Kommande församlingsmöten och årsmöte

Söndag 29 mars 2020: Församlingsmöte kl 13.00 i Waldenströmsalen

Välkommen till församlingsmöte 

Söndag 29 mars kl 13 i Waldenströmsalen

På agendan:

Budgetuppföljning och kalender

Förslag till kallande av pastor Esther Kazen

Stadgeändring av motionstid inför årsmöte

Val av ombud till kyrkokonferens m fl organisationer 

 

Stephen James,

Ordförande

 

Församlingen kallas till årsmöte söndag 26 april 2020 kl 13.00

Protokoll fört vid församlingsmöte i Immanuelskyrkan 2 februari 2020

Ladda ner och läs det senaste protokollet: Öppnas i ny flik (pdf)

 

Protokoll fört vid församlingsmöte i Immanuelskyrkan 24 november 2019

Ladda ner och läs det senaste protokollet: Öppnas i ny flik (pdf)

 

Protokoll fört vid församlingsmöte i Immanuelskyrkan 22 september 2019

Ladda ner och läs det senaste protokollet: Öppnas i ny flik (pdf)

 

Protokoll fört vid församlingsmöte i Immanuelskyrkan 24 februari 2019

Närvarande: ca 42 församlingsmedlemmar 

§ 1 Inledning & öppnande

Församlingens ordförande Stephen James hälsade alla välkomna med att berätta att det just idag, den 24 februari 2019, är 45 år sedan Immanuelskyrkan invigdes. 

§ 2 Val av sekreterare

Cathrin Sjöström valdes till sekreterare.

§ 3 Val av justerare

Karin Sandström och Brenda Taylor valdes till justerare av dagens protokoll.

§ 4 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes.

§ 5 Val av ombud till årsmöten och konferenser

Karin Pettersson, ordförande för den gemensamma valberedningen, repeterade vilka som ingår i valberedningen (se protokoll från församlingsmötet 7 oktober 2018), varefter hon övergick till att presentera valberedningens förslagen till ombud för årsmöten och konferenser. 

  Stockholms frikyrkoråd 

Pastor Anna Berndes

Hela Människan i Stockholms län 

Anna-Carin Stenbäck

Monica Ahlberg

Sociala Missionen 

Anders Segersson

Chung-Soon Yoon

Egle Ampah Korsah

Johannes Nilsson

Stefan Nilszén 

Equmeniakyrkan, Region Stockholms förtroenderåd

Johnny Jonsson

Ombud Equmeniakyrkans kyrkokonferens i Jönköping

Dan Svanell (sammankallande)

Anna Walfridsson

Johnny Jonsson

Jonas Gustafsson

Kerstin Gustafsson 

Kjell Walfridsson 

Mikael Ivarsson

Mirjam Olsson 

Sven Britton

Ulla Marie Gunner 

Suppleanter till Equmeniakyrkans kyrkokonferens i Jönköping 

2 vakanta platser, fyllnadsval senare. 

Församlingsmötet beslutade enligt förslaget. 

§ 6 Ny matrikel 

Det finns inom någon vecka en ny matrikel över församlingens medlemmar. Den har ett nytt format och kommer att tryckas i huset allt efter behov (print on demand). Dels blir detta mer miljövänligt och dels är det säkrare ur perspektivet med den nya GDPR-lagstiftningen. 

Den som vill ha en ny matrikel skriver sitt namn på en lista som cirkulerades i församlingsmötet och därefter kommer att finnas i informationsdisken. Matrikeln kostar 40 kr vilket lättast betalas via Swish eller bankgiro/postgiro. Vill en medlem ha den hemskickad tillkommer en portokostnad om 30 kr. Kontakta i så fall församlingssekreteraren, helst via mail. 

Det påmindes också om vikten av att uppdatera sina telefonnummer när dessa ändras. Detta sker inte automatiskt via Skatteverket utan behöver göras av respektive medlem. 

§ 7 Församlingsmöten och Årsmöte

Söndag den 7 april kl 13.00 är det förberedande möte inför årsmötet. Då sker intervjuer av styrelseledamöter och ordförande och då finns även frågestationer för olika ämnen såsom budget och verksamhet. 

Samma dag invigs utställningen “Faces of Immanuel, en fotoutställning av Marco Helles som pågår fram till 5 maj 2019. 

Söndag den 28 april kl 13.00 är det församlingens årsmöte. Det blir samma upplägg för mötet som förra året. 

Onsdag den 8 maj kl 18.30 träffas ombuden till kyrkokonferensen och alla övriga som är intresserade för att tillsammans bereda frågorna. 

§ 8 Information

  1. Verksamheten

Fasteandakterna inleds på askonsdagen, 6 mars. Därefter är det andakt med nattvard varje onsdag hela fastan fram till stilla veckan. Andakterna är i stora kyrksalen med olika stationer. Årets tema från Equmeniakyrkan är klimatfasta, vilket kommer att uppmärksammas i andakterna.

  1. Personal

Christina Lindén är anställd på 80% som strategisk kommunikatör och grafisk formgivare. 

Isak Wang är anställd på 50% som IT-support. 

Jacob Molander lämnar sin tjänst den 1 mars 2019 för frilansuppdrag, främst inom musik. 

Bibbie Ydrefors har anställts på 20% under våren för att, medan lösningar söks, täcka upp en del av vakansen inom diakonin. 

§9 Övriga frågor

Fråga ställdes utifrån det frukostsamtal som varit den 16 mars i den svenska språkgruppen. Samtal fördes då om möten över generationer och frågan ställdes nu om det finns någon pågående diskussion kring frågan, någon process och tidsplan. 

Ordföranden svarade att Jonas Gustafsson, ordförande i svenska verksamhetsrådet, besökt församlingsstyrelsens möte 21 februari och bland annat berört just detta. Rådet för i nuläget många samtal för att få ett bättre grepp om vilka man är och vart man är på väg i den svenska språkgruppen. Så process är igång men någon uttalad tidsplan är inte kommunicerad i nuläget. 

§10 Avslutning

Ulla Marie Gunner bad en bön varefter ordföranden avslutade mötet. 

 

 

- - - - - - - - -

Protokoll fört vid församlingsmöte i Immanuelskyrkan 13 januari 2019

Närvarande: ca 50 församlingsmedlemmar

§ 1 Inledning & öppnande
Församlingens ordförande Stephen James hälsade alla välkomna och bad en bön.
Mötet öppnades.

§ 2 Val av sekreterare
Mats Engen valdes till sekreterare.
§ 3 Val av justerare
Kim Lillskog och Anita Isaksson valdes till justerare av dagens protokoll.

§ 4 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes och inga övriga frågor anmäldes.

§ 5 Beslut att kalla pastor Ivani Ahlberg för den portugisisktalande gruppen
Församlingsföreståndare Ulla Marie Gunner presenterade Pastor Ivani Ahlberg som bedriver projekt IG 3. I IG 3 vill man nå människor i Storstockholm som talar portugisiska eller spanska. Projektet har idag gudstjänster på portugisiska i Immanuelskyrkan varje söndag. De som kommer till IG 3 är övervägande utbildade unga vuxna och barnfamiljer som flyttat till Sverige i tjänsten, ofta med tanken att stanna permanent.
Equmeniakyrkan har idag ingen aktiv församlingsverksamhet i region Stockholm som riktar sig till portugis- eller spansktalande.
Församlingen beslutade att kalla pastor Ivani Ahlberg till den portugisisk och spansktalande gruppen på 50 % under 1 år.
Beslutet var enhälligt.

§ 6 Samtalsdag mellan verksamhetsråd och styrelse
Ordföranden Stephen James informerade om samtalsdagen den 10 november 2018. På samtalsdagen diskuterades digitaliseringen och att församlingen tappar unga vuxna människor.
Finns mer att läsa om samtalsdagen på hemsidan under: Hemma här/ Extra info för församlingen. Stephen upplyste om att vi har ett stort behov av fler översättare.

§ 7 Ny Hemsida
Församlingsföreståndare Ulla Marie Gunner informerade om att arbete med ny hemsida pågår, Hanna Peterson är projektledare. Länk till prototyp för ny hemsida kommer att finnas tillgänglig på hemsidan 14 eller 15 januari. 

§ 8 Personalinformation
Personalutskottets ordförande Kristina Gustafsson informerade om pågående rekrytering av kommunikatör och grafisk formgivare efter Eva Ottosson som går i pension 28 februari 2019.
Man är inne i slutfasen i rekryteringsprocessen.
I rekryteringen av IT samordnare efter Håkan Sjögren så är man inne i intervjuomgång två. Det återstår två kandidater.
Svensk Verksamhetsledare, annons var ute våren 2018 med tre sökanden. Man har valt att inte gå vidare med någon av kandidaterna, processen är pausad tillsvidare.
Pastor Ulla Marie Gunner och pastor Anna Berndes går in och leder den Svenska verksamheten tillsvidare.
Melindie Pretorius Music director till den Internationella verksamheten, vi har fått avslag från Migrationsverket om arbetstillstånd. Vi jobbar vidare hur vi tar processen framåt. Volontärer täcker upp vakansen tillsvidare.

§ 9 Information från Equmeniakyrkan
Församlingsföreståndare Ulla Marie Gunner informerade från Vinterkonferensen i Göteborg där 10 medarbetare från Immanuelskyrkan deltog. Viktiga punkter som diskuterades på konferensen var, Internationell mission, Migration, Klimatet och hur man skapar tro.

§10 Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§10 Avslutning
Ordförande Stephen James avslutade mötet efter bön av Ulla Marie Gunner.

Vid protokollet: Mats Engen, sekreterare
Justeras: Stephen James, ordförande, Kim Lillskog och Anita Isaksson, justerare

 

Protokoll fört vid församlingsmöte i Immanuelskyrkan 7 oktober 2018

Närvarande: ca 50 församlingsmedlemmar

§ 1 Inledning & öppnande
Församlingens ordförande Stephen James hälsade alla välkomna och bad en bön.
Mötet öppnades.

§ 2 Val av sekreterare
Ingrid Östlund valdes till sekreterare.
§ 3 Val av justerare
Daniel Bengtsson och Maud Ackeberg valdes till justerare av dagens protokoll.

§ 4 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes och inga övriga frågor anmäldes.

§ 5 Förslag till valberedning inför årsmötet 2019
Församlingsmötet valde enligt förslag som föredrogs av Lois Hemgren:

Gemensam valberedning
Karin Pettersson Ordförande
Arne Berg
Isaac Nyarko
Chung-Soon Yoon

Svenska gemenskapen
Arne Berg Ordförande
Anders Berndes
Christina Eriksson
Mikael Ivarsson
Margareta Hellman
Göran Kollberg

Internationella gemenskapen
Isaac Nyarka Ordförande
Hannah Akuffo Britton
Eugene Bushayija
Beatrice Otiato
Terri Bhat

Koreanska gemenskapen
Chung-Soon Yoon Ordförande
Soo-Hong Jin
Mi-Hye Kim
Mi Young Jean

§ 6 Information från Equmeniakyrkan
Kyrkokonferensen 2019 har temat ”Till jordens yttersta gräns” och förläggs till Jönköping 29 maj- 2juni. Nomineringsarbete för församlingens ombud påbörjas.
Inbjudan att nominera regionala kyrkoledare till region väst resp nord.

§ 7 Information från styrelsen
• Stephen James presenterade Mats Engen, administrativ chef sedan maj 2018. Mats berättade om sina arbetslivserfarenheter liksom de utmaningar och möjligheter han hittills hunnit se.
Uppdrag – Kongo: Berättelsen om ett konstverk under Görel Byström-Janarvs redaktörsskap har tryckts i 500 ex och kostar 200kr. Lansering skedde 4 oktober och har redan väckt stort intresse och efterfrågan.
• Stephen lyfter åter möjligheten att följa styrlesearbetet genom hemsidan. Bl a kan man nu notera att styrelsen ytterligare vill fördjupa diskussionen kring Löjtnantsgården och då särsklit dess diakonala dimension. Dessutom har ett reflekterande arbete påbörjats under arbetsnamnet Immanuel 2.0. Utgångspunkten är den negativa utveckling vi ser i antalet besökare i särskilt de svenska gudstjänstgrupperna.
Från auditoriet framfördes det viktiga i att vara tydlig i skillnaden mellan Löjnantsgårdens (vård-)boende och Löjnantshusets hyresgäster.
• Församlingens årsmöte blir 28 april 2019. Relativt sent pga påskhelg med ledigheter.
• Vädjan om tidig inlämning av motioner. Helst före 17 februari 2019 för att bl a översättningsarbetet ska hinnas med.

§ 8 Övriga frågor
Det fanns inga övriga frågor.

§ 9 Filmvisning ”Vaktmästarna”
Filmen är ett specialarbete för gymnasiet av Olliver Råstam och Axel Jörbeck. Under 8 minuter får vi följa vaktmästarna i Immanuelskrkan i deras arbete. Församlingen bad Ulla-Marie framföra en hälsning och tack till Olliver och Axel liksom våra medverkande vaktmästare Ingvar Engberg och Leif Björk.

§10 Avslutning
Ordförande Stephen James avslutade mötet efter bön av Ulla Marie Gunner.

Vid protokollet: Ingrid Östlund, sekreterare
Justeras: Stephen James, ordförande, Daniel Bengtsson och Maud Ackeberg justerare

 

Protokoll fört vid församlingsmöte i Immanuelskyrkan 19 augusti 2018

Bilagorna som omnämns i anteckningarna är ej med på hemsidan.

Närvarande: ca 50 församlingsmedlemmar 

§ 1 Inledning & öppnande
Församlingens ordförande Stephen James hälsade alla välkomna och bad en bön.
Mötet öppnades.

§ 2 Val av justerare
Mikael Ivarsson och Anna-Carin Persson-Stenbeck valdes till justerare av dagens protokoll.

§ 3 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 4 Fyllnadsval till nomineringskommittén
Församlingsmötet valde enligt verksamhetsrådens förslag:
Ann-Margret Bergman, Kristoffer Ristinmaa, Patrick Amofah

§ 5 Information om processen för ny svensk verksamhetsledare
Kristina Gustafsson, ordförande i styrelsens personalutskott, redogjorde för bakgrund till varför tillsättningsprocessen nu tillfälligtvis pausats. Annonsering gav 3 sökande och en gruppering med personalutskott, ordförande svenska verksamhetsrådets Jonas Gustavsson, församlingsföreståndare Ulla Marie Gunner och representant från personalen träffade före sommaren två av kandidaterna. I processen blev det tydligt att det finns en osäkerhet i församlingens och svenska gruppens behov utifrån de utmaningar vi står i.

Svenska verksamhetsrådet har nu uppdrag att förtydliga inriktning med fokus barn och unga, konfirmationsverksamhet och relationen mellan de båda svenska gudstjänstgrupperna.

På direkt fråga underströks att det inte är en ekonomisk avvägning som lett fram till dagens tillfälliga paus. Visserligen är det ett stort allvar i att verksamheten idag är underfinansierad men denna tjänst är mycket viktig. Ulla Marie Gunner har ett uppdrag att se över helheten. Det är slutligen församlingen som beslutar och viktigt att församlingen är involverad genom församlingsmöten.

§ 6 Digital kommunikation, bilaga 1
Hanna Peterson, projektanställd 20% apr-dec 2018, redogjorde för projektet med en ny digital kommunikationsstrategi. Projektet har formulerats utifrån brister i nuvarande kanaler. Hanna och hennes kontaktpersoner har redan gjort ett stort arbete och redogörelsen möttes av applåder.

§ 7 Höstinformation
Personalförändringar:
• Tobias Frelin är nu tillbaka på sin tjänst och därmed har de tillfälliga deltidsersättarna avslutats.
• Melindie Pretorius, musiker i den internationella gruppen, väntar ännu på beslut från migrationsverket.
• Mats Engen har tillträtt som ny administrativ chef.
• Eva Ottosson, kommunikatör går i pension i början av 2019.

Höstkalender:
Ulla-Marie lyfte många viktiga datum. Bl a 16 sept då vi har ett evenemang i Humlegården för insamling till vår vänförsamling Panvel som är i stort behov att bygga ut sin kyrka. Senare samma dag har Löjtnantshuset öppet hus som varmt anbefalldes. 4/10 kl 18.30 presenteras den bok som skrivits med utgångspunkt i församlingens Kongomålning.
Styrelsearbetet:
Ordförande presenterade kort inriktningen av höstens arbete och anbefallde församlingen att ha med detta i sina förböner. Styrelsen tar den ekonomiska situationen på stort allvar. Det finns en önskan om öppenhet och Stephen uppmanade att ta del av rapporter från styrelsemöten på hemsidan (Hemma här).
10 november finns förslag om en heldag för styrelse och verksamhetsråd tillsammans.

§ 8 Övriga frågor
Det fanns inga övriga frågor.

§ 9 Mötets avslutande
Ordförande Stephen James avslutade mötet efter bön av Ulla Marie Gunner.

Vid protokollet: Ingrid Östlund, sekreterare
Justerare: Stephen James, ordförande; Anna-Carin Stenbeck och Mikael Ivarsson

 

Protokoll fört vid församlingsmöte i Immanuelskyrkan 18 mars 2018

Bilagorna som omnämns i anteckningarna är ej med på hemsidan.

Närvarande: ca 70 församlingsmedlemmar

§ 1 Välkommen
Församlingens ordförande Marco Helles hälsade alla välkomna och bad en bön.

§ 2 Mötets öppnande
Församlingens ordförande Marco Helles förklarade mötet öppnat.

§ 3 Val av justerare
Arne Berg och Nancy Bono valdes till justerare av dagens protokoll.

§ 4 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 5 Motion från Miljö- och rättvisegruppen om kilmat till Equmeniakyrkans kyrkokonferens. Bordlagt ärende från 18 februari. Bilaga 1
Motionärerna, representerade av Sten Stenbeck, presenterade motionen. Gruppen har kommit fram till att prioriteringen kring miljö och klimat behöver förankras i Equmeniakyrkan i stort. Det är dags att visa våra unga att församlingen står med dem i strävan efter hållbarhet och framtid. Motionärerna anser att det är dags för Equmeniakyrkan att göra det som Svenska Kyrkan redan gjort. Sten motiverade därefter de fyra punkterna i motionen.

Ordföranden informerade om att styrelsen generellt är positiv till motionen men har frågor, bland annat vad gruppen menar med resurser. Är det en tjänst som behöver inrättas och vad ska i så fall prioriteras bort? Därefter lämnade ordföranden ordet fritt.

Församlingen diskuterade motionen. Synpunkter lämnades och frågor ställdes om att relatera klimat till vanliga människor och att ge handfast vägledning för vardagen och om att referera miljön till teologiskt tänkande. Det informerades även om att det redan på Equmeniakyrkans kyrkokonferensen 2017 togs beslut om värdepappershantering, att Equmenia har en handläggare för hållbarhet anställt samt att Immanuelskyrkan antog en miljöpolicy redan 2008.

Sten Stenbeck svarade att miljöarbetet är en kombination mellan ledningens signaler och den enskilda vanliga medlemmar som behöver finnas med hela vägen kring sortering av våra avfall, energiförbrukning, vattenförbrukning, minska pappersförbrukningen och hur vi transporterar oss. Vidare att det är bra att policy finns på plats men att gruppen efterlyser att en handlingsplan tas fram med konkreta mål och årliga avstämningar. Han sa även att Equmeniakyrkan redan har tagit fram ett bra material kring den teologiska kopplingen.

Församlingen beslutade att ställa sig bakom Miljö och rättvisegruppens motion till Equmeniakyrkans kyrkokonferens .

§ 6 Information om årsmötesprocessen och tidsplan
Församlingsföreståndare Ulla Marie Gunner informerade återigen om den nya mötesstrukturen för årsmötet. Förhoppningen är att den som resultat ska ge större delaktighet och kortare årsmöte.

Den 8-15 april finns medlemmarnas handlingar att hämta i kyrkan. Ta med till grannar och vänner så att det blir så få kuvert som möjligt som behöver postas.

Den 8 april presenterar valberedningen förslag till val av styrelsekandidater samt verksamhetsråden: därmed utgår denna presentation på årsmötet, men finns att tillgå i tryckt form. Denna söndag finns möjlighet att ställa frågor till och samtala med dessa.

Den 15 april finns stationer med årsmötets olika frågor såsom årsredovisning och verksamhetsplan, där frågor kan ställas till sakkunniga och styrelsemedlemmar så att mindre tid går åt till detta på årsmötet.

Torsdagen den 19 april presenteras bolagens resultat och framtidsplaner. Därefter serveras buffé.

På den gemensamma gudstjänsten den 22 april, innan årsmötet, medverkar kyrkoledare Lasse Svensson. Årsmötets upplägg är att först görs en förkortad presentation av föregående års verksamhet och ekonomi i Congressen, sedan serveras lunch i Paus där det fattas beslut om valberedningens frågor och därefter samling i Congressen igen för att behandla motionerna.

