Översättare och tolkar sökes

Vi är välsignade med många språk i vår församling.
Just nu behöver vi:
• en samordnare för tolkning och översättning.
• översättare av texter svenska-engelska åt båda håll.
• tolkar svenska-engelska för gudstjänster och församlingsmöten m.m.

Intresserad? Kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Rapport från Immanuelskyrkans
 styrelsesammanträde den 12 mars 2020

Inför stundande årsmöte, gästades styrelsen av våra revisorer, Jonas Grahn och Christina Gotting. Revisionens inriktning har varit att genomföra både förvaltningsrevision (gäller verksamheten) och bokslutsrevision (gäller räkenskaper). Detta är gjort och revisorerna säger i en sammanfattande kommentar:

Årets redovisning ger en rättvisande bild av både kyrka och koncern. Vi avser att avge en ”ren” revisionsberättelse, utan anmärkning.
Administrativ chef, Mats Engen, presenterade årsredovisningen för 2019, och styrelsen undertecknade denna. Årsredovisningen delas ut till samtliga församlingsmedlemmar stadgeenligt inför årsmötet.
Ulla-Marie Gunner meddelade att Immanuelskyrkan håller tillfälligt stängt, i första hand fram till den 27 mars, på grund av Corona epidemin. Vi följer de riktlinjer Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter ger. Offentliga samlingar är inställda, kyrkan är stängd. Dock finns personalen på plats och viss verksamhet pågår. Församlingsledningen uppmanas föra loggbok över verksamhetskritiska händelser.
Till Probitas styrelse är Mats Bernö, Hans-Olof Hagen och Roelof Hansman från församlingens styrelse nominerade. Till de fria mandatplatserna föreslår nomineringskommittén sex namn. Det kommer att fattas beslut om dessa på Probitas bolagsstämma.
Om allt går som planerat kan vi hålla det planerade församlingsmötet den 29 mars. Dagordningen innehåller bl a kallelse av Esther Kazen som ny pastor i den svenska verksamheten. Vill du lyssna till Ester ytterligare, kommer vi att publicera en intervju med henne, gjord av Stephen James, på vår hemsida. Håll utkik!
På församlingsmötet behöver vi också besluta om en stadgeändring, och en punkt kommer att handla om församlingstidningen ”Immanuel”.
Beslutet om att hålla församlingsmöte uppdateras naturligtvis undan för undan, när vi vet mer om pandemins förlopp. Information kommer att finnas på hemsidan, www.immanuel.se
Utifrån en rapport av pastor Ivani Ahlberg samtalade styrelsen om den portugisiska
verksamheten. Gudstjänsten har en viktig roll. Offrandet i gruppen ökar och under
innevarande år kommer man att satsa på evangelisation. Av pastor Ivanis tjänstetid, som
finansieras av Equmeniakyrkan, återstår knappa två år. Styrelsen har på sin agenda framöver att ta ställning till utvecklingen och framtiden för gruppen.

Equmeniaföreningen rapporterade att man står i ett vägskäl. Två av föreningens fem styrelsemedlemmar avgår, däribland ordföranden. Det är inte enkelt att hitta ersätttare. Idag lutar det åt att föreningen blir vilande.
Ekonomiutskottet aviserar att det ser stora möjligheter att klara 0-budget för 2020.
Kommunikations- och insamlingsutskottet redogjorde för den nya hemsidan. Nytt avtal är skrivet med ny utvecklare och leverantör, Bernskiöld Media. Ny produkt levereras om tolv veckor, d v s i början av juni.
Offrandet, efter årets två första månader, motsvarar väl den budget som höjts till 4,9 Tkr för 2020. Detta innebär en markant ökning från föregående år.
Personalutskottet informerade om tankar och aktiviteter som föregått förslaget att kalla Esther Kazen som ny pastor i den svenska verksamheten. Vidare också att församlingens musiker Martin Åsander har sagt upp sin tjänst och att vår husmor, Daniel, har begärt ett års tjänstledigt av personliga skäl.

 

 

Rapport från Immanuelskyrkans
 styrelsesammanträde den 23 januari, 2020

Först några viktiga datum som ligger framför:

1. Kommande församlingsmöten är planerade till den 2 februari och den 29 mars.
för den som vill sätta sig in ytterligare i församlingens olika bolag arrangeras, som brukligt, en ”bolagskväll” den 23 april, dit församlingsmedlemmar är välkomna.

2. Representant/ representanter från ”Immanuel 153” kommer att bjudas in till kommande styrelsemöte, i februari. Detta för att skapa tillfälle till dialog, att ännu bättre lära känna en gudstjänstgrupp som har funnits i församlingen i hela tretton år och för att ta del av den vision och de planer gruppen arbetar med just nu.

3. Styrelsen ställde sig positiv till och beslutade att inrätta en församlingsövergripande kommitté för diakoni. Kommittén ska arbeta med och samordna det större perspektivet inom diakonin, medan det också fortsättningsvis kommer att finnas diakonigrupper i var och en av församlingens gudstjänstgrupper.
Diakonikommittén kommer att bestå av sex lekmän. Två från varje gudstjänstgrupp, samt av en person i tjänsten.

4. Den ekonomiska sammanställningen gällande 2019 är ännu inte helt klar. Vad vi vet är att det, så här långt, ser positivt ut och också att gåvor och kollekter har, med en liten råge, nått upp till budget för 2019, dvs 4,7 MSEK.
Glädjande är också att församlingens medlemsutveckling är positiv. Vid årsskiftet kunde vi räkna in 1 400 medlemmar, en ökning från 2019 med 79 personer. Detta noterades av styrelsen med stor tacksamhet.

5. Kyrkoavgiften slår rekord! Totalt har hela 540 personer valt att ge sin kyrkoavgift till Immanuelskyrkans församling. Vilket innebär ett tillskott till församlingens ekonomi med dryga 1.2 MSEK årligen. Styrelsen framför ett stort tack till alla kyrkoavgiftsgivare – er gåva gör skillnad!

6. Styrelsen beslutade att ställa sig bakom de förändringar som är på gång i församlingens kommunikationsarbete. På församlingsmötet den 2 februari ges en redogörelse för vad dessa förändringar kommer att innebära. Kom – och ta del av en spännande utveckling!

7. Församlingen söker en ny pastor. Sju personer har sökt tjänsten, som svar på den annons som varit publicerad. Processen går nu vidare med intervjuer. Rekryteringsgruppen består av sju personer, från styrelsens personalutskott, det svenska verksamhetsrådet, Immanuel Senior och representant från facket.
Församlingen kommer att hållas informerad så snart det blir möjligt.

8. Sedan ett par dagar tillbaka arbetar Helena Erkenborn på församlingens kansli, som verksamhetssamordnare. Helena är känd i församlingen sedan tidigare – hon arbetade fram till 2008 med frågor som rör kyrka/arbetsliv. Hon är diakon och har dessutom en teologie kandidatexamen. Hon kommer bland annat att biträda Ulla Marie Gunner, som nu, förutom att vara församlingens föreståndare, går in som verksamhetsledare i den svenska gruppen. 

 

Rapport från Immanuelskyrkans
 styrelsesammanträde den 12 december, 2019

• ”Immanuel 2.0” är ett pågående projekt som har med församlingens framtid att göra. Var ska/kan/vill vi befinna oss om fem år, om tio år? Hur svarar församlingen på rop om förändring, på att nå ”nya människor”? Vad är församlingen beredd att ge upp för att ge plats åt det nya, det som kan komma att prägla morgondagens kyrka?

Styrelsen har tidigare beslutat att genomföra en förstudie, i form av intervjuer med fokusgrupper. Vissa av dessa är redan genomförda, andra står på tur. Projektledare är Erik Amnå.

Erik Amnå var inbjuden till styrelsen för att informera om var projektet står idag. Och han kommer tillbaka när intervjuerna slutförts, projektets ledningsgrupp har mötts och tillhörande analyser är klara.

• Styrelsen beslutade om budget för kommande verksamhetsår. Det är, glädjande nog, en budget i balans där intäktssidan, i form av gåvor och kollekter, väntas öka från 4,7 mkr till 4,9 mkr.

• Församlingen har under ca ett års tid sökt svensk verksamhetsledare, sedan Claes-Göran Ydrefors gått i pension. Ulla Marie Gunner har tidigare förklarat sig villig att dela sin tjänst som församlingsföreståndare med tjänsten som svensk verksamhetsledare. Styrelsen har ställt sig bakom detta och bad Ulla Marie att, i detta möte, redogöra för hur arbetet ska genomföras. Vilka uppgifter måste prioriteras ned eller lämnas, vilket behov kommer att finnas av administrativt och annat stöd och vad är hennes vision för den svenska verksamheten? 
Efter att Ulla Marie redogjort för detta beslutade styrelsen att stödja Ulla Marie i den förändrade tjänsten, där hon blir både församlingsföreståndare och svensk verksamhetsledare.

• Styrelsen diskuterade församlingsmötenas roll och funktion. Det finns ett arbete att göra med det faktum att dessa möten inte speglar församlingen. Vad vill styrelsen föra dialog med församlingen om? En möjlighet att upprätthålla församlingens demokratigrund, att säkerställa att alla röster blir hörda. Hur utvecklar vi representativitet?
Den här frågan kommer att aktualiseras på nytt, i vårens församlingsmöten och i styrelsens arbete.

• Hela 38 procent av församlingens medlemmar är nu anslutna till Kyrkoavgiften. Ett bra resultat som vi tror kan förbättras ytterligare.

• Arbetet med nya hemsidan har stött på patrull. Men ett intensivt arbete läggs ner på att slutföra projektet och att, fram till dess, kunna utnyttja den gamla hemsidan så långt det är möjligt.

• Tobias Frelin har sagt upp sig från sin pastorstjänst i församlingen. Annonsering efter ny pastor i den svenska språkgruppen är redan igång.

 

 

Rapport från styrelsemöte den 21 november 2019

• Församlingens styrelse har tidigare tillsatt en nomineringskommitté för att arbeta fram
förslag på kandidater till bolagssfärens styrelser. I denna ingår Peter Dobers, Birgitta Almhed,
Ingvar Kvaernes och Dan Svanell. Nomineringskommittén var nu inbjuden till styrelsemötet
för att diskutera kring detta viktiga arbete.
Rutinerna fungerar så att församlingsstyrelsen utser styrelse till Probitas och att Probitas
sedan utser dotterbolagens styrelser. Nomineringskommittén ser nu en fördel av att ta ett
helhetsgrepp kring den här frågan och rapporterar vid nästa styrelsemöte, den 12 december,
om detta över huvud taget är möjligt, sett ur gällande regelverk.

• Mötets huvudfråga var budget för kommande verksamhetsår, 2020.
Mats Engen, administrativ chef, presenterade förslag till ”En budget i balans”, vilket var det
uppdrag styrelsen givit. Förslaget är genomgånget i Ekonomiutskottet och budgetbalansen
uppnådd.
Budgetförslaget diskuterades ingående och inför budgetbeslut i kommande sammanträde,
den 12 december, önskar styrelsen ytterligare information som knyter verksamheten till
budgeten.

• Emma Darelid informerade om den referensgrupp som finns i gudstjänstgruppen ”153”.
Formellt hör ”153” till den svenska verksamheten, men referensgruppen fungerar likt ett
informellt verksamhetsråd. Man möts ett par gånger per termin och diskuterar de behov som
finns i ”153”, man diskuterar andlig fördjupning och utveckling. Framtida utveckling av ”153”
och av den svenska verksamheten i sin helhet diskuterades och styrelsen beslutade att
diskutera frågan vidare i decembermötet.

• Nulägesrapport angående svensk verksamhetsledare.
Sedan Claes-Göran Ydrefors slutade sin tjänst i församlingen har vi sökt svensk
verksamhetsledare. Ännu är inte styrelsen i mål med den här frågan. Glädjande är dock att vi
skymtar en lösning som förhoppningsvis kan föreläggas församlingen inom en snar framtid.

• Eftersom tiden för styrelsemötet nu var rejält sen ströks samtliga rapporter från dagens
agenda. Mötet avslutades med en god känsla av att flera stora frågor landat väl.

• Nästa styrelsemöte äger rum den 12 december. Nästa församlingsmöte den 2 februari 2020.

 

 

Rapport från styrelsemöte den 17 oktober 2019

• Sedan föregående styrelsemöte har ordförande och församlingsföreståndare mött ordförande och VD för Probitas för att diskutera kyrkhyra samt församlingens årliga utdelning från Probitas. Resultatet blev att kyrkhyran höjs och att församlingens utdelning från Probitas höjs med motsvarande belopp från och med 2020. Följande år, 2021, höjs hyran av kyrkan med aktuellt KPI, konsumentprisindex, och församlingen kompenseras vart tredje år med det belopp KPI har blivit under denna period, i form av ökat uttag från Probitas. Ärendet informeras om i församlingsmötet i november. 

• Det pågår ett arbete kring rekrytering av ny verksamhetsledare för den svenska verksamheten. Styrelsen återkommer om detta så snart det är möjligt, förhoppningsvis före jul.

• Styrelsen beslutade att avskaffa betalsystemet för söndagarnas kyrkkaffe i samtliga gudstjänstgrupper.
Skälet till denna förändring är att detta rör sig om en begränsad summa pengar och att det idag kostar alldeles för mycket tid och pengar att administrera kaffeavgiften. Gudstjänstbesökare kommer att informeras om att kaffeavgiften från och med nu inkluderas i kollekten.

• Equmeniakyrkans Region Stockholm har haft stormöte/förtroenderåd.  Samtliga församlingar i regionen var inbjudna och Immanuelskyrkan representerades av styrelsens ordförande, Stephen James, och vice ordförande, Emma Darelid. Några av de frågor som diskuterades var:
Hur fungerar en mångfaldsförsamling? Utmaningar, glädjekällor, språk …
Vad händer när en församling blir större? Västerortskyrkan i Vällingby togs som exempel.
Equmeniakyrkans internationella arbete lyftes fram. Det krävs att varje medlem i Equmeniakyrkan i Sverige ger 470 kronor per medlem och år för att arbetet ska gå runt.

Kyrkoavgiften framhölls som en av pelarna i kyrkans ekonomi. I Region Stockholm finns församlingar där 90 procent av medlemmarna ger sin kyrkoavgift. I andra församlingar är siffran 0 procent!
Region Stockholms förtroenderådsmöte är en bra möjlighet att nå samtliga församlingar med information om det som är aktuellt i regionen.

• Vår församling vill arbeta för att främja och uppmuntra till aktivt demokratiskt deltagande, i t ex församlings- och årsmöten. Hur kan vi skapa ett större engagemang? I nästa styrelsemöte kommer Ulla Marie Gunner att rapportera från det arbete som görs i Gruppen för demokrati och deltagande.

Rapporter
Equmeniaföreningens ordförande, Tobias, har besökt det svenska verksamhetsrådet och talat om barnverksamheten i samband med 11-gudstjänsten. Hur ska vi arbeta med nya söndagsskolan? Hur skapa långsiktighet, att hitta flera ideella medarbetare, att återknyta kontakten med de föräldrar som försvann när strukturen ändrades i barnverksamheten var frågor som diskuterades.

• Administrativ chef, Mats Engen, rapporterade om gott ekonomiskt resultat till och med september månad. Gåvor och kollekter är på rätt väg och ligger nu 77 000 kronor under budget. Det finns gott hopp om att budget uppnås innan årets slut.

• Ekonomiutskottet rapporterar allt väl! En lägenhet på Östermalmsgatan är såld och inbringar pengar till finansiering av nya hemsidan och renovering av Waldenströmsalen. Övrigt förvaltas av församlingens förvaltningsbolag, IFAB.

• Kommunikations- och insamlingsutskottet:
Vi står nu inför att ta nya steg mot en ökad digitalisering. Med nya hemsidan, som väntas bli klar till årsskiftet, följer åtgärder som förändrar sättet att kommunicera. Hemsidan och det digitala nyhetsbrevet kommer att utgöra stommen i kommunikationen. Foldrar, affischer och handouts ersätts, i så hög grad som möjligt, av digitala bildskärmar, i och utanför kyrkan. Gudstjänstagendan rullar på bildskärmen i kyrksalen. Detta sker genom en gradvis infasning. Och för dem som inte har tillgång till datorer kommer kalendariet att finnas i tryckt form.

• Personalutskottet rapporterade att de just nu arbetar med pensionsfrågor och arbetsrättsfrågor. Här sker en utveckling i samhället i stort och det är viktigt att vi som församling kan och gör rätt.

Från både Probitas och IFAB kommer positiva rapporter.

• Nästa styrelsemöte äger rum den 21 november. Huvudfrågan blir då församlingens budget för kommande verksamhetsår.

Övriga frågor:

I ett brev från Equmeniaföreningens styrelse ombeds församlingen skjuta till 50 000 kronor som bidrag till församlingens vinterläger. Styrelsen bad om en budget för dessa pengar och återkommer med beslut.

År 2024 firar vi i Immanuelskyrkans 50-årsjubileum. Peter Dobers introducerade detta och bad styrelsen börja fundera på en vision kopplad till jubileet.

 

Rapport från styrelsemöte den 19 september 2019

• Till dagens styrelsemöte var Jeong Mi Jensen, ordförande i det koreanska verksamhetsrådet, inbjuden. Detta som ett led i styrelsens ambition att bättre lära känna varje språkgrupps sätt att arbeta. Jeong Mi talade utifrån tre punkter:
1. Volontärer och ledarskap. Hon betonade att koreanska gruppen vill arbeta på sitt sätt, men också tydligare i gemenskap med hela, stora församlingen. Det pågår idag en föryngring av verksamhetsrådet.
2. Demokratiska processer. Pågår ett arbete att öka delaktigheten i t ex församlings- och årsmöten.
3. Utmaningar. Barnen blir fler i gruppen, men det råder brist på söndagsskollärare. Gruppens fokus ligger idag på att nå andra generationens koreaner i Stockholm. Gruppen arbetar på ökat kulturutbyte men det också angeläget att behålla koreansk identitet.
• Församlingen har ombetts av Equmeniakyrkan att, inför Kyrkokonferensen 2020, inkomma med synpunkter på kyrkans tredelade ledarskap samt med namn att fylla dessa tjänster. Styrelsen beslutade att föreslå församlingen tre namn: Lasse Svensson, Jenny Dobers och Robert Ericsson samt att styrelsen förordar delat ledarskap. Styrelsen är öppen också för tudelat ledarskap och ser gärna att innehållet i kyrkoledartjänsterna ses över efter åtta års erfarenhet.
• Kommunikations- och insamlingsutskottet rapporterade, i utökad form, om sitt arbete. Från en lite mörk situation under sommaren är vi nu väl framme insamlingsmässigt. På ett nytt sätt har offrandet blivit en aktiv del av gudstjänsten och får plats, på skärmar, från talarstolen och ger resultat. Efter ett drygt år av samtal, utbildning, uppmuntran verkar såväl församling som anställda vilja mer, också när det gäller offrandet.
Utskottet kommer att lägga mer tid på kommunikationsfrågor framöver, i samarbete med vår nya kommunikatör.
• Församlingen har inte haft någon vice församlingsföreståndare sedan Claes-Göran Ydrefors avslutade sin tjänst tidigare i år. Därför beslutade nu styrelsen att föreslå, på kommande församlingsmöte, att Chris Peterson går in i det uppdraget.
• Rapporter
Equmeniaföreningen rapporterar att inga styrelsemöten har hållits och att man har varit tvungen att lägga ”projektet scout” på is för tillfället i brist på kårchef. Sökning pågår och man hoppas kunna återuppta verksamheten så snart som möjligt.
Administrativ chef rapporterar positivt och summerar att det är fullt realistiskt att tro att innevarande års budgetmål hålls.
Ekonomiutskottet ser med tillförsikt på församlingens insamling och planerar för en ökning av insamlade medel i budget 2020.
Personalutskottet rapporterar fortsatt arbete med tillsättning av svensk verksamhetsledare.
Församlingsföreståndarens rapport: bra personaldagar på Aronsborg i Bålsta. Trettioen personer deltog under ledning av Barbro Ericsson och Marco Helles. Koreanska gruppen har just nu ett tillskott av familjer, portugisiska gruppen har format en arbetsgrupp som leder arbetet tillsammans med Ivani Ahlberg, de driver språkcafé och träffas i små hemgrupper.
Årets konfirmationshögtid, med deltagare från församlingens samtliga språkgrupper, blev en riktig församlingsfest. Konfirmanderna börjar nu K2, som är ett uppföljningsår och avslutas med resa till Taizé.
Den nya gruppen för samordning och ledning, SOL, börjar ta form. Gruppen består av tio personer, från barn, unga, diakoni, fastighet samt församlingsledning, har just mötts för att diskutera övergripande frågor.
Probitas och IFAB rapporterade positivt att de klarar utsatta mål utan att tära på kapital. IFAB återkommer med viljeinriktning när det gäller placeringar.
• Kommande styrelsemöte hålls den 17 oktober 2019.

 

Rapport från styrelsemötet den 27 augusti 2019

•Den nya styrelsen, som valdes i april 2019, samlades till sitt första möte efter sommaren den 27 augusti. Mötet präglades av diskussioner kring administrativa frågor men också av förberedelser inför nästa församlingsmöte, som hålls den 22 september.

•Immanuel 2.0, projektet som kan komma att ligga till grund för församlingens långsiktiga satsningar framåt, går nu in i sitt första skede: analysskedet. Genom intervjuer och samtal med människor i och utanför församlingen lägger en analysgrupp örat mot marken och lyssnar in och drar slutsatser av de här samtalen.

•Gruppen består av Claes Jonsson, Erik Amnå och Lynda Eneh. När analysfasen är avslutad fattas nya beslut om hur Immanuel 2.0 går vidare.

•I syfte att församlingens kommande budget ska vara en budget i balans har en organisationsöversyn genomförts. Församlingen är en levande mekanism, i ständig förändring och med skiftande behov. Detta innebär att vissa förändringar som innebär en omstrukturering inom barn- och ungdomsarbetet, en ekonomisk besparing på städkostnader, vaktmästeri och externa web tjänster nu görs.Samtliga åtgärder effektueras inte senare än i samband med årsskiftet och ska leda till en budget i balans.

•Equmeniakyrkan nationellt ber alla sina församlingar om kommentarer, tankar och förslag kring frågan om kyrkoledarskapet. På kyrkokonferensen 2020 är samtliga tre kyrkoledare föremål för val/omval. Lasse Svensson har ställt sig till förfogande för ännu en fyraårsperiod, medan Olle Alkholm och Sofia Camnerin inte ställer upp för omval. Equmeniakyrkan vill ha församlingarnas reaktioner, både på ledningsstruktur och eventuella namnförslag, före den första oktober. Frågan kommer att läggas fram vid församlingsmötet den 22 september.

•Sedan Claes Göran Ydrefors avslutade sin tjänst finns ingen vice föreståndare i församlingen. En sådan behövs, framför allt internt när föreståndare är frånvarande av olika anledningar. Ulla Marie Gunner föreslog Chris Peterson och styrelsen beslutade att föra fram hans namn till församlingen den 22 september.

•Musiken är en stor och viktig del av Immanuelskyrkans verksamhet. Musiken kostar också en signifikant summa pengar genom höga arvodeskostnader, kulturnatten etc. Detta utan att musiken är ett uttalat prioriterat område. Styrelsen har fångat upp samtal i församlingen kring detta och konstaterar att det är viktigt att veta vad vi verkligen vill och efterlyser den diskussionen i en bred bas. Styrelsen beslutade att föra med den här frågan in i arbetet med nästa verksamhetsplan och då samtidigt väcka nytt liv i den förträffliga musikutredning, som gjordes för ett par år sedan.

