24 januari beslutades att styrelsen ska tillsätta en arbetsgrupp som ska jobba vidare med frågan om hur kyrktorget ska utvecklas. Gruppens uppgift blir att definiera vad församlingen vill att kyrktorget ska fylla för uppgifter och vilken slags verksamhet som ska bedrivas där. Under styrelsemötet konstaterade styrelsen att det är viktigt att deltagarna i gruppen representerar olika delar i församlingen och olika åldergrupper. Församlingsföreståndare Ulla Marie Gunner ansvarar för att sätta samman gruppen.

Ulla-Britt Henriksson kommer att gå i pension och slutar därför sin tjänst som husmor i maj. Personalutskottet har resonerat angående kommande upplägg av denna tjänst, inte minst med tanke på samtalen om en översyn av kyrktorget och eventuell ny verksamhet där. Med anledning av att kyrktorgsprojektet än så länge befinner sig i sin linda kommer det att bli en projektanställning på husmorstjänsten under ett år. Samtal förs med några intresserade personer och beslut om tillsättning kommer att fattas inom kort.

En stor del av mötet ägnades åt budgetuppföljning och församlingens årsredovisning för år 2013. Vid styrelsens nästa sammanträde kommer årsredovisningen för Koncernen Immanuel att behandlas.

Framöver kommer en del upprustningar att göras av kyrkans lokaler. Toaletterna på entréplanet kommer att renoveras under våren. Även elen i kyrksalen och Waldenströmssalen (ett system som hänger ihop) ska renoveras. Det kommer dock att göras under sommaren, då det är minst antal personer som rör sig i kyrkan. Arbetet med ett nytt ljudsystem i kyrksalen och Waldenströmssalen fortsätter, men ännu finns inget datum för när det exakt kommer att vara klart. En arbetsgrupp bestående av Claes Hollander, Håkan Sjögren och Martin Åsander jobbar med detta.

Styrelsen har satt samman ett remissvar till Equmeniakyrkan efter de synpunkter som kom in på samtalskvällen den 12 februari kring utskicket Tro-Dop-Gemenskap från Equmeniakyrkans teologiska kommitté. Huvudpoängen är att vi ställer oss bakom ett breddat medlemskap. Dock inte exakt som det definieras i dokumentet, utan med en betoning på det personliga ställningstagandet.

Ulla Marie Gunner presenterade under mötet en tydligare årsplan för styrelsens arbete. Tanken med årsplanen är att underlätta vårt jobb med övergripande mål och framtidsfrågor. Vi har även fastställt datum för årets sammanträden: 6 mars, 24 april, 22 maj, 18 september, 16 oktober, 20 november och 11 december.

Kom ihåg att boka in församlingens årsmöte den 6 april!

Bästa hälsningar från styrelsen!