§ 7 Personalförändringar
Församlingsföreståndare Ulla Marie Gunner informerade om att vaktmästare Leif Björk nu har gått i pension och att intervjuer för ny administrativ chef pågår. Avtackning av Leif Björk och Anette Engkvist kommer att ske på årsmötet 22 april. Intervjuer pågår även till musikertjänsten till internationella språkgruppen.

Elin Morén är anställd som diakoniassistent på den vakanta diakontjänsten. Jacob Molander, idag vikarierande pastor i församlingen, kommer efter sin föräldraledighet att gå över som diakoniassistent 50%. Lösning för diakonin under hösten söks.

Pastor Claes-Göran Ydrefors, ansvarig för den svenska verksamheten, går i pension vid årsskiftet. Annonsen för ny ansvarig pastor till den svenska verksamheten kommer ut under vecka 12.

Pete Anderson, vår nye pastor i den internationella språkgruppen, har äntligen kommit och börjat sin tjänst i församlingen. Han kommer att särskilt välkomnas i den gemensamma gudstjänsten 22 april.

§ 8 Övriga fråga
Det fanns inga övriga frågor.

§ 9 Mötets avslutande
Pastor Claes-Göran Ydrefors bad en bön varefter ordföranden förklarade församlingsmötet avslutat.

Vid protokollet: Cathrin Sjöström, sekreterare
Justeras: Marco Helles, ordförande, Arne Berg och Nancy Bono, justerare

 

 

Protokoll fört vid församlingsmöte i Immanuelskyrkan 18 februari 2018

Närvarande: ca 30 församlingsmedlemmar

§ 1 Välkommen
Församlingens ordförande Marco Helles hälsade alla välkomna och bad en bön. 

§ 2 Mötets öppnande
Församlingens ordförande Marco Helles förklarade mötet öppnat.

§ 3 Val av sekreterare
Maria Linder valdes till sekreterare av dagens protokoll. 

§ 4 Val av justerare
Ingegerd Berg och Anita Isaksson valdes till justerare av dagens protokoll.

§ 5 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 6 Val av ombud till årsmöten och konferenser
Församlingens gemensamma valberedning har bestått av Kjell Walfridsson (ordförande), Mikael Ivarsson, Claes E. Jonsson, Mark Tatlow, Debora Sugiaman Trapman, Suna Brunnsäter, Chung-Soon Yoon, Anders Wennlund, Kristoffer Ristinmaa (adjungerad). Dessa personer utgör ordförande samt en ledamot från varje gudstjänstgrupps valberedning.

Nomineringskommitténs förslag på ombud till årsmöten och konferenser presenterades.

Stockholms frikyrkoråd, 22 mars
Anna Berndes

Bilda Östs regionsstämma, 14 april
Ann-Margret Bergman
Suna Brunnsäter
Emma Darelid, suppleant

Hela Människan i Stockholms län, 16 april
Anna-Carin Stenbäck
Monica Ahlberg
Agneta Selander, suppleant

Sociala Missionen, 16 april
Anders Segersson
Chung-Soon Yoon
Egle Ampah Korsah
Kristoffer Ristinmaa
Johannes Nilsson

Ombud Equmeniakyrkans kyrkokonferens i Gävle, 10–12 maj
Gunilla Hjelmåker (sammankallande)
Claes-Göran Ydrefors
Debora Sugiaman Trapman
Johnny Jonsson
Kee-Sook Julia Hahn
Kjell Walfridsson
Lina Mattebo
Margoth Sonnebo
Mikael Ivarsson
Mirjam Olsson

Suppleanter till Equmeniakyrkans kyrkokonferens, 2018
Chris Peterson
Paulina Fröling

Equmeniakyrkan, Region Stockholms förtroenderåd
Johnny Jonsson

Församlingsmötet beslutade enligt förslaget.

§ 5 Information om årsmötesprocessen och tidsplan
Församlingsföreståndare Ulla Marie Gunner informerade om att demokrati- och delaktighetsgruppen arbetat med uppdraget att uppdatera årsmötesformerna, som i dagsläget gjort årsmötet långdraget. Mer information kommer i kommande församlingsblad.

Information om punkter på årsmötet hålls under två söndagar. Söndagarna den 8 april och 15 april finns handlingar att hämta på kyrktorget, så att så få handlingar som möjligt behöver postas.

8 april presenterar valberedningen förslag till val av styrelsekandidater samt verksamhetsråden: därmed utgår denna presentation på årsmötet, men finns att tillgå i tryckt form. Denna söndag finns möjlighet att ställa frågor till och samtala med dessa.

15 april finns stationer med årsmötets olika frågor såsom årsredovisning och verksamhetsplan, där frågor kan ställas till sakkunniga så att mindre tid går åt till detta på årsmötet.

Torsdagen den 19 april presenteras bolagens resultat och framtidsplaner.

På gudstjänsten före årsmötet den 22 april medverkar Lasse Svensson. Årsmötets upplägg är att först görs en förkortad presentation av föregående års verksamhet och ekonomi i Congressen, sedan serveras lunch i Paus där det fattas beslut om valberedningens frågor och därefter behandlas motioner i Congressen. Det finns möjlighet till samtal i bikupor under vissa frågor, beroende på vad de som närvarar önskar. Förvisso innebär förflyttningar och samtal i bikupor viss tidsåtgång, men också ökad energi.

Meddela tolkningsgruppen om det behövs tolkningar under samtliga möten i april: handlingarna behöver också finnas på både svenska och engelska.

§ 6 Övrig fråga
En övrig fråga inkom från församlingens miljögrupp representerat av Anders Berndes, som läste upp en motion i sin helhet som de skickat till årets kyrkokonferens. Punkten återupptas för diskussion på nästa församlingsmöte den 18 mars.

§ 7 Mötets avslutande
Ulla Marie Gunner bad en bön varefter ordföranden förklarade församlingsmötet avslutat.

 

Vid protokollet: Maria Linder, sekreterare
Justeras: Marco Helles, ordförande, Ingegerd Berg och Anita Isaksson, justerare

 

 

Protokoll fört vid församlingsmöte i Immanuelskyrkan 26 november 2017

Närvarande: ca 50 församlingsmedlemmar

§ 1 Mötets öppnande
Församlingens ordförande Marco Helles hälsade alla välkomna, bad en bön och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av justerare
Rune Larsson och Gunilla Herlitz valdes till justerare av dagens protokoll.

§ 3 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 4 Val av valberedning inför årsmötet den 22 april 2018
Nomineringskommittén har bestått av Lois Hemgren (sammankallande), Mi-Hye Kim, Sophia Hober och Ulf Bergsviker. Kommittén har arbetat efter samma struktur som de senaste åren. D.v.s. en gemensam valberedning bestående av en ordförande och två medlemmar från varje gudstjänstgrupp. Dessutom en särskild valberedning för varje gudstjänstgrupp bestående av två ledamöter från den gemensamma valberedningen och ytterligare ett antal ledamöter.

Nomineringskommitténs förslag till valberedning inför församlingens årsmötet 2017 presenterades.

Gemensam Valberedning
Kjell Walfridsson, ordförande
Mikael Ivarsson
Claes Jonsson
Mark Tatlow
Debora Sugiaman Trapman
Sunna Suh-Brunnsäter
Chung-Soon Yoon
Anders Wennlund

Särskilda Valberedningen för svenska gudstjänstgemenskapen kl. 11.00
Mikael Ivarsson, ordförande
Claes Jonsson
Monica Ahlberg
Christina Eriksson
Anders Berndes

Särskilda Valberedningen för Internationalla gudstjänstgemenskapen
Mark Tatlow, ordförande
Debora Sugiaman Trapman
Hannah Akuffo Britton
Eugene Bushayija
Dogol Kidane

Särskilda Valberedningen för Koreanska gudstjänstgemenskapen
Sunna Suh-Brunnsäter, ordförande
Chung-Soon Yoon
Soo-Hong Jin
Mi-Hye Cho Kim
Mi Young Jeon

Särskilda Valberedningen för gudstjänstgemenskapen 153
Anders Wennlund, ordförande
Kristoffer Restiinma

Församlingsmötet beslutade enligt förslaget.

Det har under årets nomineringsarbete blivit tydligt att nomineringskommittén bör väljas tidigare på året, så att deras arbete kan komma igång tidigare. Styrelsen ber därför de tre råden att redan till årsmötet 2018 föreslå två personer från varje gudstjänstgrupp till nomineringskommittén. Detta för att möjliggöra att nomineringskommittén kan väljas redan på årsmötet.

§ 5 Demokrati- och delaktighetsgruppen
Ordföranden informerade om vilka personer som tackat ja till att bilda demokrati- och delaktighetsgrupp.

Svenska gemenskapen 11.00: Greger Hjelm, Camilla Vidäng
Svenska gudstjänst 153: Malin Elala, Miriam Olsson
Koreanska gemenskapen: Kee Sok Julia Hahn
Internationella gemenskapen: Debora Sugiaman Trapman samt en till
Equmenia: Tobias Olsson
Sammankallande: Ulla Marie Gunner
Adjungerad vi behov: Marco Helles

Gruppen kommer att ha sitt första möte före jul och målet är att i första hand se över formerna för församlingens årsmöte. Gruppen ombads av församlingsmötet att även lägga fokus på hur församlingens yngre medlemmar ska attraheras av att komma på församlingsmöten och årsmöte.

§ 6 Information om skriften om mission och den nedtagna målningen i kaffestugan
Ordföranden informerade om att redaktör Görel Byström Janarv har kommit igång med såväl intervjuer som skrivande av skriften om mission och den nedtagna målningen. Målet är att skriften ska vara färdig till årsmötet.

§ 7 Information om offrande
Ulla Marie Gunner informerade om att per sista oktober är gåvor och kollekter SEK 100´ över budget. Det är mycket glädjande att församlingen offrar mer och därigenom visar ett större engagemang för församlingen även ur ekonomiskt perspektiv.

§ 8 Information om två tjänster: musik och diakoni
Till den internationella gemenskapen sökes nu en musiker på upp till 75% tjänst. Annons finns redan på församlingens hemsida.

Församlingen informerades även om att diakon Camilla Mattebo har valt att efter föräldraledigheten lämna sin tjänst. Det gör att även en 50% diakontjänst kommer att utlysas. Arbete pågår om hur tjänsten kommer att formuleras.

Angående proceduren för vår nye pastor, Pete Anderson, informerades att alla dokument är inlämnade till Migrationsverket, både från Petes och församlingens håll. Förhoppningen är att Pete kan tillträda i mitten av januari 2018.

§ 9 Övriga frågor
Det fanns inga övriga frågor.

§ 10 Mötets avslutande
Ulla Marie Gunner bad en bön varefter ordföranden förklarade församlingsmötet avslutat.

Vid protokollet: Cathrin Sjöström, sekreterare
Justeras: Marco Helles, ordförande, Rune Larsson och Gunilla Herlitz, justerare

 

Protokoll fört vid församlingsmöte i Immanuelskyrkan 8 oktober 2017

Närvarande: ca 135 församlingsmedlemmar

§ 1 Mötets öppnande
Församlingens ordförande Marco Helles hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av justerare
Ingegerd Berg och Brenda Taylor valdes till justerare av dagens protokoll.

§ 3 Kallande av pastor till den internationella språkgruppen
Personalutskottets ordförande, Stephen James, informerade om vilka som utgjort sökteamet för att hitta ny pastor till den internationella språkgruppen. Dessa är: Emily Tatlow, Brenda Taylor, Deborah Trapman, Henry Ampah-Korsah, Christopher Dalid, Stephen James, Ulla Marie Gunner och Chris Peterson.

Den nya pastorns uppgift ska vara att ingå i Immanuelskyrkans team av pastorer och vara partner med Chris Peterson för den internationella språkgruppen, med särskilt fokus på barn, ungdomar och unga vuxna.

Sökteamet har gjort ett grundligt arbete under fem månaders tid. Tjänsten utannonserades i såväl Sverige som i internationella kanaler, vilket gav över 40 ansökningar. Ur dessa gallrade teamet fram 17 kandidater som de tittade djupare på, bland annat genom ett särskilt verktyg för att betygsätta deras ansökningar. Fem personer kallades därefter till intervju, vilket skedde via Skype. Ur dessa fem var det ett enigt sökteam som för personalutskottet presenterade Peter Anderson. Personalutskottet presenterade därefter honom för styrelsen som beslutade att föreslå Peter Anderson till församlingen.

Peter Anderson är 31 år och uppvuxen i Minnesota, USA. I juli 2015 blev han ordinerad till pastor inom Evangelical Covenant Church. I nuläget är han ungdomspastor (Associate pastor for youth) i Crossroads Community Covenant Church i staten Washington, en församling om 600 medlemmar. Han är även huvudpredikant vid deras kvällsgudstjänst varje söndag.

Innan Peter anställdes i Crossroads har han arbetat i två andra församlingar, dels som kaplan och dels som ungdomsledare. Han har bred erfarenhet av att arbeta med unga människor och även av lägerverksamhet.

Peter är gift med Ann och de har dottern Sommar 4 år och sonen Haakon 10 månader.

Församlingen fick möjlighet att ställa frågor. Ur dessa framkom att Peter har ingen tidigare internationell erfarenhet men har erfarenhet av att arbeta med flyktingar från Irak. Han har även under en termin studerat på bibelskola i Jönköping.

På frågan om vad som skiljde Peter från andra sökande svarade Stephen att det varit hög kvalitet på ansökningarna men att Peter hade visat en särskild förståelse för vad unga människor behöver. Framförallt vad unga i åldern 13–18 går igenom och vad kyrkan behöver vara och göra för dem. Detta var något som stod ut gentemot andra kandidater och matchar väl det som Immanuelskyrkan vill vara och göra för den gruppen unga i Stockholm.

Därefter var församlingen redo att gå till beslut.

Församlingen beslutade att kalla Peter Anderson som biträdande pastor (Associate pastor) till den internationella språkgruppen samt att ingå i församlingens pastorsteam.
Beslutet var enhälligt.

§ 4 Mötets avslutande
Ordföranden förklarade församlingsmötet avslutat.

Vid protokollet: Cathrin Sjöström, sekreterare
Justeras: Marco Helles, ordförande, Brenda Taylor och Ingegerd Berg, justerare

 

Protokoll fört vid församlingsmöte i Immanuelskyrkan 24 september 2017

Närvarande: ca 50 församlingsmedlemmar

§ 1 Välkommen
Församlingens ordförande Marco Helles hälsade alla välkomna och inledde med bön för mötet.

§ 2 Mötets öppnande
Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 3 Val av justerare
Anita Isaksson och Karin Sandström valdes till justerare av dagens protokoll.

§ 4 Godkännande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§ 5 Information från styrelsen
Styrelseordföranden informerade om att styrelsen anser det viktigt att hitta vägar för att förbättra delaktigheten och demokratin i församlingen. Idag saknas t.ex unga i församlingens beslutande möten och även många gånger representanter från vissa grupper i församlingen.

Som ett led i att förbättra denna del och öka förståelsen av vad det innebär att vara medlem i en demokratisk församling kommer styrelsen att tillsätta en demokratigrupp. Gruppen ska bestå av församlingsmedlemmar utanför styrelsen. Gruppens uppgift är att se över våra mötesformer samt på vilka sätt vi kan få fler i församlingen att känna delaktighet och att deras röst är viktig för vår helhet.

Vidare informerade styrelseordföranden om att styrelsen fattat beslut om kommunikationsplan och kommunikationsstrategi för församlingen. Detta för att församlingen ska uppfattas som en enhet och en församling. Denna plan och strategi gäller för alla grupper i församlingen oavsett språk eller ålderskategori, den gäller allt vi gör utåt och även det vi gör inåt för församlingen.

Slutligen informerade han om att styrelsen arbetat fram ett nytt styrdokument för personalutskottet där det ska tydliggöras vilka beslut som personalutskottet kan fatta själva och vad som behöver gå till styrelsen för beslut.

§ 6 Processen för anställning av biträdande pastor i internationella språkgruppen
Församlingsföreståndare Ulla Marie Gunner informerade om att det varit många ansökningar från hela världen till tjänsten som biträdande pastor i den internationella språkgruppen. Av dessa var det 45 ansökningar som var kompletta. Gruppen som varit ansvarig för att gå igenom ansökningarna har ur dessa valt ut de fem sökanden som de funnit bäst lämpade för tjänsten. Intervjuer gjordes under sommaren och gruppens huvudkandidat har varit på besök i församlingen för att kunna lämna ett väl övervägt besked.
Styrelsen räknar med att på styrelsehelgen 29–30 september 2017 ta beslut om kandidat att föreslå till församlingen. Det blir ett extra församlingsmöte i kyrksalen direkt efter den gemensamma gudstjänsten 8 oktober. Målsättningen är att församlingen då får en djupare presentation av kandidaten, möjlighet att ställa frågor och därefter fatta beslut.

Förhoppningen är att tjänsten kan tillträdas i februari 2018. Berg Holmgren som är ungdomsledare i internationella gruppen kommer att arbeta kvar tills den biträdande pastorn är på plats.

Den engelska titeln på pastorn blir “associate pastor”. Detta är något svårt att översätta till en titel som känns korrekt på svenska, varför uttrycket “biträdande pastor” är att se som ett arbetsnamn. Ulla Marie Gunner tar tacksamt emot bättre förslag på svensk titel.

§ 7 Information från nomineringskommittén om kommande valberedning
Valberedningen och valberedningens arbete ägs av församlingen och inte av församlingens styrelse. Det är de tre verksamhetsråden som föreslår kandidater till nomineringskommittén, vilka sedan årsmötet fattar beslut om.

Valberedningen för årsmötet 2018 kommer även denna gång att bestå av en övergripande valberedning med två kandidater från varje gudstjänstfirande grupp. De “lokala” valberedningarna i gudstjänstgrupperna består av 5–7 personer, varav två av dessa ingår i den övergripande valberedningen.

Lois Hemgren, ordförande i nomineringskomittén, informerade om att kommittén fortfarande jobbar med att få fram namn till valberedningen. De har som mål att församlingen tar beslut om valberedning för 2018 på församlingsmötet den 26 november 2017.

§ 8 Information om vad som händer i församlingen i höst
Det händer väldigt mycket i församlingen under hösten och Ulla Marie Gunner tillsammans med några anställda gav många exempel. Äktenskapsretreat för att bli bättre på att lyssna och kommunicera i parrelationen, barnkören medverkar i konserten för Världens barn samt framförandet av Mozarts Requiem senare i höst, föräldraforum där samtal kommer ske om hur man som förälder agerar i olika situationer, universitetskyrkans vägar att nå ut till studenter, diakonigruppen som en kompetent resurs i församlingen, att församlingen i november står värd för en ekumenisk internationell ungdomskonferens, församlingens insatser och beredskap för behövande grupper, boende på Löjtnatshuset kommer att bli bjudna på koreansk mat, retreat för de koreanska unga vuxna hos Birgitta-systrarna i Djursholm, Alpha-kurs, bokcirklar, fortsatt konfirmandarbete, kvällsföreläsningar och mycket mer.

Ulla Marie hälsade även till församlingen från Anette Engkvist, som planeras börja arbetsträna i november. Hon informerade vidare att Michael Taubert nu börjat sin tjänst i församlingen som chef för fastighet och service.

En påminnelse gjordes om att Immanuel Senior är till för alla, oavsett språk. Samlingarna är på svenska och är ett utmärkt tillfälle att träna sin svenska.

Bed för alla anställda i församlingen och alla frivilliga i de uppdrag de står i. Ulla Marie avslutade med att tacka för församlingens förtroende.

§ 9 Övriga frågor
Det fanns inga övriga frågor.

§ 10 Mötets avslutande
Ulla Marie Gunner bad en bön varefter ordföranden förklarade församlingsmötet avslutat.

Vid protokollet: Cathrin Sjöström, sekreterare
Justeras: Marco Helles, ordförande
Anita Isaksson och Karin Sandström, justerare

 

Protokoll fört vid församlingsmöte i Immanuelskyrkan 9 maj 2017

Närvarande: ca 12 församlingsmedlemmar

§ 1 Välkommen
Mötets sedan tidigare annonserade ordförande Gunilla Hjelmåker hälsade alla välkomna.

§ 2 Dagordning
Endast en punkt fanns på dagordningen och inga övriga frågor anmäldes.

§ 3 Fyllnadsval till nomineringskommittén
Församlingen beslutade att som tredje person i nomineringskommittén välja Sophia Hober.

§ 4 Övriga frågor
Det fanns inga övriga frågor.

§ 5 Mötets avslutande
Mötets ordföranden avslutade mötet. Därefter övergick mötet i ett samtal inför Equmeniakyrkans kyrkokonferens.

Mötesordförande, Gunilla Hjelmåker
Sekreterare, Ulla Marie Gunner

 

Mötesanteckningar fört vid församlingsmöte i Immanuelskyrkan 19 mars 2017

Bilagorna som omnämns i anteckningarna är ej med på hemsidan.

Närvarande: ca 60 församlingsmedlemmar

§ 1 Välkommen
Församlingens ordförande Marco Helles hälsade alla välkomna och inledde med bön för mötet. Då detta inte var något beslutsmöte bestämdes att endast ta mötesanteckningar och därför behövdes inga justeringspersoner utses.