•Nästa församlingsmöte hålls den 22 september

Många viktiga punkter kommer att avhandlas. T ex Kyrkokonferensens val av ny kyrkoledning, Församlingens verksamhetsplan, projektet Immanuel 2.0. val av valberedning, läget för offrandet i församlingen, val av vice föreståndare…

Viktigt att många finns med och beslutar om strategiska framtidsfrågor.

•Församlingens årsmöte kommer nästa år att hållas den 26 april 2020.

•Församlingen har med stor tacksamhet tagit emot ett testamente på SEK 450 000 .

Pengarna kommer, i enlighet med testamentet, att gå till mission i Kongo.

•Tillsättning av ny verksamhetsledare för svenska gemenskapen pågår. Processen går vidare och styrelsen återkommer till församlingen när det finns ny information att förmedla. Marco Helles har börjat ett tillfälligt uppdrag där han stöttar svensk verksamhet på deltidsbas fram till årsskiftet.

•Både kommunikations- och insamlingsutskottet, ekonomiutskottet och administrativ chef konstaterar att offrandet släpar efter med dryga SEK 100 000. Detta har främst sin rot i den svenska gemenskapen. Under hösten tar vi alltså nya tag med insamlingar till arbetet bland barn och unga, kyrkoavgiften, till vår församlings stora diakonala verksamhet och allt annat arbete som vi tillsammans har tagit ansvar för. 

 

Rapport från styrelsemötet den 23 maj 2019

• I mötet välkomnades tre nya styrelseledamöter, Evado Arvs, Lynda Eneh och Barbro Ericsson. Ordföranden, Stephen James, har utarbetat ”startkit” för nya ledamöter som gör det möjligt att enkelt förstå och snabbt komma in i hur styrelsen arbetar.

• Inbjuden gäst var Deryck Chatram, ordförande i det internationella verksamhetsrådet. Han gav en utförlig bild av hur det internationella verksamhetsrådet arbetar och är organiserat. Styrelsen har vid tidigare tillfälle mött det svenska verksamhetsrådet och det koreanska står på tur.

• Emma Darelid valdes till församlingens vice ordförande. Emma är 33 år, konsult och egenföretagare inom ledarskap och strategikommunikation. Hon har funnits med i 153-gemenskapen sedan 2006 och suttit i styrelsen i ett år.

• Tre beredande utskott är knutna till Immanuelskyrkans styrelse. Styrelsen beslutade följande om bemanning av dessa: Ekonomiutskott: Ordförande Hans-Olof Hagén, Mats Bernö, Karin Ladufjäll, Ana Gren, Joel Dutt och Mats Engen (i tjänsten). Kommunikations- och insamlingsutskott: Ordförande Gunilla Hjelmåker, Hans-Olof Hagén, Peter Dobers och Mats Engen (i tjänsten). Personalutskottet: Ordförande Barbro Ericsson, Roelof Hansman, Ingrid Östlund, Malin Emmoth, Kristina Gustafsson (adjungerad), Ulla Marie Gunner (i tjänsten) Mats Engen (i tjänsten).

• Församlingens ledning (föreståndare och administrativ chef) återkommer vid nästa styrelsemöte med rapport om pågående organisationsöversyn.

• Det som benämns ”Immanuel 2.0”, och som syftar till församlingsutveckling, tillväxt och relevans på längre sikt, diskuterades. Claes Jonsson återkommer med kompletterande information kring det inledande analysprojektet, som bland annat inkluderar projektets bemanning.

Rapporter:

Equmeniaföreningen: Tobias, ordförande i församlingens Equmeniaförening rapporterade att det finns en nyvald equmeniastyrelse. Styrelsen identifierar nu behov i barn- och ungdomsarbetet, arbetar med medlemsrekrytering och har startat scoutarbetet. I dagarna sker tredje träffen med scouterna och man diskuterar att eventuellt starta familjescouting.

Administratv chef, Ekonomiutskott och Kommunikations- och insamlingsutskott:
Rapporterna från alla dessa tre enheter handlade i huvudsak om samma sak – ett minskar offrande, framför allt i den svenska gudstjänstgruppen. Här minskar gåvorna på alla fronter – kollekter, automatisk överföring, plusgiro, swish… Styrelsen ser framför sig ett nödvändigt och aktivt arbete för att vända denna trend.

Församlingsföreståndare: Rapporterade om församlingens deltagande i Stockholms Kulturnatt den 27 april då över två tusen personer besökte Immanuels olika programpunkter. Marco Helles fotoutställning ”Faces of Immanuel” har rönt stor uppmärksamhet och delar av den kommer att finnas kvar på kyrktorget över sommaren. Under kommande höst arrangerar det svenska verksamhetsrådet två bruncher. En om offrandet i församlingen och en om hur vi når och attraherar nya grupper till kyrkan. 

Nästa församlingsmöte hålls den 22 september. 

Nästa styrelsemöte äger rum den 13 juni.

 

Rapport från styrelsemötet den 21 mars 2019

• Revisor Jonas Grahn besökte sammanträdet. Han berättade om revisorernas sätt att
arbeta och att de inte ser några stora avvikelser i årets revision. Revisorerna anser att
den ger en rättvisande bild, både av församlingens ekonomi och gällande rutiner.
• Mats Engen rapporterade om ett bra år för koncernen Immanuel. Årsredovisningen
godkändes och lades till handlingarna.
• Församlingens förvaltningsberättelse ska innehålla väsentliga händelser under det
gångna året. Den ska, på ett brett sätt, beskriva församlingens verksamhet i både text
och siffror. Årets förvaltningsberättelse korresponderar till stora delar med
verksamhetsplanen och beskriver hur prioriterade verksamhetsområden har
hanterats. Detta, tillsammans med vissa större händelser i verksamheten. Styrelsen
fann detta vara en god beskrivning och den lades till handlingarna för att också kunna
delas ut till intresserade, exempelvis vid årsmötet.
• Församlingens styrelse ska, i nuvarande läge, utse tre representanter att
representera ägaren i Probitas styrelse. I dagens sammanträde föreslogs och valdes
Hans-Olof Hagén, Mats Bernö och Roelof Hansman.
Vidare valdes till Probitas styrelse Sven Mannervik, Erik Berglund, Claes Ericsson, Bo
Ingemarson, David Nilsson och Karin Sandström.
• Val skedde också till IFABs, Immanuelskyrkans Förvaltnings AB, styrelse. Här valdes
Sven Mannervik, Mats Bernö, Anders Claesson, Göran Johansson och Hans-Olof
Hagén.
• Till lekmannarevisor i Probitas valdes Kjell Walfridsson.
• Probitas årsstämma hålls i Immanuelskyrkan den 25 april. Som ägarrepresentant till
denna stämma valdes församlingsstyrelsens ordförande Stephen James.
• Inga motioner har inkommit till årsstämman. Styrelsen diskuterade hur det är möjligt
att stimulera samtal om viktiga frågor i församlingen. En utgångspunkt för detta kan
bli den rapport från Demokratigruppen, som Ulla Marie Gunner kommer att
presentera vid styrelsens majmöte.
• Ulla Marie Gunner rapporterade om ett första möte hållits med den nya och utökade
ledningsgruppen. Denna består av församlingsföreståndare, administrativ chef,
ledande pastorer i de olika språkgrupperna, chef för fastighet och service samt
samordnare av arbetet med barn och unga. Så ser ledningsgruppen ut just nu, men
UMG betonade att man söker sig fram för att hitta effektiva, hållbara former i detta
arbete.
• Claes Jonsson gav en lägesrapport över ”Immanuel 2.0”. Ett projekt, ännu på
idéstadiet, om hur Immanuel ska nå ut till nya grupper och bli en förnyad, relevant
storstadskyrka i city.

Beslutades att ta fram en projektplan för ett grundligt analysarbete samt för
organisation och budget innan vidare beslut fattas om att verkställa projektet.
• Styrelsen bjöd in ordföranden för det svenska verksamhetsrådet till sitt möte i
februari. Råden är viktiga aktörer i församlingens liv och nära kontakt och samarbete
mellan styrelse och råd är väsentligt för församlingens utveckling.
I dagens möte beslutade styrelsen att inbjuda ordföranden för internationella
gruppens verksamhetsråd till sitt majmöte och koreanska verksamhetsrådets
ordförande till styrelsemötet i juni.
• Rapporter:
Equmenia: fokuserar på scoutarbete och arbetar med medlemsvärvning. Under
våren kommer tre scouttillfällen att anordnas.
Kommunikations- och insamlingsutskott: den 3 april besöker utskottet det svenska
verksamhetsrådet för att informera om arbetet i utskottet och söka samordna idéer
och tankar. Det pågår en diskussion i utskottet om hur offrandet kan återkopplas till
församlingens alla givare. Detta tror vi är en nyckel till ökat givande och engagemang.
Församlingsföreståndare: UMG arbetar med en rapport till församlingens årsmöte
den 28 april där fokus läggs på de verksamhetsplanens fyra prioriterade
verksamhetsområden. Rapporten är under bearbetning och kommer att ge
församlingen en bred bild av vad som sker inom de olika områdena.
Marco Helles kommer att ha en fotoutställning i kyrkan, med vernissage den 7 april.
• Kommande möten:
Den 7 april, efter förmiddagens gudstjänster, intervjuas styrelsekandidater.
Dessutom kommer det att finnas stationer att besöka kring årsredovisning och
verksamhetsplan.
Årsmötet äger rum den 28 april och nästa styrelsemöte är det konstituerande möte
som hålls direkt efter årsmötet.

Rapport från styrelsemötet den 21 februari 2019

• Först ut detta styrelsemöte var Jonas Gustafsson, ordförande i det svenska verksamhetsrådet. Han gav styrelsen en delrapport om rådets översyn av den svenska verksamheten.
Här rapporterades om verksamheter som pågår, men som inte alltid syns, t ex olika aktiviteter bland barn och unga.
Antalet gemensamma gudstjänster mellan de två svenska grupperna (kl 11 och kl 16) ökar och det finns en önskan om ökad samhörighet.
”Sånger från Immanuel” är en skrivarstuga vars produktion av sånger kan användas i gudstjänsterna.
Fyra lördagar under året anordnas frukostar om församlingens nu och framtid. Nästa frukost äger rum den 23 mars, Ulf Bergsviker medverkar.
Utmaningarna exemplifierades med följande:
Barn och unga har idag en svagare knytning till gudstjänstgrupperna än tidigare. Barnen behöver synliggöras och möten mellan generationerna förstärkas.
Många av församlingens tidigare konfirmander har ”tappats bort”.
Människor mellan trettiofem och femtio är en tynande grupp i gudstjänsten.
Det kartläggande arbete som verksamhetsrådet inlett fortsätter och ytterligare rapport kommer

• Valberedningen till styrelsen i Probitas har inlett sitt arbete. Den består av Dan Svanell, Ingvar Kvaernes, Birgitta Almhed och Peter Dobers. Tre guidelines präglar valberedningens arbete: jämställdhet, föryngring och kompetens.
Namnförslag från valberedningen lämnas till församlingsstyrelsen den 21 mars.

• Sittande ledamöter i IFABs styrelse kontaktas ang. fortsatta arbetsinsatser.

• Församlingens organisationsplan är under översyn. Detta handlar om organisation, struktur och bemanning och arbetet görs för att tillräckliga resurser på rätt plats och för att få en budget i balans år 2020. Arbetet fortsätter och återkommer till styrelsens bord.

• Mats Engen informerade om kommande årsredovisning. Missionsverksamheten redovisar ett mycket bra år med minskade kostnader och ökade intäkter i form av gåvor och kollekter. Resultatet ligger 1,5 miljoner kronor bättre än budget.
Det sammanlagda resultatet ligger på -186 miljoner kronor, d v s 200 000 kronor bättre än budget.

• Det fanns, den 21 februari, inga inkomna motioner till församlingens årsmöte.

• Frågan från senaste styrelsemöte om relationen mellan styrelse och svenskt verksamhetsråd inleddes föregående möte och diskuterades nu vidare. Fortsatta samtal med råden ansågs prioriterade och resulterade i förslaget att alla tre råden träffar styrelsen, tillsammans och var för sig, två gånger per år i väl förberedda samtal.

Rapporter:
Administrativ chef meddelade att det nu finns tjugo nya hörhjälpmedel i stora kyrksalen. Rapporterade också om vissa oroligheter på kyrktorget samt i hotellet. Man har t ex tvingats avhysa flera besökande. Årsbokslut, årsberättelse och förvaltningsberättelse är på gång. Ny skylt till kyrkans entré är på gång och arbetet med övrig extern skyltning har tagit steg framåt.
Kommunikations- och insamlingsutskottet rapporterade om möte med ansvariga för barn och ungdom. De två sista söndagarna i mars profileras barn och ungdom i gudstjänsterna och när det gäller insamling. Vid konfirmationshelgen i september sker samma sak, med tonvikt på konfirmation. En artikel om offrande finns publicerad i senaste numret av tidningen Immanuel.
Personalutskottet rapporterar om stora personalförändringar just nu. Församlingen har knutit till sig Isak Wang, IT-ansvarig, och Christina Lindén, strategisk kommunikatör. Jakob Molander har avslutat sin tjänst, likaså Eva Ottosson, som gått i pension. Elin Moréns vikariat har gått ut och Bibbi Ydrefors har anställts på ett tjugoprocentigt vikariat fram till 15 juni. Robin Taubert ska vara föräldraledig från augusti och året ut.
Nästa styrelsemöte äger rum den 21 mars. Den 7 april är det församlingsmöte och den 28 april håller församlingen sitt årsmöte.

 

Rapport från styrelsemötet den 12 december 2018

• Pastor Ivani Ahlberg var inbjuden till mötet för att informera om bakgrund och pågående arbete i den nystartade portugisiskt/spansktalande gudstjänst-gruppen IG3.
Verksamheten riktar sig till alla portugisiskt/spansktalande i Stockholm och samlar ca 15 personer varje söndag till gudstjänst. Utöver dessa omfattar verksamheten också ett trettiotal vuxna i bl.a. ett språkcafé. Gruppen följer kyrkoåret och Equmeniakyrkans teologi och relaterar till Immanuels svensktalande grupp. Projektet beskrivs som ett integrations-och evangelisationsprojekt.
Det pågår ett regelbundet kontaktskapande med portugisiskt/spansktalande i Stockholmsområdet. Pastor Ahlberg avslutade:
– Ni har tagit emot oss – omfamna oss också!

• Mötets huvudpunkt var beslut om budget för budgetåret 2019. I föreslagen budget ingår bl.a. följande:
På intäktssidan förväntas gåvor och kollekter öka med 650 tkr. Testamentsintäkter budgeteras inte – denna gåvoform förefaller inte längre möjlig att förvänta.
På kostnadssidan är, som varje år, personalkostnaderna största post. Utöver dessa finns ett par poster som står ut: kostnader för framtagande och implementering av församlingens nya hemsida samt för renovering av Waldenströmsalen.
Efter diskussioner kring budgetförslaget och det faktum att kommande års budget är underfinansierad med 666 tkr fattade styrelsen sitt beslut att anta förslaget samt betonade vikten av att nästkommande budget, för 2020, är i balans.

• Den 10 november träffades församlingens tre verksamhetsråd och styrelse till gemensam samtalsdag, en fortsättning av vårt gemensamma arbete genom dialog. Emma Darelid har sammanställt materialet från dagen. Hon säger:

– Detta är inte en process utan en resurs för oss alla som vi vill ska påverka den situation församlingen står i.
Det framkom att de olika gudstjänstgrupperna delar erfarenheter när det gäller trender, utmaningar och möjligheter. Skillnader mellan grupperna ligger främst i hur grupperna organiseras. Flera likheter och skillnader mellan grupperna identifierades liksom aktiviteter och prioriteringar för att uppfylla nuvarande verksamhetsplan. Tankar inför kommande verksamhetsplan stod också på agendan och det är angeläget att dessa vävs ihop med arbetet med kommande verksamhetsplan.

• Styrelsen fick halvtidsrapport från gruppen som arbetar med att se över församlingens relation till Löjtnantsgatan/gården, äldreboendet 55+, vårdboendet och studentboendet. Tre frågor i det fortsatta arbetet med relationen mellan Löjtnantsgatan/gården och Immanuelskyrkans församling utreds:
1. Ska Löjtnantsgården göras till ett profilboende, ett vårdboende för församlingens medlemmar?
2. Församlingens uppdrag till Probitas, en kravspecifikation, hur ska vården se ut?
3. Boföreningens framtid.
Styrelsen beslutade att översynen av verksamheten på Löjtnantsgatan/gården ska fortsätta och att gruppen återkommer med slutrapport.

• Från församlingens Equmeniaförening, EIS, meddelade ordförande Tobias att ett styrelsemöte ägt rum den 10 december. Då planerade man årsmötet, som äger rum den 10 mars. I övrigt diskuterades ett uppstartmöte för scoutledare, för att kunna starta scoutverksamhet under våren. EIS letar kårchef och är tacksamma för förslag.

• Ekonomirapporten visar på positiva utfall från både missionsverksamheten och finanssidan såväl som från vårdbolaget.

• Kommunikations- och insamlingsutskottet redogjorde för vårens två satsningar på insamlingsområdet, barn, tonår, unga vuxna, familj samt, senare under våren, automatiska överföringar till församlingen för att underlätta för givaren och för att långsiktigt och regelbundet säkra församlingens intäkter.

• Personalutskottet rapporterade om pågående process att anställa strategisk kommunikatör och grafisk designer. Mer om detta kommer att rapporteras till församlingen på församlingsmöte den 13 januari.

• Föreståndaren rapporterade om avtackning av Claes-Göran Ydrefors samt om julmarknaden, som också i år drog mycket folk till kyrkan.

• Rapport från Probitas styrelse togs emot som sammanfattade ett bra år med en hel del spännande utvecklingsarbete att se fram emot under kommande året.

Nästa församlingsmöte äger rum den 13 januari. Årsmötet den 28 april.

 

Rapport från styrelsemöte den 22 november 2018

• Eftersom Equmeniaföreningens representant inte kunde delta i möte hade styrelsen fått en kort film som hälsning och rapport. Här visades hur föreningens styrelse möttes i kyrkans lokal ”Lilla Sport” och på samtalsagendan fanns scouting, en diskussion om medlemsavgifter, föreningens årsmöte 10 mars 2019 samt förhoppningar om att anordna ett skidläger 2020.
Budgetförslag 2019. Ett förslag till budget för 2019 presenterades. Styrelsen fastslog på nytt att verksamhetsplanen styr budgeten. Huvudfrågan är vad vill vi göra som församling? I det prioriteringsarbete som en budgetberedning innebär är det A och O att ha kontroll över fasta utgifter.

• Budgetförslaget som presenterades ligger över tidigare diskuterade siffror. Detta beroende på pågående arbete med församlingens webb samt planerade
renoveringsarbeten i Waldenströmssalen.
IT är en för närvarande tung verksamhetskostnad. Men med de investeringar som nu görs menar styrelsen att kostnaderna på sikt kommer att sjunka.
På intäktssidan tror och arbetar vi på ett ökat offrande som, tillsammans med andra åtgärder ska föra församlingen till en budget i balans år 2020.
Styrelsens medskick till ledningsgruppen blev – gör allt ni kan för att vara restriktiva i det budgetarbete som pågår fram till att beslut tas om budget i nästa styrelsemöte den 12 december.

• Projektet ”Immanuel 2.0” är ett föreslaget genomgående och långsiktigt arbete för att blåsa nytt liv i Immanuelskyrkans församling, framför allt den svenska delen, som idag upplever något av en stagnation och har en demografisk uppbyggnad där den s.k. ”mellangenerationen” samt barn och ungdomar saknas.
Immanuel 2.0 beskrevs av Claes Jonsson, i ett första skede till projektplan, som en investering i den process som kan göra församlingen till en växande församling, till både antal och innehåll.
Projektet bör inledas med en nulägesanalys, både internt och externt. Det ska inte belasta ordinarie verksamhet, inte heller driftsoperativa pengar.
Diskussion följde på Claes Jonssons introduktion. Bland annat handlade den om vikten av en låg medelålder i projektgruppen, men också vikten av att äldre stöttar och hejar på.
Viktigt också att involvera församlingen och att ytterligare förstärka den intentionen i projektbeskrivning. Den teologiska och andliga dimensionen bör också framgå tydligt i projektplanen. Framför allt när det gäller frågan ”hur bygger man församling?”
Hur går detta ärende vidare?
Verksamhetsråden kontaktas och ger sin input. Därefter revideras projektplanen och givna synpunkter införlivas. Därefter fattas ev. beslut i styrelsen, om budget och finansiering samt om projektgrupp.

• Styrelsen beslutade att en motion från årsmötet om hantering av Probitas lägenheter är besvarad i och med den text som nu återfinns på församlingens hemsida.

• Rapporter
Kommunikations- och insamlingsutskottet: Höstens kyrkoavgiftskampanj är avslutad och vi noterar ett trettiotal nya givare, plus de som anmält sig till systemet digitalt. Det exakta antalet nya givare får vi från Equmeniakyrkan i slutet av januari. Som vanligt rådde stor aktivitet i internationella gruppen och det är glädjande att notera att det i portugisiskt/spansktalande gruppen finns många nya givare.
Personalutskottet: Rapporterade om att det i dagsläget finns 13 ansökningar till de två kommunikatörstjänsterna. En del av dessa är ansökningar där man gärna kombinerar de båda tjänsterna. PU arbetar också med att utforma profil för tjänsten som ledande pastor för den svenska verksamheten. Eftersom en interimslösning redan finns vill PU kunna ta den tid som behövs för att hitta rätt i den här frågan.

• Samtalsdagen styrelse/verksamhetsråd: Rapport kommer!

Nästa styrelsemöte hålls den 12 december, 2018. I detta möte beslutas om budget för 2019.
Församlingsmöte hålls den 13 januari, den 24 februari samt den 7 april 2019.

 

Rapport från styrelsemöte 18 oktober 2018

• En rapport från projektet om digital kommunikation gavs av projektledaren Hanna Zuring Peterson. Arbete kommer bl.a. att leda fram till en ny webbplats, som ska lanseras under våren 2019. Projektet går snabbt framåt och redan i november månad kommer budget att presenteras tillsammans med en generell kommunikationsplan. I december kommer en skiss på den nya webbplatsen att presenteras.

• Ekonomiutskottet rapporterade att missionsintäkterna (gåvor och kollekter) sammantaget ligger väl över budget. Verksamhetsintäkterna, däremot, ligger under budget, något som kan komma att justeras under senare delen av hösten.
I styrelsemötet i november är budgeten en av två stora frågor.

• Kommunikations- och insamlingsutskottet rapporterade att kyrkoavgiftskampanjen är på spår och att det från och med nu är enkelt att via hemsidan ansluta sig till kyrkoavgiftsystemet. Nästa insamlingsfokus är församlingens diakoni med början söndagen den 11 november, då diakonin är tema för den gemensamma gudstjänsten.

• Personalutskottet står i ett intensivt arbete just nu, inte minst med tanke på rekrytering av ny ledare för den svenska verksamheten efter Claes-Göran Ydrefors, som går i pension.
Rekrytering ska också påbörjas av strategisk kommunikatör samt en grafisk formgivare. Styrelsen diskuterade omfattningen av tjänsterna/tjänsten och personalutskottet kommer att återkomma till detta efter sitt nästa möte.
Ingrid Östlund kommer från och med nu att ingå i Personalutskottet.

• Ulla Marie Gunner rapporterade att Equmeniakyrkan har beviljat bidrag för en halvtids tjänst under ett år. Detta är avsett för nystartsarbete, med inriktning på integration, i den portugiska/spanska gudstjänstgruppen. Pastor Ivani Ahlberg kommer att fortsätta att utveckla planen för integrationsarbetet med den svenska verksamhetsgruppen.

• En samtalsdag anordnas den 10 november mellan verksamhetsråden i församlingen och styrelsen. Syftet med dagen är att träffas och skapa möjlighet till dialog, att öka kunskapen om nuläget inom Immanuelskyrkans olika verksamheter och att, utifrån verksamhetsplanen, samla idéer, identifiera behov och planera med hänsyn till utveckling, möjligheter och utmaningar.

• Vad ska Immanuelskyrkan vara? Hur ska församlingen fungera för att vara intressant och relevant i en modern storstad? Dessa frågor ingår i det som kommit att benämnas ”Immanuel 2.0”. Claes Jonsson och Ulla Marie Gunner tar fram ett underlag till styrelsens novembermöte för ev. vidare beslut. Styrelsens tankar om struktur, innehåll, finansiering presenteras för församlingen på församlingsmötet den 13 januari.

• Hur har det gått med församlingens engagemang i Löjtnantsgården/huset? Vilka var visionerna när detta byggdes och vad ser vi nu? Claes Jonsson och Ingrid Östlund är mitt uppe i en översyn – de läser dokument och intervjuar personer med insikt i frågan. De återkommer till styrelsen längre fram.

• Arbetet med att få musikskolans ekonomin i balans pågår. Inom kort finns en prognos tillgänglig om årets resultat, rapporterar Mats Engen.

• Föreståndaren rapporterade från en mängd verksamhetsgrenar men lyfte särskilt fram Panvel Run, ett sponsorlopp för vår systerförsamling i Indien. Till dags dato har SEK 83 000 kommit in till Panvelförsamlingens kyrkbygge. ”Uppdrag Kongo – berättelsen om ett kostverk” lanserades i en välbesökt samling nyligen. Arbetet med årsredovisningen har startat. På hemsidan finns nu en text som ökar tydligheten kring de lägenheter som ägs av Probitas och hur intresseanmälan görs till de olika boendeformerna.
Vidare meddelade Ulla Marie Gunner att hon själv, tillsammans med Anna Berndes delar på ansvaret för den svenska verksamheten tills det finns en långsiktig lösning med ledande pastor.

• Equmeniaföreningens styrelse möttes förra veckan (i rampförrådet) efter ett längre uppehåll. Man hejar på ”Immanuel 2.0” och har tagit fram en ny tidplan för scouting. Det innebär tre till fem träffar under våren och dessa avslutas med en hajk. Tobias uttryckte behovet av en scoutkårchef och tar tacksamt emot förslag.

• Från 153 rapporterades en tillströmning av nya gudstjänstbesökare just nu.
Equmeniakyrkan ber nu sina församlingar om förslag till nya medlemmar av Equmeniakyrkans styrelse. Man söker lämpliga personer och ber om förslag före 31 december

Nästa församlingsmöte hålls i Immanuelskyrkan den 13 januari.

 

Rapport från styrelsemöte 27 september 2018

• Administrativ chef rapporterade att intäkterna i stort är i fas med budget.
Finansnettot är i fas och resultatet i sin ordning. Placeringsportföljen har ökat, orealiserat resultat på 3 miljoner kronor – detta saknar dock värde, förrän det realiseras.
Sammantaget i de olika församlingsgrupperna ligger också gåvor och kollekter kring budget, till och med något över. Men, ett arbete behöver göras i den svenska gruppen, som, om man isolerar den, ligger under budget, jämfört med föregående år.
Det pågår just nu en ekonomisk översyn av församlingens musikskola. Det är, sedan tidigare, beslutat att den ska vara ekonomiskt självbärande, utöver de två 25 procentiga tjänster (rektor och administratör) som församlingen bekostar.
På intäktssidan beräknas en ökning med ca två hundra tusen kronor. I styrelsen poängterades att lösningen på ekonomiska bekymmer idag inte ligger i ett större uttag ur Probitas koncernen. En enig styrelse konstaterade att ”först måste vi besluta om vad vi vill vara, därefter hur detta ska finansieras”.

• Kommunikations- och insamlingsutskottet rapporterade om förestående kyrkoavgifts kampanj, om ett möte med projektet för digital kommunikation och om diakoni som insamlingens fokusområde i november månad.
Swish som givandesätt kommer att märkas tydligt, i samband med att swishnumret kommer på display i samband med kollekten i gudstjänsten.
Utskottet möter församlingens ledningsgrupp och pastorer den 3 oktober.

• Personalutskottet arbetar nu med rekrytering av strategisk kommunikatör.
Samtal förs med svenska verksamhetsrådet om rekrytering av verksamhetsledare.
Internationella gruppen väntar på besked om när Malindi Pretorius, ny musikansvarig, kan vara på plats.
Informerades om att generella löneökningen detta år ligger på två procent.

• Claes Jonsson presenterade sina tankar kring ”Immanuel 2.0”. Tankar som sammanfattas i ett långsiktigt projekt att utveckla Immanuel att vara relevant för den moderna storstadsmäniskan. Detta berör främst den svenska språkgruppen, som i viss mån har stagnerat. Claes ser en framtid av blomstrande gudstjänstliv, generationer tillsammans, en angelägen citykyrka med ett viktigt uppdrag .
Ulla Marie Gunner rapporterade från samtal med svenska verksamhetsrådet. Det pågår en inventering i rådet av dagsläget. Vi vet idag att på tio år har svenska 11-gudstjänsten minskat med 26 procent och gudstjänsten klockan 16 har mer än halverats. Detta är bekymmersamt men har det goda med sig att människor har börjat längta efter något nytt. Samtal kommer att föras i hela den svenska gruppen om vision och framtid.
De två föregående punkterna diskuterades tillsammans och styrelsen beslutade att be Claes Jonsson och Ulla Marie Gunner att gemensamt, och till nästa styrelsemöte, formulera hur vi kan gå vidare i denna angelägna fråga. Hur kan en inledande studie läggas upp? Hur håller vi balansen mellan operativ verksamhet och projekt? Vad blir nästa steg?

• Mats Engen meddelade att en analys av musikskolans utveckling under de senaste åren är på gång. Det ser ut som att problemet just nu ligger i beläggning kontra personalkostnader – musikskolan har inte maximalt elevantal.
Analysen går vidare och målet är en balanserad budget för musikskolan år 2019.

• Som svar på ett brev från SIRA, Swedish Internationel Relief Association, ombads Stephen James och Ulla Marie Gunner att meddela att Immanuelskyrkans församling också fortsättningsvis kommer att bidra med årliga 50 000 kronor.

• Mats Engen presenterade Team Engine, en styrelseplattform som har köpts in av Probitas och dit Immanuelskyrkans styrelse kostnadsfritt kan ansluta sig. Plattformen samlar allt styrelsematerial och ger en ökad säkerhet jämfört med nuvarande mailhantering.
Styrelsen beslutade att anta erbjudandet ovan!

• Föreståndaren rapporterade om ”Uppdrag Kongo”. Bokrelease kommer att ske i kyrkan den 4 oktober.
”Panvel Run”, ett stödevent till vår indiska systerkyrka, har framgångsrikt ägt rum i Humlegården. Resultatet beräknas bli mycket gott, men än vet vi inte exakt hur stor den sponsrade summan är.

• Rapport från Probitas styrelse:
Det pågår en idédiskussion om säkerhet och avkastning och prioritering däremellan.
Det finns också tankar på att möjligen expandera utanför innerstaden.

• Rapport från Equmenia:
Verksamheten rullar på som den ska. Däremot har styrelsearbetet legat nere en tid på grund av sjukdom. Men inom ett par veckors tid återupptas det och det finns all anledning att se ljust på det fortsatta arbetet inom equmeniaföreningen i Immanuel.

• Församlingsmötet den 7 oktober väljer valberedning. En gemensam valberedning kommer att väljas för helheten av det svenska arbetet.
Vidare kommer församlingsmötet att få en ekonomirapport och en sju minuter lång film om vaktmästeriet i Immanuel.

 

Rapport från styrelsemöte 30 augusti 2018

• Ekonomiutskottet rapporterade att det behöver fattas strategiska beslut under hösten för att få församlingens ekonomi i balans. Bland annat har budgeterade testamentesintäkterna inte materialiserats och kostnaderna för Musikskolan är idag för höga.

• Insamlingsutskottet är under uppbyggnad för att, tillsammans med en mängd olika aktörer, stimulera insamlingarna i församlingen. Vikten av ett utökat offrande via Swish diskuterades, liksom återkoppling till gudstjänstrupperna om föregående söndags gåvor.

• Personalutskottet arbetar med anställning av pastor till den svensktalande gruppen. Det pågår, och kommer att pågå under hösten, samtal med det svenska verksamhetsrådet. Det är troligt att det uppstår en vakansperiod innan tillsättningen av tjänsten är klar.
En kartläggning av samtliga tjänster i församlingen ska påbörjas.
Personalstaten är oförändrad sedan 2012. I församlingen finns 27,4 årstjänster fördelade på 41 personer.

• Administrativ chef rapporterade inga större avvikelser på varken intäkts-eller kostnadssidan. Med ett undantag – de gemensamma verksamhetskostnaderna har dragit iväg, främst på grund av kravet på ny teknik, t ex telefon och IT.
Drygt två hundra elever finns i församlingens musikskola. Men musikskolan täcker idag inte sina kostnader så som tidigare beslutats. Styrelsen uppdrar därför åt administrativ chef, rektor och en medlem i Musikskolekommittén att se över möjligheterna att närma sig målet, som är självförsörjning minus tjugofem procents tjänst vardera för rektor och administratör.
Styrelsen ber också gruppen att undersöka relationen mellan musikskolan och församlingen. Ärendet är alltså inte enbart en budgetfråga utan också en strategifråga.

• Samtal mellan församlingens styrelse och verksamhetsråd sker den 10 november. Möjligheter, utmaningar, transparens och att bygga engagemang finns på samtalslistan.

• En arbetsgrupp har tillsats inom styrelsen för att ta fram olika scenarier för Löjtnantsgårdens framtid. Uppdraget är att återkomma till församlingsstyrelsen med förslag på framtida strategier för Löjtnantsgården, ur ett församlingsperspektiv.

• På församlingens årsmöte i april behandlades en motion om hur Probitas förmedlar sina lägenheter. Motionärerna menade att detta görs godtyckligt och utan kriterier eller kö. Årsmötet valde att avslå det svar styrelsen berett och motionen återremitterades till styrelsen. Beslutades nu att inte ändra på hur vi arbetar med fördelning av lägenheterna och att låta Probitas återkomma om hur de löser frågan om transparensen vid förmedling.

• I styrelsemötet i mars efterlystes en mera ändamålsenlig exteriör skyltning av kyrkan. Föreståndaren rapporterade nu att detta är på gång, men att det största arbetet (en skylt på balustraden ner mot Birger Jarlsgatan) bereds inför 2019 års budget.

• Församlingens föreståndare rapporterade från den koreanska gruppens 40-årefest, som blev ett storslaget firande. Vidare från Delaktighets- och demokratigruppen:
Det pågår ett arbete att förbättra rutiner och utförande av både årsmöte och församlingsmöten. Större regelbundenhet när det gäller församlingsmöten skulle kunna skapa både närhet och trygghet och därmed en vitalare diskussion.

• Från Probitas rapporterades om införskaffande av postfastigheten på Odengatan. Bygget på Västmannagatan/Dalagatan är bordlagt – beslut tas efter valet. Vidare att ett hot om en tomträttsavgäld på 50 miljoner till slut hamnade på 11 miljoner.

• Nomineringskommittén, som väljer valberedning, har snart avslutat sitt arbete.
Församlingsmöte kommer att hållas den 7 oktober.
Årsmötet 2019 hålls den 28 april.

Kommande styrelsemöten hålls den 27 september, 18 oktober, 22 november och den 12 december.

• En övrig fråga hade anmälts:
Den svenska församlingsgruppen är just nu inne i en negativ trend när det gäller antalet närvarande på gudstjänsterna. Medelålders generationer saknas och vår kärnverksamhet håller på att sakta dö ut. Ska vi förvalta detta eller ska vi investera i en ny fas i församlingens liv?
Om ”ja” måste vi lägga ner ett stort arbete för att förstå vad som ska till för att vi ska bli relevanta som kyrka idag. Vi måste se på värderingar, på vilka samhällsförändringar vi står i. Detta arbete kräver muskler. Ska vi skapa ett utvecklingsprojekt vars uppdrag blir att arbeta fram ”Immanuel 2,0” – en förnyad församling som ger energi långt utanför sina egna väggar?
Detta blev inledningen i styrelsen till en diskussion som det svenska verksamhetsrådet redan står i och som kommer att pågå framöver.

 

Rapport från styrelsemöte 7 juni 2018

• Mötet inleddes med bön
• Därefter gav Claes-Göran Ydrefors en rapport från Equmeniakyrkans kyrkokonferens i Gävle, som ägde rum 10 – 12 maj 2018:
Konferensen hade sex hundra ombud från två hundra åttiosju församlingar. Ca åtta hundra personer närvarade under konferensdagarna.
Immanuelskyrkan skickade tio ombud till Gävle.
Konferensen arbetade enligt konsensusmetoden (se Immanuel.se för mera information om detta!).
Det rådde stor aktivitet på samtalstorget kring den klimatmotion vår församling skickat in. Motionen fick ett bra genomslag. Det beslutades bl a att nästa års kyrkokonferens i Jönköping ska bli ”klimatsmart”.
Det blev stor diskussion om kyrkans budget till det internationella arbetet. Det faktum att kyrkans kommunikationsavdelning nu flyttas till Göteborg väckte en del frågor.
Sju diakoner och elva pastorer ordinerades och sändes ut i tjänst.
• Hanna Peterson har anställts på tjugo procent året ut för att leda ett projekt om församlingens digitala kommunikation. Projektet vill ta ett helhetsgrepp om den digitala kommunikationen och titta på strategier för detta. Det handlar om val av kanaler, budskap, redesign av hemsidan, ev. appar, sociala medier… Allt baseras på befintliga dokument som kommunikationspolicy, verksamhetsplan, den nulägesanalys som nu görs i enkätform. 
Gruppen tittar också på församlingens nyhetsbrev och tidning. Hur ska dessa användas i framtiden? Och vad blir rollen för ny kommunikatör, som efterträder nuvarande i februari 2019?
Sommaren ägnar gruppen främst åt två frågor:
HUR når församlingen ut med evangeliet till alla samt att specificera en redesign av hemsidan.
Det arbete Hanna Peterson och ”hennes” grupp nu gör lämnas över till tillträdande ny kommunikatör i februari 2019.
• Ekonomiutskottet rapporterade att församlingens ekonomi i princip är i fas. I och med juni månad kommer vi att vara ikapp. Missionsverksamhetens resultat motsvarar budget.
• Det nybildade kommunikations- och insamlingsutskottet bemannades med Peter Dobers, Hans-Olof Hagén och Gunilla Hjelmåker. Utskottet gavs också möjlighet att konsultera rådgivare utanför styrelsen samt att adjungera församlingens kommunikatör.
• Personalutskottet rapporterade att det kommer att finnas underlag för rapport efter utskottets nästa möte, kommande vecka.
• Också Probitas styrelse möts kommande vecka, rapport följer.
• Ulla Marie Gunner fick styrelsens stöd att söka projektbidrag hos Equmeniakyrkan för arbete med den nystartade portugisisktalande gruppen. Denna grupp inkluderar idag ett tjugofemtal vuxna och ett tiotal barn.
• Samtal fördes om församlingens årsberättelse, dess form och användningsområde. Beslutades att administrative chefen, Mats Engen, och församlingens föreståndare Ulla Marie Gunner tar fram förslag till en enklare version av denna produkt.
• Under hösten (datum ännu ej fastställt) möts styrelsen och verksamhetsråden. Detta för att lära känna varandra, utbyta information samt som en del av planering framåt.
• Beslutades att hålla församlingsmöte den 19 augusti. Huvudärende blir information om svensk verksamhetsledare. Församlingsbrev skickas ut före sommaren.
• Ordförande, församlingsföreståndare och administrativ chef rapporterade från sina resp. arbetsområden.
• Beslutades också att komplettera nomineringskommittén, vars uppgift är att utse valberedning, med Patric Amofa, Ann-Margret Bergman och Kristoffer Ristima.

Nästa styrelsemöte äger rum den 30 augusti.

 

Rapport från styrelsemöte den 17 maj 2018

• Styrelsemötet den 17 maj var den nya styrelsens första. Ordföranden, Stephen James, hälsade välkommen och uttalade sin förväntan och förhoppning om ett gott styrelseklimat och ett fruktbart samarbete för kommande mandatperiod.

• Församlingsföreståndaren, Ulla Marie Gunner, utlovade återrapportering från Kyrkokonferens 2018 i nästa möte, den 7 juni.

• Församlingens nye administrative chef, Mats Engen, presenterade sig och sin bakgrund som ledare inom näringslivet. Han har arbetat i olika kapaciteter inom ekonomi, administration, HR och IT. Han har en bakgrund inom idrotten och ser en viktig roll som coach för medarbetare. 
Styrelsen välkomnade Mats Engen.

• Den skrift, som styrelsen beställt, om församlingens missionsverksamhet är nu under färdigställande av red. Görel Byström Janarv. Texterna är klara och skriften kommer att utges på Votum förlag i början av oktober 2018. Boken ger olika perspektiv på mission och den kommer att tryckas i fem hundra exemplar. Försäljningspriset är ännu inte fastställt.

• Tobias Olsson rapporterade att Equmeniaföreningen mål är ett övergripande ansvar för församlingens barn- och ungdomsarbete. Föreningen är nu ett år gammal och det inledande formella arbetet avklarat. ”Dags att bli praktisk och verkligen bidra”. I planerna ligger att starta en scoutkår, till hösten 2018.

• Rapport från Ekonomiutskottet: Läget är OK, men intäktssidan måste stärkas. Börsen går inte upp, personalkostnader ligger nära taket, insamlingarna i den svenska gudstjänstgruppen ser inte lika bra ut som i övriga grupper.

• Personalutskottet rapporterade att rekrytering av musikertjänsten i Internationella gruppen nu är tillsatt. Församlingens nya medarbetare heter Melindi Pretorius, Melindi är 27 år gammal och är musiklärare från Durban, Sydafrika.

Det pågår också rekrytering av ledande pastor för den svenska språkgruppen.

• Förslag att omvandla Kommunikationsutskottet till ett Kommunikations - och insamlingsutskott. Detta för att lyfta fram insamlingsarbetet, kommunicera behov och resultat och ytterligare motivera till gemensamt ansvar för gemensamma beslut.
Riktlinjer för bemanning av utskottet samt hur utskottet ska arbeta presenteras och diskuteras vid nästa styrelsemöte

• Verksamhets – och organisationsutskottet löstes upp och det beslutades att ärenden inom detta område behandlas av grupper, tillsatta ad hoc.

• Utvärdering av församlingens årsmöte: styrelsen konstaterade att de nya formerna för årsmötet varit bra, men kräver finslipning. Årsmötet blev för långt, trots ”förmöten”. Samtidigt poängterades att årsmötet är ett öppet forum, inte bara ett tillfälle att klubba igenom redan tagna beslut. Utvärderingen fortsätter i Demokrati – och delaktighetsgruppen.

• Diskussion om Löjtnantsgården utifrån förslag från Hans-Olof Hagén: Vad vill församlingen med den diakonala verksamheten på Löjtnantsgården? Förutsättningarna för arbetet har förändrats – vi har inte samma kontroll längre på vilka de boende är. Diskussionen fortsätter på kommande möten.

• GDPR Policy : Styrelsen beslutade godkänna de förslag till skrivningar som församlingens kansli utarbetat gällande skydd och integritet av personuppgifter, enligt den EU-lagstiftning som börjar gälla den 25 maj. Den nya lagstiftningen gäller handhavande av personuppgifter för vuxna, samt för barn (under 15 år).
Dokumenten i den här frågan återfinns på församlingens hemsida.

Nästa styrelsemöte äger rum den 7 juni.

 

Rapport från församlingsstyrelsens 
möte den 18 januari 2018

Immanuelskyrkans församlingsstyrelse sammanträde den 18 januari 2018.
Rapporter: 
Ordföranden konstaterade med glädje att det hos Internationella gruppen fanns ett ”rekryteringsbord”, som valberedningen arrangerade i anslutning till gudstjänsten den 14 januari. Ett bord där intresserade kunde få information och också kandidera till de förtroendeuppdrag som väljs på årsmötet den 22 april.
 Samma söndag aviserades att Marco Helles inte ställer upp för omval som församlingens ordförande.

Ulla Marie Gunner rapporterade att söndagen den 21 januari håller den portugisiskt/spansktalande gruppen gudstjänst i Immanuelskyrkans kapell. Dessa gudstjänster kommer att fortsätta under våren. 
Ulla Marie Gunner har också i ett möte med Trygghetsrådet samtalat om kompetens- och verksamhetsutveckling.
 Rapporterades också att det finns flera sökanden, både till musikertjänsten i Internationella gruppen och till den utlysta diakontjänsten. 


GDPR är ett nytt regelverk gällande register och sekretesser som ska stärka integritetsskyddet och som församlingen nu måste anpassa sig till. Församlingens digitala arbetsverktyg ”Aveny” måste kompletteras och personalen måste utbildas. Detta kommer att kräva stora resurser. För att underlätta arbetet har en GDPR-grupp bildats i koncernen och Probitas arbetar på att engagera en jurist, till stöd i denna fråga.

En liten arbetsgrupp, bestående av Margoth Sonnebo och Hans-Olof Hagén har tittat vidare på verksamheten på Löjtnantsgatan i anslutning till den utredning som tidigare gjorts. Arbetsgruppen vill ha som målsättning att prioritera yngre ( d v s -65år) hyresgäster vid uthyrning av lägenheter. Styrelsen tar upp frågan vid kommande sammanträde.

Equmenia Immanuel Stockholm rapporterade att man nu förbereder sitt årsmöte och att valberedningen är igång med sitt arbete. SMU-föreningen kommer att läggas ner på kommande årsmöte och församlingsstyrelsen beslutade att SMU:s tillgångar tillfaller Equmenia Immanuel Stockholm.
 Vidare rapporterades att kommunikationsarbetet kommer att drivas i enlighet med församlingens kommunikationspolicy och strategi. Equmeniaföreningen kommer dock att starta ett eget instagramkonto. 


Det finns idag inte någon utsmyckningsgrupp, med ansvar för kyrksal och kyrktorg. En sådan grupp bör ha kompetens att ta ett helhetsgrepp på området och arbeta tillsammans med ledningsgruppen. Tills annat beslut fattas i frågan handhas uppgifterna av ledningsgruppen.

Julmarknadens intäkter fördelas varje år efter en antagen princip: två tredjedelar går till våra vänförsamligar och en tredjedel till stöd för Equmeniakyrkans internationella mission. Frågan har rests om också Diakonia ska vara mottagare av en del av julmarknadsintäkterna, men styrelsen beslutade att den antagna principen ska fortsätta gälla.

Kommunikationsutskottet har bedömt den skyltning som finns på kyrkans fasader som otillräcklig och att detta gör kyrkobyggnaden anonym för förbipasserande. Styrelsen gav nu ledningsgruppen i uppdrag att arbeta vidare med detta, efter förslag som finns utarbetade från 2012, och återkomma med rapport/förslag till styrelsemötet i maj.