§ 2 Dagordning
Förutom en hälsning och mötesinformation, var verksamhetsplanen huvudfrågan för dagen.

§ 3 Hälsning från Equmeniaföreningen
Kim Lillskog, vice ordförande i den nybildade föreningen Equmenia Immanuel Stockholm, gav en kort information om föreningen. Den bildades 5 mars och kommer att ha sitt första styrelsemöte onsdag 22 mars.

Equmeniastyrelsens första uppdrag blir att kartlägga barn- och ungdomsarbetet i hela Immanuelskyrkan för att se hur föreningen på bästa sätt kan vara till hjälp. Föreningen vill vara hela församlingens barn- och ungdomsförening. Föreningen ska verka för att hjälpa unga att vara med och påverka, besluta, fördjupa gemenskapen och växa i sin tro på Jesus.

Kim uttryckte equmeniaföreningens styrelses önskan att församlingen är med och ber för dem.

§ 4 Verksamhetsplan, bilaga 1a och 1b
Ordföranden gav en resumé kring styrelsens process med att ta fram ett förslag till verksamhetsplan. Den tog sitt avstamp när styrelsen under hösten hade möte tillsammans med verksamhetsråden. På församlingsmötet den 22 januari samtalade medlemmar och gav sina åsikter och förslag. Sedan följde samtal med ledningsgruppen, personalen och andra grupper.

Ordföranden betonade att verksamhetsplanen är en plan för hela församlingen och ingen del i den är för en viss grupp eller verksamhet. Den utgår från de fyra prioriterade områden som församlingen sedan tidigare tagit beslut om.

På styrelsemötet torsdag 23 mars kommer det slutliga förslaget till årsmötet att formuleras.
Förslaget till verksamhetsplan är utformat av ledningsgruppen, på styrelsens uppdrag. Styrelsen har på sitt möte torsdag 16 mars gett sina samlade kommentarer till ledningen och den version som idag diskuterades är resultatet därefter.

Ordföranden överlämnade ordet till församlingsföreståndare Ulla Marie Gunner.

Ulla Marie informerade om att ledningsgruppen lyssnat in råden, styrelsen, församlingsmötet, personal, diverse grupper och individer. Resultatet är ett inriktningsdokument mer än en detaljerad plan. Ledningsgruppen har valt en form med inledande beskrivningar för varje område för att skapa en gemensam förståelse.

I denna första verksamhetsplan finns inga mätbara mål. Dessa arbetas fram under första året. I huvudsak är styrelsen och verksamhetsråden ytterst ansvariga för målen.

Härefter indelades mötesdeltagarna i grupper för att diskutera det senaste förslaget till verksamhetsplan. Se bilaga 1.

Grupperna återsamlades och gav sina synpunkter och förslag. Ledningen samlade in dem och kommer att se över dokumentet igen utifrån dessa.

§ 5 Förberedande möte 9 maj
Tisdag 9 maj kl 18.00 hålls ett förberedande möte inför kyrkokonferensen i Vårgårda som äger rum 24-28 maj 2017. Ulla Marie Gunner välkomnade alla till det mötet för att ta del av vad kyrkokonferensen kommer att behandla i år och för att som medlem kunna lyfta frågor och åsikter. Gunilla Hjelmåker, som är sammankallande för församlingens ombud, är ledare för detta möte.

§ 6 Övriga frågor
Det fanns inga övriga frågor.

§ 7 Mötets avslutande
Ordföranden påminde om att årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga söndag 9 april och att församlingens årsmöte är söndag 23 april. Därefter avlsutade han mötet med bön.

Vid pennan
Cathrin Sjöström
Sekreterare

 

Sammanställning av samtal på församlingsmötet den 22 januari 2017

Här finns sammanställningen i PDF-format.

 

Protokoll fört vid församlingsmöte i Immanuelskyrkan 22 januari 2017

Bilagorna som omnämns i protokollet är ej med på hemsidan.

Närvarande: ca 85 församlingsmedlemmar

§ 1 Välkommen
Församlingens ordförande Marco Helles hälsade alla välkomna och inledde med bön för mötet.

§ 2 Mötets öppnande
Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 3 Val av justerare
Samuel Åsgård och Karin Pettersson valdes till justerare av dagens protokoll.

§ 4 Godkännande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§ 5 Val av ombud till årsmöten och konferenser
Valberedningens ordförande Kjell Walfridsson presenterade valberedningens förslag till ombud för de årsmöten och konferenser som sker under 2017, här presenterade i datumordning.

Till Stockholms frikyrkoråd, 23 mars valdes:
Pastor Anna Berndes

Till Hela Människan i Stockholms län, 5 april valdes:
Agneta Dalemark och Inga Johansson. Suppleanter Diakon Agneta Selander samt Ingmar Bergman.

Till Sociala missionen den 20 april valdes:
Diakon Anders Segersson, Lars-Ingmar Jerkeby, Monica Ahlberg, Anna-Carin Persson Stenbeck, Johannes Nilsson.

Equmeniakyrkans kyrkokonferens, 25–27 maj:
Gunilla Hjelmåker sammankallande, Anders Andersson, Dan Svanell, Emily Tatlow, Johan Ahlberg, Johnny Jonsson, Mikael Ivarsson, Mirjam Olsson, Tobias Olsson, Pastor Ulla Marie Gunner
Supplenater: Debora Sugiaman Trapman, Malin Emmoth, Tobias Adersson

Ombuden företräder Immanuelskyrkans församling även i Svenska Missionskyrkan konferens.

Equmeniakyrkan, Region Stockholms förtroenderåd:
Gunilla Hjelmåker

(Bilda Öst har möte vartannat år. Möte 2018 nästa gång).

§ 6 Beslut om tidsbegränsad anställning av pastor Karin Fritzson, ett år.
Ordföranden hänvisade till den information som delgivits via församlingens hemsida angående möjligheten församlingen fått att anställa pastor Karin Fritzson på halvtid under ett år. Lönekostnaden för Karins tjänst täcks av Arbetsförmedlingen och Equmeniakyrkan och kommer därmed inte att belasta församlingens ekonomi.

Karin är nyligen ordinerad pastor och är sedan tidigare diakon. Karin är van att arbeta med ungdomar. Hennes arbetsuppgifter i församlingen är tänkta att bli ledarutveckling, volontärskap och pedagogiskt arbete. Hon ska även vara tillgänglig för Equmeniakyrkan för att predika. Hon kan börja sin tjänst 1 februari 2017.

Församlingen beslutade att anställa Karin Fritzson på 50% under ett (1) år.

§ 7 Samtal om kommande verksamhetsplan, bilaga 1
Stephen James presenterade nästa steg i arbetet med verksamhetsplanen. Han refererade till sin presentation på förra församlingsmötet. Vid dagens möte prövades ett nytt arbetssätt “world café” för att ge möjlighet att diskutera de frågor för verksamhetsplanen som är viktiga för var och en. För styrelsen är det väsentligt att alla bidrar med sina idéer och tankar för att föra arbetet med verksamhetsplanen framåt.

Fem bord för fem olika områden fanns förberedda och vid varje bord fanns en styrelserepresentant för att leda diskussionen. Följande områden diskuterades:
• barn, unga, familj och unga vuxna
• diakoni, människor i utsatta situationer
• större gemenskap emellan språkgrupperna
• ledarskapsutveckling och volontärskap
• framväxande områden, behov framåt

Styrelsen samlade in materialet från diskussionerna och kommer att använda detta som underlag för utarbetande av verksamhetsplanen. Till församlingsmötet den 19 mars 2017 räknar styrelsen med att kunna presentera ett första förslag för församlingen. Målet är att diskussionerna kring verksamhetsplanen sker då, så att församlingen på årsmötet bara behöver ta det formella beslutet om planen.

§ 8 Equmeniaförening under bildande
Maria Linder sitter i en planeringsgrupp för arbetet med att starta upp en Equmeniaförening i Immanuelskyrkan. Maria informerade om vad en Equmeniaförening är och hur långt gruppen kommit i planeringen.

En Equmeniaförening är till för att barn och unga ska ha en tydlig röst i församlingen. Equmeniaföreningens syfte är även att få en överblick och ett gemensamt perspektiv över all barn- och ungdomsverksamhet som finns i samtliga språkgrupper i församlingen.

Genom en Equmeniaförening får församlingens barn och unga mer kontakt med Equmenia regionalt, nationellt och internationellt och därmed möjlighet att delta i läger, konferenser och utbyten som Equmenia erbjuder för att unga i olika församlingar ska kunna mötas.

Söndag 5 mars kl 13.30 hålls ett första möte för att, förutom formaliabeslut, tillsätta styrelse som under första året ska hitta former för föreningens styre, i samarbete med församlingsstyrelsen, personalen och barn- och ungdomsgrupperna. Församlingen ställde sig mycket positiv till ett en Equmeniaförening äntligen bildas.

För nominering av kandidater till styrelsen, kontakta Marco Helles som kommer att ge namnförslagen vidare till planeringsgruppen. Alla ombads att sprida information om Equmeniaföreningen i sina kanaler och uppmuntra till att komma på mötet 5 mars.

§ 9 Övriga frågor
Det fanns inga övriga frågor.

§ 10 Mötets avslutande
Ordföranden förklarade församlingsmötet avslutat.

Vid protokollet: Cathrin Sjöström, sekreterare
Justeras: Marco Helles, ordförande, Karin Pettersson och Samuel Åsgård, justerare.

Protokoll fört vid församlingsmöte i Immanuelskyrkan
20 november 2016

Bilagorna som omnämns i protokollet är ej med på hemsidan.

Närvarande: ca 50 församlingsmedlemmar

§ 1 Välkommen
Församlingens ordförande Marco Helles hälsade alla välkomna och inledde med bön för mötet.

§ 2 Mötets öppnande
Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 3 Val av justerare
Mark Tatlow och Göran Johansson valdes till justerare av dagens protokoll.

§ 4 Godkännande av dagordning
Till övriga frågor anmäldes Kyrkobräderna samt förslag om språkcafé. Därefter godkändes dagordningen.

§ 5 Information om styrelsens möte med verksamhetsråden 12 november, bilaga 1
Stephen James inledde med att tacka för församlingens förböner som styrelsen och verksamhetsråden fått inför den gemensamma dagen 12 november. Det var första gången som råden och styrelsen träffas på det här sättet och det blev en välsignad och mycket positiv dag, där 34 av 40 personer kunde delta.

Förmiddagen ägnades åt att lära känna varandra. Råden hade som förberedande uppgift blivit ombedda att lista de tre mest spännande saker de ser fram emot i respektive språkgrupp. Stephen illustrerade med bilder vad som kommit fram, där nyckelorden Jesus Kristus, Ära till Gud och Andlighet var genomgående.

Målet med eftermiddagen var uppstart av arbetet kring verksamhetsplanen, en plan som beskrevs som “short-term operations to meet a long-term vision”/kortsiktiga planer för att uppfylla vår långsiktiga vision. Samtalen behandlade även var man vill att Immanuelskyrkan är om fem år. En bild som användes var en bro av gemenskap mellan språkgrupperna som bärs upp av tre pelare; diakoni, ungdomar och unga vuxna, samt ledarskap och volontärer.

De samtalade om lärjungaskap och vikten av bibelstudier, bön, andlighet i kyrkan, lokala ansvarsgrupper, mentorskap, värdfamiljer, unga vuxna och om att ge unga en genuin känsla att deras liv är viktiga och har en mening.

Exempel på verksamheter (ministries) som de vill se i framtiden är att våra lokaler används på ett sådant sätt att vi genom dem får göra avtryck i människors liv. Det kan ske genom ett antal utåtriktade verksamheter för att möta olika målgrupper som kommer hit eller finns i vår närmiljö, t.ex singelföräldrar och seniorer.

Stephen avslutade med att de även samtalat om vikten av att definiera vad Immanuelskyrkan inte ska göra och om behovet av klokhet och tydlighet i det arbetet så att prioriteringarna blir rätt.

§ 6 Tidsplan för verksamhetsplan inför årsmötet
Ulla Marie Gunner rapporterade om styrelsens målsättning att fler och att alla åldersgrupper ska finnas med i arbetet kring verksamhetsplanen. Planen är tänkt att gälla på några års sikt. Hon påminde om att det är första gången det görs en verksamhetsplan som församlingen fattar beslut om och att vi därför behöver visa generositet gentemot varandra i processen. Vi får pröva oss fram och hitta vad som är bästa arbetssättet med verksamhetsplan för just Immanuelskyrkan.

Ulla Marie presenterade tidsplanen, där församlingsmötet 22 januari blir ett forum för hela församlingen att arbeta med verksamhetsplanen. Det kommer att ske bl.a genom påverkanstorg. Därefter fortsätter processen i församlingens olika grupper. Styrelsen sammanställer det grupperna kommit fram till så att ett första förslag till verksamhetsplan finns att diskutera på församlingsmötet 19 mars.

Det är viktigt att hela församlingen är med och fattar de stora besluten för inriktningen på verksamhetsplanen, utifrån församlingens fyra prioriterade områden; gemenskap mellan språkgrupperna, diakoni, barn och ungdomsarbete samt ledarskap och volontärskap.

Ordet lämnades fritt och det kom in synpunkter på att det är låg representation av församlingens medlemmar och åldrar på församlingsmötena, vilket gör att mötena inte blir representativa. Styrelsen uppmanades att ta detta på största allvar. Alla uppmanades att ta sitt ansvar i församlingen och få med sig medlemmar till mötena. Det framkom även synpunkt om att formen för mötena är omoderna och behöver ses över.

§ 7 Beslut gällande Immanuelskyrkans organisationsstruktur, bilaga 2 och 3
Ordföranden gjorde en summering kring organisationsdokumentet. På årsmötet 2015 antogs den grundläggande strukturen i dokumentet. Styrelsen ombads att tydliggöra och lägga till ett par punkter.. Bl.a behövde dokumentet visa mandatperiod i råden och den demokratiska valprocessen till råden.

Det modifierade förslaget har gjorts tillgängligt för församlingen i förväg via hemsidan. För fullständig version hänvisas till organisationsdokumentet, bilaga 2, samt till ordförandens presentation, bilaga 3.

Några förändringar hade föreslagits innan församlingsmötet och tre förslag inkluderades i det beslutade dokumentet:
• Att man inte behöver vara medlem för att ingå i stödjande kommittéer.
• Att kommittéernas ordförande skall väljas av församlingen och inte av kommittén själv.
• Att tydliggöra att det är församlingen som fattar beslut om anställning av pastorer och diakoner.

Ordet lämnades fritt.

Inga ytterligare förslag till ändringar lades utan de som yttrade sig var mycket positiva till det reviderade förslaget och ansåg att styrelsen gjort ett gott arbete samt att förslaget är ett stort steg framåt.

Församlingen beslutade att godkänna styrelsens reviderade förslag till organisationsstruktur inklusive ändringarna gällande kommittéer; dvs att stödjande kommittéer kan bestå av icke församlingsmedlemmar och att ordförande för kommittéer ska väljas av församlingen samt att det tydliggörs att anställning av pastor och diakon beslutas av församlingsmöte.

§ 8 Kyrkoavgiften, information om kampanjens resultat
Ulla Marie Gunner informerade om att kyrkoavgiftskampanjen, som genomfördes under oktober månad, gav 130 nya medgivanden, vilket är ett glädjande resultat. Av församlingens ca 1.400 medlemmar är nu 505 anslutna till kyrkoavgiftssystemet.

Åsikt framfördes om olämpligheten att i utskicket om kyrkoavgiften skicka med blankett för utträde ur Svenska Kyrkan.

§ 9 Övriga frågor
a) Rune Larsson informerade om “Kyrkobräderna” och behovet av att revitalisera gruppen då den behöver föryngring. Kyrkobräderna renoverar och tillverkar på uppdrag av i huvudsak vaktmästeriet och gör en viktig insats för församlingen. En del av gruppen har även hand om arkivet. Rune uppmanade alla att tänka till kring sina nätverk för att hitta nya personer som vill vara med och göra en insats och det klargjordes att såväl damer som herrar är välkomna i både Kyrkobräderna och arkivgruppen.

Fråga ställdes hur det ska gå att informera bättre om kyrkans frivilliga grupper samt aktivera fler. T.ex Kyrkobräderna är det många som tror är bara en liten hobbygrupp och förstår inte vilken viktig insats den gör för församlingen. Det framkom även att vi behöver bli bättre på att ge uppskattning till dem som arbetar i olika frivilliga stödjande grupper.

b) George Mengo föreslog att församlingen startar språkcafé på det nya kyrktorget. Ett café där man både kan få hjälp med språkträning och läxläsning. Förslaget mottogs positivt och ska diskuteras mera och se hur det går att lägga in i verksamhetsplanen.

§ 10 Mötets avslutande
Ulla Marie Gunner bad en avslutande bön och ordföranden förklarade församlingsmötet avslutat.

Vid protokollet: Cathrin Sjöström, sekreterare

Marco Helles, ordförande
Göran Johansson, Mark Tatlow, justerare

 

Protokoll fört vid församlingsmöte i Immanuelskyrkan 16 oktober 2016

Bilagorna som omnämns i protokollet är ej med på hemsidan.

Närvarande: ca 80 församlingsmedlemmar

§ 1 Välkommen
Styrelsens ordförande Marco Helles hälsade alla välkomna och inledde med bön för mötet.

§ 2 Mötets öppnande
Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 3 Val av justerare
Sven Britton och Görel Byström Janarv valdes till justerare av dagens protokoll.

§ 4 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 5 Val av valberedning
Nomineringskommittén har bestått av Mi-Hye Kim, Inga Johansson, Lois Hemgren och Susanna Böling. Kommittén har arbetat efter samma struktur som de två senaste åren. D.v.s. en gemensam valberedning bestående av en ordförande och två medlemmar från varje gudstjänstgrupp. Dessutom en särskild valberedning för varje gudstjänstgrupp bestående av två ledamöter från den gemensamma valberedningen och ytterligare ett antal ledamöter.

Lois Hemgren presenterade nomineringskommitténs förslag till valberedning inför församlingens årsmötet 2017.

Gemensam Valberedning
Kjell Walfridsson, ordförande
Göran Johansson
Ingegerd Berg
Gunilla Herlitz
Mark Tatlow
Kim Skoglund
Suna Brunnsäter
Göran Kollberg
Gabriella Knutsson

Särskilda Valberedningen för gudstjänstgemenskap kl. 11.00
Göran Johansson, ordförande
Ingegerd Berg
Monica Ahlberg
Tobias Andersson
Ann-Magret Bergman
Anders Berndes
Margareta Hellman
Mikael Ivarsson

Särskilda Valberedningen för Internationalla gudstjänstgemenskapen
Gunilla Herlitz, ordförande
Mark Tatlow
Odette Murekatet
Evado Arfs
Lalit Kumar

Särskilda Valberedningen för Koreanska gudstjänstgemenskapen
Kim Skoglund, ordförande
Suna Brunnsäter
Mi-Hye Kim
Mi-Young Jeon
Soo-Hong Jin

Särskilda Valberedningen för gudstjänstgemenskapen 153
Göran Kollberg, ordförande
Gabriella Knutsson
Erik Hammarberg
Susanna Böling

Församlingsmötet beslutade om varje grupp för sig. Församlingsmötet beslutade enligt förslaget. Ingen var däremot.

§ 6 Inför styrelsens samråd med råden den 12 november
Stephen James informerade om styrelsens planerade möte med råden lördag 12 november. Mötet är tänkt dels att ge tid för att lära känna varandra och få veta vad råden ser fram emot, vad de ser för spännande möjligheter och har på gång. Dels är mötet till för att komma igång med verksamhetsplanen, inför att den ska beslutas på årsmötet 2017.

Verksamhetsplanens grund är de fyra prioriterade områdena; barn & unga, människor i utsatthet, större gemenskap mellan gudstjänstgrupperna och ledarskapsutveckling. I denna start av arbetet med den behöver styrelsen tillsammans med råden identifiera några ramar för planen såsom vad som ska finnas med i den, hur länge den ska löpa och hur detaljerad den ska vara.

Förslag lades om att även inkludera musiken i de prioriterade områdena. Förslaget mottogs positivt, dock poängterade Stephen att detta bara är början och han bad församlingen att be för dem som möts den 12 november så att de får komma rätt i Guds vilja i sina samtal kring verksamhetsplanen.

§ 7 Vårt barn- och ungdomsarbete, bilaga 1
Ulla Marie Gunner inledde med att ge glädjande information från Immanuel Senior och välkomna alla att ta del av deras fantastiska program. Immanuel Senior växer och har idag 318 medlemmar varav 165 personer inte är medlemmar i Immanuelskyrkan.

Församlingen har ett stort fint ungdomsarbete, vilket kan vara svårt att uppfatta eftersom de ofta möts på tider som inte är gudstjänsttider. Därför har Ulla Marie samlat in information från ledarna och sammanställt detta till ett blad som delades ut på mötet. Hon uppmanade alla att ta hem informationen och läsa och att be för grupperna som möts här i Immanuelskyrkan.