Församlingens miljö- och rättvisegrupp har skickat en motion om klimat till Equmeniakyrkans kyrkokonferens 2018. Motionärerna vill att församlingen ställer sig bakom motionen. Styrelsen är generellt positiv till motionens andemening när det gäller församlingens policies och att församlingen också ska agera konsekvent och klimartsmart. Men det finns ekonomiska faktorer med i att-satserna, som måste analyseras, så att resurser inte tas från stödet till församlingsarbetet. Den analysen och fortsatt process lämnas till motionärerna för att senare, eventuellt, diskuteras på ombudsmöte före konferensen.

Nästa styrelsemöte äger rum den 15 februari.

 

Rapport från styrelsemöte i Immanuelskyrkan den 14 december, 2017

Församlingens föreståndare rapporterade att en portugisisk- och spansktalande grupp kommer att mötas i kyrkans kapell. Detta kommer att ske ”på prov” under våren, med början den 21 januari, under ledning av pastor Ivani Ahlberg.

Ekonomiutskottets Hans-Olof Hagén konstaterade att församlingens ekonomi nu kräver en särskild uppmärksamhet på kostnaderna under 2018.
Ett reviderat budgetförslag presenterades, som utgår från prioriterade arbetsområden. Detta förslag presenterar kostnader sänkta med 700 tkr. Samtidigt nämndes förslag till resultatförbättrande åtgärder. Bland annat ska en arbetsgrupp mötas för att, om möjligt, hitta synergieffekter mellan församlingen och Probitas inom ekonomi och administration.
Styrelsen beslutade att anta budgeten för 2018.

Personalutskottet har gett församlingens ledning i uppdrag att se över samtliga tjänster inför en kommande omorganisation. Förslaget kommer att presenteras under våren.

Kommunikationsutskottet kommer vid januarimötet att presentera diskussionsunderlag till styrelsen ang. 1) skyltning och extern synbarhet av kyrkan och 2) församlingens roll i samhällsdebatten i frågor som berör den lokala församlingen. Ett panelsamtal om kommunikation sker den 7 februari.

Probitas redovisar ett mycket gott resultat för 2017. Och med en stabil ekonomi passar nu Probitas på att renovera och förbättre sina fastigheter. Bland annat kommer Probitas under 2018 att renovera kyrktaket, sporthallarna och Congressen.

Riksstämma för equmeniaföreningarna har ägt rum. Viktiga beslut här var bl a:
• att inom tre år ha en plan för ungdomar med ”gaming” som fritidsintresse
• att riksförbundet nu skrivit under uppropet ”Vi står inte ut”, som angår ensamkommande flyktingar
• att hitta nya arbetsformer och nya möjligheter att engagera ungdomar i åldern 20–25 år
Equmeniastyrelsen arbetar också med att hitta nya former att samla in pengar. Viktigt är också att lyfta fram scout, att förenkla styrelsens arbete och att öka intresset för demokrati.
Den 25 mars håller Equmenia Immanuel Stockholm årsmöte. Då väljs ny ordförande och ny vice ordförande.

I församlingen finns en vakant diakontjänst på halvtid. Styrelsen beslutade att återbesätta denna med en tillsvidareanställning.

I anslutning till en utredning om Löjtnantsgatan, och inkomna synpunkter från församlingsmedlem, diskuterades församlingens roll när det gäller verksamheten på Löjtnantsgatan (t ex vilka beslut kring Löjtnantsgatan behöver fattas av styrelsen, vad är församlingens uppdrag för Löjtnantsgatan och vad vill församlingen se som sin roll framöver?) utsågs en grupp att ta fram de beslutspunkter som direkt rör församlingens styrelse.

Församlingens ordförande meddelade att han efter tre år som ordförande och efter sammanlagd tid i styrelsen på 12 år nu tar en paus från uppdraget och inte ställer upp i styrelsevalet vid årsmötet 2018.

Nästa styrelsemöte hålls den 18 januari, 2018.

Rapport från styrelsens sammanträde den 16 november 2017

Styrelsen diskuterade det första utkastet för budget 2018. Personalkostnader kommer att öka då den vakanta pastorstjänsten i den internationella gemenskapen, Associate Pastor, skall tillsättas under 2018. Styrelsen betonade att förbättringen på 3 milj. kronor på fem år skall, dvs i snitt 600tkr per år skall återspeglas i budgeten genom höjda instäkter och sparade kostnader. Ledningen återkommer till decembermötet med planer på hur detta skall genomföras och ska även visa på konsekvenser av besluten. Det diskuterades även hur vi kan få in en ”fri” pott i verksamheten för att stärka arbetet med våra prioriterade områden.

Ordförande rapporterade att Görel Byström Janarv har kommit igång med både intervjuer och skrivande av boken om mission och den nedtagna målningen.

Församlingsföreståndare rapporterade bl.a. om att det är dags att börja se över hemsidan igen. Det är fem år sedan detta gjordes senast. Ny hemsida beräknas kunna sjösättas 2019.

Verksamhets- och Organisationsutskottet rapporterade att utredningen om Löjtnantsgården håller på att färdigställas. Rapporten ska diskuteras mera ingående vid styrelsens decembermöte.

Ordförande presenterade representanterna som tackat ja till att bilda demokrati- och delaktighetsgrupp.
• Från svenska 11-gudstjänsten: Greger Hjelm, Camilla Vidäng
• Från gudstjänst 153: Malin Elala, Mirjam Olsson
• Från koreanska gruppen: Kee Sok Julia Hahn
• Från internationella gruppen: Deborah Trapman och en till att väljas senare
• Från Equmeniaföreningen: Tobias Olsson
Ulla Marie Gunner är sammankallande.

En utsmyckningsgrupp behöver förmodligen utses till nästa år. Frågan skall diskuteras på kommande styrelsemöte i december.

Från den 1 januari 2018 har Arbetsgivaralliansen en ansvarsförsäkring för styrelseledamöter. Det är en kollektiv försäkring som kan ersätta personligt skadeståndsansvar för styrelse och ledande beslutsfattare (så länge besluten har skett i samklang med god redovisningssed, församlingens stadgar och styrelsens uppdrag).

Diakonias del i församlingens insamlade medel för mission diskuterades efter att en styrelsemedlem tagit upp frågan. Frågan skall behandlas senare i januari.

Nästa styrelsemöte är den 14 december 2017.

 

Rapport från styrelsens sammanträde den 19 oktober 2017 

Ordföranden, Marco Helles rapporterade att: Han och församlingens föreståndare, Ulla Marie Gunner haft ett möte med Probitas ordförande, vice ordförande och VD för utbyte av informationsutbyte i aktuella frågor.

Församlingsföreståndaren:
• Rapporterade kort om församlingsmötet som beslutade kalla Peter Anderson till associate pastor för församlingens internationella grupp. En grupp som firar gudstjänst på portugisiska, under ledning av pastor Ivani Ahlberg, kommer att mötas i kyrkan några lördagar under hösten. I det nya konceptet ”sammanhållen söndag” är rollspelsgruppen, en aktivitet för de något äldre barnen, en succé. Däremot ser vi ett något mindre antal barn i ”Skaparsöndag”

Ledamötena rapporterade:
• Att kyrkovgiftskampanjen pågår och att den avslutas sista söndagen i oktober.

• Från Ekonomiutskottet rapporteras allt väl. Dock noteras ökade kostnader för arbetet med ljudet i kyrkan.

Kommunikationsutskottet: Vilka arbetsuppgifter är angelägna framöver? Tankar väcktes om samarbetet med andra församlingar, om arbetet med sociala medier, om kyrkobyggnaden är alltför anonym, samt om församlingen borde vara mera aktiv i opinionsbildningssammanhang.

Personalutskottet: Åsa Ekstrand är vikarierande administrativ chef under Anette Engqvists sjukskrivning, nu på 80 procent och under fyra månader. Berg Holmgrens tjänst har förlängts till 31 januari, då vi hoppas och tror att Peter Anderson ska vara på plats. Vår diakon Camilla Mattebo har sagt upp sig och återvänder inte efter sin föräldraledighet. Nyrekrytering på denna tjänst kommer att inledas så snart som möjligt. Claes-Göran Ydrefors går i pension den 31 december 2018. Processen att skapa en profil för denna tjänst är igång.
Slutligen: löneavtalet med Arbetsgivaralliansen är klart. Detta avtal är treårigt.

Verksamhets- och organisationsutskottet arbetar med att utvärdera Löjtnantsgatan/gårdens verksamheter. Rapport kommer till styrelsens novembermöte.

Equmenia Immanuel sammanträder med täta mellanrum. Equmenia Immanuels ordförande, Maria Linder, rapporterade att vid ett möte har musiken stått i fokus. Vidare har man beslutat arbeta fram en kommunikationsstrategi och man har haft ett möte om uppstart av scout. Detta planeras ske under våren 2018.

En verksamhetsgranskande kommitté kommer att granska att styrelsen efterlevt både verksamhetsplan och budget under innevarande arbetsår.

En grupp ska utses i församlingen som har till uppgift att öka den demokratiska delaktigheten vid våra beslutsfattande möten, t ex församlingsmöte och årsmöte. Denna ska bestå av två personer från varje gudstjänstfirande grupp samt en från Equmenia och presenteras på styrelsemötet i november.

Till nomineringskommitté för val till Probitas´ styrelse utsågs Dan Svanell, Peter Dobers och Birgitta Almhed. De kan inkludera andra i arbetet om de så önskar.

Styrelsen fattade beslut om nya, förenklade riktlinjer för Personalutskottets arbete.

Styrelsen möter verksamhetsråden den 12 november. Dels för att knyta närmare kontakt, dels för att informera varandra om vad som är aktuellt inom de olika gudstjänstfirande grupperna.


Nästa styrelsemöte äger rum den 16 november.

 

Rapport från styrelsens sammanträde den 15 juni 2017

Närvarande ledamöter: Marco Helles, Stephen James, Kristina Gustafsson, Margoth Sonnebo, Hans-Olof Hagén, Berit Ghavidel Rostami, Vida Afua Attah, Joel Dutt, Rachel Norborg Jerkeby och Gunilla Hjelmåker
Adjungerad från Equmenia Immanuel Stockholm: Maria Linder
I tjänsten: Ulla Marie Gunner, Anette Engkvist, Cathrin Sjöström

Rapporter
• Ordföranden rapporterade bl a om att protestbrev fortfarande kommer in om planerna för kvarteret Nebulosan. Styrelsens hållning är densamma som för ett år sedan att det är Probitas´ styrelse som fattar beslut i fastighetsfrågor, inte församlingens styrelse.

• Församlingsföreståndaren rapporterade att Åsa Steholt Vernerson valts till ny koncernchef för Berling Media AB. Steholt Vernerson är idag VD för Gleerups, ett av företagen i Berling koncernen, och kommer att kvarstå som sådan vid sidan av koncernchefsuppdraget. Man söker nu ny VD för bokförlaget Verbum.
Ulla Marie Gunner gav också en kort rapport från årets kyrkokonferens i Vårgårda. God stämning bland församlingens tio ombud och i konferensen i stort. Konsensusmetoden för beslutsfattande var positiv och väl fungerande.

• Administrative chefen rapporterade att utfallet för missionsverksamheten under perioden januari – maj i stort följer budget.
Rapporterar också om att man byter server för ekonomi- och lönesystemet. Inom kort kommer båda dessa system att finnas på Hogia Cloud. Anette Engkvist ombads att ytterligare försäkra säkerhet och sekretess för, i första hand, lönesystemet.

• Personalutskottet rapporterade om pågående rekrytering av ”Associate Pastor” med fokus på Immanuel International. Stort intresse för tjänsten och en gedigen process är igång.

• Equmenia Immanuel Stockholm. Ordföranden, Maria Linder, rapporterade om stora kommande förändringar i arbetet med det prioriterade området ”Barn, tonår, unga vuxna och familj”. Planerna kommer att diskuteras vidare i ett extra styrelsemöte den 24 augusti med representanter från församlingens svenska verksamhetsråd , Immanuel Unga, Equmenia Immanuel Stockholm och styrelsen.

Verksamhetsplanen var ämnet för samtal när verksamhetsråden och styrelsen möttes den 8 juni. Mötet var ett steg i att befästa verksamhetsplanen, konkretisera den och fördela ansvar. Några frågor fördjupades, t ex arbetet med att forma ett mentorskap i församlingen. En ny träff kring VP planeras till den 12 november.

Våra demokratiska former, årsmötet. Frågor som berör årsmötet som kraften framåt diskuterades. Hur engagerar vi fler? Varför gör vi årsredovisning i form av en ganska omfattande publikation? Hur använder vi den? Årsredovisningens ”berättelsedel” vartannat år? Verksamhetsberättelsen i mediaform på årsmötet? Se över formerna för årsmötet för att spara tid!
Hur stärker vi demokratin i församlingen? Beslutades om vidare diskussion på styrelsehelgen i september.
Beslutades också att varje styrelsemedlem bidrar med två namn var till en blivande demokratigrupp. Namnen ska förmedlas till Ulla Marie Gunner före den 15 augusti.

Riktlinjer för ekonomiutskottets arbete. Beslutades anta riktlinjerna med två smärre korrigeringar.
Ägardirektiv till Probitas AB inför år 2018. Beslutades, enligt ekonomi-utskottets förslag, att fastställa ägardirektivet för Probitas AB inför år 2018 till 20 miljoner kronor.

Vårdbolaget. Styrelsen har fått en skrivelse från bolagsstyrelsen i Immanuelskyrkans Vård AB. Här diskuteras status och framtida strategi för vårdbolaget. Styrelsen beslutade att frågan ska diskuteras i nästkommande möte.

Uppföljning av Musikutredningen. Musikkollegiet bjuder in till ett fortsatt samtal om musiken i församlingen söndagen den 3 september, klockan 13.

Viktiga datum
Styrelsen möter verksamhetsråden den 12 september
Nästa ordinarie styrelsemöte den 14 september
Styrelsen samlas till styrelsehelg 29 – 30 september

 

Rapport från styrelsen 16 mars 2017

Närvarande ledamöter: Marco Helles, Stephen James, Margoth Sonnebo, Hans-Olof Hagén, Rachel Norborg Jerkeby, Gunilla Hjelmåker, Lina Mattebo, Peter Dobers, Mats Bernö, Vida Afua Attah, Patrick Amofah, Malin Emmoth.
I tjänsten: Ulla Marie Gunner, Anette Engkvist och Cathrin Sjöström.

Årsredovisning 2016 för Koncernen Immanuel
Administrativ chef Anette Engkvist gick igenom årsredovisningen för Koncernen Immanuel, som omfattar både församlingen och de bolag församlingen äger. Vid dagens sammanträde låg fokus på bolagskoncernen. En detaljerad redogörelse för församlingens årsredovisning gjordes vid styrelsens februarisammanträde.
Sammanfattningsvis kan sägas att nettoomsättningen mellan 2015 och 2016 ökade med 16 miljoner, där hotellen står för 13,5 miljoner och ökade hyresintäkter för 2 miljoner. Två fastighetsförsäljningar har gett stora reavinster, närmare bestämt drygt 22 miljoner kronor. På grund av den ökade omsättningen har rörelsens kostnader också ökat, både när det gäller råvaror och förnödenheter samt personalkostnader. Koncernen Immanuels rörelseresultat ligger på drygt 72 miljoner kronor, vilket är bättre än förra årets starka resultat, främst på grund av reavinsterna från fastighetsförsäljningarna.
Resultatet efter finansiella poster ligger på 57,2 miljoner kronor och 2016 års resultat efter skatt landar på 44 miljoner kronor.
Huvudrevisor Jonas Grahn från PwC närvarade under mötet och gav en rapport från granskningsarbetet. Han anser att räkenskaperna är i god ordning och att årsredovisningen ger en rättvisande bild av både församlingen och i koncernen som helhet.

Motioner till årsmötet
Styrelsen gick igenom de motioner som har kommit in till årsmötet och beslutade hur de skulle besvaras.

Nytt förslag på verksamhetsplan
Styrelsen diskuterade ledningsgruppens senaste förslag på verksamhetsplan inför församlingsmötet den 19 mars. Det främsta önskemålet på förändring gällde mer konkreta mål och utvärderingspunkter.

Policy för uthyrning av Probitas lägenheter
Styrelsen diskuterade kritik som kommit fram gällande hur Probitas fördelar hyreslägenheter och vilka regler som då gäller. Det finns en policy som nu är reviderad. Styrelsen utsåg även Malin Emmoth, Mats Bernö och Stephen James att se över policyfrågorna för framtiden.

Val till Probitas AB:s bolagsstyrelse och till IFAB:s bolagsstyrelse
Styrelsen valde att till Probitas AB:s bolagsstyrelse föreslå omval av Sven Mannervik (ordf), Claes Eriksson, Johannes Nilsson, Karin Sandström, Lennart Berglund samt nyval av Bo Ingemarsson. Från församlingsstyrelsen föreslås omval av Malin Emmoth, Vida Afua Attah och Hans-Olof Hagén.
Till IFAB:s bolagsstyrelse föreslår styrelsen omval av Sven Mannervik (ordf), Göran Johansson, Johanna Fjellström, Anders Claesson och nyval av Mats Bernö.
I övrigt föreslår styrelsen Kjell Walfridsson till lekmannarevisor i Probitas AB och Marco Helles som ägarrepresentant till årsstämman i Probitas AB.

Kommande styrelsesammanträden
Styrelsen har ett extra möte den 23 mars om verksamhetsplanen. I övrigt under 2017: 23 april (konstituerande möte efter årsmötet), 18 maj, 15 juni, 14 september, 19 oktober, 16 november och 14 december. Under 2018: 18 januari, 15 februari, 15 mars och årsmöte den 22 april. En styrelsehelg planeras till den 29-30 september 2017.

Kommande församlingsmöten
Under 2017: 24 september och 26 november. Under 2018: 21 januari och 18 mars.

Styrelsen hälsar varmt välkomna till årsmötet den 23 april samt till bolagskoncernens årsstämma den 18 april och en kväll med mer info om församlingens verksamhet och ekonomi den 19 april.

 

Rapport från styrelsen 16 februari 2017

Närvarande ledamöter: Marco Helles, Margoth Sonnebo, Lina Mattebo, Gunilla Hjelmåker, Patrick Amofah, Malin Emmoth, Mats Bernö, Vida Afua Attah, Hans-Olof Hagén, Kristina Gustafsson och Peter Dobers.
I tjänsten: Ulla Marie Gunner, Anette Engkvist och Ingrid Jonsson, adjungerad sekreterare vid detta möte.

Ny Equmenia-förening
Styrelsemötet inleddes med ett besök av Maria Linder som har varit med och arbetat fram den nya Equmenia-förening som snart ska bildas i Immanuelskyrkan. Hon presenterade sig och den föreslagna verksamhetsplanen samt bjöd in till årsmötet den 5 mars i Congressen. Styrelsen glädjer sig mycket över detta och hoppas att många vill delta på årsmötet.

Budgetuppföljning och Årsredovisning för 2016
Administrativ chef Anette Engkvist gick igenom budgetuppföljning och församlingens årsredovisning för 2016.
Insamlade medel ligger över budget om man räknar in en enskild gåva på en miljon kronor. Verksamhetsintäkterna ligger på plus jämfört med budget. Verksamhetskostnaderna totalt sett ligger ganska exakt på budget. Personalkostnaderna ligger något under budget trots en oväntad kostnad för en gammal pensionsförpliktelse. Avskrivningskostnaderna överstiger budget med 260 tkr främst beroende på inköp av nya inventarier till kyrktorget i samband med renoveringen och med anledning av att man har valt en annan avskrivningstid än det som var tanken i budgetarbetet. De finansiella intäkterna visar ett positivt netto. Vid årsskiftet hade värdepappersportföljen ett marknadsvärde på 195,8 miljoner kronor med ett övervärde på 19,0 miljoner kronor.
Resultatet på sista raden ligger på -431 tkr.
Församlingens budget för året var underbalanserad med 0,7 miljoner kronor och efter ett särskilt beslut i slutet av året att dessutom avyttra en aktiepost som genererade en realisationsförlust på 0,7 miljoner kronor redovisas för år 2016, trots den generösa miljongåvan, ett underskott på -0,4 miljoner kronor.

Utredning av verksamheten på Löjtnantsgården och Löjtnantshuset
Efter problematisering från en medlem beslutade styrelsen att starta en utredning kring verksamheten på Löjtnantsgården och Löjtnantshuset. Syftet är att koppla dagens verksamhet till de intentioner och visioner som fanns i början och undersöka om dagens situation och verklighet matchar den ursprungliga tanken med Löjtnantshuset. Vidare ska utredningen ge besked på om det finns några problem kring detta och ge förslag på eventuella nya beslut. Utredningen leds av Verksamhets- och organisationsutskottet.

Arbetet med verksamhetsplanen
Styrelsen har sammanfattat det som kom fram under församlingsmötet den 22 januari då medlemmar hade möjlighet att ge förslag till verksamhetsplanen (dokumentet finns att ladda ner på hemsidan). Detta jobbar nu personalen vidare med och ledningen ger ett förslag till styrelsen den 16 mars. Styrelsen presenterar förslaget på församlingsmötet den 19 mars. Då finns möjlighet för församlingen att ge input på styrelsens förslag inför beslut på årsmötet den 23 april. Verksamhetsplanen kommer att vara en treårsplan som ska revideras varje år.

Återkoppling angående musikutredningen
Styrelsen har tidigare tagit beslut om återgärder efter musikutredningen som gjordes under förra året. Under årsmötet kommer utredningens ordförande Kristina Gustafsson att återkoppla till församlingen och berätta vad som har hänt under processens gång.

Nästa styrelsesammanträde är den 16 mars och sedan ett extra möte kring verksamhetsplanen den 23 mars.

Varma hälsningar från styrelsen.

 

Rapport från styrelsen 21 januari 2017

Närvarande ledamöter: Marco Helles, Stephen James, Margoth Sonnebo, Hans-Olof Hagén, Rachel Norborg Jerkeby, Gunilla Hjelmåker, Lina Mattebo, Peter Dobers, Kristina Gustafsson och Mats Bernö.
I tjänsten: Cathrin Sjöström.

Styrelsehelg om verksamhetsplanen
Den 20–21 januari sågs styrelsen för en fördjupande helg om Immanuelskyrkans vision och verksamhet. Fokus låg på förberedelser inför söndagens församlingsmöte (den 22 januari) där ett så kallat world café ska genomföras som en del i att ta fram den kommande verksamhetsplanen.

Personalförändringar
En annons ligger nu ute för tjänsten som chef för fastighet och service. Styrelsen beslutar att föreslå till församlingen att anställa Karin Fritzon som pastor på halvtid under ett år. Lönekostnaderna är finansierade genom medel bland annat via Equmeniakyrkan.

Kompetens till Probitas styrelse
Det är Immanuelskyrkans styrelse som utser Probitas styrelse och Probitas styrelse utser i sin tur styrelser till dotterbolagen. Eftersom vi äger professionella bolag är det viktigt att ha kompetenta styrelser. Församlingsstyrelsen har tidigare beslutat att ge Dan Svanell i uppdrag att jobba med att ta förslag på kandidater till Probitas styrelse och kompletterar nu med Peter Dobers från styrelsen. Dan Svanell och Peter Dobers har också möjlighet att inkludera andra i det arbetet om det behövs.

Fråga väckt om grupper och kommittéer
Valberedningen har ställt en fråga gällande grupper och kommittéer i den nya organisationsstrukturen som beslutades om i höstas. För att tydliggöra så är verksamhetskommittér gemensamma för hela församlingen och ska bestå av medlemmar ur alla tre språkgrupper så långt det är möjligt. Grupper arbetar med frågor som bara en språkgrupp driver. Vill en grupp utveckla sin verksamhet att gälla hela församlingen och involvera alla språkgrupper kan en kommitté bildas. Styrelsen uppmuntrar sådana initiativ, till exempel inom musiken och diakonin. Det kan även finnas församlingsgemensamma projektgrupper. Det behöver göras en översyn av nuvarande kommittéer och grupper och i vilken kategori olika verksamheter ingår i.

Kommande sammanträden
Styrelsen ses nästa gång den 16 februari, sedan den 16 mars samt ett extra möte efter församlingsmötet 19 mars angående verksamhetsplanen.

Varma hälsningar från styrelsen

Rapport från styrelsen 15 december 2016

Närvarande ledamöter: Marco Helles, Stephen James, Margoth Sonnebo, Hans-Olof Hagén, Vida Afua Attah, och Patrick Amofah. Rachel Norborg Jerkeby, Gunilla Hjelmåker, Lina Mattebo och Malin Emmoth deltog via Per Capsulam genom e-post i besluten.
I tjänsten: Cathrin Sjöström, Ulla Marie Gunner och Anette Engkvist.

Slutrapport om ljudinstallation på entréplan
Claes Hollander rapporterade hur nya ljudsystem har installerats i kyrksalen, Waldenströmsalen, kaffestugan och kapellet. Arbetet har utgått från en behovsanalys där de som arbetar i dessa lokaler fått beskriva sina önskemål. Resultatet ha blivit ett avancerat system mer liknar det som teatrar har än en ”vanlig” kyrka. Det beräknas hålla i mer än 10 år. Vissa akustikproblem i kapellet och Waldenströmsalen återstår att hantera. Styrelsen framförde ett stort tack till Claes Hollander och Håkan Sjögren.

Lokala löneförhandlingar
Årets lokala löneförhandlingar slutfördes i förra veckan. Nya löner gäller från 1 oktober.

Personalutskottet
Pastor Chris Peterson har gått igenom arbetsomfattningen för arbetet i den internationella gudstjänstgruppen. Inom kort inleds rekryteringen av ytterligare en pastor.

Ekonomirapport
Intäkter från gåvor och kollekter närmar sig budget. De finansiella intäkterna ligger lite över budget.

Kommunikationspolicy antogs
Kommunikationsutskottet har arbetat fram förslag till kommunikationspolicy för församlingen. Förslaget har diskuterats under hösten och styrelsen beslutade att anta kommunikationspolicyn.

Budget för 2017 antogs
Administrativa chefen Anette Engkvist presenterade budgetförslag för 2017. Styrelsen beslutade att anta budgeten för 2017.

Processplan för verksamhetsplanen fortskrider
Arbetet med att i början av nästa år ta fram en verksamhetsplan fortsätter enligt den plan som beslöts vid novembersammanträdet;
• Församlingsmöte den 22 januari där alla kan delta och påverka, utifrån styrelsens och verksamhetsrådens påbörjade arbete. Småbord/stationer (World Café) bemannas av styrelse och personal enligt församlingens prioriterade områden och vision där förslag samlas in.
• Fortsatt arbete i större och mindre grupper för att samla in synpunkter och idéer.
• Styrelse och råd summerar och lägger fram det första förslaget till verksamhetsplan på församlingsmötet 19 mars.
• Beslut tas på årsmötet den 23 april.

Församlingsmöten och styrelsesammanträden framöver
Styrelsehelg 20–21 januari. Övriga styrelsesammanträden: 16 februari, 16 mars och ett extra sammanträde den 23 mars (efter församlingsmötet den 19 mars).
Kommande församlingsmöten: 22 januari, 19 mars samt församlingens årsmöte 23 april med årsstämmor 18 april och församlingens info-kväll 19 april

God Jul och Gott Nytt År önskar styrelsen!

Rapport från styrelsen 17 november 2016

Närvarande ledamöter: Marco Helles, Stephen James, Margoth Sonnebo, Lina Mattebo, Hans-Olof Hagén, Gunilla Hjelmåker, Mats Bernö, Rachel Norborg Jerkeby, Vida Afua Attah, Malin Emmoth och Patrick Amofah.
I tjänsten: Cathrin Sjöström, Ulla Marie Gunner och Anette Engkvist.

Rapport om dag med styrelse och råd
Den 12 november hade styrelsen den första gemensamma arbetsdagen tillsammans med församlingens verksamhetsråd. De två huvudsyftena var att lära känna varandra och de olika rådens/styrelsens arbete mer samt att plocka fram angelägna områden till den kommande verksamhetsplanen, framför allt utifrån våra prioriterade områden. Mer än trettio personer deltog och det kändes som en mycket viktig och meningsfull dag.

Personalförändringar
Berg Holmgren anländer till Sverige fredagen den 18 nov och börjar arbetet med ungdomarna i Immanuel internationella. HR-ansvarig Karin Enberg slutar i och med årsskiftet.

Ny medlem i ekonomiutskottet
Styrelsen valde i ett fyllnadsval in Ana Gren i ekonomiutskottet.

Ekonomirapport
Administrativa chefen Anette Engkvist rapporterade att verksamhetsintäkterna till och med oktober månad svarar väl upp mot budget, att verksamhetskostnaderna ligger bra till, men att gåvor och kollekter ligger under budget. Gällande finansiella intäkter och kostnader är det totalt sett något bättre än budget.

Förslag till kommunikationspolicy
Kommunikationsutskottet har jobbat fram en kommunikationspolicy för församlingen. Förslaget diskuteras nu, och beslut kommer förhoppningsvis tas under decembermötet.

Preliminärt budgetförslag 2017
Administrativa chefen Anette Engkvist presenterade ett preliminärt budgetförslag för 2017, beslut tas under nästa styrelsemöte.

Försäljning av lägenhet
Styrelsen beslutade att sälja församlingens bostadsrätt på Wargentinsgatan 5 och att som brukligt är ge i uppdrag åt Probitas att ombesörja försäljningen. Anledningen till försäljningen är att bostadsrättslägenheter under årens lopp skänkts till församlingen för att medel från dessa skulle kunna användas i församlingens verksamhet. Styrelsen har därför tidigare beslutat att sälja lägenheter när tillfälle ges.

Beslut om processplan för verksamhetsplanen
På årsmötet ska församlingen för första gången anta en verksamhetsplan. Styrelsen tog därför beslut om en plan för hur denna process ska se ut:
• Information på församlingsmötet den 20 november.
• Församlingsmöte den 22 januari där alla kan delta och påverka, utifrån styrelsens och verksamhetsrådens påbörjade arbete.
• Fortsatt arbete i större och mindre grupper för att samla in synpunkter och idéer.
• Styrelse och råd summerar och lägger fram det första förslaget till verksamhetsplan på församlingsmötet 19 mars.
• Beslut tas på årsmötet den 23 april.

Nytt prioriterat område
Styrelsen har sedan tidigare diskuterat att lägga till ytterligare ett prioriterat område, ledarutveckling och volontärskap, och nu togs det formella beslutet.

Församlingsmöten och styrelsesammanträden framöver
Planera gärna in kommande församlingsmöten: 22 januari, 19 mars samt församlingens årsmöte 23 april med årsstämmor 18 april och församlingens info-kväll 19 april. Styrelsen har följande sammanträden inplanerade: 15 december, styrelsehelg 20-21 januari, 16 februari och 16 mars.

Glad advent önskar styrelsen!

Rapport från styrelsen 6 oktober 2016

Närvarande ledamöter: Marco Helles, Stephen James, Margoth Sonnebo, Lina Mattebo, Hans-Olof Hagén, Gunilla Hjelmåker, Mats Bernö, Kristina Gustavsson, Rachel Norborg Jerkeby, Peter Dobers, Vida Afua Attah, Malin Emmoth och Patrick Amofah.
I tjänsten: Cathrin Sjöström, Ulla Marie Gunner och Anette Engkvist.

Rapport om diakonalt arbete
Församlingsföreståndare Ulla Marie Gunner rapporterar att diakonerna ser att vi bör fortsätta med övernattningar för EU-migranter då minusgraderna snart kommer. Initiativet kallas nu Extra kalla nätter och Immanuelskyrkan gör detta tillsammans med flera församlingar samt Ny Gemenskap. Vi har även fört samtal med församlingsledningen i Filadelfia och Magnus Helmner på Ny gemenskap för att se vad vi kan utveckla bättre tillsammans, framför allt i relation till EU-migranter. Ny Gemenskap och Filadelfia står också bakom en ansökan om Idéburet Offentligt Partnerskap i relation till Stockholms stad.

Ekonomirapport och ny bokföringsstruktur
Administrativ chef Anette Engkvist rapporterar att vi till och med augusti i princip ligger på budget för missionsverksamheten, men enbart på grund av miljongåvan församlingen har fått under året. Finansiella intäkter och kostnader ligger 600 000 bättre än budget. Anette Engkvist presenterade också den nya bokföringsstrukturen som har tagits fram för att bättre spegla den verksamhet församlingen har nu, men som också ska kunna vara en hjälp för att bättre kunna följa upp våra prioriterade områden – både för personalen, styrelsen och församlingen.

Budgetarbetet är påbörjat
Personalen arbetar nu med budgeten inför nästa år. Verksamhetsråden är också med i diskussionen tillsammans med pastorerna. Under november behandlar ekonomiutskottet och styrelsen ett preliminärt budgetförslag och i december beslutar styrelsen om budgeten.

Förberedelser inför besparing
Församlingsföreståndare Ulla Marie Gunner presenterade ledningsgruppens arbete inför förändringsarbetet mellan år 2017 och 2021. Styrelsen har som tidigare rapporterats beslutat att under dessa fem år förbättra församlingens ekonomi med tre miljoner kronor. För att nå det målet behöver vi både öka intäkterna och minska kostnaderna. Ett konkret arbete kring hur det ska ske pågår just nu, och kommer att presenteras mer detaljerat framöver.

Brev från boende på Nebulosan
Styrelsen har tagit emot en kännedomskopia av ett protestbrev adresserat till Probitas styrelse från boende i fastigheten Nebulosan. Protesten gäller Probitas planer på att bygga ett gårdshus på Nebulosans innergård. Beslutet i frågan ligger hos Probitas styrelse.

Regional kyrkoledare
Styrelsen nominerar Jenny Dobers till regional kyrkoledare region Stockholm i Equmeniakyrkan i ytterligare fyra år.

Renoveringen av kyrktorget i princip klart
Till sist gläds styrelsen över invigningen av kyrktorget och vill rikta ett stort tack till de två grupper med både ideella och personal som har arbetat med renoveringen. Inom några veckor kommer entrédörrarna och glasväggarna mot kyrktorget att bytas. Resterande stolar levereras inom kort.

Kommande församlingsmöten är den 16 oktober och den 20 november. Välkomna dit!

Styrelsen har sitt nästa sammanträde den 17 november, men innan dess en dag tillsammans med verksamhetsråden den 12 november.

Höstiga hälsningar från styrelsen!

 

Rapport från styrelsen 25 augusti 2016

Närvarande ledamöter: Marco Helles, Lina Mattebo, Peter Dobers, Gunilla Hjelmåker, Rachel Norborg-Jerkeby, Patrick Amofah, Mats Bernö, Kristina Gustavsson, Hans-Olof Hagén.
I tjänsten: Anette Engkvist, Ulla Marie Gunner, Cathrin Sjöström.

Flera personalförändringar inför hösten
Steve Armfield och Amanda Detchman har avslutat sina vikariat i den internationella delen av församlingen och i stället har Chris Peterson börjat arbeta som ansvarig pastor. Berg Holmgren kommer under hösten arbeta i det internationella ungdomsarbetet men väntar i nuläget på arbetstillstånd från Migrationsverket. Tills vidare hjälper Neil Baht till med ungdomsarbetet.
Tobias Frelin har gått på tjänstledighet medan Charlotte Höglund kommer tillbaka på 100 procent efter att ha varit tjänstledig på halvtid under ett år. Hon kommer nu bland annat att ta huvudansvaret för Skaparsöndag. Fredrik Fidde Jonsson blir huvudansvarig för svensk konfirmation och tonårsverksamhet. Till sin hjälp får han både Jacob Molander, som även fortsätter i Immanuel 153 och den nyanställde pastorn Ulf Bergsviker.

Satsning på kyrkoavgifter
För att öka antalet medlemmar som ger sin kyrkoavgift till Immanuelskyrkan kommer gudstjänstbesökarna få information om vad kyrkoavgiften innebär under september, och praktisk hjälp under oktober. I nuläget har Immanuelskyrkan ungefär 375 givare, men cirka 1 500 medlemmar. Gruppen som planerar kampanjen hoppas att antalet givare kan fördubblas under kampanjperioden.

Fortfarande lågt offrande
Administrativ chef Anette Engkvist meddelar att vi ligger en halv miljon minus mot budget i offer och kollekter. Ekonomiutskottets ordförande Hans-Olof Hagén har jämfört den disponibla inkomsten i Stockholms län med utvecklingen av offrandet i Immanuelskyrkans församling över en 10-årsperiod. Slutsatsen är att den disponibla inkomsten har ökat, men inte offrandet. Styrelsen och ledningen jobbar vidare med att försöka öka offrandet.

Miljongåva går till löpande verksamhet
I början av året fick Immanuelskyrkans församling en gåva på en miljon kronor. Det finns inga villkor förknippade med gåvan och styrelsen gav på förra styrelsemötet ekonomiutskottet i uppdrag att ta fram ett förslag om hur gåvan ska hanteras för att bäst vara till nytta för församlingens verksamhet. Förslaget blev att gåvan ska användas i församlingens löpande verksamhet och bidra till att täcka kostnader för nya inventarier på det renoverade kyrktorget. Styrelsen röstade ja till ekonomiutskottets förslag.

Ägardirektiv till Probitas AB under 2017
Församlingsstyrelsen beslutade, precis som förra året, om ett ägardirektiv på en utdelning på 20 miljoner kronor från Probitas AB för år 2017.

Riktlinjerna för förvaltning av Immanuelskyrkans församlings finansiella instrument ändras
Riktlinjerna för förvaltningen av Immanuelskyrkans församlings finansiella instrument tillåter för närvarande en placering i aktier på max 60 procent av portföljens totala värde. Men med tanke på dagens situation med minusränta förslår ekonomiutskottet att göra en förändring i riktlinjerna som innebär att den tidigare nämnda procentsatsen höjs till 80 procent. Det finns fortfarande tydliga direktiv om att inte vara riskbenägna i förvaltningen. Styrelsen röstade ja till förslaget.

Nya direktiv angående musikutredning
Musikutredningens ordförande Kristina Gustavsson presenterade gruppens slutrapport. Styrelsen beslutade sedan, bland annat utifrån musikutredningens slutsatser, att ge ledningen i uppdrag att en grupp framöver utreder följande:
1. Ta fram förslag till besparingar inom konsertverksamheten motsvarande 100 000 kronor i budgeten för 2017.
2. Ge konkreta förslag till hur musiken i gudstjänst och andra sammanhang kan breddas genremässigt.
3. Ta fram förslag där musikresurser i form av ekonomi, anställda och frivilliga styrs mot att ytterligare prioritera barn, unga och familj.
4. Se över hur vi tar tillvara musikalisk kompetens hos medlemmar och vänner som hittills inte kommit till användning.
5. Ta fram en samlad presentation av utbudet.

Beslut om ändamål för upplöst Frescati-stiftelse
Insamlingsstiftelsen Kyrka i Frescati bildades 1994 med avsikten att bygga ett kapell på Stockholms universitets campus. Nu ska stiftelsen upplösas på grund av att det inte längre är möjligt att fullfölja stiftelsens ändamål. Vid stiftelsens upplösning ska tillgångarna, i nuläget drygt 300 000 kronor per stiftare, användas för kyrklig verksamhet bland studenter och personal vid Stockholms universitet och högskolor. Styrelsen beslutade att ge styrelsens ordförande och vice ordförande samt ledningen i uppdrag att formulera ändamål som Immanuelskyrkan kan använda pengarna till.

Flyttad styrelsehelg
Styrelsehelgen som var planerad nu i september senareläggs till vårterminen, medan en dag tillsammans med styrelse och verksamhetsråd är inplanerad till lördagen den 12 november.

Nästa sammanträde är den 6 oktober. Missa inte invigningen av det nyrenoverade kyrktorget söndagen den 2 oktober!

Rapport från styrelsen 2 juni 2016

Närvarande ledamöter: Marco Helles, Malin Emmoth, Gunilla Hjelmåker, Vida Afua Attah, Rachel Nordborg Jerkeby, Margoth Sonnebo, Hans-Olof Hagén, Mats Bernö, Lina Mattebo, Stephen James.

I tjänst: Anette Engkvist, Ulla Marie Gunner, Cathrin Sjöström.

Församlingens kommunikation utreds
Administrativ chef Anette Engkvist rapporterade att man har gjort en översyn av församlingens kommunikationskostnader och nu arbetar vidare med att tänka över vad som behövs och inte, vad som borde kommuniceras digitalt och på papper, samordning och att ta fram mallar.

Förändringsarbete på gång
Församlingsföreståndare Ulla Marie Gunner rapportade att ledningen arbetar vidare med det förändringsarbete som behövs för att genomföra styrelsens beslut att spara tre miljoner på fem år med start 2017.

Utskottens arbete uppstartat
Utskotten har haft sina första möten efter att den nya styrelsen tillsattes. I förra rapporten meddelades att Stephen James är sammankallande för personalutskottet, Gunilla Hjelmåker för kommunikationsutskottet och Hans-Olof Hagén för ekonomiutskottet. Nu bestämdes att Margoth Sonnebo är sammankallande för verksamhets- och organisationsutskottet.

Diskussion om musikutredningen
Styrelsen diskuterade länge delrapporten som arbetsgruppen för musikutredningen har tagit fram. Det är ett gediget och bra arbete, men fortfarande finns mycket att jobba vidare med och gruppen behöver tydligare direktiv för att ta utredningen till nästa steg. På nästa styrelsemöte beslutar styrelsen om direktiven.

Kampanj för fler kyrkoavgiftsgivare
En arbetsgrupp har bildats, med Gunilla Hjelmåker som representant från styrelsen, för att satsa på att få fler kyrkoavgiftsgivare från Immanuelskyrkan. Kampanjen kommer att pågå under tre söndagar i september och oktober.

Ny teknik i Congressen
Tekniken i Congressen behöver uppgraderas, främst efter klagomål från hotellets konferensgäster på ljus och bild. Men för församlingens behov behövs även bättre ljud. En konsultfirma gör nu en översyn av behov och aktuell utrustning. Ekonomiutskottet fick i uppdrag att bereda ett beslut när mer information kommer, samt att bereda frågan kring vad miljongåvan, som vi tidigare rapporterat att församlingen fått, borde användas till.

Bön för fred i Mellanöstern
Efter beslutet på kyrkokonferensen att skjuta upp frågan om att be för fred i Israel/Palestina, finns ett förslag från styrelsen om att Immanuelskyrkan ska börja be extra för fred i Mellanöstern under gudstjänsterna från och med i höst och även uppmana andra församlingar att hänga på. Kommunikations- och verksamhetsutskottet fick i uppdrag att bereda frågan för att styrelsen ska kunna ta beslut nästa möte.

Nästa sammanträde är den 25 augusti, så styrelsen önskar alla en glad sommar!

 

Rapport från styrelsen 12 maj 2016

Närvarande ledamöter: Marco Helles, Stephen James, Lina Mattebo, Vida Afua Attah, Peter Dobers, Mats Bernö, Malin Emmoth, Margoth Sonneby, Gunilla Hjelmåker, Hans Olof Hagén, Kristina Gustafsson, Rachel Norborg Jerkeby.
I tjänst: Anette Engkvist, Ulla Marie Gunner, Cathrin Sjöström.

Ny styrelse och nya utskott
Detta var det första ordinarie styrelsemötet efter årsmötet. Alla medlemmar av styrelsen presenterade därför sig och de nya ledamöterna hälsades extra välkomna. Stephen James valdes till vice ordförande och ledamöterna delades in i fyra utskott, varav kommunikationsutskottet är nytt för i år. Fördelningen ser ut som följer:
Ekonomiutskottet:
Hans-Olof Hagén (sammankallande), Patrick Amofah och Mats Bernö samt Carin Ladufjäll (som inte sitter i styrelsen).
Personalutskottet:
Stephen James (sammankallande), Kristina Gustafsson och Malin Emmoth.
Verksamhets- och organisationsutskottet:
Vida Afua Attah, Margoth Sonneby och Rachel Norborg Jerkeby.
Kommunikationsutskottet:
Gunilla Hjelmåker (sammankallande), Peter Dobers och Lina Mattebo.

Besök i Kongo-Kinshasa
Församlingsföreståndare Ulla Marie Gunner berättade kort om sin resa till Immanuelskyrkans vänförsamling N´djili i Kongo-Kinshasa tillsammans med Kjell Walfridsson, ordförande i Mission och biståndskommittén, Gun Eriksson, långvarig Kongomissionär och tolk, samt Göran Gunner, medföljande. Målet med resan var framför allt att stärka relationen mellan församlingarna samt se över möjliga samarbeten, vid sidan av det nutritionsprojekt som Immanuelskyrkan har stött under många år.

Ekonomirapport
Administrativ chef Anette Engkvist konstaterade i ekonomirapporten att vi överlag följer budget gällande missionsverksamheten, men att insamlade medel ligger under budget. När det gäller finansiella intäkter ligger vi över budget.

Delrapport från musikutredningen
Kristina Gustafsson, sammankallande för den pågående musikutredningen, gav en delrapport från arbetsgruppen. Utredningens uppdrag är "Att utreda musikens roll i församlingen i syfte att se över hur musiken inkluderas i olika sammanhang och kommer alla till del idag och i framtiden", men för att komma vidare behöver arbetsgruppen tydligare direktiv. Detta kommer att bli en av huvudfrågorna på nästa styrelsemöte.

Skrift om Södergrens målning
Den 31 januari beslutade församlingen att målningen av Sigfrid Södergren som tidigare hängde i kaffestugan ska dokumenteras och vara ämne för en skrift, samt att det ska göras intervjuer med församlingens missionärer. Innan målningen plockades ner dokumenterades den noggrant. Styrelsen arbetar nu med att sätta ihop en redaktionskommitté som ska arbeta med skriften och intervjuerna.

Uppdatering av policydokument
Styrelsen beslutade att ge kommunikationsutskottet uppdraget att gå igenom och revidera församlingens alkoholpolicy, att de styrelseledamöter som även sitter i Probitas styrelse ska ta upp frågan om att uppdatera policyn för förmedling av Probitas lägenheter samt ge ledningen i uppdrag att ta fram en lista på vilka övergripande policys som finns för församlingen för att se om ytterligare policys är i behov av uppdatering eller revidering.

Varmt välkomna på församlingsmötet söndagen den 29 maj. Nästa styrelsesammanträde är den 2 juni.

Med hopp om vår och värme, hälsar styrelsen.

Rapport från styrelsen 17 mars 2016

Närvarande ledamöter: Marco Helles, Karin Petersson, Lina Mattebo, Johan Sahlén, Patrick Amofah, Göran Johansson, Vida Afua Attah, Stephen James, Peter Dobers.
I tjänst: Anette Engkvist, Ulla Marie Gunner, Cathrin Sjöström.