Det behövs även fler ledare och Ulla Marie uppmanade alla att fundera kring detta och kontakta henne om man själv vill vara ledare eller vill tipsa om någon.

Ungdomsledare för internationella språkgruppen, Berg Holmgren, kommer att börja en ca 1-årig tjänst som praktikant så fort processen hos migrationsverket är klar. Tills dess ansvarar Neil Baht med hjälp av några ur personalen. Tanken är att under det år Berg Holmgren är på plats rekrytera en ungdomspastor.

§ 8 Kyrktorget, information
Ulla Marie Gunner gav en summering av läget på det nyinvigda kyrktorget. En del kvarstår, precis som det alltid gör när renovering eller inflyttning sker. En sorts stolar kvarstår att få levererade, speglar ska upp, läshörnan kompletteras med möjlighet att ladda mobiler bland annat. Hållbarhetstänket som genomsyrat renoveringen med att ta tillvara inventarier som varit tillräckligt bra känns viktigt ur ett ansvarstagande som församlingen om såväl vår miljö som ur ett ekonomiskt perspektiv. Återanvändningen av våra stolar har gett eko i ett helsidesreportage i tidningen Sändaren.

Något som redan märks är att information som finns i vår nya informationsdisk sprids i större antal. Hon påminde även om att den nya brunnens vatten är tänkt att drickas.

Inre rummet, (gamla kaffestugan, vilken ska få ett nytt namn) fungerar mycket bra för barnen i Skaparsöndag och deras behov. Det har även varit minnesstund i rummet och även den har fungerat mycket bra.

Ulla Marie nämnde de som tagit ett särskilt ansvar i renoveringsprocessen.

Den första kyrktorgsgruppen som tillsattes våren 2014:
Sophia Hober, ordförande, Ove Andersson, sekreterare
Anna Ejeby, Magnus Helmner,
Monica Helles, Sven-Evert Rönnedal,
Vida Affua Atta, Anita Chun,
Camilla Mattebo, Martin Åsander,
Ulla Marie Gunner
Till detta kommer de som bidrog på olika sätt utifrån olika verksamheter.

För renoveringen av köket, framför allt Daniel Nilsson och Sven-Evert Rönnedal.

För val av konkret utformning, design och färger etc tillsatte styrelsen inom sig en styrgrupp med Marco Helles, Karin Pettersson, Malin Emmoth som samverkade med en grupp bestående av:
Sophia Hober, Klara Junvik,
Kerstin Mjönes, Boel Algulin,
Johan Edberg, Claes-Göran Ydrefors

Byggansvarig har varit och är Håkan Andersson, Probitas, i samverkan med Johan Edberg.
Håkan Sjögren har arbetat med ljud, bild och betalningsstationer.

Företag och leverantörer i projektet:
Arkitektfirman Dinell & Johansson, med arkitekterna Morten, Katarina och Joel
Hedemora inredning
Gotlands Snickeri, bordsskivor
Gemla, renovering av gamla stolar
Byggentreprenör Metrolit AB
El-entreprenör Storstadens El
Leverantör av ljudsystem Bright

Församlingen riktar sitt varma tack till alla som bidragit på olika sätt i renoveringsprocessen. För att ha lyssnat in, kommit med förslag, satsat tid och engagemang, varit frikostiga med kunskaper och inte gett upp.

§ 9 Kyrkoavgiften
Gunilla Hjelmåker gav en rapport från den pågående kampanjen för kyrkoavgiften. När kampanjen började var det endast 375 av församlingens drygt 1.400 medlemmar som var anslutna. Hittills i kampanjen har cirka 100 medgivanden kommit in, vilket är glädjande, fast potentialen att bli fler är stor.

Kyrkoavgiften är viktiga, långsiktiga pengar som går budgetera med. Det är viktigt att alla är ambassadörer för detta i sina sammanhang så fler ansluter sig till systemet. Vi behöver be över detta och hjälpas åt att förklara att detta är en bra och stabil möjlighet att bidra till sin församlingen.

§ 10 Organisationsstruktur beslut den 20 november 2016
För några år sedan beslutade församlingen att en ny organisationsstruktur skulle utarbetas.
Den senaste versionen presenterades på ett församlingsmöte för 1,5 år sedan men församlingen ansåg att den behövde omarbetas på några punkter. Bland annat ansågs den vara för lång och förtydligande önskades om hur valen till respektive råd ska göras samt mandatperiod för råden.

Det omarbetade förslaget kommer inom kort att finnas tillgängligt för alla på hemsidan immanuel.se och beslut om organisationsstrukturen kommer att tas på nästkommande församlingsmöte, 20 november 2016.

§ 11 Övriga frågor
Årsmöte 2017 blir söndag 23 april 2017.

§ 12 Avslutning
Ordföranden påminde om nästa församlingsmöte, söndag 20 november 2016. Därefter bad
Ulla Marie Gunner en avslutande bön och ordföranden förklarade församlingsmötet avslutat.

Vid protokollet: Cathrin Sjöström, sekreterare
Justeras: Marco Helles, ordförande
Görel Byström Janarv och Sven Britton, justerare

 

Protokoll fört vid församlingsmöte i Immanuelskyrkan 29 maj 2016

Närvarande: ca 45 församlingsmedlemmar

Styrelsens ordförande Marco Helles inledde med en bön för mötet.

§ 1 Dagordning och öppnande
Dagordningen godkändes och ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av justerare
Maud Ackeberg och Alison James valdes till justerare av dagens protokoll.

§ 3 Fyllnadsval till nomineringskommittén
Församlingen beslutade att välja Susanna Böling från Immanuel 153 som ytterligare medlem i nomineringskommittén som föreslår valberedning inför årsmötet 2017.

§ 4 Kort rapport från Equmeniakyrkans kyrkokonferens
Ordföranden redogjorde för de punkter på konferensen som det varit mer debatt kring;

a) Avtalet mellan Equmeniakyrkan och Svenska Kyrkan, där en formulering vållade debatt eftersom ordvalet "omdop" ansågs kränkande för de medlemmar i Equmeniakyrkan som har mer baptistisk bakgrund.

b) Frågan om uttalande i Palestinafrågan och motionen som föreslog att Equmeniakyrkan skulle ställa sig bakom Kyrkornas Världsråd uttalande om att be för fred. Kyrkomötet tog beslutet att skjuta upp frågan till kyrkokonferensen 2017. Många reagerade på detta och tyckte det var ett märkligt beslut, att skjuta upp bön om fred. Marco Helles sa att styrelsen nu ser över vad Immanuelskyrkan kan göra i saken redan innan nästa kyrkokonferens. Styrelsen återkommer i ärendet.

c) En ny beslutsordning för Equmeniakyrkans konferenser är beslutad. Den bygger på koncensus och inte på majoritetsprincipen. Immanuelskyrkans representanter tycker att detta skapar en tröghet och att förändringsmotståndare får för stor makt. Koncensus ger teologer och de som har ordets gåva stort utrymme. Samtidigt är det viktigt att stärka den demokratiska processen.
Beslut om koncensus togs på konferensen med majoritetsbeslut ca 60/40. Beslutsordningen ska prövas i tre år och därefter utvärderas.

d) Immanuelskyrkan lämnade även synpunkter på Equmeniakyrkans verksamhetsplan där diakonin idag är undangömd i den del som kallas mission. Immanuelskyrkans representanter tycker att diakonin behöver lyftas som en egen punkt i verksamhetsplanen, men blev nedröstade. Trots detta har ändå Immanuelskyrkan markerat sin ståndpunkt i frågan.
För övrigt konstaterade ordföranden att konferensen innehållit fina gudstjänster och att vi får glädjas över den på många sätt lyckade barnkonferensen, där ledare från Immanuelskyrkan deltog samt för de kyrkvärdar som vår församling bidrog med.

§ 5 Rapport personalfrågor
Stephen James, ordförande i personalutskottet, informerade om följande:

a) Vikarie för pastor Tobias Frelin, som beviljats tjänstledigt i två år, är på gång och utskottet hoppas på att snart kunna presentera en lösning.

b) Intervjuer pågår för en ny praktiserande ungdomspastor (Intern Youth Pastor) för 1 år. Detta är istället för Amanda Detchman som lämnar oss i sommar för att återvända till studier i USA.

c) Lördag 11 juni kl 17.00 avtackas Steve Armfield och Amanda Detchman. Det görs genom en fest i form av knytkalas (potluck) för hela församlingen.

d) Chris Peterson, pastor för den internationella språkgruppen, börjar sin tjänst i slutet av augusti. Han kommer att installeras vid gemensam gudtjänst den 16 oktober.

e) Martin Åsander, församlingsmusiker, återkommer från sin föräldraledighet i början av september.

§ 6 Rapport angående skrift om den nedtagna målningen i kaffestugan
Två personer är tillfrågade om att bilda redaktionell grupp kring skriften om målningen som suttit i kaffestugan. Det ska även göras intervjuer med tidigare missionärer inom församlingen. Tavlan är noggrant fotograferad av Johan Bohman. Styrelserepresentanter kommer att under juni ha ett möte med de två tillfrågade för att tillsammans gå igenom vad uppdraget innebär samt skapa riktlinjer för arbetet, innan personerna ger sina definitiva svar.

Ordet lämnades fritt och en fråga kom angående boken Gyllene ljus, där beskrivning av bland annat tavlan redan finns. Ordförande svarade att den beskrivningen är ett bra underlag i arbetet men den nya skriften kommer även att belysa missionen.

§ 7 Information om arbetet med verksamhetsplan
En verksamhetsplan för Immanuelskyrkan är ett nytt sätt att arbeta. Verksamhets- och organisationsutskottet har fått i uppdrag att tillsammans med ledningen starta arbetet med att ta fram planen, vilket sker under tidig höst.

Målet är att arbetet med planen ska vara processat, bl.a i smågrupper i församlingen, redan innan årsmötet 2017 så att det mesta av beredning är klart tills dess. Verksamhetsplanens syfte är att tydligt visa för framtida budgetarbete var prioriteringar och resurser ska läggas. De fyra fokusområdena är: Gemenskap mellan församlingens språkgrupper. Barn, unga och familj. Diakoni. Ledarutveckling.

Dessutom sker en omläggning av kontoplanen så att det ska bli lättare att utläsa vad olika delar och verksamheter kostar.

§ 8 Information om styrelsens utskott
Styrelsen har sedan tidigare tre utskott och från i år även ett kommunikationsutskott. Alla är varmt välkomna med sina frågor till beredningsgrupperna.

Ekonomiutskott: Patrick Amofah, Hans-Olof Hagén, Mats Bernö
Personalutskott: Stephen James, Kristina Gustafsson, Malin Emmoth
Verksamhets- & Organisationsutskott: Vida Afua Attah, Margoth Sonnebo, Rachel Norborg Jerkeby
Kommunikationsutskott: Lina Mattebo, Peter Dobers, Gunilla Hjelmåker

Styrelsen har utsett Stephen James till vice styrelseordförande.

§ 9 Information om kyrktorget och sommarens aktiviteter
Ulla Marie Gunner informerade om renoveringen och att det, med några undantag, under veckorna inte är någon aktivitet i församlingens regi på kyrktorget eller i våra möteslokaler. Köket är nu rivet och innertaket håller på att plockas ner. Man arbetar för att stora entrén till kyrktorget ska kunna användas som entré på helgerna, även under byggtiden. Söndag 2 oktober blir det invigning av det nya kyrktorget.

Håkan Andersson från Probitas var närvarande på mötet och visade några textilprover och inredningsdetaljer som är klara. Inredningen kommer att gå i blå toner.

Ulla Marie påminde om att alla bör anmäla sig till att få e-brevet. Det görs via hemsidan, www.immanuel.se. I e-brevet presenteras även sådant som inte skrivs om i andra sammanhang, så för att ta del av all intressant information i församlingen uppmanade hon alla att anmäla sig.

Idag är det bara 365 av församlingens närmare 1.500 medlemmar som är med i kyrkoavgiftsystemet. Kyrkoavgiften är ett bra och effektivt sätt att skänka pengar till församlingen. En arbetsgrupp bestående av bland andra Gunilla Hjelmåker (ny i styrelsen) och Anette Engkvist, administrativ chef, ser nu över hur information kring kyrkoavgiften kan presenteras inför hösten. Församlingsmedlemmmar som redan är med i kyrkoavgiftsystemet uppmanas att gärna prata med sina vänner om att de också bör gå med.

Under sommaren är det många aktiviteter som ligger nere, men det är ändå mycket som sker. Ulla Marie berättade om seniorernas resa till Dalarna i juni samt konfirmationslägret samma månad. I juli åker tonåringar från internationella språkgruppen på läger i Holsbybrunn och i augusti åker en grupp av förra årets konfirmander på läger i Taizé. Ulla Marie uppmuntrade till förbön för dessa resor och läger. Dessutom är det tre konserter under juni månad att njuta av.

Den 3 september blir det uppstart för hösten med gemensamt knytkalas (potluck) för hela församlingen. Då även med så kallad "tyst auktion". Denna gång till förmån för nutritionsarbetet i N'djili-församlingen i Kongo Kinshasa.

§ 10 Övriga frågor
Det fanns inga övriga frågor.

§ 11 Avslutning
Ulla Marie Gunner bad en avslutande bön och därefter tackade ordföranden de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet: Cathrin Sjöström, sekreterare

Justeras: Marco Helles, ordförande
Alison James och Maud Ackeberg, justerare

 

Minnesanteckningar fört vid församlingsmöte i Immanuelskyrkan 28 april 2016

Närvarande: 5 församlingsmedlemmar

Informations- och diskussionsmöte om Equmeniakyrkans kyrkokonferens 5-7 maj 2016.

Minnesanteckningar. Inga bindande beslut fattade.

Under mötet diskuterades först stadgeändringarna för Svenska Missionskyrkan. Deltagarna var överens med förslaget att Equmeniakyrkans styrelse skall utgöra årsmötet i framtiden, tills all överföring av administrativ art har skett till Equmeniakyrkan.

Equmeniakyrkans verksamhetsplan diskuterades där mötesdeltagarna ansåg att det behövs ett tydligare fokus på diakoni. Mötesmedlemmarna, som alla var valda delegater till kyrkomötet, kommer att lyfta detta på påverkanstorget.

Inkomna motioner till kyrkokonferensen:
14.1. Småförsamlingars framtid
14.2. Uttaxering av avgifter grundat på medlemsantal
14.3. Utbildningsinsats om islams grundläggande texter
14.4. Skapa regionala tjänster för församlingsarbetare med annan språktillhörighet än svenska
14.5. Inga kärnvapen i Sverige
14.6. Handla för fred i det Heliga landet
14.7. Utbildning och fortbildning av Equmeniakyrkans medarbetare
14.8. Gemensam löneadministration

De 8 motionerna diskuterades och kyrkostyrelsens svar kommenterades. Möjligheter till påverkan finns framför allt på påverkanstorget.

Svaret till motion 14.1. bör innehålla ett tydligt ansvarsområde för regionala kyrkoledare att vaka över och kommunicera med små församlingar med svaga resurser och medlemstal. Delegaterna på mötet ställer sig bakom kyrkostyrelsen svar angående motion 14.2. men menar att kyrkostyrelsen istället för att avslå motionen skall anse den vara besvarad.
När det gäller motion 14.3. om att översätta islamiska grundtexter och starta en utbildningssatsning om islam, ställer sig delegaterna helt bakom kyrkostyrelsens avslag till motionen.
Angående motion 14.4. om regionala tjänster för annat språk än svenska ansåg delegaterna att motionssvaret är bra.
Kyrkostyrelsen förslag till uttalanden (motionerna 14.5 och 14.6) ansåg delegaterna vara bra.
Inga direkta synpunkter framfördes gällande motion 14.7. angående fortbildning.
Motion 14.8. ansåg delegaterna att kyrkostyrelsen kunde rekommendera och möjligen upphandla en extern resurs för ändamålet.

Rambudgeten diskuterades och det finns en oro att intäktsposten "Finansiella intäkter/fonder" om 20 Mkr kan vara osäker.

Därefter diskuterades kyrkostyrelsens utredning och förslag till konsensusbeslut som presenteras i handlingarna. Delegaterna finner förslaget komplicerat och har flera tveksamheter där man anser att nejsägarna, även om de skulle vara en liten minoritet, får väldigt stor och oproportionerlig makt, samt att människor med andra starka påverkansmöjligheter (som t.ex. andlig påverkan, beroendeställningar) kan få människor att rösta mot sin vilja för att inte framstå att gå emot "andens enighet" och därmed förhindra konsensus inte uppstår. Känslan av konsensus blir starkare än sakargument. Men delegaterna anser att påverkansmöjligheter innan beslut skall förstärkas, t.ex. genom ännu bättre påverkanstorg. Själva processen fram till beslut får bifall. Men beslut bör tas i vanlig ordning med majoritet.

Marco Helles
Ordförande

 

Protokoll fört vid församlingsmöte i Immanuelskyrkan 13 mars 2016

Närvarande: ca 130 församlingsmedlemmar fram t.o.m punkt 4, därefter ca 80 församlingsmedlemmar

Bisittare: Karin Pettersson

Ordförande Marco Helles hälsade alla välkomna och lämnade över ordet till församlingsföreståndare Ulla Marie Gunner som inledde med en bön för mötet. Därefter informerade hon om att renoveringen av kaffestugan har påbörjats. Målningen har tagits ner tillsammans med en konservator rekommenderad av Stadsmuseet. Den har förpackats enligt konservatorns riktlinjer och förvaras nu i ett förråd i kyrkan.
Den stora renoveringen av kyrktorget börjar måndag 2 maj och under renoveringsperioden går det inte ha några aktiviteter på kyrktorget eller i kaffestugan. Kyrkkaffe på söndagarna under perioden kommer därför att ske gemensamt i Paus för besökare i 11:ans och internationellas gudstjänster. Invigningen av det nya kyrktorget planeras att bli en söndag i oktober.

I tidningen Sändaren, som är Ekumeniakyrkans tidning, har församlingen genom åren annonserat vårt veckoprogram i varje nummer. Ledningen har nu beslutat att istället pröva att publicera en mindre men tydlig annons i fredagsnumret av tidningen Dagens Nyheter. DN har ca 700.000 läsare, varav de flesta i Stockholmsområdet. Sändaren har 7.000 prenumeranter över hela landet. Annonsen i DN kostar även mindre för församlingen på årsbasis.

För att läsa om församlingens detaljerade program hänvisas till hemsidan, församlingsbladet, och även det elektroniska nyhetsbrevet där man kan länka sig vidare.

§ 1 Dagordning och öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av justerare
Dan Svanell och Ruth Tatlow valdes till justerare av dagens protokoll.

§ 3 Föregående protokoll, information om justering, bilaga 1a & b (ej bifogat på hemsidan)
Ordföranden informerade om det särskilda yttrande som en av justeringspersonerna av förra församlingsmötets protokoll lämnat in angående protokollets §7. Han gick igenom propositionsordningen vid beslutet hur beslutet genomfördes i förhållande till de förslag som inlämnats till styrelsen innan församlingsmötet.

Justeringspersonen bad om ordet och ville understryka att hon gjort en särskild skrivelse för att hon vill värna demokratins former och inte för att beslutet inte gick hennes väg. Hon är inte bekväm med tillvägagångssättet och reserverar sig därför mer mot att medlemsförslagen togs upp till beslut överhuvudtaget.

Ordföranden förklarade att protokollet efter denna information är att betrakta som färdigjusterat och kommer att läggas ut på församlingens hemsida, tillsammans med det särskilda yttrandet.

§ 4 Kallande av pastor till internationella gemenskapen, bilaga 2 (ej bifogat på hemsidan)
Stephen James, ordförande i sökteamet, gav en sammanfattning om processen med att hitta ny pastor till den internationella gemenskapen i församlingen.
Hela processen har tagit 8 månader. Det kom 81 svar på web-enkäten angående önskade egenskaper, som låg till grund för hur rekryteringsannonsen utformades. Det kom in 22 ansökningar från personer som idag är stationerade i Amerika, Europa, Afrika och Asien.

Med hjälp av ett rangordningsverktyg kunde sökteamet komma ner till fem kandidater. Efter intervjuer blev det tre, varefter djupintervjuer lämnade två kandidater kvar, Christopher (Chris) Peterson och en till. Den andre kandidaten fick komma hit för samtal med ordföranden, församlingsföreståndaren, tillförordnade pastorn samt sökteamet och internationella rådet. Kontakten med Chris skedde via Skype. Efter dessa möten blev Chris den som sökteamet bestämde sig för att presentera som förslag till personalutskottet. Personalutskottet sa ja till förslaget och tog det vidare till styrelsen, som var eniga i sitt beslut att till församlingen föreslå Chris Peterson som ny pastor i internationella gemenskapen. Chris presenterades och intervjuades inför församlingen den 6 mars i en fullsatt Congressen.

Stephen James ville med sin beskrivning redovisa och understryka att processen varit mycket noggrann, djupgående och genomlysande.

Ordföranden ställde frågan till församlingen och församlingen beslutade enhälligt att kalla Chris Peterson som pastor i den internationella gemenskapen.

§ 5 Kompletteringsval av ombud till olika årsmöten och kyrkomötet
På församlingsmötet den 31 januari gjordes det stora valet av ombud till de olika årsmöten och kyrkomötet där församlingen är representerad. Några fyllnadsval behövdes och nomineringskommittén förslog följande:

Social missionen: Anders Segersson
Bilda Öst: Margareta Ligné Gäfvert
Kyrkokonferensen: Emily Tatlow, suppleant

Församlingsmötet beslutade enligt förslaget.

§ 6 Beslut gällande revidering av församlingens konstitution, bilaga 3 (ej bifogat på hemsidan)
Ordföranden redogjorde för proceduren kring konstitutionen och de möjligheter som funnits att påverka texten sedan den 18 november 2015, samt om de ändringar i konstitutionstexten som presenterats på tidigare församlingsmöten.

Han informerade även om att det är den svenska konstitutionstexten som är uppe för beslut. Den engelska översättningen (brittisk engelska) är under bearbetning och kommer att finnas färdig till årsmötet. Översättningen kommer inte att vara föremål för något församlingsbeslut.

Ordförande informerade om att beslut om konstitutionen måste ske med två tredjedelars majoritet på två församlingsmöten, varav ett ska vara årsmötet. Därför ska all diskussion vara avklarad under mötet idag och på årsmötet endast omröstning ja eller nej till den nya konstitutionen.

Orden lämnades fritt och flera frågor ställdes och förslag gavs. Utöver de förändringar som redan på tidigare möten genomarbetats tillkom följande förändringar:

Sid 3: Stycket innan rubriken Centrum och kraftkälla. "och vill därför göra mångfalden tydlig: människor i alla åldrar från olika länder med olika språk, alla med olika gåvor".
Sid 6: längst upp, sista meningen innan rubriken "Allas tjänst" "Grupper i församlingen kan också vara regelbundna och gudstjänstfirande på olika språk".
Sid 7: Punkteringen har korrigerats. Den tredje punkten blir en hel mening och inte delad i två punkter.
Sid 7: längst ner om diakonens uppgifter "uppsöka och hålla personlig kontakt, särskilt med människor i utsatta livssituationer, samt ha själavårdande samtal"
Sid 10: G13 "Val av övriga tjänster och uppgifter inom församlingen".

Fråga väcktes om hur och när beslut fattas om att starta gudstjänstfirande grupper. Ordföranden svarade att en sådan beslutsordning inte bör låsas fast i församlingens konstitution, men att det är församlingens beslut och inte styrelsens. Beslutsordningen kring detta kommer att finnas i dokumentet om församlingens organisation som skall revideras efter årsmötet.

Förslag kom om att skicka den på detta mötet beslutade konstitutionen till Equmeniakyrkans styrelse för yttrande, så att konstitutionen är helt klar för slutgiltigt beslut på årsmötet 17 april.

Församlingen beslutade att med de ändringar som överenskommits under dagens församlingsmöte godkänna den nya konstitutionen. Beslutet var enhälligt.

Den nya konstitutionen biläggs detta protokoll. Innan den nya konstitutionen gäller ska den bekräftas på årsmötet den 17 april 2016, med minst två tredjedelars majoritet.

§ 7 Övriga frågor
Det fanns inga övriga frågor.

§ 8 Avslutning
Ordföranden bad en bön, tackade därefter de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:
Cathrin Sjöström
Sekreterare

Justeras: Marco Helles, ordförande. Ruth Tatlow och Dan Svanell, justerare

 

Protokoll fört vid församlingsmöte i Immanuelskyrkan 31 januari 2016

Bilagorna som omnämns i protokollet är ej med på hemsidan.

Närvarande: 96 församlingsmedlemmar

Ordförande Marco Helles inledde med några reflektioner över vad kyrkan är till för och kyrkans förhållande till vad som händer i samhället idag. Han ställde också frågan: Hur kan kyrkan bli en trygg plats? Han ansåg att det diakonala arbetet behöver förstärkas för att kyrkan ska kunna bli en röst för människor som idag inte har någon röst. Han avslutade med att leda i bön.

§1 Dagordning och öppnande
Ordföranden förklarade mötet öppnat och dagordningen fastställdes.
Till sekreterare för mötet valdes Ingegerd Berg.
Två övriga frågor anmäldes.

§2 Val av justerare
Birgitta Lorentzi och Sven Britton valdes att justera dagens protokoll.

§3 Revidering av församlingens konstitution
Styrelsens förslag till ny konstitution presenterades, se bil 1. (sid12,13,14). Fram till den 14 februari kan förslag om ändringar lämnas från församlingsmedlemmar.
Den 18 februari fattar styrelsen sitt slutliga beslut.
Den 13 mars fattar församlingsmötet det första beslutet om en ny konstitution. Beslut måste fattas med 2/3 majoritet.
Vid årsmötet den 17 april fattas det andra och slutliga beslutet om ny konstitution.
Även detta beslut måste fattas med 2/3 majoritet.
Om konstitutionen då inte fastställs börjar arbetet om från ruta ett.

§4 Val av ombud

Till Stockholms frikyrkoråd, 17 mars valdes:
Pastor Anna Berndes

Till Hela Människan i Stockholms län, 6 april valdes:
Agneta Dalemark och Inga Johansson. Suppleanter Diakon Agneta Selander samt Ingemar Bergman.

Till Bilda Öst 9 april valdes:
Anders Andersson, Ove Andersson, Birgitta Lorentzi, en vakans.

Till Sociala missionen den 28 april valdes:
Camilla Mattebo, Lars-Ingmar Jerkeby, Monica Ahlberg, Anna-Carin Persson Stenbeck, en vakans.

Equmeniakyrkans kyrkokonferens, 5–7 maj:
Johnny Jonsson sammankallande, Claes Jonsson; Ivani Ahlberg, Johan Ahlberg, Marco Helles, Peter Dobers, Kerstin Mjönes, Kjell Walfridsson, Tobias Olsson, Göran Kollberg. Supplenater: Pastor Ulla Marie Gunner, Pastor Cho samt Kim Mi-hye.

Equmeniakyrkan, Region Stockholms förtroenderåd, 10 oktober:
Anna-Karin Persson Stenbeck

§5 Budget 2016 och framtida verksamhetsplaner
Anette Engkvist informerade om en ny budgetprocess som syftar till att församlingen ska känna större delaktighet i budgetarbetet. Mål och syfte ska klargöras och de olika verksamhetsråden ska få tillräcklig information om både verksamhet och ekonomi.

Under 2016 erhåller församlingen en utdelning på 20 miljoner kronor från Probitas. Trots detta redovisas ett underskott i församlingens budget för 2016 på -675 000 kr.

Anette poängterade att vi nu måste se över våra kostnader inför år 2017 och framåt eftersom Probitas, på grund av ändrade skatteregler, inte kommer att kunna leverera lika stor avkastning som tidigare till missionsverksamheten. Församlingen behöver därför enligt Anette öka sitt offrande med 50kr/medlem och vecka.

Ordföranden informerade om processen med framtida verksamhetsplaner från och med årsmötet 2017. Styrelsen kommer att i detalj beskriva processen med verksamhetsplaner och prioriteringar senast hösten 2016 för att involvera församlingen innan beslut om verksamhetsplan tas i årsmötet 2017.

§6 Renovering av kyrktorg och kök
Informerades om att ombyggnadskostnaderna (4–5 Mkr exkl moms) betalas av Probitas och inredningen (1–2 Mkr exkl moms) betalas av församlingen.

Beslöts att ombyggnad av kyrktorg och kök ska genomföras enligt tidigare taget beslut i september 2015.
Sture Kullgren reserverade sig mot beslutet.

Ulla Marie Gunner informerade om att den nya styrgruppen för ombyggnaden består av:
Marco Helles, Karin Pettersson, Malin Emmoth från styrelsen.
Övriga är: Sophia Hober, Klara Junvik, Kerstin Mjönes, Boel Algulin, Johan Edberg, Claes-Göran Ydrefors, Daniel Nilsson och Sven-Erik Rönnerdah samt från Probitas Håkan Andersson.

§7 Målningen i kaffestugan
Frågan inleddes med att styrelsen besvarade två skriftliga frågor från Ingemar Bergman. Frågorna gällde kontakt med Stadsmuseet och §7 i församlingsmötes-protokollet från 26 januari 2014.

Två skriftliga förslag hade lämnats in av medlemmar som också presenterade dem muntligen. Ett förslag från Arne Berg, Jonny Jonsson och Lars-Ingmar Jerkeby handlade om att dokumentera målningen innan den tas ner samt att producera en skrift (se bilaga 2). Det andra förslaget från Stefan Nilszén handlade om att täcka över vissa delar av målningen t.ex med bokhyllor för att uppnå en "win-win-situation" (se bilaga 3). Styrelsen stödde förslaget om en skrift men ansåg att övertäckningen av vissa delar av målningen inte var genomförbart.

Besluten föregicks av en debatt om styrelsens beslut från januari 2015 att ta ned målningen när ombyggnaden av kyrktorget skall genomföras. Ett femtontal personer samt ordföranden deltog i debatten där majoriteten av talarna gav styrelsen sitt stöd men där också motståndet mot att målningen skall tas ner var påtagligt.

Förslag väcktes av Stefan Nilszén att skjuta upp svaren på de skriftliga frågorna till församlingsmötet den 13 mars 2016 och att skapa en grupp som arbetar med dessa frågor samt ge styrelsen i uppdrag att då svara på de två inkomna förslagen.

Rachel Norborg Jerkeby föreslog att församlingsmötet idag skall fatta besluten gällande de två inkomna medlemsförslagen.

Propositionsordningen fastställdes. Först ett beslut om när frågan skall beslutas. Därefter, beroende på beslutet, beslut om de två förslagen var för sig.

Beslöts enligt Rachel Norborg Jerkebys förslag att inte skjuta upp frågorna till kommande församlingsmöte utan att beslutet skall fattas idag om de två förslagen. Förslaget från Stefan Nilszén avslogs.

Beslöts att avslå förslaget från Stefan Nilszén om att täcka över vissa delar av tavlan som en "win-win-lösning".

Beslöts att målningen ska dokumenteras innan den tas ner och arkiveras samt att uppdra åt styrelsen att se till att en skrift tas fram enligt förslag från Arne Berg, Jonny Jonsson och Lars-Ingmar Jerkeby. Förslag från Kristina Lundgren att videointervju Immanuelskyrkans missionärer ingår i beslutet. Beslutet fattades med stor majoritet efter att votering hade begärts med handuppräckning.
Ingemar Bergman reserverade sig mot detta beslut.

§8 Övriga frågor
Georg Mengos förslag om att diskutera frågan om mer samvaro mellan gudstjänst-grupperna bordlades i brist på tid.

Ove Andersson ställde en fråga om hur den förestående resan till Afrika för tre personer finansieras och krävde att inga medel från julmarknaden skall bekosta resan. Ulla Marie Gunner informerade om att den inte finansieras med medel från julmarknaden.

§9 Avslutning
Ordförande förklarade mötet för avslutat och pastor Ulla Marie Gunner ledde i bön.

Vid protokollet: Ingegerd Berg

Justeras: Marco Helles, ordförande; Birgitta Lorentzi*, justerare; Sven Britton, justerare

* Särskilt yttrande till protokoll fört vid församlingsmöte i Immanuelskyrkan i Stockholm 2016-01-31

Som justeringsman godkänner jag samtliga paragrafer i ovanstående protokoll med undantag för paragraf 7 "Målningen i kaffestugan" med följande motiveringar:
1. Ärendemeningen i kallelse och dagordning för paragrafen 7 var "medlemsfrågor angående missionsmålningen". Det framgick således inte att det skulle fattas en mängd beslut i frågan. Jämför andra punkter på kallelsen där det står "val av ombud ...", "bekräftelse av beslut om..." Detta kanske kan tyckas vara formalia, men i en stor församling och en känslig fråga är det viktigt med ordning och reda. Så bör t ex ordförande och sekreterare sitta med ansiktena vända mot församlingen för att kunna se vilka som begär ordet. Jag fick själv vifta länge innan jag lyckades fånga ordförandens uppmärksamhet. Jag anser också att yrkanden bör finnas med i protokollet.

2. Stefan Nilszéns skriftliga förslag till församlingsmötet missuppfattades av mötesledningen. Hans förslag innebar att en grupp skulle tillsättas för att komma fram till en win-win-lösning till nästa församlingsmöte. Nu gjordes hans exempel med övertäckning med bokhyllor till förslag, som senare röstades bort. I mitt inlägg yrkade jag bifall till Stefans ursprungliga förslag om en grupp, som skulle bearbeta frågan.
Mitt förslag till lösning av problemet med paragraf 7 är att ärendet tas upp på nästa församlingsmöte och att det då anges i kallelsen "bekräftelse av beslut om missionsmålningen 2016-01-31" och att Stefan Nilszens förslag om en grupp för en win-win-lösning får en rimlig chans att bli behandlat

Stockholm 2016-02-11
Birgitta Lorentzi

 

Protokollet från församlingsmötet den 31 januari 2016

är ännu inte fullständigt justerat. Därför läggs det inte ut på hemsidan.
Frågan om justering kommer att behandlas på församlingsmötet den 13 mars 2016.

 

Protokoll fört vid församlingsmöte i Immanuelskyrkan 18 november 2015

Närvarande: ca 30 församlingsmedlemmar

Ordförande Marco Helles hälsade alla välkomna och bad en bön för mötet. Församlingsföreståndare Ulla Marie Gunner inledde med att ge en kort rapport om den pågående flyktingövernattningen i kyrkan. Hon berättade även om gårdagens besök av Sociala Missionen och deras information om hur de rustar för situationen som Stockholm och samhället står i. Sist nämnde hon om att rekryteringen till ny lead pastor i den internationella språkgruppen har gått från 22 ansökningar till fem (5) personer som har intervjuats och att rekryteringsgruppen nu går vidare med tre (3) av dessa.

§ 1 Dagordning och öppnande
Ordförande gick igenom agendan och då det inte fanns några övriga frågor godkändes agendan och han förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av justerare
Barbro Malmer och Arne Berg valdes till justerare av dagens protokoll.

§ 3 Vice församlingsföreståndare
Ulla Marie Gunner föredrog skälen till att styrelsen föreslår att församlingen väljer en vice ordförande. Dels att det är viktigt med tydlighet till vem som är ställföreträdande för henne i händelse av att hon är bortrest eller att det händer henne något. Dels att det funnits vice församlingsföreståndare tidigare i Immanuelskyrkan. Styrelsen föreslog att välja Claes-Göran Ydrefors till vice församlingsföreståndare.

Församlingsmötet beslutade enligt förslaget.

§ 4 Budgetarbete – rapport
Anette Engkvist informerade om budgetarbetet för 2016. Ekonomiutskottet har nu ett detaljerat förslag som kommer att presenteras för styrelsen den 19 november. Den föreslagna budgeten har ett minus om 675 000 kronor. Ekonomiutskottet räknar med ett överskott 2015 som kan balansera 2016 års progonostiserade underskott.

§ 5 Fyllnadsval av valberedningen gällande Immanuel 153
Ingvar Kvernes presenterade nomineringskommitténs förslag på medlemmar från gudstjänstgemensakapen Immanuel 153 för de poster till valberedningen som behöver fyllas. Nomineringskommittén föreslår följande:

Gemensam valberedning
Tobias Olsson
Göran Kollberg

Immanuel 153 gudstjänstgemenskap
Tobias Olsson, ordförande
Göran Kollberg
Helena Sjönnemo
Daniel Lundblad
Adam Westman

Församlingsmötet beslutade enligt förslaget.

§ 6 Revidering av församlingens konstitution
Församlingens konstitution från 2002 behöver revideras. För detta arbete tillsatte styrelsen en arbetsgrupp bestående av Stefan Nilszén (ordf), Göran Johansson, Johnny Jonsson, Christopfer Dalid och Mirjam Olsson. Gruppen fick i uppdrag att anpassa konstitutionen till Equmeniakyrkan men även att vara fria att föreslå ändringar. Stefan Nilszén presenterade arbetsgruppens förslag.

Gruppen föreslår att konstitutionen även fortsättningsvis har tre delar; grundsatser, församlingsordning och församlingsstadgar, trots att Equmeniakyrkan har tagit bort grundsatser i sina rekommendationer.

Grundsatser:
Den föreslagna nya texten är ett urval ur dokumentet "Teologisk grund för Equmeniakyrkan", med tyngdpunkt på delarna om kyrkosyn och församlingssyn.

Församlingsordning:
Här föreslår gruppen endast mindre förändringar, nämligen:
Ett förtydligande om vad det betyder att vara medlem i församlingen.
"Medlemskapet är ett uttryck för viljan att tillhöra Jesus Kristus och dela ansvaret i församlingen".
En ny punkt i beskrivningen av pastorernas ansvar.
"Pastor har att stimulera och utveckla enskilda och grupper av människor att gå in i olika ledaruppgifter i församlingen och i gudstjänsten."
Att "SMU i Immanuelskyrkan" byts ut mot "Equmeniaföreningen i Immanuelskyrkan" eftersom det tidigare namnet inte är aktuellt längre.
Att församlingens arbete bland barn och unga sker "i samarbete med" Equmeniaföreningen i Immanuelskyrkan, i stället för "anförtros åt". Detta för att komma närmare verkligheten kring arbete med barn och unga.

Församlingsstadgar:
Flera av de förändringar som gruppen föreslår syftar till att årsmötet, som idag i stort ser bakåt och utvärderar det gångna, mer får bli en strålkastare framåt.
Följande är arbetsgruppens förslag på ändringar:
Att i stadgarna definiera även revisorer och valberedning som församlingens organ (§1D).
Att istället för "daglig tidning" ska kallelse till årsmöte ske i "media" där församlingen regelbundet kommunicerar (§3F).
Att lägga till en ny punkt till årsmötet, nämligen "fastställande av verksamhetsplan" (§3G:8). Planen ska gälla för kommande kalenderår, ett eller flera.
Att lägga till en ny punkt till årsmötet, nämligen "val av verksamhetsgranskande kommitté" (§3G:11). Denna kommitté består av tre (3) personer.
Att lägga till en ny punkt för att definiera uppdraget åt den verksamhetsgranskande kommittén (§7C).
Ett förtydligande angående att anställd av församlingen eller innehavare av ledande befattning i församlingens bolag inte kan vara ledamot av församlingens styrelse (§4B).
Att ta bort formuleringen som säger att styrelsen ska anställa personal (§4D).
Att lägga till en ny formulering om att styrelsen i förekommande fall har att värna sekretess kring ingångna avtal (§4D).

Tidsplan för revideringen:
Ordförande presenterade tidsplanen för revideringen:
19 nov Styrelsen tar emot arbetsgruppens förslag.
10 dec Styrelsen diskuterar förslaget.
15 dec Pastorerna diskuterar församlingsordningen och den teologiska grunden.
16 dec Arbetsmöte med intresserade i församlingen. Krav för att vara med på mötet: Förhandsanmälan och att varje deltagare har rekvirerat sitt exemplar av revisionsförslaget innan.
19 jan Konstitutionsgruppen lämnar sitt slutliga förslag till styrelsen.
28 jan Styrelsen fattar beslut om ett förslag till ny konstitution och överlämnar förslaget till församlingen den 31 januari.
13 mar Församlingsmöte, första beslutet.
17 apr Årsmöte, andra beslutet.

Vidare föreslår arbetsgruppen att församlingens budget även fortsättningsvis är ett beslut för styrelsen. Med förslaget om en verksamhetsplan kommer församlingen dels att få en bättre inblick i verksamheten, dels möjlighet att påverka inriktningen på budgeten.

Alla församlingsmedlemmar är välkomna att rekvirera ett eget exemplar av förslaget till ny konstitution. Kontakta Stefan Nilszén eller församlingens kansli för detta.

§ 7 Församlingens organisation
Ordförande repeterade den nomenklatur som församlingen beslutat, nämligen; en styrelse, tre verksamhetsråd, församlingsövergripande kommittéer, och dessutom grupper. I alla dessa utom grupperna måste man vara församlingsmedlem för att få delta.

Ordförande informerade om den översyn av organisationen som styrelsen på uppdrag av årsmötet gjort av sitt tidigare förslag. Det har nu klargjorts i dokumentet hur man väljs till råden och den demokratiska princip som gäller för detta. Det finns även förslag angående hur lång mandatperioden är och hur fyllnadsval och omval ska gå till. Det har också tydliggjorts att det är medlemmarna som väljer kandidater till råden och att råden inte själva får tillsätta rådsmedlemmar. En målsättning är att en tredjedel av rådsmedlemmarna väljs varje år.

§ 8 Övriga frågor
Det fanns inga övriga frågor.

§ 9 Avslutning
Ordförande påminde om att söndag 6 december efter gudstjänsten är det ett informationsmöte om tavlan i kaffestugan, att söndag 14 februari blir ett missionsseminarium och att det längre fram blir ett öppet seminarium kring afrikabilder.