Årsredovisning 2015 för Koncernen Immanuel (bolagskoncernen inkl församlingen)
Den stora punkten under styrelsemötet var årsredovisningen för Koncernen Immanuel. Som styrelsen har rapporterat tidigare visar församlingens bokslut ett överskott på 3,1 miljoner. Det beror främst på ett testamente till församlingen samt på avkastningen på värdepappersportföljen. Men även bolagskoncernen visar ett mycket bra resultat efter finansiella poster med ett överskott på 53,3 miljoner kronor. Det är 29,9 miljoner kronor bättre än föregående år och beror på det låga ränteläget samt på goda resultat i samtliga bolag.
Hotel Birger Jarl AB visar till exempel ett överskott på 10,0 miljoner kronor och Probitas AB ett överskott på 38,3 miljoner kronor. Församlingens och bolagskoncernens huvudrevisor Jonas Grahn deltog på styrelsemötet och gick igenom revisionen. Han meddelade att det är god ordning i hela bolagskoncernen inklusive församlingen med en väldigt välskött och god ekonomi och hade bara några få mindre noteringar.

Tillsättning av ledamöter i Probitas styrelse
Immanuelskyrkans styrelse har till uppgift att utse styrelsen för Probitas, och beslutade att utse följande ledamöter:
Sven Mannervik, ordförande
Claes Ericsson
Hans-Olof Hagén
Johannes Nilsson
Karin Sandström
Lennart Berglund
Malin Emmoth
Mats Bernö
Vida Afua Attah
Styrelsen beslutade även att ge den nytillsatta nomineringskommittén som ska arbeta strategiskt för att hitta passande ledamöter till Probitas styrelse ett uppdrag att framöver tydligt jobba med både kompetens och mångfald.

Personalförändringar – ny pastor sökes
Pastor Tobias Frelin kommer att vara tjänstledig under två år och därför söker nu Immanuelskyrkan en vikarierande pastor med inriktning på barn, unga och familj. Arbetsplatsannonsen ligger bland annat ute på församlingens webbplats.

Motion till årsmötet
En motion har kommit in till församlingens årsmöte, angående missionsmålningen i kaffestugan.

Insamlingsstiftelsen Kyrka i Frescati bör avvecklas
År 1994 bildades Insamlingsstiftelsen Kyrka i Frescati av Immanuelskyrkans församling, Katolska biskopsämbetet och Stockholms stift för att bygga och förvalta en kyrka på universitetsområdet Frescati. Eftersom förutsättningarna för detta har ändrats och det inte längre verkar möjligt att bygga en kyrka på området beslutade styrelsen att stiftelsen borde avvecklas.

Nästa ordinarie styrelsesammanträde är den 12 maj. Men först är det årsmöte den 17 april dit styrelsen hälsar alla medlemmar och intresserade hjärtligt välkomna!

 

Rapport från styrelsen 18 februari 2016

Närvarande ledamöter: Marco Helles (ordf.), Karin Petterson, Stephen James, Johan Sahlén, Göran Johansson, Kristina Gustafsson, Lina Mattebo, Malin Emmoth, Patrick Amofah, Peter Dobers och Vida Attah.
I tjänsten: Ulla Marie Gunner, Anette Engkvist, Cathrin Sjöström, Claes Göran Ydrefors och Steve Armfield.

Besök av verksamhetsråden
Styrelsen hade bjudit in de tre verksamhetsrådens ordförande samt de ledande pastorerna från de olika språkgrupperna (pastor Cho befann sig dock utomlands) till styrelsemötet. Ordförandena samt pastorerna delade under den första delen av styrelsemötet sina funderingar, orosmoment och förhoppningar för församlingen, både i dagsläget och inför framtiden. Styrelsen tar med dessa viktiga inlägg till det kommande strategimötet. Verksamhetsrådens ordförande kommer framöver att bjudas in till styrelsen minst en gång om året.

Nomineringskommittén formas
Dan Svanell har tackat ja till att hålla i och bygga upp den nomineringskommitté som ska arbeta strategiskt för att hitta passande ledamöter till Probitas styrelse (vilka Immanuelskyrkans styrelse ansvarar för att besluta om). Nomineringskommittén kommer, utan att ha formellt ansvar för detta, ge tips även till dotterbolagens styrelser.

Budgetuppföljning och bokslut för 2015
Under styrelsemötet gick administrative chefen Anette Engkvist igenom församlingens bokslut. Det visar ett överskott på 3,1 miljoner jämfört med det beräknade resultatet. Detta beror främst på ett stort arv till församlingen samt på en högre avkastning på värdepappersportföljen än beräknat. Resultatet av de insamlade gåvorna är ett fortsatt problem eftersom de ligger minus 380 000 mot budget och dessutom även 150 000 lägre än vad församlingen samlade in till sin egen verksamhet under 2014. Församlingsföreståndare Ulla Marie Gunner har tillsammans med övriga pastorer tagit fram en plan för insamlingar till speciella ändamål under 2016 för att ge fler möjlighet att bidra och vända den här utvecklingen.

Fastställande av slutgiltigt förslag till ny församlingskonstitution
Styrelsen fastställde det förslag till ny församlingskonstitution som församlingsmötet godkände den 31 januari, efter några mindre korrigeringar. Efter församlingsmötet har medlemmar kunnat lämna in förslag till ändringar. Styrelsen godtog några mindre ändringar som har kommit in. Första beslut om ny konstitution kommer att ske den 13 mars på församlingsmötet (beslutet måste fattas med minst 2/3-dels majoritet). På årsmötet kommer förslaget till den nya konstitutionen att läggas fram till församlingen för sista gången.

Rapport kring kyrktorgsrenoveringen
Arbetet med kyrktorgsrenoveringen rullar på. Själva renoveringsarbetet kommer att påbörjas den 2 maj och pågå under maj, juni, juli, augusti och troligtvis en bit in i september.

Kommande församlingsmöten
Under våren är församlingsmöten inplanerade den 13 mars och 29 maj. Årsmötet är den 17 april.

Nästa styrelsesammanträde är den 25 februari då styrelsen möts för strategimöte. Nästa ordinarie styrelsemöte är den 17 mars.

Med hopp om vår!

 

Rapport från styrelsen 28 januari 2016

Närvarande ledamöter: Marco Helles, Stephen James, Vida Afua Attah, Patrick Amofah, Malin Emmoth, Kristina Gustavsson, Lina Mattebo och Sungha Wendin.

I tjänsten: Ulla Marie Gunner, Anette Engkvist och Cathrin Sjöström.

Arbetet med ny budgetprocess och verksamhetsplan fortsätter
Gruppen som styrelsen har utsett för att arbeta fram en ny budgetprocess har påbörjat sitt arbete. Syftet är att få en högre delaktighet från församlingen i budgetsprocessen och att den verksamhetsplan som så småningom ska beslutas om på årsmötet ska styra resursfördelningen.

Medarbetarundersökning visar goda resultat
Personalutskottet rapporterade att den medarbetarundersökning som har genomförts bland Immanuelskyrkans personal visar väldigt bra resultat, över snitt på alla områden. Högst resultat finns kopplat till trivsel, lojalitet och motivation medan svagare resultat är kopplat till stress, kommunikation, mål och vision. Ledningen jobbar nu vidare med att förbättra arbetsmiljön ytterligare.

Rekryteringen av ny lead pastor fortsätter
Gruppen som jobbar med att rekrytera en ny lead pastor till den internationella gudstjänstgruppen hoppas kunna lägga fram ett förslag till styrelsen under våren, så att den nya pastorn kan vara på plats till hösten. De är glada över att flera bra kandidater har sökt tjänsten. Två återstår i processen.

Musikutredningen är påbörjad
Gruppen som styrelsen har tillsatt för att göra en musikutredning har haft tre sammanträden. De jobbar nu med att inventera vilken musik som finns i församlingen, vilket syfte den har och vilka resurser som krävs. Den 12 mars bjuder de in intresserade från församlingen till en samtalsförmiddag och räknar med att kunna ge en rapport på årsmötet.

Beslut om förslag till ny konstitution
En arbetsgrupp tillsatt av styrelsen har under hösten jobbat med att revidera konstitutionen, främst utifrån att Missionskyrkans församlingar nu ingår i Equmeniakyrkan, som vi tidigare har rapporterat om. Under styrelsemötet beslutade styrelsen att lägga fram arbetsgruppens slutgiltiga förslag för diskussion på församlingsmötet den 31 januari. Sedan är planen att det första beslutet om den nya konstitutionen ska tas på församlingsmötet den 13 mars och det andra på årsmötet den 17 april. Det är möjligt att inkomma med ytterligare synpunkter till styrelsen fram till den 14 februari.

Två förslag angående målningen i kaffestugan
Medlemmar har lämnat in två olika förslag till församlingsmötet den 31 januari utifrån styrelsens beslut att ta ner målningen i kaffestugan av Sigfrid Södergren. Styrelsen tycker att det ena förslaget, att ta fram en skrift om vårt missionsarv utifrån tavlan, bör utredas vidare och vill därför tillsätta en kommitté som rapporterar till styrelsen med uppdrag att ge förslag på innehåll och kostnad för en sådan skrift.

Nomineringskommitté ska skapa långsiktighet
Immanuelskyrkans församlingsstyrelse väljer personer som ska sitta i Probitas styrelse. För att utveckla den processen beslutade styrelsen att tillsätta en nomineringskommitté som ska arbeta långsiktigt med att ta fram förslag till styrelsen på bra kandidater.

Personalförändringar
Styrelsen beslutade att tillsvidareanställa husmor Daniel Nilsson på 75 procent.

Ändrade datum för styrelsesammanträden 2016
Efter årsmötet kommer styrelsen att sammanträda enligt följande:
12 maj
2 juni
14 juni (Träff med pastorer och diakoner)
25 augusti
30 sept-1 okt (Styrelsehelg)
6 okt
17 nov
15 dec

Nästa sammanträde är den 18 februari.

Allt gott från styrelsen!

 

Rapport från styrelsen 14 januari 2016

Närvarande ledamöter: Marco Helles (ordf.), Karin Petterson, Stephen James, Johan Sahlén, Göran Johansson, Kristina Gustafsson, Lina Mattebo, Patrick Amofah, Peter Dobers och Vida Attah.
I tjänsten: Anette Engkvist, Cathrin Sjöström och Claes-Göran Ydrefors.

Styrelsen möttes för ett extra styrelsemöte på grund av reaktionerna på styrelsens tidigare beslut om att ta ner Sigfrid Södergrens målning i kaffestugan.

Styrelsen har bland annat uppmärksammats på att Stockholms stadsmuseum år 2011 bedömde att Immanuelskyrkans fastighet har ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde. I klassificeringsbeslutet nämns dock inte Sigfrid Södergrens målning och enligt fastighetsägaren Probitas är väggen där tavlan hänger inte k-märkt.

Medlemmar ur Immanuelskyrkan har dessutom kontaktat Stockholms stadsmuseum för ett utlåtande angående beslutet om att ta ner målningen. I en skrivelse skriver antikvarie Klara Johansson "Museets råd är att Södergrens målning bibehålls synligt på plats. I annat fall är det väsentligt att måleriet vid eventuell övertäckning inte skadas, utan att det i framtiden kan vara möjligt att tas fram när så önskas."

Ingenting i dessa dokument hindrar alltså en nedtagning av tavlan. Styrelsen har dock under veckan anlitat konservator Anna Brandi, som har jobbat på Riksantikvarieämbetet och rekommenderas av Stockholms stadsmuseum, för att få information om hur tavlan kan tas ner och förvaras på bästa sätt. Anna Brandi kommer även att närvara vid nertagningen av tavlan.

Styrelsen har, som tidigare kommunicerats, två huvudsakliga skäl till beslutet att plocka ner tavlan. Det främsta är att den kolonialism som uttrycks i tavlan och att svarta människor i den framställs som offer kränker många av Immanuelskyrkans medlemmar och besökare. Styrelsen anser inte att målningen berättar om vilken församling Immanuelskyrkan är i dag. Dessutom ska kyrktorget och köket renoveras för att kunna utveckla församlingens verksamhet och göra kyrkan öppen för fler grupper. I det inriktningsbeslut som församlingsmötet fattade den 4 oktober 2015 ingick inte målningen i kaffestugan med i ritningarna. Renoveringen påbörjas i maj för att genomföras under sommaren då verksamheten minskar. Planeringen och arbetet med detta är redan i full gång.

Styrelsen har tagit emot önskemål från enstaka medlemmar om att låta församlingen besluta om tavlan på ett församlingsmöte. Däremot har denna önskan aldrig kommit fram vid de församlingsmöten samt årsmötet 2015 där styrelsen kommunicerat beslutet att ta ner tavlan. Styrelsen beslutade under styrelsemötet att inte föra frågan till församlingen för omprövning.

Styrelsen står kvar i sitt beslut om att tavlan ska tas ner. Tavlan kommer så snart som möjligt att täckas med ett draperi i väntan på att renoveringen ska sätta igång enligt styrelsens tidigare beslut och för att kunna fullfölja den igångsatta projekteringen av kyrktorget. När ombyggnaden startar kommer tavlan att tas ner för att sedan förvaras på ett rätt och säkert sätt enligt de anvisningar vi får från konservatorn.

Med vänliga hälsningar / Styrelsen

 

Rapport från styrelsen 10 december 2015

Närvarande ledamöter: Marco Helles (ordf.), Karin Petterson, Johan Sahlén, Patrick Amofah, Göran Johansson, Stephen James, Kristina Gustafsson, Malin Emmoth och Vida Attah.

Rapport från församlingsföreståndaren Ulla Marie Gunner
• Det pågår för närvarande ett arbete med att tydliggöra verksamhetsplanen för verksamheten, och planering kring hur organisationen ska arbeta med att nå de satta målen.
• Pastorer och präster på Norrmalm har träffats för att lära känna varandra för att förbättra förutsättningarna för ekumeniskt arbete.
• En spännande trend är att inflödet av nya medlemmar varit starkt under året – 65 personer!

Rapport från administrativa chefen Anette Engkvist
• Genom en justering av pantsättningen av värdepappersportföljen har flexibiliteten i vilka investeringar som kan göras ökat, vilket är viktigt för att uppnå den nödvändiga avkastningsnivån.
• Adventsmarknaden inbringade cirka 200 000 kr till församlingens satsningar på mission och internationellt samarbete.
• Prognosen visar på ett ekonomiskt överskott i budgeten för helåret på cirka 4 miljoner kronor, mycket på grund av reavinster i värdepappersportföljen och en testamentsgåva.

Rapport från personalutskottets ordförande Stephen James
• Rekryteringsarbetet till ny pastor med ansvar för den internationella församlingsgruppen fortskrider. Djupintervjuer kommer ske innan jul.
• De senaste årens mycket starka tillväxt inom ungdomsverksamheten ställer ökade krav på ytterligare ledarresurser för att kunna ta hand om alla barn och ungdomar på bästa sätt, inte minst i den svensktalande gruppen. Styrelsen bevakar frågan då den är strategiskt viktig och en del av de centrala mål som satts upp.

Budget för 2016
Budgeten för 2016 beslutades av styrelsen och redovisar ett underskott på – 675 000 kr.

Tavlan i kaffestugan
Styrelsens beslut om att ta ner väggtavlan i kaffestugan står kvar. Expeditionen har fått i uppdrag att finna en förvaringsplats för den, någonstans i kyrkans lokaler.

Ny konstitution på gång
Förslaget till ny konstitution behandlades. Församlingens medlemmar bjöds in till en informationskväll den 16 december.

Nästa styrelsemöte kommer hållas den 28 januari.

Styrelsen önskar god jul och ett gott nytt år!

 

Rapport från styrelsen 19 november 2015

Närvarande ledamöter: Marco Helles, Stephen James, Johan Sahlén, Sungha Wendin, Göran Johansson och Patrick Amofah.

Besök av miljögruppen
Miljögruppen presenterade sina tankar om hur församlingen kan minska sin påverkan på miljön genom att aktivt och strategiskt arbeta med frågorna. Huvudförslaget är att församlingen låter diplomera sig enligt någon av de standarder som finns, t.ex. enligt den modell som Svenska kyrkan arbetar med. Vidare lyftes kyrkans miljöpolicy fram och styrelsen ansåg att det kan vara dags att gå igenom den för att säkerställa att vi arbetar enligt den satta policyn eller om den eventuellt behöver revideras för dagens verksamhet.

Förslag till budget 2016
Församlingens administrativa chef Anette Engkvist presenterade kansliets förslag på budget, vilken också beretts inom Ekonomiutskottet. Beslut om budgeten fattas på styrelsemötet den 10 december. Det kunde konstateras att offrandet måste öka betydligt de kommande åren för bibehållen verksamhetsvolym.

Presentation av förslaget till reviderad konstitution
Arbetsgruppen som arbetat med att revidera konstitutionen presenterade sitt förslag. Huvudsakligen var det justeringar som rörde anpassningar efter att Missionskyrkans församlingar nu ingår i Equmeniakyrkan. Styrelsen ansåg uppdraget utfört. Beslut rörande ändringarna kommer att fattas av församlingen under vintern 2016 enligt följande tidsplan:
10 dec Styrelsen diskuterar förslaget mer ingående.
15 dec Pastorerna diskuterar församlingsordningen och den teologiska grunden.
16 dec Arbetsmöte med intresserade i församlingen. Krav för att vara med på mötet: förhandsanmälan och att varje deltagare har rekvirerat sitt exemplar av revisionsförslaget innan.
19 jan Konstitutionsgruppen lämnar sitt slutliga förslag till styrelsen.
28 jan Styrelsen fattar beslut om ett förslag till ny konstitution och överlämnar förslaget till församlingen den 31 januari.
13 mar Församlingsmöte, första beslutet.
17 apr Årsmöte, andra beslutet.

Beslut rörande utdelning från bolagskoncernen
Styrelsen beslutade att utdelningen på 2015 års resultat ska bli 20 miljoner kronor.

Behov av ökat stöd till Immanuel Ungas verksamhet
Den mycket glädjande utvecklingen inom församlingens svenska verksamhet börjar bli svår att fortsätta utveckla utan ytterligare satsning på området. Då ekonomin inte tillåter utökning av personalstaben måste lösningen sökas på annat sätt. Styrelsen bad Anette Engkvist diskutera frågan med Immanuel Unga mer detaljerat om behoven och kring vilka alternativ som skulle kunna vara aktuella för att stödja området.

Beslut rörande ny organisation
Styrelsen beslutade att anamma den nya organisationen som bygger på en församlingsgemensam styrelse, verksamhetsråd uppdelade efter språk, kommittéer och grupper. Förslaget kommer att skickas till de olika verksamhetsråden innan beslut på ett framtida församlingsmöte.

Nästa styrelsemöte kommer hållas den 10 december.

 

Rapport från styrelsen 22 oktober 2015

Närvarande ledamöter: Marco Helles, Stephen James, Vida Afua Attah, Peter Dobers, Malin Emmoth, Kristina Gustavsson, Tove Janarv, Göran Johansson och Lina Mattebo.

Församlingens uppdrag i relation till flyktingkrisen
Pastor Claes-Göran Ydrefors besökte styrelsen för att berätta om församlingens arbete under flyktingkrisen, med bland annat övernattningsplatser för transitflyktingar, men också kring hur församlingen kan jobba med mer långvarig integration framöver. Det planeras för ett nytt tillfälle med övernattningar i november och troligtvis också vid ett antal tillfällen under våren. Styrelsen står självklart bakom övernattningarna, som ligger helt i linje med församlingens prioriterade område kring människor i utsatta situationer.

Ekonomirapport
Församlingens administrative chef Anette Engkvist redogjorde för församlingens ekonomi. Vi ligger generellt bra till gentemot budget, men ligger minus 200 000 i kollekter och gåvor.

En musikutredningsgrupp är nu tillsatt
Församlingsmötet den 3 maj beslutade att ge styrelsen i uppdrag att utreda musikverksamheten, dess struktur och resurser. Styrelsen beslutade därför att tillsätta en musikutredningsgrupp. Uppdraget är "att utreda musikens roll i församlingen i syfte att se över hur musiken inkluderas i olika sammanhang och kommer alla till del, i dag och framöver." Utredningen planeras vara klar senare under våren.

I gruppen ingår:
Kristina Gustafsson, ordförande
Kerstin Mjönäs
Jacob Molander
Ben Tatlow
Kicki Åkesson
Vera Arvidsson
Peter Eriksson
Jack (Philip) Jansson
+ Vakant från koreanska gudstjänstgruppen
Gruppen kommer dessutom konsultera ytterligare personer.

Nya steg i kyrktorgsarbetet
Arbetet med det nya kyrktorget går nu in i en genomförandefas. Nya grupper som kommer att arbeta med dessa frågor kommer snart utses. Marco Helles, Peter Dobers Malin Emmoth och Karin Pettersson från styrelsen utgör en styrgrupp.

Förslag på vice föreståndare för församlingen
Församlingen har i nuläget ingen vice församlingsföreståndare. Styrelsen föreslår därför församlingen att utse Claes-Göran Ydrefors till vice föreståndare.

Styrelsesammanträden 2016
Under nästa år kommer styrelsen sammanträda dessa datum:
28 januari
18 februari
17 mars
17 april (Församlingens årsmöte)
19 maj
16 juni
15 september
20 oktober
17 november
15 december
Dessutom planeras för en träff mellan styrelse och pastorer (eller annan konstellation) under maj och för en styrelsehelg i september.

Förslag på kandidater till kyrkostyrelsen
Vårt samfund Equmeniakyrkan önskar förslag på kandidater till kyrkostyrelsen. Styrelsen mottar därför tacksamt förslag från församlingen.

Nästa sammanträde är den 19 november. Varma hälsningar från styrelsen!

 

Rapport från styrelsen 17 september 2015

Närvarande ledamöter: Marco Helles, Karin Petterson, Stephen James, Vida Afua Attah, Patrick Amofah, Malin Emmoth, Kristina Gustavsson, Tove Janarv, Göran Johansson, Lina Mattebo och Johan Sahlén.

Arbetet med det nya kyrktorget fortsätter
Sophia Hober, som har varit ordförande för kyrktorgsgruppen, besökte styrelsemötet för att redovisa kyrktorgsgruppens nu färdiga grundförslag till det nya kyrktorget. Styrelsen ställer sig bakom det förslaget. Ett inriktningsbeslut kommer att tas på nästa församlingsmöte den 4 oktober. Då kommer även en grov budget att presenteras.

Personalförändringar
Det har skett flera förändringar i personalen under sommaren: Camilla Mattebo jobbar 50 procent som diakon, Amanda Detchman 100 procent som Intern Youth Pastor, Karin Enberg 50 procent som HR-ansvarig, Daniel Nilsson 75 procent som husmor, Anders Eriksson 50 procent som ekonomiassistent och Jacob Molander som pastor på 50 procent, då Charlotte Höglund är tjänstledig på motsvarande grad. Martin Åsander är tjänstledig på 60 procent och ersätts inom kollegiet, samt med vikarierande tonårskörledare Erik Hammarberg och Paulina Fröling. Anita Tatlow har fått tillsvidare-tjänst som musiker på 40 procent och Ben Tatlow på 35 procent.
Dessutom bestämde styrelsen sig för att besluta, i enlighet med ett förslag från Equmeniakyrkan, att ta över värdskapet för en studentpastorstjänst på halvtid i Stockholm. Styrelsen tycker att tjänsten väl passar in i våra prioriterade områden, särskilt vad gäller arbetet bland barn och unga (många studenter är unga) samt diakonalt, då studentpastorer har en tydlig roll i samtal och själavård. Immanuelskyrkan kommer att vara arbetsgivare för studentpastorn. Tjänsten är för närvarande bidragsfinansierad via Equmeniakyrkan. Anna Berndes har fått studentpastorstjänsten och de 50 procent hon lämnar kommer att ersättas inom kollegiet under perioden.

Flera större utredningar och arbeten är på gång
Styrelsen är i uppstarten med uppdragen från församlingsmötet den 3 maj 2015: ett arbete kring konstitutionen, att fortsätta utveckla vår organisationsstruktur och att göra en utredning om musiken.
• Revision av konstitutionen
Styrelsen utsåg en arbetsgrupp för att revidera Immanuelskyrkans konstitution och anpassa den till Equmeniakyrkans. Det inbegriper revision av stadgar och församlingsordning. Stefan Nilszén utsågs att leda arbetet.
• Organisation och struktur
Verksamhets- och organisationsutskottet arbetar enligt uppdrag från års- och församlingsmötet vidare med strukturfrågorna och ämnar presentera sitt förslag till församlingen i december.
• Musikutredning
Efter uppdrag från församlingsmötet genomförs en musikutredning under 2015 och 2016. En grupp av anställda och frivilliga från alla gudstjänstfirande grupper ska utses. Kristina Gustavsson kommer att leda utredningen.
• Verksamhetsplan
Dessutom ska en verksamhetsplan tas fram som sedan ska användas i samband med budgetarbetet och förslag ges hur hela församlingen involveras i den framtida budgetprocessen.

Styrelsehelg och församlingsmöte
Styrelsen möts för styrelsehelg 25-26 september i Stockholm där styrelsen bland annat träffar personalen.
Den 4 oktober är det församlingsmöte med bland annat dessa ärenden:
a) Kallande av diakon Camilla Mattebo
b) Information om studentpastor
c) Val av valberedning efter förslag från nomineringskommittén
d) Inriktningsbeslut kyrktorg

Varmt välkommen!

Höstiga hälsningar från styrelsen!

 

Rapport från styrelsen 21 maj 2015

Närvarande ledamöter: Marco Helles, Karin Petterson, Stephen James, Vida Afua Attah, Patrick Amofah, Peter Dobers, Kristina Gustavsson, Göran Johansson, Johan Sahlén, Sungha Wendin

Den nya styrelsen träffades
Detta var det första ordinarie styrelsemötet efter årsmötet med Marco Helles vid rodret. De nya medlemmarna välkomnades och alla presenterade sig. Styrelsen utsåg Stephen James och Karin Petterson till vice ordföranden. Samtliga ledamöter tilldelades en plats i något av de utskott och funktioner som ligger under styrelsen enligt följande:

Personalutskottet
Ordf. Stephen James
Kristina Gustafsson
Sungha Wendin

Ekonomiutskottet
Ordf. Göran Johansson
Johan Sahlén
Patrick Amofah
Peter Dobers

Verksamhets- och organisationsutskottet (tidigare "särskilda utskottet"):
Ordf. Marco Helles
Vidah Attah
Malin Emmoth
Tove Janarv

Kommunikation
Lina Mattebo

På gång framöver
Församlingsföreståndare Ulla Marie Gunner rapporterade att det pågår många olika saker, både i och utanför kyrkan, som påverkar vår verksamhet. Bland annat kan noteras att det har kommit nya krav från Kammarkollegium att rätten att förrätta vigsel kräver att man behärskar god svenska. Detta kan dock hanteras genom att de pastorer som har vigselrätt stödjer den juridiska delen av en vigsel.
Planeringen kring ett nytt kyrktorg pågår och ytterligare detaljer kommer att presenteras vid ett kommande församlingsmöte i maj. Själva ombyggnationen är för närvarande planerat till våren/sommaren 2016.
Administrativa chefen Anette Engkvist rapporterade bland annat att Probitas under sommaren kommer att utföra arbeten på kyrksalens ventilationsanläggning och att en ny ljusanläggning kommer att installeras. Den nya ljudanläggningen kommer att slutbesiktigas under juni.

Hur ökar vi gåvor och kollekter?
Ekonomin ligger något efter budget. Framförallt släpar gåvor och kollekter efter.
Styrelsen diskuterade hur detta kan ändras, och församlingsföreståndaren ombads diskutera den teologiska grunden för vårt offrande inom ledningsgruppen. Ett kommande bekymmer är att alldeles för få personer har flyttat sin kyrkoavgift till Equmeniakyrkan; de ligger kvar med betalningar till Svenska Missionskyrkan men Skatteverket kommer förr eller senare att inte godkänna dessa betalningar då SMK inte är aktivt. Om medlemmarna inte ändrar detta, kan det medföra minskade gåvor på hundratusentals kronor för församlingen.

Två pastorer ska rekryteras
Arbetet med att hitta en ny pastor med ansvar för gudstjänsterna och verksamheten i den internationella gruppen fortskrider. Bland annat planeras det att skickas ut en enkät till de medlemmar som är aktiva inom den engelskspråkiga gudstjänstgruppen. Det arbetas även med att rekrytera en ny ungdomspastor till den engelskspråkiga verksamheten och förhoppningen är att denna rekrytering inte behöver dra ut för länge på tiden.

Uppföljning efter årsmöte och församlingsmöte
Styrelsen följde upp årsmötet och det senaste församlingsmötet. Arbetet med att revidera stadgar och konstitution ska påbörjas och vikten av förankring lyftes fram. I relevanta fall kommer medlemmar utanför styrelsen bjudas in för att bidra med sina åsikter till arbetet. Vidare kommer en nulägesanalys att göras kring musiken i kyrkan. Den nya organisationen måste också detaljeras vidare.

Styrelsen ser fram emot en träff med församlingens pastorer i början av juni och önskar alla en glad försommar!

 

Rapport från styrelsen 12 mars 2015

Närvarande ledamöter:
Dan Svanell, Patrick Amofah, Ingegerd Berg, Kristina Gustafsson, Marco Helles, Johan Sahlén, Stephen James, Göran Johansson, Lina Mattebo och Johannes Nilsson.

Förvaltningsberättelse och års- och koncernredovisning för 2014
Sammanfattningsvis redovisar koncernen Immanuel ett överskott på 8,5 miljoner kronor för 2014, trots att församlingen redovisar ett underskott på 4,9 miljoner kronor på grund av det fjärde kvartalets uteblivna ränteintäkter från Probitas. Alla dotterbolag går med vinst och gåvor och kollekter har ökat med 200 000 kronor jämfört med föregående år. Sist i rapporten bifogas förvaltningsberättelsen som beskriver viktiga händelser under året och innehåller mer detaljer om ekonomin.

Dokument om församlingens struktur är klart
Ett stort arbete för styrelsen, och specifikt det särskilda utskottet, under hösten har varit det kring församlingens struktur. Nu finns ett färdigt förslag, som har reviderats utifrån de förslag som kom fram under remissrundan. Det kommer att läggas fram på årsmötet. Dokumentet beskriver församlingens övergripande struktur och nomenklatur, arbetsordningen för verksamhetsråd, kommittéer och grupper samt personalens organisering och deras ansvar gentemot råden och kommittéerna.

Nytt bolag ska förvalta församlingens värdepappersportfölj
För att kunna förvalta församlingens värdepappersportfölj på ett tillfredsställande sätt har styrelsen beslutat föreslå församlingsmötet att omvandla dotterbolaget Stensnäs Konferens AB till Immanuelskyrkans Förvaltnings AB med den enda uppgiften att förvalta församlingens värdepappersportfölj. Till skillnad från de andra dotterbolagen kommer församlingsstyrelsen att utse förvaltningsbolagets styrelse, varav två ledamöter alltid ska vara från församlingsstyrelsens ekonomiutskott.

Ledamöter i Probitas bolagsstyrelse
Styrelsen beslutade om följande personer till Probitas styrelse: Sven Mannervik, (ordförande), Claes Eriksson, Karin Sandström, Lennart Berglund, Johannes Nilsson, Johan Sahlén, Göran Johansson och Karin Pettersson. Göran, Johan och Karin är också ledamöter av församlingens styrelse.

Kommunikationspolicy för styrelsens skriftliga kommunikation
För att församlingen ska kunna följa styrelsens arbete mellan årsmötena skriver styrelsens kommunikationsansvarige (för närvarande Lina Mattebo) en rapport efter varje styrelsemöte som läggs ut på församlingens webbsida i både en svensk och en engelsk version. Den kommunikationsansvarige ser även till att protokollen från församlings- och årsmöten läggs ut på webbplatsen, samt att informationen om styrelsen är uppdaterad. För att tydliggöra styrelsens skriftliga externa kommunikation har styrelsen under hösten arbetat med en kommunikationspolicy som nu är klar.

Detta var styrelsens sista möte innan årsmötet den 12 april. Vi hoppas att vi ses där!

Förvaltningsberättelse

Församlingsstyrelsen avger härmed sin förvaltningsberättelse för år 2014. Berättelsen har sin utgångspunkt i styrelsens ansvar för församlingens verksamhet, dess personal, dess ekonomi och övergripande ansvar för församlingens bolagskoncern.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten
Immanuelskyrkan är en kristen gemenskap för människor från hela världen. Församlingen inbjuder till gudstjänst under många former och traditioner, värdesätter mångfald och vill präglas av värme, kärlek och respekt. Församlingens uppdrag är att sprida evangeliet om Jesus till alla.
Varje söndag firas fyra gudstjänster på tre olika språk; engelska, koreanska och svenska. I genomsnitt samlas runt 700-800 personer varje söndag för att fira gudstjänst i kyrkans olika rum. Under året har samtliga gudstjänstfirande grupper samlats till gemensam gudstjänst vid tre tillfällen men även till andra gemensamma aktiviteter.
Under 2014 har församlingens prioriterade områden – barn och unga, människor i utsatta livssituationer i vår stad, ökad gemenskap mellan gudstjänstgrupperna – stått i fokus för verksamheten. Det var just dessa områden som togs fram för ett par år sedan då styrelsen och församlingens medlemmar tillsammans diskuterade vad som skulle prioriteras de kommande åren.
Församlingen är ägare till en bolagskoncern med verksamhet inom fastighet, hotell, senior- och vårdboende.

Väsentliga händelser under verksamhetsåret

Barn- och ungdomsarbetet
Barn- och ungdomsarbetet har fortsatt fått en tydlig roll. Ett förnyat arbete med konfirmation har gett ett mycket positivt resultat i och med att en grupp på 16 konfirmander nu påbörjat sin konfirmationsläsning.

Arbete bland människor i utsatta situationer
Församlingen har under året fokuserat mer på utsatta EU-medborgare som sökt sig till Stockholm. Särskilt gäller det den stora grupp som sökt sig till vårt land från Rumänien. Kyrktorget erbjuder en plats att vila på och varje vecka ges möjlighet för en grupp kvinnor att duscha och byta kläder i kyrkans lokaler. De erbjuds dessutom en enklare måltid. Arbetet bärs upp av ideella krafter som varje vecka ställer upp för att hjälpa dessa människor, som annars skulle få mycket svårt att klara av sin personliga hygien.
Vårt arbete bland hemlösa, som främst genomförs via samarbetet med föreningen Ny gemenskap och andra kyrkor på Norrmalm, har fortsatt med oförminskad styrka. Immanuelskyrkan är ansvarig för Lunch i gemenskap en lördag i månaden då många frivilliga från församlingens olika verksamhetsgrupper kommer och serverar mat åt ca 300 personer per tillfälle.
Vår församling stödjer också Café i gemenskap i Korskyrkan på vardagsförmiddagar tillsammans med just Korskyrkans församling och föreningen Ny gemenskap. Denna verksamhet har under året också fått sina efterföljare på Mariatorget på söder och på Östermalm.

Arbete för ökad gemenskap mellan gudstjänstgrupper
Det tredje fokusområdet är att öka gemenskapen mellan våra gudstjänstgrupper. Där har vi gjort en del, t ex picknick i Humlegården, men det finns fortfarande mycket som är ogjort inom detta område. Gemenskapen mellan de tre språkgrupperna kommer att bli en viktig fråga för styrelsen under 2015 och 2016.
Immanuelskyrkan med sina fyra olika gudstjänstgrupper och med medlemmar från ett 50-tal nationer är en unik företeelse i svensk kristenhet. Integration och främlingsfientlighet är högt på agendan i vårt samhälle just nu. Då har vi som kyrka och församling ett stort ansvar att visa på vad det kristna budskapet innebär. En kristen församling kan aldrig sitta still och vara tyst när människovärdet ifrågasätts. Vår församlings mångfald gestaltas varje söndag och måste bli än tydligare de kommande åren.

Personal
I mars 2014 uppmärksammades att pastor Choong-Il Cho varit pastor i församlingens tjänst under 20 år med ansvar för den koreanska gudstjänstgruppen. Det är med glädje vi ser att unga människor fortsätter att söka sig till den gemenskapen.
Jodi och Doug Fondell lämnade sina tjänster som pastorer i församlingens engelskspråkiga verksamhet vid årsskiftet. Paret Fondell har under 17 år gjort ett imponerande arbete i vår församling, ett arbete som inneburit att den engelskspråkiga gudstjänstverksamheten vuxit och idag samlar 350–400 besökare varje söndag.
Rekryteringen av nya pastorer till den engelskspråkiga verksamheten påbörjades under slutet av 2014. Fram till dess att en permanent lösning är klar tjänstgör pastor Steven Armfield som pastor.

Resultat och ställning
Församlingen redovisar för år 2014 ett underskott på - 4,9 mkr, vilket har sin huvudförklaring i det fjärde kvartalets uteblivna ränteintäkter från Probitas.
Den viktigaste ekonomiska händelsen under året är att den skuld som församlingens fastighetsbolag haft till församlingen på 219,3 mkr har återbetalats. Församlingen har under de senaste åren fått 19,7 mkr i ränta varje år från Probitas, vilket motsvarar ca 2/3-delar av församlingens totala intäkter. Dessa intäkter upphörde per den 30 september 2014. Orsaken till detta är en förändring i skattelagstiftningen som medfört att denna räntekostnad inte längre är avdragsgill för Probitas. Församlingen har placerat 100 mkr som ett aktieägartillskott i det helägda bolaget och resten har placerats i församlingens finansiella tillgångar.
Gåvor och kollekter på 3,9 mkr har samlats in till den egna verksamheten, vilket är en ökning med ca 0,2 mkr jämfört med föregående år. Därutöver har församlingen som testamentsgåva erhållit en fastighet som upptagits till sitt taxeringsvärde på 2,4 mkr. Fastigheten kommer att försäljas under år 2015. Kostnaderna för missionsverksamheten ökade med 3,0 mkr till 36,0 mkr, där personalkostnaderna står för 2,7 mkr av ökningen och resten utgörs av ökade avskrivningar med anledning av den nya ljudinvesteringen. Personalkostnaderna har som andel av missionsverksamhetens totala kostnader ökat med två procentenheter till 54 %.
Ränta och utdelning från den egna koncernen uppgick till 16,3 mkr, vilket är 4,9 mkr mindre jämfört med föregående år. Utdelningen från aktieportföljen ligger på 2,4 mkr och är något lägre än föregående år. Skillnaden mellan det bokförda värdet och marknadsvärdet på aktieportföljen uppgick till 15,8 mkr, en ökning med 5,6 mkr.

Bolagskoncernen
Då renoveringen på totalt 457 mkr gällande Provisorn 4 och Hotel Birger Jarl slutfördes i december 2013 har verksamheten under detta år kunnat bedrivas utan inskränkningar på grund av reparationsarbeten. De olika bolagen redovisar följande resultat efter finansiella poster, Hotel Birger Jarl AB 6,1 mkr (1,3 mkr), Hotel Tegnérlunden AB 3,0 mkr (3,8 mkr), Immanuelskyrkans Vård AB 1,5 mkr (1,1 mkr) och Probitas – Immanuelskyrkans Förvaltnings AB 14,7 mkr (14,5 mkr).
Under året har ett fastighetsförvärv gjorts omfattande 25, förteträdesvis mindre, hyreslägenheter.
När skulden till församlingen är löst har skulderna till kapitalmarknaden ökat med 135,0 mkr och uppgick vid årsskiftet till 958,4 mkr.
På grund av nya redovisningsregler gällande anläggningstillgångar och avskrivningar av desamma har Probitas – Immanuelskyrkans Förvaltnings AB kunnat göra överavskrivningar, vilket temporärt sänker skattebelastningen för bolaget. Detta gör att moderbolaget redovisar en skattemässig förlust på -13,3 mkr (4,6 mkr).
För mer information om bolagskoncernen finns en separat utförlig årsredovisning.
Koncernen med församlingen som moderförening redovisar efter skatt detta år ett överskott på 8,5 mkr (17,2 mkr).

Styrelsens arbete
Styrelsen har under året haft tio protokollförda sammanträden och en temahelg. Dessutom har styrelsen haft en träff med pastorskollegiet. Styrelsen har tre utskott, Ekonomiutskottet, Personalutskottet och Särskilda utskottet.
Utskotten förbereder ärenden till styrelsen tillsammans med församlingsföreståndaren och administrative chefen samt beslutar på delegation inom sina respektive ansvarsområden.
Styrelsen ger ägardirektiv till bolagskoncernen och utser ledamöter i moderbolagets styrelse. Däremot utser moderbolaget styrelserna i de tre helägda dotterbolagen.

Väsentliga händelser efter verksamhetsåret

Kyrktorgets förnyelse
Arbetet med att förnya kyrktorget har påbörjats. En särskild arbetsgrupp bestående av medlemmar och anställda har tillsatts. Gruppen har även presenterat ett första utkast av idéer för församlingen.

Framtida utveckling
En församling är i ständig förändring. Viktigt under kommande år är bl a förnyelsen av kyrktorget så att det bättre svarar upp till de behov som finns för att församlingen ska kunna möta alla de människor som söker sig till vår kyrka. Där hoppas styrelsen på ett beslut under innevarande år.
Vidare kommer arbetet bland barn och unga samt inom diakonin, med fokus på människor i utsatta livssituationer, att fortsätta vara i centrum. Dessa områden är båda av avgörande vikt för församlingens framtid och trovärdighet. Den mångfald av människor som finns i våra olika språk- och gudstjänstgemenskaper är fortsatt vår allra starkaste resurs i församlingen. Där ser styrelsen stora utvecklingsmöjligheter. Ett tydligare arbetssätt genom de tre verksamhetsråden och en organisationsöversyn kommer att stärka delaktighet och transparens. Varje medlem i Immanuelskyrkan ska ha möjlighet att både bidra till församlingens verksamhet och ta del av omsorg och gemenskap.

Styrelsen vill till sist rikta ett varmt tack till alla anställda och frivilliga som möjliggjort arbetet under år 2014 och önskar alla Guds rika välsignelse.

 

Rapport från styrelsen 19 februari 2015

På dagens styrelsemöte fanns inga beslutspunkter med på dagordningen, men flera spännande informationspunkter.

Besök hos Covenant Church
Församlingsföreståndare Ulla Marie Gunner berättade om sin resa till USA och besöket hos Covenant Churchs vinterkonferens. Där träffade hon bland annat företrädare för samfundet för att diskutera tjänsten som pastor inom den engelskspråkiga verksamheten.

Mer information behövs om kyrkoavgiften
Administrativa chefen Anette Engkvist rapporterade om kyrkoavgiftens utveckling över åren. Många medlemmar offrar genom denna avgift vilket är positivt. Ett orosmoln är dock att det kan finnas många medlemmar vars givande av historiska skäl står skrivet på Svenska Missionskyrkan och inte Equmeniakyrkan. Eftersom det krävs ett aktivt val av den enskilde för att ändra förmånstagare, anser styrelsen att informationsinsatserna på området bör öka för att få folk att ändra sitt givande till att gälla Equmeniakyrkan.

Positiv remissrunda angående församlingens struktur
Styrelsen har under den senaste tiden arbetat med att förtydliga strukturen kring församlingens organisation och även presenterat ett förslag för församlingen. Frågan har nu varit ute på remiss i språkgrupperna. Överlag har responsen varit mycket positiv till den föreslagna strukturen från samtliga remissinstanser.

 

Rapport från styrelsen 22 januari 2015

Under dagens sammanträde togs inte så många beslut, men två viktiga saker finns att rapportera om.

Församlingens värdepappersportfölj
Efter beslutet om att säga upp reversräntan i höstas har församlingen som bekant fått en mycket större värdepappersportfölj. Styrelsen har därför, som tidigare rapporterat, vid ett par möten samtalat kring hur församlingens värdepapper ska hanteras. Ekonomiutskottet har nu tagit fram ett förslag som styrelsen ställt sig bakom. Förslaget kommer att presenteras för församlingen på församlingsmötet den 15 mars då beslut kommer att fattas.

Nystart av Equmeniaförening
Julia Carlsson och Tobias Olsson, som är engagerade i Immanuelskyrkans barn- och ungdomsarbete, har påbörjat arbetet med att återigen starta upp en Equmeniaförening (tidigare SMU-förening) i Immanuelskyrkan. Styrelsen välkomnar varmt initiativet!

Vintriga hälsningar från styrelsen!

 

Rapport från styrelsen 11 december 2014

Budget för 2015
Under årets sista styrelsemöte tog styrelsen beslut om budgeten för 2015. Den största skillnaden jämfört med föregående års budget är självklart att församlingen inte längre får någon reversränta från Probitas. Pengarna som tidigare var utlånade har nu placerats i bland annat aktier och fonder. I samband med budgetbeslutet diskuterade styrelsen också hur vi tydligare kan jobba med att visa hur resurser går till våra prioriterade områden. Allt syns såklart inte i budgeten, eftersom stora delar av verksamheten utförs av ideella krafter. Styrelsen beslutade även om en mindre justering av attestlistan.

Remissrunda till verksamhetsråden och kommittéerna
Det särskilda utskottet har nu skickat ut sitt förslag om förtydligande kring uppgifter och mandat för verksamhetsråden och kommittéerna på remiss till dem.
Svaren ska vara tillbaka senast den 10 februari och allt ska vara klart till årsmötet.

Vakanspastor i internationella delen
Under tiden nya pastorer rekryteras till den internationella delen kommer Steve Armfield att fungera som vakanspastor.

Församlingsmöten under våren 2015
Under första halvan av nästa år kommer det att vara församlingsmöten den 25 januari klockan 13 och den 15 mars klockan 13.
Den 12 april klockan 13 är det årsmöte. Inför det är det årsstämmor den 8 april klockan 18 och information om årsredovisningen den 9 april klockan 18. Boka gärna in dessa, varmt välkomna!

Sammanträdesplan för styrelsen 2015
Under nästa år kommer styrelsen att ha sammanträden 22 januari, 19 februari, 12 mars, 12 april (konstituerande möte efter årsmötet), 21 maj, 17 september, 22 oktober, 19 november och 10 december samt ha en styrelsehelg 25–26 september.

God jul önskar styrelsen!

 

Rapport från styrelsen 20 november 2014

Besök av internationella rådet
Internationella rådet besökte styrelsen för att bland annat samtala kring rekryteringen av nya pastorer till den internationella församlingsgemenskapen i Immanuelskyrkan.