Ulla Marie Gunner bad en bön och därefter tackade ordförande de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet
Cathrin Sjöström
Sekreterare

Justeras:
Marco Helles, ordförande; Barbro Malmer och Arne Berg, justerare.

  

Protokoll fört vid församlingsmöte i Immanuelskyrkan 21 oktober 2015

Närvarande: ca 25 församlingsmedlemmar

§ 1 Inledning
Ulla Marie Gunner bad en bön för mötet.

§ 2 Val av ordförande
Göran Johansson valdes till ordförande för mötet och han förklarade därefter mötet öppnat.

§ 3 Val av justerare
Anita Isaksson och Hans-Olof Hagén valdes till justerare av dagens protokoll.

§ 4 Fastställande av dagordningen
Den föreslagna dagordningen fastställdes.

§ 5 Verksamhetsrapport
Ulla Marie Gunner inledde sin rapport med att berätta om de två satsningar på insamlingar som gjorts i höst till vänförsamlingarna i Indien respektive Kongo. Vidare att det första digitala nyhetsbrevet har skickats ut och att vår Facebook-sida, där man hittar dagens bibelord, bilder och korta inlägg om verksamheten, fått genomslag tack vare vårt arbete med flyktingarna.
Hon uppmanade alla att anmäla sig till nyhetsbrevet och för alla Facebook-användare att gå in och gilla församlingens sida.

Claes-Göran Ydrefors informerade om flyktingarbetet och övrigt diakonalt arbete där det finns många möjligheter att arbeta tillsammans i hela församlingen, oavsett språkgrupp. Han berättade att diakonin växer och att utmaningarna blir större och underströk att det förutom budgeterade medel även behövs insatser av oss själva. Att vi som församlingsmedlemmar och individer är resurser. och att vi behöver ställa oss frågan om vad som händer bortom det första mötet med Immanuelskyrkan, bortom ankomsten till Sverige.

Tobias Frelin informerade om konfirmationsarbetet som avslutades i september med 16 konfirmander och 16 ledare. Att de nu fortsätter med år två för ett 20-tal ungdomar vilket bland annat inrymmer en resa till Taizé till våren. Han informerade även om att det är fler Equmenia- församlingar som är intresserade av den konfirmationsmodell som Immanuelskyrkan har. Dessutom har det inletts samtal om samarbete kring konfirmation även med Immanuelskyrkans internationella ungdomsgrupp.
Tobias visade även siffror på att satsningen på Immanuel Unga nu ger frukt. 2013 var det ca 80 barn och unga i den svenska verksamheten varje vecka. Nu 2015 är det 150 st.

Ulla Marie underströk vikten av att alla äldre i församlingen finns för de yngre. Att de äldre är viktiga i de ungas sammanhang för att uppmuntra, bekräfta och synas.

Vidare informerade Ulla Marie om några musikaktiviteter som är på gång, om att styrelsen anser att ledarskapsutveckling är ett viktigt spår för framtiden samt om de gemensamma aktiviteter för alla språkgrupper som planeras för 2016.

§ 6 Budget
Anette Engkvist informerade om att styrelsen vill bredda engagemanget från församlingen i budgetarbetet för kommande år. Därför är en arbetsgrupp om fyra personer tillsatt för att komma med förslag över hur detta bör gå till. Förutom detta kommer strukturen i ekonomisystemet att förändras så att det tydligare speglar församlingens struktur och verksamhet som den ser ut idag. Den nya strukturen ska vara på plats till 2017 års budget.

Anette presenterade med hjälp av 2015 års siffror intäkter och kostnader på ett övergripande plan, men även de olika verksamhetsdelarnas intäkter och kostnader, var för sig och hur dessa relaterar till varandra och till helheten.

Göran Johansson förklarade att större omställning av vår nuvarande verksamhet är en trög process då det skulle kräva omskolning av personal alternativt att personal slutar och nya anställs. Han förklarade även att hyran som församlingen betalar till Probitas är satt så lågt det går enligt nu gällande skatteregler.

Göran uppmanade till regelbundet givande, då det är vad som ger resultat och Claes-Göran Ydrefors påminde om att kyrkoavgiften är en mycket viktig intäkt för församlingen.

Anette Engkvist presenterade en bild av insamlade medel t.o.m september månad 2015, både för respektive språkgrupp och för helheten och konstaterade att man ligger under budget med ca 200 000 kronor.

Ordet lämnades fritt och frågan ställdes om vad som sker om budgeten inte håller/går ihop. Göran svarade att då tvingas man ta av reserverna. Han påminde även om att församlingens resultat kommer att fortsätta att svänga mellan åren eftersom värdepappersportföljen och Probitas är beroende av marknaden.

§ 7 Samtalsmöte 6 december 2015
Församlingen inbjuds söndag 6 dec kl 13.00 till samtalsmöte om målningen i kaffestugan med anledning av styrelsens beslut att ta ner den.

§ 8 Nästa möte
Nästa församlingsmöte är den 18 november 2015, kl 18.30.

§ 9 Övriga frågor
Inga övriga frågor förelåg.

§ 10 Avslutning
Ordförande tackade alla närvarande och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet
Cathrin Sjöström
Sekreterare

Justeras:
Ordförande Göran Johansson
Justerare: Anita Isaksson, Hans-Olof Hagén

 

Protokoll fört vid församlingsmöte i Immanuelskyrkan 4 oktober 2015

Närvarande: ca 110 församlingsmedlemmar

§ 1 Inledning
Ordförande Marco Helles bad en bön för mötet och inledde med att summera den intensiva och livaktiga höststarten med stora händelser som präglat församlingen, de träffar styrelsen haft med pastorer och anställda samt de uppdrag så ligger på styrelsen vidare under hösten.

Inga Johansson framförde tack från Equmeniakyrkan för att Immanuelskyrkan öppnats för flyktingar och för det arbete som personal och volontärer lagt ner. Hon informerade om att flera församlingar gör stora insatser på många olika sätt och att Equmeniakyrkan liksom andra församlingar kontaktats av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). Equmeniakyrkan återkommer med mer information

Därefter förklarade ordförande mötet öppnat.

§ 2 Val av justerare
Madeleine Harby Samuelsson och Christopher Dalid valdes till justerare av dagensprotokoll.

§ 3 Fastställande av dagordningen
Den föreslagna dagordningen fastställdes med tillägg av en övrig fråga angående målningen i kaffestugan.

§ 4 Kallande av diakon Camilla Mattebo
Ulla Marie Gunner informerade om Camilla Mattebos bakgrund. Bl.a att hon är civilekonom i botten, har arbetat som husmor på Bjärka Säby, suttit i styrelsen för Immanuelskyrkan, arbetat som husmor under 1 år i Immanuelskyrkan och nu tidsbegränsat som diakon i väntan på församlingens beslut.

Församlingsmötet beslutade att kalla Camilla Mattebo som diakon i Immanuelskyrkan på 50%. Installation planeras till mitten av november 2015.

§ 5 Personalförändringar
Ulla Marie Gunner presenterade de nya medarbetarna från hösten.
Daniel Nilsson, arbetar som husmor och är utbildad kock. Tidsbegränsad tjänst, 75% i 1 år.
Karin Enberg arbetar som HR-ansvarig, 50%.
Amanda Detchman arbetar som ungdomspastor i den internationella gruppen. Tidsbegränsad tjänst, 100% i 1 år.
Anna Berndes kommer att till 50% gå in i tjänst som studentpastor, anslagsfinansierad av Equmeniakyrkan. Hon fortsätter att på 50% vara diakonalt samordnande pastor. Rekrytering kommer att ske internt för att täcka upp Annas vakans.

Ulla Marie informerade även om att det är en grupp ur församlingen som arbetar med rekrytering av internationell pastor. Det har kommit över 20 ansökningar, vilket är mycket glädjande. Steve Armfield fortsätter som interimspastor tillsvidare.

§ 6 Kommande budgetarbete/ekonomi
Göran Johansson informerade om läget mot budget nu och angående kommande budgetarbete.

2015 - I nuläget håller kostnadsbudgeten för året.
Intäkterna vad gäller gåvomedel ligger under budget, men tack vare ett testamente och att värdepapper såldes av i tid innan sommaren så ligger intäkterna över budget.

2016 - Ledningen har uppmanat de tre verksamhetsansvariga pastorerna (avseende de tre språkgrupperna) att tillsammans med verksamhetsråden samtala om prioriteringar man vill göra under år 2016. Att gå igenom och presentera ett tydligt underlag till ekonomiutskottet/styrelsen inför den slutliga budgetbehandlingen i nov/dec.

Om en medlem har något man vill framföra gällande prioriteringar, skall man prata med den pastor som är verksamhetsansvarig (Claes-Göran Ydrefors, Steve Armfield, Chong-Il Cho), eller någon i de olika verksamhetsråden.

Göran påminde alla församlingsmedlemmar om möjligheten att öka församlingens intäkter genom att gå med i kyrkoavgiftssystemet. Information finns på infodisken och på Equmeniakyrkans hemsida. Han uppmanade även alla som redan har gjort detta att kontrollera att kyrkoavgiften är skriven att gå till Equmeniakyrkan och inte till Missionskyrkan. Det sker nämligen ingen automatisk överflyttning. Ca 30% av 368 personer har ännu inte bytt från Missionskyrkan till Equmeniakyrkan.

2017 - En ny struktur för den ekonomiska redovisningen kommer att arbetas fram under början av år 2016, för att tas i bruk i samband med 2017 års budgetarbete. De nya resultatenheterna ska spegla församlingen som helhet och dess fokusområden (t.ex barn, ungdom, äldre, diakoni etc) oberoende av språkgrupp.

Den 21 oktober 2015 kl 18.30 är det församlingsmöte med samtal om 2016 års budget.

§ 7 Val av valberedning
Nomineringskommittén har bestått av följande personer: Ingvar Kvernes ordförande, Lois Hemgren, Mikael Hovemyr, Inga Johansson, Sven Mannervik.

Inga Johansson informerade att kommittén valt att arbeta efter samma övergripande struktur som nomineringskommittén gjorde för 2015. Se bilaga 1.
Nomineringskommitténs förslag lyder som följer:

Gemensam valberedning
Stefan Nilszén, ordförande
Anna-Carin Persson Stenbeck
Johnny Jonsson
Gunilla Herlitz
Jacques Lombard
Kim Skoglund
Julia Hahn
2 vakanser från Immanuel 153, fyllnadsval kommande församlingsmöte

Svenskspråkig gudstjänstgemenskap 11.00
Anna-Carin Persson Stenbeck, ordförande
Monica Ahlberg
Anders Andersson
Ann-Margret Bergman
Anders Berndes
Margareta Hellman
Johnny Jonsson

Internationell gudstjänstgemenskap
Gunilla Herlitz, ordförande
Tabea Hennig
Mikael Hovemyr
Jacques Lombard
Pieter Trapman

Koreansk gudstjänstgemenskap
Kim Skoglund, ordförande
Julia Hahn
Mi-Hye Kim
Mi-Young Jeon
Soon-Hong Jin

Immanuel 153 gudstjänstgemenskap
Fyllnadsval kommande församlingsmöte

Församlingsmötet beslutade enligt förslaget och att på kommande församlingsmöte göra fyllnadsval för representanter från Immanuel 153.

§ 8 Inriktningsbeslut kyrktorg
Monica Helles, Sven-Evert Rönnedal och Ulla Marie Gunner representerade kyrktorgsgruppen och inledde med att repetera varför kyrktorget och köket behöver byggas om, vilka ledord gruppen arbetet efter och vilka som suttit med i arbetsgruppen. Gruppen har för styrelsen presenterat sitt reviderade förslag utifrån vad som framkom bl.a på församlingsmötet 27 maj 2015.

Ordförande förtydligade att gruppens uppdrag varit begränsat till att titta på det existerande kyrktorget, kaffestugan, samt köket. Att fokus varit att svara mot de behov som finns av den verksamhet som pågår regelbundet vecka efter vecka, snarare än de färre större händelser som inträffar ett begränsat antal gånger per år.

Sammanfattning av gruppens förslag:
• Informationsdisken flyttas till vänster när man kommer genom entrén. Den får även möjlighet att vara cafédisk.
• Nuvarande kapprumsdel blir till en mysigare sitthörna.
• Både kaffestugan och kyrktorget får nischer som blir som små rum för mer privata möten.
• Ingen fast scen utan någon enkel scenkonstruktion som lätt går montera vid behov.
• Runda bord för 3-4 och 5-6 personer, fasta ståbord längst räcket ner mot Congressen.
• Två förslag på brunn finns. Förändra den befintliga eller göra en mindre brunn.
• Kapprummet blir mindre och anpassas snarare efter gudstjänster och vanlig veckoverksamhet än viss konsertverksamhet och 1:a advent.
• I kaffestugan visar förslaget flexibla möbler som går anpassa efter barnverksamhet, begravningskaffe och slutet samtal.
• Köket blir ett s.k beredningskök uppdelat så att rent och smutsigt skiljs åt i varsitt rum. Det får även ett aktivitetskök utanför det egentliga köket där inte samma strikta bestämmelser behöver råda. Köket kommer inte att ha skåp utan rullvagnar för porslin m.m.

En enig styrelse har ställt sig bakom kyrktorgsgruppens förslag och valt alternativet med den mindre brunnen.

Ordet lämnades fritt och det blev en engagerad frågestund kring arbetsgruppens förslag. Frågor ställdes kring kapacitet, omflyttningar, barnvagnsplatser, ytor för småbarnfamiljer, akustiken och akustikfrämjande material, konsten som viktigt inslag i kyrkan, kapprummet, kyrkbacken och djärvare förslag, kökets tänkta funktion, brunnen ur ett barnsäkert perspektiv, lokaler relevanta för ungdomar och inte endast barnfamiljer.

Angående budget för ombyggnaden klargjordes att Probitas kommer att stå för det mesta av kostnaderna då merparten av ombyggnaden är underhållsbehov och något som måste göras. Församlingen bär kostnaden för inredningen.

Församlingsmötet sa ja till inriktningsbeslutet att bygga om kyrktorget och köket enligt arbetsgruppens förslag med den mindre brunnen. Beslutet var enhälligt.

Detta inriktningsbeslut kommer att följas av en förstudie av Probitas med syfte att ta fram kostnadsförslag och projektplan. Församlingen kommer sedan att fatta ett slutgiltigt beslut angående projektet.

§ 9 Övriga frågor
Församlingsmedlemmar efterfrågade det utlovade mötet för att samtala om målningen i kaffestugan och styrelsens beslut att ta ner målningen.

Ordförande gjorde en kort sammanfattning av hur länge frågan om målningen har behandlats i olika former av möten och diskussioner i församlingen, i styrelsen samt på församlingsmöten bl.a redan i januari 2014. Det är en lång process som har lett fram till beslutet att ta ner målningen.

Ordförande poängterade vikten av att lyfta fram Missionsförbundets och Immanuelskyrkans missionshistoria bl.a genom seminarier om mission, men också om afrikabilder och om de föreställningar som förs vidare till kommande generationer.

Datum för mötet kommer att meddelas i Tidningen Immanuel nov/dec -15. Det planerade mötet ska inte ha andra punkter utan bara behandla frågan om tavlan i kaffestugan.

§ 10 Avslutning
Ulla Marie Gunner bad en bön och därefter tackade ordförande alla närvarande och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet
Cathrin Sjöström, sekreterare
Justeras: Marco Helles, ordförande. Justerare: Madeleine Harby Samuelsson, Christopher Dalid

 

Protokoll fört vid församlingsmöte i Immanuelskyrkan, 3 maj 2015

Närvarande: ca 70 församlingsmedlemmar

§ 1 Inledning
Ordförande Marco Helles hälsade alla välkomna till mötet och ville först tacka för förtroendet att ha blivit vald till församlingens ordförande. Patrick Amofah bad en bön för mötet och församlingsmötet förklarades därefter öppnat.

§ 2 Fastställande av dagordningen
Den föreslagna dagordningen fastställdes.

§ 3 Val av justerare
Kjell Walfridsson och Ingegerd Berg valdes till justerare av dagens protokoll.

§ 4a Bordlagd ärende från årsmötet 12 april 2015 angående församlingens organisation
Med hänvisning till det dokument om församlingens organisation som distribuerades med årsmöteshandlingarna gav Ulla Marie Gunner en sammanfattning av dokumentet och de två att-satserna som bordlades på årsmötet.

Dokumentet gäller församlingens frivilliga organisation och den nomenklatur som styrelsen presenterade redan i november 2014. Den övergripande struktur som presenteras i dokumentet är ett resultat av den remissrunda som gjorts i verksamhetsråden och något som styrelsen såväl som de tre verksamhetsråden ställer sig bakom.

Det tydliggjordes att årsmötet är församlingens högsta beslutande organ. Att årsmötet väljer en (1) styrelse som leder arbetet under året och är beslutsfattande i många frågor. Styrelsens ansvar regleras genom församlingens konstitution och stadgar. Att de tre (3) verksamhetsråden leder arbetet i respektive språkgrupp och kan i specifika frågor vara rådgivande till styrelsen. Att en pastor för varje grupp är med i verksamhetsrådet och denne leder personalen i respektive grupp. Vidare att kommittéerna är gemensamma för hela församlingen och behöver vara över minst två språkgrupper för att få kallas kommitté och att grupper kan heta vad som helst utom styrelse, råd eller kommitté.

Det tydliggjordes också att personalen är en resurs för hela församlingen. Att det nu är viktigt att under året arbeta in rätt nomenklatur i såväl tal som skrift. Att dokumentet inte är en del av konstitutionen eller stadgarna, men att det tydliggör hur vi organiserar oss och arbetar.

Det informerades även om att det numera finns en ledningsgrupp som träffas en gång per vecka. Ledningsgruppen består av Ulla Marie Gunner, Anette Engkvist, Steve Armfield, Claes-Göran Ydrefors och Choong-Il Cho.

Ordet lämnades fritt.

Flera synpunkter kom fram, bland annat om vikten av att dokumentet har blivit till och att det behöver vara väl genomarbetat innan beslut. Att dokumentet behöver bli tydligare vad gäller arbetsordning och ansvar, vad som är högsta beslutande organ, vilka mandat olika grupper har och vilka beslutsvägar och principer som ska gälla innan något beslut kan tas.

Ulla Marie Gunner tackade för alla inlägg och kunde utifrån inläggen konstatera att det brister i kunskapen om varandra i de olika grupperna. Hon uppmuntrade alla varmt att ta de olika möjligheter som finns för att lära känna varandra bättre i församlingen och grupperna. De möten som finns, webbens olika sidor, verksamhetsberättelsen i årsredovisningen och att ställa frågor till personalen.

Ordförande sammanfattade med att föreslå församlingsmötet att bekräfta den första att-satsen, den angående övergripande struktur och nomenklatur med:
• En styrelse
• Tre verksamhetsråd
• Församlingsgemensamma kommittéer
• Grupper
Vidare att återremittera till styrelsen att fortsätta utveckla skrivelsen angående arbetsordning och ansvar. Det nuvarande dokumentet ska ses som ett arbetsdokument att utgå ifrån just nu men att dokumentet ska slutrevideras under 2015 och presenteras för församlingen.

Mötet beslutade enligt ordförandens förslag.

§ 4b Musikverksamheten
Förslag lades om att ge styrelsen i uppdrag att utreda strukturen och resurserna för musikverksamheten över alla språkgrupper, med målet är att sådan utredning ska vara klar under 2015.

Mötet beslutade enligt förslaget.

§ 5 Inför Equemniakyrkans kyrkokonferens
Stefan Nilszén gav en övergripande information inför Equmeniakyrkans kyrkokonferens i Göteborg 14–16 maj 2015 som församlingen skickar tio ombud och två suppleanter till.
Temat för konferensen är "Förvandla världen". Konferensen hålls på Svenska Mässan och dessutom bjuder nio kyrkor runtom Göteborg in till olika aktiviteter under konferensen.

Sju motioner har inkommit och ämnena rör Ekonomiskt bidrag till sommargårdar; Information om kyrkoavgift till församlingsföreståndare; Missionerande kyrka; Fördjupat evangelisationsarbete; Ungdomsanställdas situation; Medel från försäljning av Missionsskolan 1 (Lidingö); Pensionerade medarbetare.

Peter Dobers informerade om samfundet Equmeniakyrkans ekonomi. Det finns bra möjligheter att ha en ekonomi i balans förutsatt att offrandet håller nuvarande nivå.

Verksamhetsplanen för Equmeniakyrkan är sedan 2014 två-årig med åtta riktningsmål. Samfundet har en rambudget och en detaljerad budget som beslutas i olika möten under en tvåårsperiod för att få mer långsiktighet i den ekonomiska planeringen. Equmeniakyrkan har nu 730 församlingar och 66.000 medlemmar. För övriga detaljer kring ekonomiska fakta samt statistik hänvisas till Equmeniakyrkans årsredovisning för 2014.

Allt material inför kyrkokonferensen finns tillgängligt på Equmeniakyrkans hemsida.

§ 6 Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns.

§ 7 Nästa församlingsmöte
Nästa församlingsmöte är onsdag 27 maj, kl 18:30, då det blir samtal kring kyrktorgets förnyelse.
Synpunkter och förslag angående kyrktorget behöver ha inkommit senast den 19 maj. Maila till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

§ 8 Avslutning
Ordföranden tackade alla närvarande och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet: Cathrin Sjöström, sekreterare
Justeras: Marco Helles, Ingegerd Berg, Kjell Walfridsson

 

Protokoll fört vid församlingsmöte i Immanuelskyrkan, 15 mars 2015

Närvarande: ca 130 medlemmar

§1 Inledning
Ordförande Dan Svanell hälsade alla välkomna, bad en bön och förklarade mötet öppnat. Han presenterade även Johan Ahlberg som översättare och Cathrin Sjöström som ny församlingssekreterare.

§2 Val av två justerare
Viola Engström och Thure Thorgren valdes att justera dagens protokoll.

§3 Dagordning
Den föreslagna dagordningen fastställdes.

§4 Förvaltning av församlingens värdepappersportfölj i nytt bolag
Ordförande i ekonomiutskottet, Göran Johansson, gav en bakgrund i frågan. Han sammanfattade det som gjorts tidigare vad gäller att lösa reversen mellan församlingen och Probitas och den placering som gjorts av medlen. Målet är att förvalta värdepappersportföljen så att den ger så hög avkastning som möjligt till församlingens verksamhet. I nuläget är den förvaltad av ekonomiutskottet men är lämpligare att ha i separat bolag, som formellt blir ett dotterbolag till Probitas. Bolaget ska inte äga värdepapper utan endast analysera och besluta om köp/sälj.
Förslag 1: Att använda det i nuläget vilande bolaget Stensnäs Konferens AB och byta namn till Immanuelskyrkans Förvaltnings AB, samt att byta verksamhet för bolaget till att förvalta Immanuelskyrkans aktieportfölj. Det innebär ändringar i §1 och §3 i bolagsordningen. Allt annat i bolagsordningen står som tidigare. Eftersom Stensnäs Konferens AB är ett av församlingen helägt bolag behöver beslutet tas av församlingsmötet.

Vidare informerade Göran Johansson om att moderbolaget Probitas – Immanuelskyrkans Förvaltnings AB som en följd av förändringarna i Stensnäs Konferens AB behöver ändra namn.
Förslag 2: Att ändra namn på Probitas – Immanuelskyrkans Förvaltnings AB till enbart Probitas AB.

Dan Svanell tillade att denna förändring säkerställer en god förvaltning då så mycket av våra medel kommer från värdepappersportföljen och att vi därmed inte riskerar rätten att besluta själva i frågor kring bolaget.
Det klargjordes även att det kommer att tecknas ett avtal mellan bolagen som ger ramar och regler om vad som får göras. Det finns även ett reglemente att förhålla sig till med etiska riktlinjer för att äga finansiella instrument.

Beslutade enligt förslagen, att byta namn på Stensnäs Konferens AB till Immanuelskyrkans Förvaltnings AB och att byta verksamhet i bolaget till förvaltning av Immanuelskyrkans aktieportfölj, samt att ändra namn på Probitas – Immanuelskyrkans Förvaltnings AB till enbart Probitas AB.

§5 Rapport från valberedningens arbete
Ordförande i valberedningen, Stefan Nilszén rapporterade att valberedningen sedan 12 mars har ett färdigt förslag som innefattar 500 personer till 800 poster. Han informerade om de riktlinjer och värdegrunder de arbetat efter angående ny styrelseordförande, bilaga 1.
Valberedningens förslag är Marco Helles som anses fylla kriterierna väl. Valberedningen kommer även att till årsmötet föreslå en längre lista kandidater till styrelsen utöver de platser som ska väljas.

§6 Målning i kaffestugan
Dan Svanell gav som bakgrund att målningen har diskuterats under en längre tid, medlem till medlem, mellan grupper i församlingen och i styrelsen. Frågan har även varit uppe på tidigare församlingsmöte. På grund av renoveringen av kök och kyrktorg har ett beslut i frågan blivit akut. Styrelsen har därför beslutat att målningen ska tas bort och samtal förs med Etnografiska museét om placering där tillsammans med andra föremål ur missionens historia.
Dan underströk det viktiga i att målningen ur ett kyrkohistoriskt perspektiv finns kvar. Att det därför inte varit ett alternativ att måla över den eller hänga ett draperi framför. Genom placering på museum kan den finnas kvar för allmänheten och i den miljön även kunna ges sin historiska förklaring och sammanhang.
Ordet lämnades fritt och Patrik Amofah gav en motivering till styrelsens beslut. Många gav sina synpunkter och perspektiv på målningens plats, innebörd och framtid.
Utifrån de inlägg som gjordes fick Ulla Marie Gunner i uppdrag att undersöka var skissen till målningen finns. Det lyftes även ett förslag att göra någon form av samtalsforum alternativt studiecirkel där vi får möjlighet att förstå varandras olika kulturer bättre och därmed komma varandra närmare.

§7 Renovering av kyrktorg och kök
Ansvarig för kyrktorgsgruppen Sophia Hober och Håkan Andersson från Probitas informerade om tidsplan respektive hur arbetet med skisser och förslag för ombyggnaden av kök och kyrktorg fortsätter. Med hänsyn till verksamheten och att renoveringen behöver ske under den varma delen av året kommer detta inte att kunna starta före maj 2016. Arbetet beräknas ta ca tre månader.
Sophia presenterade de nuvarande skisserna och alternativen i detalj. Gruppen har med första prioritet på funktion arbetat utifrån följande mål:
• öka användningen, göra det mer välkomnande,
• göra det lättare att "hitta in", öka synligheten mot gatan.

Gruppens ledord har varit följande:
Välkomnande, Öppet, Varmt, Flexibelt, Avspänt

Sammanfattningsvis, köket behöver göras mer funktionellt, barnen ska få ta mera plats, torget behöver bli mer funktionellt och göras mer levande och synligt utifrån, receptionens plats utvärderas.
Skisserna finns på skärmar på kyrktorget med ett kuvert att lägga idéer och synpunkter i. Det går även att maila till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Skisserna kommer att från vecka 12 även finnas i pappersformat att ta med hem och studera i lugn och ro. Församlingen uppmanades att ta del av skisserna, komma på ytterligare möten och höra av sig med idéer och synpunkter till kyrktorgsgruppen.

Ytterligare möten om skisserna kommer att hållas under våren för att ta in synpunkter. Beslut beräknas tas i början av hösten.
Ulla Marie Gunner fick i uppdrag att undersöka om skisserna och informationen går lägga ut på hemsidan.
Önskan fanns om redskap för att tydligare kunna beskriva vad och hur man önskar att renoveringen blir. Ett rutnät med koordinater föreslogs.
Sophia underströk att inga beslut ännu är fattade. Det är församlingen som tar det formella beslutet om skisserna och kostnadskalkylen på församlingsmöte.

§8 Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§9 Avslutning
Dan Svanell tackade alla med en särskild påminnelse om årsmötet den 12 april 2015 och förklarade församlingsmötet avslutat.

Vid protokollet: Cathrin Sjöström

Justeras:
Dan Svanell, Viola Engström, Thure Thorgren

 

 

Protokoll fört vid församlingsmöte i Immanuelskyrkan
söndag 25 januari 2015

Närvarande: ca 80 församlingsmedlemmar

§ 1 Mötets öppnande
Ordföranden Dan Svanell hälsade de församlade välkomna och förklarade församlingsmötet öppnat.

§ 2 Val av justerare
Arne Berg och Anita Isaksson valdes att justera dagens protokoll.

§ 3 Godkännande av dagordningen
Föreslagen dagordning godkändes:
• valberedning
• val av ombud
• ny ordförande till styrelsen
• övriga frågor
• avslutning

§ 4 Valberedning
Valberedningens ordförande Stefan Nilszén redogjorde för valberedningens uppdrag att förbereda val av funktionärer vid årsmötet, val av styrelse och revisorer samt övriga val till olika tjänster och uppdrag efter de behov som finns. Varje medlem kan föreslå kandidater till styrelsen och andra uppdrag. Förslag bör lämnas till valberedningen senast sex veckor före det möte då valet skall ske.

§ 5 Val av ombud
Stefan Nilszén presenterade valberedningens förslag till ombud. Församlingsmötet beslutade enligt valberedningens förslag och valde följande ombud:

a) Kyrkokonferens
Equmeniakyrkan, kyrkokonferens i Göteborg 14–16 maj 2015, samt Svenska Missionskyrkan, årsmöte:
Ivani Ahlberg
Johan Ahlberg
Anna Berndes
Johanna Borg
Peter Dobers
Claes Jonsson
Johnny Jonsson
Göran Kollberg
Stefan Nilszén, sammankallande

Suppleanter:
Ulla Marie Gunner
Karl Högberg

Valberedningen återkommer med förslag på ytterligare ett ombud till kyrkokonferensen.

b) Sociala Missionen
Sociala Missionen, årsmöte 23 april i Immanuelskyrkan samt höstmöte:
Monica Ahlberg
Eva Hagén
Lars-Ingmar Jerkeby
Rune Larsson
Anna Linderyd

c) Hela Människan
Hela Människan i Stockholms län, årsstämma 15 april i Johannes församling:
Rune Larsson
Agneta Selander

Suppleant:
Inga Johansson

d) Stockholms Frikyrkoråd
Stockholms Frikyrkoråd, årsmöte i mars:
Anna Berndes

§ 6 Ny ordförande i styrelsen
Den 8 dec meddelade Dan Svanell valberedningens ordförande att han avslutar sitt uppdrag som församlingens ordförande vid årsmötet i april. Församlingens styrelse informerades om beslutet 11 dec och valberedningen 16 dec och 2 jan las informationen ut på församlingens hemsida.

Valberedningen har beklagat Dan Svanells beslut men accepterat det. Sökandet efter ny ordförande har påbörjats och Stefan Nilszén presenterade några av de kriterier man har på en ny ordförande:
• kommunikativ/tydlighet
• lyhördhet
• integritet (respektfullhet)
• finnas mitt i församlingen
• orädd
• lösningsorienterad
• van att leda organisationsutveckling
• lämplig livssituation
• väl förtrogen med affärsbolagen
Det finns säkert fler kriterier och man är väl medveten om att ingen kan uppfylla alla.

Några synpunkter som kom fram när ordet lämnades fritt:
• en risk att ställda kriterier begränsar möjligheten att hitta lämpliga personer
• få i den internationella gruppen visste om dagens församlingsmöte och bättre och tydligare information efterlystes
• information måste spridas så att alla får samma information
• vi behöver en ordförande som är känd i alla gudstjänstgrupper

Valberedningen går nu in i en "inlyssningsfas" som ska präglas av öppenhet och uppmanar enskilda och grupper att höra av sig med synpunkter och namnförslag. För att lättare komma i kontakt med valberedningens ledamöter bör en namn- och telefonlista anslås på väl synlig plats i kyrkan. Valberedningen sammanträder 29 jan och 19 febr. Allt material ska vara klart för tryck 12 mars.

§ 7 Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns.

§ 8 Nästa församlingsmöte
Nästa församlingsmöte är 15 mars kl 13.00.

§ 9 Avslutning
Ordföranden tackade de närvarande för uppmärksamheten och förklarade församlingsmötet avslutat.

Vid protokollet: Ingrid Jonsson

Justeras: Dan Svanell, Arne Berg, Anita Isaksson

 

Protokoll fört vid församlingsmöte i Immanuelskyrkan
söndag 23 november 2014

Närvarande: ca 80 församlingsmedlemmar

§ 1 Mötets öppnande
Ordföranden Dan Svanell hälsade de församlade välkomna och förklarade församlingsmötet öppnat.

§ 2 Val av sekreterare
Till sekreterare för församlingsmötet valdes Ingrid Jonsson.

§ 3 Val av justerare
Karl Högberg och Rachel Norborg Jerkeby valdes att justera dagens protokoll.

§ 4 Godkännande av dagordningen
Föreslagen dagordningen godkändes:
• lägesrapport om förnyat kyrktorg
• Immanuelskyrkans organisation
• övriga frågor
• avslutning

§ 5 Lägesrapport om förnyat kyrktorg
För att bredda användningen av kyrktorget har styrelsen tillsatt en arbets-grupp med uppdrag att ta fram förslag till ett förnyat kyrktorg. Sophia Hober, ordförande i arbetsgruppen, gav en bakgrundsbeskrivning av behovet att utveckla kyrktorget och presenterade sedan idéer till en möjlig utveckling av detsamma.

På frågan om varför det är nödvändigt med förändring finns flera svar.
Det handlar om att öka användningen av kyrktorget, att göra det mer inbjudande, att göra det lättare att "hitta in" i kyrkan och att öka synligheten från gatan. Viktiga ledord är att kyrktorget ska vara välkomnande, öppet, varmt, flexibelt och avspänt. Kyrktorget ska inrymma öppen och sluten verksamhet samt tillfällig verksamhet. Kaffestugans placering är viktig i förhållande till kyrktorgets verksamhet.

Sophia Hober visade ritningar med förslag på ändringar som arkitekter tagit fram utifrån det som redan finns på kyrktorget. Utöver själva kyrktorget omfattar förslagen även förnyelse av kyrkbacke, garderob, informations-disk och kaffestuga. Brunnen på kyrktorget föreslås bli kvar om än i annan utformning. Ritningarna visar bl a tre olika förslag till placering av informationsdisken. Ett förslag är att gör om kaffestuga till två mindre rum för mindre/slutna sällskap. Även köket ska ses över grundligt.
Förslagen kommer att ställas ut på kyrktorget under 1–2 veckor på nyåret 2015. Arbetsgruppen kommer sedan att inbjuda församlingen till samtal om hur vi kan/ska gå vidare med utvecklingen av kyrktorget. Ett förslag beräknas vara färdigt till årsmötet 12 april.

Frågan om vilken typ av verksamhet som ska bedrivas på kyrktorget diskuteras vidare tillsammans med anställda och frivilliga.

Ordföranden tackade för presentationen och uppmanade de närvarande att ställa frågor, ge synpunkter och komma med förslag.

§ 6 Immanuelskyrkans organisation
Styrelsen har tidigare fått i uppdrag av årsmötet att göra Immanuelskyrkans organisation tydligare för församlingens medlemmar. Det handlar om den inre strukturen där församling och frivilliga är involverade. Styrelsens särskilda utskott arbetar för närvarande med att ta fram ett dokument som ska göra organisationen tydlig för alla.

Marco Helles informerade församlingsmötet om att styrelsen i sitt sammanträde 20 november fattade beslut om en tydligare struktur/ nomenklatur enligt följande:
• en församlingsstyrelse
• tre verksamhetsråd för språkgrupper: koreanska, internationella och svenska
• församlingsövergripande kommittéer
• grupper som sorterar under verksamhetsråden
och uppdrog samtidigt åt särskilda utskottet att arbeta vidare med innehåll och ansvarsområden gällande råd och kommittéer.

För att kunna väljas in i församlingens styrelse, verksamhetsråd och kommittéer ska man vara medlem i församlingen. För att vara med i olika grupper behöver man inte vara församlingsmedlem, men ska vara aktiv och engagerad i kyrkan. Enligt församlingens stadgar är styrelsens främsta uppgift att leda och utveckla församlingen.

Det är viktigt att alla har en tydlig bild hur styrelse, råd, kommittéer och grupper relaterar till varandra. Alla ska veta sin plats i strukturen. En remiss kommer så snart som möjligt att skickas ut där särskilda utskottet begär in synpunkter från råd och kommittéer angående förslag till reviderad organisationsplan. Svaren samlas in i början av 2015.

Styrelsen rapporterar till Årsmötet och församlingsmötet som är försam-lingens högsta beslutande organ. Verksamhetsråden och de gemensamma kommittéerna rapporterar till styrelsen och grupperna rapporterar till de olika verksamhetsråden. Det ska finnas en anställd i varje gemensam kommitté. Kommittéerna arbetar för hela församlingen.

På en fråga vem som har makten svarade ordföranden att "all makt utgår från folket", d v s Immanuelskyrkan är en demokratisk organisation där alla får vara på lika villkor.

§ 7 Övriga frågor
Inga övriga frågor förelåg.

§ 8 Nästa församlingsmöte
Ordföranden påminde om nästa församlingsmöte som är 25 januari kl 13.00. På dagordning står bl a val av ombud till kyrkokonferens, årsmöten och årsstämmor 2015.

§ 9 Avslutning
Ordföranden tackade Mark Tatlow som tolkade församlingsmötet till engelska och de närvarande för uppmärksamheten och förklarade församlingsmötet avslutat.

Vid protokollet: Ingrid Jonsson
Justeras: Dan Svanell, Karl Högberg, Rachel Norborg Jerkeby

 

Protokoll fört vid församlingsmöte i Immanuelskyrkan
22 oktober 2014

Närvarande: ca 60 församlingsmedlemmar

§ 1 Mötets öppnande
Ordföranden Dan Svanell hälsade de församlade välkomna och förklarade församlingsmötet öppnat.

§ 2 Val av sekreterare
Till sekreterare för församlingsmötet valdes Ingrid Jonsson.

§ 3 Val av justerare
Ingemar Hulthén och Ingemar Rask valdes att justera dagens protokoll.

§ 4Godkännande av dagordningen
Föreslagen dagordningen godkändes:
• information om aktuell personalsituation
• val av valberedning
• styrelsens förslag angående reversen mellan Immanuelskyrkan och Probitas - Immanuelskyrkans Förvaltnings AB
• ekonomisk information
• övriga frågor
• avslutning

§ 5 Information om aktuell personalinformation
Ordföranden rapporterade att församlingsledningen och pastorerna Jodi och Doug Fondell efter förda samtal har kommit överens om att Fondells avslutar sina tjänster i församlingen vid årsskiftet 2014–2015. Församlingens medlemmar har i brev informerats om beslutet. Överenskommelsen och brevets innehåll är helt enligt Fondells önskan.
Församlingsledningen kommer att träffa Internationella rådet för samtal under kommande vecka och församlingsföreståndaren kommer att tillsammans med Internationella rådet förbereda rekryteringen av ny pastor för den internationella gruppen
Ordföranden påminde också om den skillnad som finns mellan Immanuelskyrkan och andra församlingar gällande personalfrågor. I Immanuelskyrkan är det personalchefen, församlingsföreståndaren och personalutskottet som på styrelsens uppdrag ansvarar för att församlingen fungerar enligt svensk lagstiftning vad gäller anställd personal.
Ordet lämnades fritt men inga frågor förelåg.

§ 6 Val av valberedning
I församlingsmötet 17 sept presenterade den av årsmötet valda nomineringskommittén en ny modell för valberedningens arbete inför årsmötet 2015. Valberedningen bör spegla församlingens struktur med olika språk- och gudstjänstgrupper och man föreslog därför en gemensam valberedning och fyra mindre specifika valberedningar för de olika gudstjänstverksamheterna.
Nomineringskommittén fick församlingsmötets uppdrag att till dagens möte föreslå namn till den gemensamma valberedning samt namn till de fyra specifika valberedningarna. Minst fem personer ska ingå i de specifika valberedningarna och av dessa fem ska två från varje grupp ingå i den gemensamma valberedningen vars uppgift blir att samordna de fyra valberedningarnas förslag till årsmötet. Ordföranden i den gemensamma valberedningen väljs särskilt.

Ingvar Kvernes presenterade nomineringskommitténs förslag till valberedningar:
Gudstjänstgemenskap kl 11.00
Anna-Carin Persson Stenbeck, ordf
Anders Berndes
Ove Engström
Sophia Hober
Inga Johansson
Johnny Jonsson
Lars Tynnemark

Gudstjänstgemenskap 153
Daniel Elala, ordf
Iréne Andersson
Göran Kollberg
Jacob Molander
Samuel Åsgård

Gudstjänstgemenskap Internationella
Sujata Lalit Kumar, ordf
Terri Bhat
Sven Britton
Tabea Hening
Jaques Lombard
Esther Nyiramugisha
Chinodo Oij
Pieter Trapman

Gudstjänstgemenskap Koreanska
Kim Skoglund, ordf
Mi-Yong Cho
Soo-Hong Jum
Mi-Hye Kim
Soon Jae Lee

Gemensam valberedning Immanuelskyrkans församling
Stefan Nilzén, ordf
153: Daniel Elala, Göran Kollberg
Kl 11.00: Anna-Carin Persson Stenbeck, Johnny Jonsson
Internationella: Sujata Lalit Kumar, Sven Britton
Koreanska: Kim Skoglund, Soon Jae Lee

Församlingsmötet valde därefter Stefan Nilszén till ordförande i den gemensamma valberedningen och övriga ledamöter i respektive valberedning enligt nomineringskommitténs förslag.
Stefan Nilszén påminde om årsmötets uppdrag till styrelsen att återkomma med en beskrivning av hur råd och kommittér relaterar till varandra och till styrelsen. Ulla Marie Gunner svarade att styrelsens särskilda utskott just nu arbetar med frågan, att strukturen är klar, att man kommit en bit på väg vad gäller att tydliggöra mandaten och att man hoppas vara klar till advent.
Valberedningen tar tacksamt emot namnförslag på personer som vill ha ett förtroendeuppdrag i församlingen.