Ekonomi, budget och justeringar i riktlinjer
Styrelsen konstaterade att församlingen ligger ganska bra till enligt budget, förutom att insamlade medel och gåvor hittills ligger 83 000 kronor under budget. Oktober är också första månaden då vi inte har fått in någon reversränta från Probitas på grund av tidigare fattat församlingsbeslut. Detta kommer såklart att påverka ekonomin framöver.
På styrelsemötet i december kommer styrelsen att fatta beslut om budgeten för nästa år. Styrelsen har tagit emot tre skrivelser om utökade tjänster och verksamhet - från Internationella rådet, Immanuel 153 och från missions- och biståndsrådet. Dessa har överlämnats till budgetarbetet.
Styrelsen fattade beslut om att göra en justering i sina riktlinjer för förvaltningen av Immanuelskyrkans värdepappersportfölj. Tidigare har man inte kunnat köpa obligationer om de inte haft en särskild kvalitetsmärkning, dock har man kunnat köpa aktier i dessa bolag. När församlingen nu, efter beslutet om att säga upp reversräntan, har fått en större portfölj måste man ha en bredare riskspridning - något man bland annat kan få genom att köpa företagsobligationer. Därför togs kravet på den särskilda kvalitetsmärkningen bort, men det kommer även i framtiden att handla om investeringar i svenska stora bolag.

Ny församlingssekreterare
Ingrid Jonsson går i pension den 9 mars och då kommer Cathrin Sjöström att börja arbeta som församlingssekretare.

Immanuelskyrkans struktur och organisation
Styrelsens särskilda utskott har under hösten arbetat med att förtydliga strukturen kring Immanuelskyrkans styrning samt medlems- och frivilligengagemang efter ett beslut från årsmötet. De har i sitt arbete till stor del utgått från demokratigruppens arbete för tio år sedan och integrationsgruppens arbete för sex år sedan.
Styrelsen tog under styrelsemötet beslut om den övergripande strukturen och terminologin enligt följande:
• En församlingsstyrelse (med utskott)
• Tre verksamhetsråd för språkgrupper: koreanska, internationella och svenska
• Församlingsövergripande kommittéer
Grupper som sorterar under verksamhetsråden
Grupperna rapporterar till sina respektive verksamhetsråd, medan kommittéerna och råden rapporterar till styrelsen. För att bli vald till styrelsen, verksamhetsråden och kommittéer måste man vara medlem i Immanuelskyrkan. Det gäller inte engagemang i grupperna.
Styrelsens uppgifter står omnämnda i stadgarna. När det gäller uppgifter och mandat för verksamhetsråden och kommittéerna har styrelsen lagt fram ett förslag. Detta ska nu gå ut på remiss till råden och kommittéerna och kommer att samlas in i början av 2015.

November-hälsningar från Styrelsen

 

Rapport från styrelsen 16 oktober 2014

Besök av församlingens diakoniarbetare
Församlingens anställda diakoniarbetare, samt Magnus Bodin som arbetar som diakon i Svenska kyrkan, besökte styrelsen för att informera och samtala om diakoni.

Nytt ljud i kyrkan
Arbetet med ljudinstallationen i kyrkan fortgår som planerat och beräknas bli klart till första söndagen i advent.

Immanuelskyrkans struktur och organisation
På årsmötet fick styrelsen i uppdrag att förtydliga organisationen för Immanuelskyrkan. Styrelsens särskilda utskott arbetar med detta och presenterade på styrelsemötet ett första utkast. De arbetar vidare och återkommer framöver.

Förändringar i Internationella delen
Efter förda samtal har församlingsledningen och pastorerna Jodi och Doug Fondell gemensamt kommit överens om att Fondells avslutar sina tjänster som pastorer i den internationella delen av Immanuelskyrkan vid årsskiftet. Församlingen har fått information om detta genom ett brev.

Hälsningar från styrelsen

 

Rapport från styrelsen 18 september 2014

Ekonomirapport
Församlingens ekonomi fortsätter vara i balans. Styrelsen beslutade att sätta riktlinjer för 2015 års budget vilket sammanfattas i att kostnadsmässigt hålla sig till 2014 års nivå, förutom personalkostnader. Det konstaterades också att ekonomin 2015 kommer bli annorlunda på grund av det uppsagda reverslånet.

Rapport från Kyrktorgsgruppen
Styrelsemötet besöktes av Sophia Hober som rapporterade om Kyrktorgsgruppens gedigna arbete med att definiera olika förslag på hur kyrktorget kan utvecklas för att bättre anpassa de behov församlingen har i dag. Styrelsen beslöt att nästa steg är att involvera kompetens från Probitas för att konkretisera förslagen.

Uppföljning av församlingsmötets beslut angående reverslånet till Probitas AB
Församlingsmötet hade den 17 september beslutat att reverslånet mellan församlingen och Probitas - Immanuelskyrkans Förvaltnings AB ska sägas upp. Med anledning av detta beslutade styrelsen att 100 miljoner kronor ska ges som aktieägartillskott till bolaget samt att de resterande 120 miljonerna ska placeras.

Rapport kring Lunch i Gemenskap
Verksamheten har ökat och behovet av volontärer har ökat till verksamheten i Korskyrkan. Ytterligare en relaterad verksamhet planeras att startas på Östermalm.

Nytt uppdrag till Särskilda utskottet
Som ett resultat av Årsmötets begäran om att förtydliga församlingens organisation har Särskilda utskottet ombetts att ta fram ett förslag på detta.

 

Rapport från styrelsen 22 maj 2014

Under styrelsemötet påbörjade styrelsen arbetet med verksamhetsplanen inför 2015. Det arbetet kommer att fortsätta inom både styrelsen, i de olika verksamhetsråden, bland personalen och medlemmarna innan ett slutgiltigt beslut kan tas.

Processen för att hitta en ersättare till pastor Chris Peterson har påbörjats. Under tiden den pågår, arbetar Ben and Anita Tatlow med hans tidigare uppgifter.

Styrelsen kan med glädje konstatera att församlingen har gett mer i gåvor och kollekter i år jämfört med under samma period 2013. Det är dock en bit kvar innan vi når upp till budget.

Immanuelskyrkan har erbjudits att ta emot en kopparbyst av Missionskyrkans grundare PP Waldenström som tidigare har stått vid Lidingö Missionsskola. Styrelsen beslutade att med tacksamhet svara ja på att ta emot bysten.

Styrelsens utskott verksamhetsåret 2014–15
Så här ser bemanningen i våra utskott ut under kommande verksamhetsråd:

Ekonomiutskottet:
Göran Johansson (ordförande)
Patrick Amofah
Johannes Nilsson
Johan Sahlén
Hans-Olof Hagén
Carin Ladufjäll
Anette Engkvist (i tjänsten)
Bernadette Ebenholtz (i tjänsten)
Samuel Borg (i tjänsten)

Personalutskottet:
Ingegerd Berg (ordförande)
Kristina Gustafsson
Marco Helles
Stephen James
Ulla Marie Gunner (i tjänsten)
Anette Engkvist (i tjänsten)

Särskilda utskottet:
Marco Helles (sammankallande)
Lina Mattebo (kommunikationsansvarig)
Tove Janarv
Sungha Wendin

På gång framöver:
• Den 21 september kommer det att vara en dag "In the Spirit of Mandela" i Immanuelskyrkan med en körworkshop och seminariedag med avslutande konsert. Evenemanget planeras tillsammans med Bilda och Diakonia.
• Immanuelskyrkans konfirmation för den svenskspråkiga verksamheten, Express yourself, startar i januari 2015. Nu finns en folder som har gått ut till ungefär 60 ungdomar i vårt nätverk. Sprid den gärna till de du tror kan vara intresserade!

 

Rapport från styrelsen 24 april 2014

Nya ledamöter i styrelsen
Eftersom styrelsen sedan årsmötet har två nya ledamöter – Tove Janarv och Johan Sahlén – började kvällens möte med en kort presentation av alla i styrelsen.

På gång framöver
Den här gången tog inte styrelsen några beslut, men mycket spännande och viktigt är på gång framöver:

• Som de flesta nog har märkt sitter det ofta en grupp EU-medborgare på kyrktorget. Ingenting talar för att det skulle komma färre personer med stora behov till vår stad. Därför har en samling med kyrkor och andra samarbetsorganisationer ägt rum där den här gruppens främsta behov har definierats. Ytterligare en samling kommer att hållas framöver då en avstämning ska ske för att se vad olika parter kan bidra med. Mer information om detta arbete kommer på församlingsmötet den 14 maj.

• Det stora projektet med att byta ut ljudet i stora kyrksalen, Waldenströmsalen och kyrktorget börjar äntligen nå sista fasen. I slutet av maj kommer ett antal företag att erbjudas ge ett anbud och i början av juni kan styrelsen förhoppningsvis fatta beslut om vem av dem som ska utföra jobbet. Sedan dröjer det såklart ytterligare tid innan allt finns på plats och har installerats.

• Vissa av er kanske har märkt att ljuskronorna i kyrksalen inte längre lyser. Det har visat sig bero på ett stort elfel. Under sommaren kommer det därför att genomföras en stor elrenovering i både kyrksalen och Waldenströmsalen. I juli kommer förberedelserna att påbörjas och i augusti kommer själva reparationerna att genomföras. Under tiden arbetet pågår kommer den sal det gäller att vara avstängd under veckodagarna. Under helgerna kommer dock arbetet att pausas, så att gudstjänsterna kan firas som vanligt.

• Även toaletterna på kyrktorget ska renoveras i sommar. Det arbetet påbörjas efter midsommar, men kommer inte heller att pågå under helgerna.

Förutom dessa informationspunkter konstaterar styrelsen att en viktig fråga under verksamhetsåret kommer att vara att göra en bred översyn kring vilka råd och kommittéer vi behöver och vilken som är deras uppgift. Samt att gåvor och kollekter tyvärr släpar efter ungefär 50 000 mot budget efter det första kvartalet.

Nästa församlingsmöte är den 14 maj
Varmt välkomna till församlingsmötet den 14 maj klockan 19.30. Då kommer bland annat kyrkokonferensen och arbetet med EU-medborgare att diskuteras.

Våriga hälsningar från styrelsen!

 

Rapport från styrelsen 6 mars 2014

Från styrelsens sista sammanträde före årsmötet kan berättas att
• Koncernen Immanuel redovisar för året 2013 en vinst på 18,9 miljoner kronor. Det kan jämföras med året 2012 då koncernen gjorde en förlust på 11,6 miljoner kronor.
• I detta kan noteras att församlingen gör ett positivt resultat.
Detta är glädjande – och rapporteras ska även att samtliga dotterbolag redovisar en vinst. För mer från året 2013 bifogas här förvaltningsberättelse, där viktiga händelser under året framgår.

Projektanställning

Husmor Ulla-Britt Henriksson går till sommaren i pension och samtal har förts om hennes efterträdare och inriktningen på denna tjänst.
På mötet beslutade styrelsen att
• anställa Camilla Mattebo på en projektanställning om ett år.
Camilla är utbildad diakon och har tidigare arbetat som ekonom och controller på företaget NCC. Hon är också ledamot av församlingens styrelse, som hon lämnar vid årsmötet 2014.

Motion om de hemlösa

Församlingens medlem Torbjörn Sundblad har inför årsmötet skrivit en motion. Styrelsen resonerade om detta och skickar sitt svar med handlingarna för årsmötet.

Ledamöter i Probitas bolagsstyrelse

Styrelsen beslutade om följande personer till Probitas styrelse
• Sven Mannervik, (ordförande), Birgitta Almhed, Claes Eriksson, Lars Fränne, Göran Johansson, Johannes Nilsson, Karin Pettersson.
Göran, Johannes och Karin är också ledamöter av församlingens styrelse.

Förslag till lekmannarevisorer:
• Karin Sandström och därtill Kjell Walfridsson som suppleant.

Arbetsgrupp för framtida kyrktorg

Processen för det framtida kyrktorget är i gång. En grupp kommer att formas om 9–11 personer. Deras uppgift blir i första hand att diskutera hur församlingen ska använda kyrktorget, inte att ge förslag på inredning. Ulla Marie Gunner och Dan Svanell berättar mer om gruppen och uppgiften på årsmötet.

Tro, dop och gemenskap

Församlingen har diskuterat Equmeniakyrkans remiss om tro, dop och gemenskap. En samtalskväll har arrangerats och styrelsens svar kan läsas nedan.

Snart årsmöte!

Våren är här och snart också församlingens årshögtid. Denna gång hålls årsmötet på en söndag – den 6 april. Var välkommen att närvara och påverka!

Varma hälsningar från styrelsen

 

Svar på remiss om tro, dop och gemenskap

Immanuelskyrkans församling bjöd in till en samtalskväll kring remissen. Vi var en mindre grupp engagerade medlemmar som samtalade utifrån dokumentets olika delar. Vi uppskattar att dessa frågor nu börjar behandlas och tror att samtalet behöver fortsätta ytterligare. Styrelsen har sammanfattat detta svar.
Vårt svar på remissfrågorna är i korthet att vi önskar se ett breddat medlemskap.
Med breddat medlemskap menar vi att dop, nattvard, medlemskap får en tydligare teologisk tydning och självklar plats i regelbunden undervisning och praktik. Det primära är inte i vilken ordning detta sker utan att det sker i gemenskap i hela församlingen. Vi menar att det är viktigt att hålla fast vid det personliga ställningstagandet, för individen, eller för föräldrar, vid olika kyrkliga handlingar som gäller yngre barn. Det är också nödvändigt att medlemskap i en församling måste gälla i alla andra församlingar inom Equmeniakyrkan.
Det som vidare behöver tydliggöras är hur detta hör ihop med att Equmeniakyrkan är en demokratisk och lekmannaledd kyrka. Vi tror att det är svårt att vara Equmeniakyrkan utan detta.
I vårt samtal skiljde vi delvis på den teologiska fördjupningen och den vardagliga praktiken, t ex detta med demokratin och lekmannaledd rörelse. Vi menar inte att det är två helt olika saker men genom att tydligare veta när vi samtalar om teologi och när vi samtalar om praktik tror vi att vi på ett bättre sätt kan komma vidare i frågorna.
Gemenskapsbegreppet i församlingen är centralt men vi förstår inte på vilket sätt det ersätter det nuvarande medlemskapet.
Vid sidan av dessa frågor har vi en lika stor fråga som handlar om engagemang och delaktighet. Hur bjuder vi in till församlingens liv? Hur bjuder vi in till ett medlemskap som betyder att man kan vara med och påverka på ett sätt som är relevant i vår tid.

 

Immanuelskyrkans församling
Organisationsnummer 802001-5668

Förvaltningsberättelse

Församlingsstyrelsen avger härmed sin förvaltningsberättelse för år 2013. Berättelsen har sin utgångspunkt i styrelsens ansvar för församlingens verksamhet, dess ekonomi och övergripande ansvar för församlingens bolagskoncern.

Viktiga händelser under året
Varje söndag firas fyra till fem gudstjänster på tre olika språk med totalt ca 750 deltagare per söndag. Under året har samtliga gudstjänstfirande grupper samlats till gemensam gudstjänst vid tre tillfällen och en gemenskapskväll med knytkalas.

Vid årsmötet i april 2013 presenterade styrelsen ett visionsdokument innehållande församlingens vision, uppdrag och förhållningssätt. Ett arbete för att implementera detta i församlingens mångfacetterade verksamhet har påbörjats. Kommunikationen och informationen har förstärkts genom vidareutveckling av hemsidan som numera också har en egen blogg. Hemsidan stärker också bilden av Immanuelskyrkan som en församling som har verksamhet på flera språk.

Församlingens organisation behöver bli tydligare. Vid årsmötet beslutades därför om ett verksamhetsråd även för den svenska verksamheten. Ett sådant råd finns redan för dels den koreanska och dels den internationella verksamheten. Styrelsens och församlings-föreståndarens roll, med ett övergripande ansvar för alla språkgrupper, tydliggjordes i och med denna organisationsförändring.

Equmeniakyrkans kyrkokonferens beslöt att till regional kyrkoledare för Region Stockholm kalla pastor Jenny Dobers, varför hon slutade sin tjänst i Immanuelskyrkans församling i augusti månad. Som efterträdare till Jenny Dobers och med ansvar för den svenska verksamheten har församlingen kallat pastor Claes-Göran Ydrefors som kommer att tillträda sin tjänst i mars 2014.

Ett av styrelsens tre prioriterade områden är arbetet bland barn, unga och familjer. Denna verksamhet har speciellt i den svenska delen under några år haft en särskild utmaning med en vilande SMU-förening. För att stärka denna verksamhet har församlingen under året kallat pastor Tobias Frelin. Dessutom har Martin Åsander gått in i en delvis ny tjänst som församlingsmusiker med inriktning mot barn, unga och familjer.

Under året har Björn Gäfvert anställts som ny ordinarie organist, vilket säkerställer att Immanuelskyrkan även fortsättningsvis kan ha ett brett musikaliskt utbud.

Som en del i det diakonala arbetet stöder församlingen liksom tidigare Ny Gemenskap och samarbetar med dem och andra kyrkor och organisationer inom ramen för Jul i Gemenskap och Lunch i Gemenskap. En ny utmaning är arbetet bland de nya EU-medborgarna, främst romer, som sökt sig till vår stad och vår kyrka. Vårt diakonala arbete engagerar såväl våra anställda som frivilliga krafter från alla språkgrupper.

Resultat och ställning
Församlingen redovisar ett överskott på 11,3 mkr, vilket beror på tre ekonomiska händelser av delvis engångskaraktär. En bostadsrätt har sålts, vilket gav en realisationsvinst på 4,4 mkr. I slutet av året såldes värdepapper, för att säkra en del av de vinster som uppkommit genom den 20-procentiga värdetillväxt som skett i församlingens aktieportfölj under året, vilket gav ett reanetto på 4,4 mkr. Församlingen har dessutom under året fått motta testamentsgåvor på totalt 3,4 mkr.

Gåvor och kollekter på 3,7 mkr till den egna verksamheten är oförändrade jämfört med föregående år. Kostnaderna för missionsverksamheten minskade med 0,7 mkr till 32,9 mkr, vilket främst beror på lägre kostnader för IT och webb. Personalkostnaderna har ökat med 2,8 % och utgör 52 % av missionsverksamhetens kostnader.

Ränta och utdelning från den egna koncernen uppgick till 21,2 mkr, vilket är oförändrat jämfört med föregående år. Utdelningen från aktieportföljen ligger på 2,7 mkr och är också lika med föregående år. Skillnaden mellan det bokförda värdet och marknadsvärdet på aktieportföljen uppgick, trots vinsthemtagning på 4,4 mkr, till 10,2 mkr.

Verksamheten i bolagskoncernen har de senaste åren präglats av totalrenoveringen av kontorsdelen i fastigheten Provisorn 4 samt av om- och tillbyggnaden av den del som hyrs av dotterbolaget Hotel Birger Jarl. Arbetet påbörjades 2011 och slutfördes i december 2013. Under året har 39 mkr investerats och totalt sedan starten uppgår investeringen till 457 mkr.

Hotel Birger Jarl har under året delvis varit avstängt på grund av fläktbyte och installation av kylanläggning. Man har nu komfortkyla till flertalet rum. De olika bolagen redovisar följande resultat efter finansiella poster, Hotel Birger Jarl AB 1,3 mkr (-0,7 mkr), Hotel Tegnérlunden AB 3,8 mkr (3,5 mkr), Immanuelskyrkans Vård AB 1,1 mkr (0,4 mkr) och Probitas – Immanuelskyrkans Förvaltnings AB 16,7 mkr (-11,4 mkr). Skulderna till såväl församlingen som till kapitalmarkanden är oförändrade och likviditeten något förbättrad. Sammantaget redovisar bolagskoncernen en vinst före skatt på 17,4 mkr (-11,1 mkr).

Koncernen med församlingen som moderförening redovisar efter skatt detta år ett överskott på 18,9 mkr jämfört med ett underskott föregående år på -11,6 mkr.

Styrelsens arbete
Styrelsen har under 2013 haft nio protokollförda sammanträden. Dessutom har styrelsen haft ett internat samt en träff med pastorskollegiet. Styrelsen har tre utskott, ekonomiutskottet, personalutskottet och särskilda utskottet. Utskotten förbereder ärenden till styrelsen tillsammans med församlingsföreståndaren och administrativa chefen samt beslutar på delegation inom sina respektive ansvarsområden. Styrelsen ger ägardirektiv till bolagskoncernen och utser ledamöter i moderbolagets styrelse.

Framtida utveckling
Styrelsen arbetar vidare med den framtagna visionen och de tidigare beslutade prioriterade områdena; ökad gemenskap mellan de olika gudstjänstgrupperna, förstärkt barn-, ungdoms- och familjearbete samt mer och bättre insatser till människor i utsatta livssituationer. Det påbörjade förändringsarbetet kommer att fortsätta under år 2014.

Ett viktigt arbete under de kommande åren är förnyelsen av kyrktorget så att det bättre svarar upp till de behov som finns för att församlingen ska kunna möta alla de människor som söker sig till vår kyrka.

Immanuelskyrkan har också en viktig och central roll att fylla i Equmeniakyrkan. Där hoppas vi att den nya regionen ska innebära ett närmare samarbete med övriga församlingar i Stockholm.

Styrelsen vill till sist rikta ett varmt tack till alla anställda och frivilliga som möjliggjort arbetet under år 2013 och önska alla Guds rika välsignelse.

 

Rapport från styrelsen 20 februari 2014

Under församlingsmötet den 24 januari beslutades att styrelsen ska tillsätta en arbetsgrupp som ska jobba vidare med frågan om hur kyrktorget ska utvecklas. Gruppens uppgift blir att definiera vad församlingen vill att kyrktorget ska fylla för uppgifter och vilken slags verksamhet som ska bedrivas där. Under styrelsemötet konstaterade styrelsen att det är viktigt att deltagarna i gruppen representerar olika delar i församlingen och olika åldergrupper. Församlingsföreståndare Ulla Marie Gunner ansvarar för att sätta samman gruppen.

Ulla-Britt Henriksson kommer att gå i pension och slutar därför sin tjänst som husmor i maj. Personalutskottet har resonerat angående kommande upplägg av denna tjänst, inte minst med tanke på samtalen om en översyn av kyrktorget och eventuell ny verksamhet där. Med anledning av att kyrktorgsprojektet än så länge befinner sig i sin linda kommer det att bli en projektanställning på husmorstjänsten under ett år. Samtal förs med några intresserade personer och beslut om tillsättning kommer att fattas inom kort.

En stor del av mötet ägnades åt budgetuppföljning och församlingens årsredovisning för år 2013. Vid styrelsens nästa sammanträde kommer årsredovisningen för Koncernen Immanuel att behandlas.

Framöver kommer en del upprustningar att göras av kyrkans lokaler. Toaletterna på entréplanet kommer att renoveras under våren. Även elen i kyrksalen och Waldenströmssalen (ett system som hänger ihop) ska renoveras. Det kommer dock att göras under sommaren, då det är minst antal personer som rör sig i kyrkan. Arbetet med ett nytt ljudsystem i kyrksalen och Waldenströmssalen fortsätter, men ännu finns inget datum för när det exakt kommer att vara klart. En arbetsgrupp bestående av Claes Hollander, Håkan Sjögren och Martin Åsander jobbar med detta.

Styrelsen har satt samman ett remissvar till Equmeniakyrkan efter de synpunkter som kom in på samtalskvällen den 12 februari kring utskicket Tro-Dop-Gemenskap från Equmeniakyrkans teologiska kommitté. Huvudpoängen är att vi ställer oss bakom ett breddat medlemskap. Dock inte exakt som det definieras i dokumentet, utan med en betoning på det personliga ställningstagandet.

Ulla Marie Gunner presenterade under mötet en tydligare årsplan för styrelsens arbete. Tanken med årsplanen är att underlätta vårt jobb med övergripande mål och framtidsfrågor. Vi har även fastställt datum för årets sammanträden: 6 mars, 24 april, 22 maj, 18 september, 16 oktober, 20 november och 11 december.

Kom ihåg att boka in församlingens årsmöte den 6 april!

Bästa hälsningar från styrelsen!