§ 7 Styrelsens förslag angående reversen mellan Immanuels-kyrkan och Probitas – Immanuelskyrkans Förvaltnings AB
I församlingsmötet 17 sept beslutade man att säga upp lånereversen på 220 milj kr mellan församlingen och Probitas – Immanuelskyrkans Fövaltnings AB på grund av ändrade skatteregler från 1 jan 2015.
Göran Johansson rapporterade att ekonomiutskottet och revisorerna har utrett frågan om hur vi ska förvalta och placera 220 milj kr så att vi får bästa möjliga avkastning utan att ge avkall på säkerheten och presenterade därefter styrelsens förslag till beslut.
Ordet lämnades fritt innan församlingsmötet var redo att gå till beslut.

Församlingsmötet beslutade då enligt styrelsens förslag
• att reducera Koncernen Immanuels upplåningsbehov genom att tillföra Probitas – Immanuelskyrkans Förvaltnings AB ett aktieägartillskott på 100 milj kr och
• att resterande 120 milj kr förvaltas av församlingen i en värdepappersportfölj samt
• att för det lån på 120 milj kr som Probitas – Immanuelskyrkans Förvaltnings AB tagit upp pantsätta ovannämnda värdepappersportfölj.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 8 Ekonomisk information
Den ekonomiska strukturen i Immanuelskyrkan är annorlunda jämfört med andra församlingar och medlemmarna kommer att få extra information om ekonomin och strukturen i kommande församlingsmöten och även information om olika verksamhetsdelar.
Anette Engkvist rapporterade om den ekonomiska ställningen per 2014-08-31. På kostnadssidan är personalkostnaden störst. Därefter följer lokal-kostnader, anslag till organisationer och verksamhetskostnader. De största intäkterna kommer från Probitas och från våra värdepappersportföljer som för närvarande är värda 65 milj kr. Insamlade medel behöver öka rejält.
Nettokostnaderna går att påverka och förändra både på kort och lång sikt.
Förändrade personalkostnader kräver lång framförhållning medan förändringar gällande anslag och verksamhetskostnader kan göras i ett kortare perspektiv. Lokalkostnaderna ligger däremot fast.
Vidare presenterade Anette Engkvist budget 2014 för församlingens diakonala verksamhet med intäkter på 50.000 kr och kostnader på 1.662.100 kr, vilket ger en nettokostnad på 1.612.100 kr.
Det diakonala arbetet riktar sig både inåt mot församlingen och dess medlemmar och utåt till människor i utsatta situationer som behöver stöd.
På en fråga från från Lalit Kumar om hur man fördelar resurserna svarade ordföranden att styrelsen tar med sig den frågan i fortsatta samtal.

§ 9 Övriga frågor
Ordföranden tackade Mark Tatlow som på ett förnämligt sätt tolkat församlingsmötet till engelska.
Tobias Frelin berättade att man har 15 anmälningar till konfirmationsläsningen som börjar i jan 2015. På grund av personalförändringar i den internationella gruppen kommer man att inbjuda ungdomar därifrån att delta i konfirmationsundervisningen.
Anita Isaksson påtalade att medlemmarna i församlingen får för lite information från styrelsen. Informationen som finns på hemsidan nu är från maj månad. Ordföranden lovade bättring.

§ 10 Avslutning
Ordföranden påminde om nästa församlingsmöte som är den 23 november efter den gemensamma gudstjänsten och tackade därefter de närvarande för visat intresse och förklarade församlingsmötet avslutat.

Vid protokollet:
Ingrid Jonsson

Justeras:
Dan Svanell, Ingemar Hulthén, Ingemar Rask

 

Protokoll fört vid församlingsmöte, Immanuelskyrkans församling,
17 september 2014

Ordförande: Dan Svanell
Sekreterare: Eva Ottosson
Justerare: Monica Basilier Braennstroem och Thure Thorgren
Antal mötesbesökare 55.

§ 1 Inledning med bön av Ulla Marie Gunner.

§ 2 Val av sekreterare.
Som sekreterare för mötet valdes Eva Ottosson.

§ 3 Val av två justerare
Monica Basilier Braennstroem och Thure Thorgren valdes att justera mötets protokoll.

§ 4 Dagordning
Föreslagen dagordning fastställdes.

§ 5 Val av valberedning
Ingvar Kvernes beskrev en frågeställning som uppkommit under arbetet med valberedning. Det är strukturen av valberedningen med anledningen av församlingens uppsättning av språkgrupper och de verksamhetsråd som finns för de olika grupperna. Vi bör ha en valberedning som speglar detta och har strukturerat upp ett förslag för hur ett sådant valberedningsarbete kan se ut.
Därför finns idag inga förslag på namn utan ett förslag för en utökad valberedningsstruktur.

Sven Mannervik föredrog förslaget från valberedningen om en ny struktur för valberedningsförfarandet. "En församling, tre språkgrupper och fyra gudstjänst-gemenskaper."
En gemensam valberedning och fyra valberedningar för de olika gudstjänst-verksamheterna.

Se bilaga.
I slutet av oktober kommer förslag på namn för valberedningarna.

Ordet lämnades fritt i denna fråga.

• Beslut togs att nominerings-kommitén utgår från den föreslagna modellen.

• Beslut togs att uppdra åt nominerings-kommitén att föreslå ledamöter till den gemensamma valberedningen och ledamöter till de fyra särskilda valberedningarna vid nästa församlingsmöte.

• Beslut togs att svenska valberedningens förslag skall inkludera svenska barn- och ungdomsarbetet.

• Beslut togs att ett den gemensamma och de särskilda valberedningarnas förslag fogas samman till ett gemensamt dokument som föreläggs årsmötet.

§ 6 Uppsägning av reversen mellan församlingen och Probitas.
Göran Johansson gav redogörelse av bakgrunden till uppsägningen av reversen.
Började med den ekonomiska redovisningen för budget 2014 och hur kostnaderna täcks upp genom utdelning från Probitas i dagsläget. Reversräntan är en mycket stor del av intäkterna till församlingen.
Den nya lagen 2013 har vi nu att förhålla oss till. Den säger att bolag inte får dra av koncerninterna räntor (räntor på lån mellan juridiska personer där en har bestämmande över den andre) om långivaren inte betalar skatt på intäktsräntorna. Probitas får inte räkna räntan till församlingen som skattemässig kostnad.

Om Probitas löser lånet till församlingen genom ett externt lån till betydligt lägre ränta blir effekten följande för bolaget:
Lägre räntekostnader 13,1 milj
Skatt på den högre vinsten

Påverkan på församlingens ekonomi:
Lägre ränteintäkter – 19,7 milj kr
Högre utdelning + 10,2 milj kr
Avkastning på 220 milj kr (4%) + 8,8 milj kr
Resultat – 0,7 milj kr

Ekonomiutskottet utreder hur församlingen ska gå vidare med ekonomifrågan.

• Beslut togs av församlingsmötet att säga upp reversen på 220 milj kr med Probitas.

§ 7 Anette Engkvist redogör för hur församlingens ekonomi ser ut per den 31 aug.
Det mesta följer budget ganska väl. Gåvor och kollekter ligger dock en del under budget.
Frågan lämnas fri och samtal följer med diverse frågor och svar.

§ 8 Övriga frågor
Rune Larsson meddelar att han ingår i Sociala Missionens valberedning. Årsmötet äger rum i april 2015 och det finns några som avsagt sig sitt uppdrag så han behöver hjälp med förslag på några nya personer.

Anna Berndes berättade om hur kan vi hjälpa romerna som vi ser på våra gator. Information om de kvinnor som får komma och duscha och få rena underkläder. Vill du ge ett bidrag eller köpa och lämna strumpor och underkläder?

En fråga om möjligheten att köpa kristen litteratur eller musik efter gudstjänsten. Det kan vara ett sätt att dra in mera pengar till kyrkan.

§ 9 Mötet avslutades med bön av Charlotte Höglund.

Vid protokollet: Eva Ottosson

Justeras: Monica Basilier Braennstroem, Thure Thorgren

 

Rapport från församlingsmöte 14 maj 2014

Närvarande: Cirka 20 församlingsmedlemmar

§ 1 Inledning
Ordföranden Dan Svanell hälsade de församlade välkomna och förklarade församlingsmötet öppnat.

§ 2 Val av justerare
Anna Berndes och Johannes Nilsson valdes att justera dagens protokoll.

§ 3 Dagordning
Föreslagen dagordningen fastställdes:
• Information och samtal inför Equmeniakyrkans kyrkokonferens
• Kort information om arbetet med EU-medborgare
• Övriga frågor
• Avslutning

§ 4 Information inför Equmeniakyrkans kyrkokonferens
Ulla Marie Gunner gav en övergripande information inför Equmenia-kyrkans kyrkokonferens i Stockholm 29–31 maj. Temat för konferensen är "Rötter och vingar".

Alla förhandlingar och gudstjänster hålls i Filadelfiakyrkan. Under konferensen anordnas kvällsprogram i olika kyrkor och Immanuelskyrkan inbjuder till två cafékvällar och en körkonsert.

760 församlingar är del av Equmeniakyrkan och verksamhetsberättelsen för 2013 med berättelser från församlingar och regioner är en fin presentation av Equmeniakyrkan som helhet.

Ulla Marie Gunner redogjorde kort för innehållet i de motioner som ska behandlas i kyrkokonferensen samt för kyrkostyrelsens svar på dessa. Motionerna rör Fred; Resursförstärkning för freds- och hållbarhetsarbetet i Equmeniakyrkan; Klimat, miljö och omställning; Neddragning av diakontjänst från 100% till 50% på nationell nivå; Bibelskolor samt att Diakonia bör återuppta sitt arbete i Indien.

Diskussionen om Tro, dop och gemenskap flyttas till kyrkokonferensen 2015.

Frågan om ersättning för förlorad arbetsinkomst för ledamöter i samband med kyrkostyrelsens sammanträden är aktuell igen. Tomas Bjöersdorff från Kalmar och aktiv medlem i Västerportskyrkan föreslås som ny ordförande i kyrkostyrelsen efter Ann Sofie Lasell som avböjt omval.

Allt material inför kyrkokonferensen finns tillgängligt på Equmeniakyrkans hemsida.

I Svenska Missionskyrkans konferens kommer endast administrativa frågor att behandlas och beslutas. Svenska Missionskyrkan som juridisk person kommer att finnas kvar men inga fler konferenser kommer att hållas.

Immanuelskyrkans ombud till kyrkokonferensen har inga bundna mandat utan kan rösta efter egen övertygelse i olika frågor. Ombuden har bundna mandat endast om församlingen står bakom ett förslag eller en motion vilket inte är aktuellt i årets kyrkokonferens.

§ 5 Kort info om arbetet med EU-medborgare
I nuläget finns inte så mycket ny information kring arbetet med EU-medborgare. Ulla Marie Gunner berättade att det händer saker hela tiden och att man har idéer på gång, men allting tar tid och vi behöver samverka med andra kyrkor och frivilligorganisationer för att få det hela att fungera. Under våren har en grupp romska kvinnor fått möjlighet att en eftermiddag i veckan använda duscharna på K3. Någon ytterligare verksamhet planeras till hösten och Ulla Marie återkommer med information när vi vet mera. Ett regelverk som talar om vilka regler som gäller på kyrktorget ska sammanställas av församlingens diakoner och andra som arbetar med EU-medborgarna. Det är viktigt att alla som besöker Immanuelskyrkan får ett värdigt bemötande.

§ 6 Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns.

§ 7 Avslutning
Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och förklarade församlingsmötet avslutat.

Vid protokollet: Ingrid Jonsson

Justeras: Dan Svanell, Anna Berndes och Johannes Nilsson

 

Rapport från församlingsmöte 12 februari 2014

Närvarande: ca 20 församlingsmedlemmar

§ 1 Inledning
Ordföranden Dan Svanell hälsade de församlade välkomna och förklarade församlingsmötet öppnat.

§ 2 Val av justerare
Anita Isaksson och Inga Johansson valdes att justera dagens protokoll.

§ 3 Dagordning
Föreslagen dagordningen fastställdes:
• Val av ombud till kyrkokonferens, årsmöten och årsstämmor 2014
• Övriga frågor
• Avslutning

§ 4 Val av ombud till kyrkokonferens, årsmöten och årsstämmor 2014
Valberedningens ordförande Christer Zettergren presenterade valberedningens förslag till ombud. Valberedningen arbetar med att få fram ytterligare ett ombud samt suppleanter till Equmeniakyrkans kyrkokonferens och valet av dessa bekräftas i församlingens årsmöte 6 april. Församlingsmötet beslutade enligt valberedningens förslag och valde följande ombud:

Svenska Missionskyrkan, årsmöte i Stockholm 29 maj / Equmeniakyrkan, kyrkokonferens i Stockholm 29-31 maj:
Margareta Fernholm
Inger Gillerstrand
Ulla Marie Gunner, sammankallande
Gunnel Holm
Karl Högberg
Claes Jonsson
Mi-Hye Kim
Johannes Nilsson
Dan Svanell

Sociala Missionen, årsmöte i Immanuelskyrkan 24 april samt höstmöte (datum ej bestämt):
Ove Engström
Viola Engström
Eva agénHHagHagén
Lars-Ingmar Jerkeby
Rune Larsson
Agneta Selander, suppleant

Hela Människan i Stockholms län, årsstämma i Norrmalmskyrkan 20 mars:
Inga Danarö
Rune Larsson
Agneta Selander, suppleant

Bilda Öst, årsstämma i Fryshuset 29 mars:
Ove Andersson
Erik Blennberger
Claes-Göran Ydrefors

Stockholms Frikyrkoråd, årsmöte i Ekensbergkyrkan 13 mars:
Anna Berndes

Församlingsmötet bekräftade även valet av ombud till årsmötet för Missionskyrkan/SMU i Mälardalen som ägde rum i Andreaskyrkan 8 april:
Agnetha Dalemark
Kerstin Fränne
Lars-Erik Fränne
Anna-Carin Persson Stenbeck
Carl-Olov Wetterroth
Solveig Wetterroth

§ 5 Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns.

§ 6 Avslutning
Ordföranden förklarade församlingsmötet avslutat.

Vid protokollet:
Ingrid Jonsson

Justeras:
Dan Svanell, Anita Isaksson, Inga Johansson

 

Rapport från församlingsmöte 26 januari 2014

Närvarande: ca 85 församlingsmedlemmar

§ 1 Inledning
Församlingens ordförande och vice ordförande var förhindrade att närvara och Marco Helles som tillhör styrelsen var ombedd att leda förhandlingarna vilket församlingsmötet godkände. Han hälsade de församlade välkomna och förklarade församlingsmötet öppnat.

§ 2 Val av sekreterare
Till sekreterare för mötet valdes Ingrid Jonsson.

§ 3 Val av justerare
Anita Isaksson och Eva Pilenvik valdes att justera dagens protokoll.

§ 4 Dagordning
Föreslagen dagordningen fastställdes.

§ 5 Kallelse till församlingsmöte
Församlingens medlemmar kallas till församlingsmöte onsdag 12 februari.
Kl 18.30 val av ombud och kl 19.00 samtalskväll om remissen Tro, dop & gemenskp. Arne Fritzon, teologiska kommittén, Equmeniakyrkan, inleder.

Församlingens årsmöte söndag 6 april inleds med gemensam gudstjänst för alla språkgrupper kl 11.00 och avslutas med konsert kl 16.00. Där emellan blir det förhandlingar.

§ 6 Förnyat kyrktorg
a) Inledning
Ulla Marie Gunner inledde ett samtal kring ett förnyat kyrktorg. Kyrktorget är en central plats i kyrkan, en öppen plats att vara hemma på, en plats för möten och aktiviteter. När Ulla Marie Gunner kom till Immanuelskyrkan såg hon kyrktorget som en outnyttjad pärla med slumrande möjligheter. Hon fick klartecken från styrelsen att tillsammans med ytterligare några personer fundera kring hur man bäst kan använda kyrktorget för människor både i och utanför kyrkan. Genom att skapa utrymme för olika verksamheter kan vi få ett levande kyrktorg.

Brunnen på kyrktorget och målningen i kaffestugan är viktiga symboler och vittnesbörd som vi har att hantera i nuet.

Köket är slitet och behöver moderniseras.

Idéer, tankar, visioner, synpunkter och förslag på hur vi förnyar kyrktorget kan lämnas via e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

b) Gruppsamtal
Efter inledande inlägg blev det samtal i mindre grupper utifrån Ulla Marie Gunners inledning och kommentarer från Ingvar Humble, Jan-Erik Wikström, Kristina Lundgren, Karl-Axel Linderoth och Fredrik Jonsson.
De inledande kommentarerna kretsade kring den ursprungliga arkitekturen för kyrktorget, bakgrunden till den stora väggmålningen i kaffestugan, oron att den skulle gömmas med en gardin vid vissa tillfällen, för vem kyrktorget är viktigt idag, brunnens centrala plats och att den är utan vatten idag av säkerhetsskäl och att den hindrar utvecklingen av kyrktorget till en mer flexibel plats för verksamheten. Karl-Axel Linderots förslag till beslut och Kristina Lundgren inlägg bifogas till detta protokoll.

c) Delgivning från grupperna
I den efterföljande delgivningen från grupperna framkom synpunkter och idéer som här redovisas utan inbördes rangordning:
• Vad är vårt långsiktiga mål för kyrktorget och för vem är det till?
Vilka målgrupper finns utöver boende i kyrkans närområde?
• Kyrktorget ska vara en plats för möten mellan barn/unga och äldre.
Det ska vara flexibelt med plats för stora och små grupper och där många aktiviteter ryms.
• Ett kyrktorg handlar om möten och samtal. Bemötandet är viktigt. Hur ska alla känna sig välkomna?
• Kyrktorget ska vara en plats för socialt och diakonalt arbete. Det ska finnas avskilda platser för dem som önskar.
• Ljudnivån är besvärande på kyrktorget.
• Ordna trivselhörna med böcker. Skapa ett levande bibliotek.
• Kyrktorget ska vara bemannat, inte bara av pastorer och diakoner utan av många ideella krafter. En utmaning för församlingens medlemmar.
• Önskvärt med två informationsvärdar per pass: en i info-disken och en som rör sig på kyrktorget, en "jourhavande" medmänniska.
• Glasburar på kyrktorget likt dem i Waldenströmsalen? Behöver väggarna stå kvar på samma plats som nu?
• Kyrktorget ska vara mötesplats, viloplats och växtplats. Forma något utifrån dessa tre ord!
• Bra med alla goda idéer, men har vi resurser till allt? Redan nu fattas folk till kaffestugan och informationsdisken.
• Skaparsöndag och kyrkkaffet bör prioriteras vad gäller kyrktorgets användning. För skaparsöndag är kyrktorget en tillgång med närhet till kyrksalen/gudstjänsten.
• Flexibla bord och fler "ståbord" för mingel.
• Hur mycket ska vi kommersialisera kyrktorget?
• Brunnen är en central plats på vårt kyrktorg och bör finnas kvar. Den fasta bänken runt brunnen kan tas bort för att förhindra att barn klättrar upp och ramlar och gör sig illa.
• Brunnen är en oas som skulle kunna ersättas med ett konstverk eller en pelare med rinnande vatten.
• Brunnen kan fyllas med gröna växter.
• Veckodagar ska kaffestugan ska vara öppen dagtid!
• Hur ska vi få kaffestugan att fungera?
• Köket bör ligga närmare entrén.
• Behovet av ett café finns, men är det realistiskt? Klarar vi att driva ett café med en anställd (husmor) och frivilliga krafter? Kan vi hitta resurser som inte medför stora ekonomiska kostnader?
• Målningen i kaffestugan är en bildberättelse om Missionskyrkans mission. Behåll den! Informera om den, ordna studier kring den, låt den vara underlag för samtal om hur missionen ser ut i dag.
• Vissa tider eller vid behov kan målningen döljas av ett draperi.

c) Sammanfattning
Innehållet måste vara viktigare än formen. Innan vi diskuterar inredning, belysning, möbler etc. ska vi bestämma vad vi långsiktigt vill använda vårt kyrktorg till. Alla åldergrupper måste finnas med i planeringen. Vi ska komma med idéer – inte direktiv – till dem som ska planera för ett förnyat kyrktorg.

§ 7 Beslut om arbetsgrupp
Församlingsmötet beslutade enligt förslag från Karl-Axel Linderoth att ge församlingens styrelse i uppdrag att utse en allsidigt sammansatt arbetsgrupp med uppdrag att ta fram förslag på utformning och eventuell renovering av kök och kyrktorg. Arbetsgruppen har att lämna förslag till styrelsen, som sedan tar ställning och lägger slutliga förslag till församlingsmöte för beslut.

§ 8 Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns.

§ 9 Avslutning
Ordföranden förenade i bön och förklarade sedan församlingsmötet avslutat.

Vid protokollet:
Ingrid Jonsson

Justeras:
Marco Helles, Anita Isaksson, Eva Pilenvik