Protokoll från årsmöte i Immanuelskyrkans församling, söndag 23 april 2017, kl 13.00

Bilagorna som omnämns i protokollet är ej med på hemsidan.

Närvarande: ca 180 medlemmar vid mötets start, ca 105 mot slutet.
Simultantolkar: Johan Ahlberg, Hanna Zuring Peterson

§ 1 Inledning
Församlingens ordförande, Marco Helles, hälsade de närvarande välkomna och bad en bön för årsmötet, för församlingen och för församlingens roll i Stockholm.

All personal kallades fram och tackades för sina värdefulla insatser med en blomma. VD för församlingens bolag Probitas, Hotell Birger Jarl och Immanuelskyrkans Vård kallades fram och tackades med varsin bukett.

Därefter förklarade han årsmötet öppnat.

§ 2 Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
Årsmötet beslutade att årsmötet var stadgeenligt utlyst.

§ 3 Fastställande av dagordning
Inga övriga frågor anmäldes.

Årsmötet beslutade att godkänna dagordningen.

§ 4 Val av ordförande och vice ordförande för årsmötet
Årsmötet beslutade att för mötet välja Karin Pettersson till ordförande och Mark Tatlow till vice ordförande.

§ 5 Val av sekreterare och rösträknare, samt två justerare som tillsammans med
ordförande och vice ordförande justerar protokollet från mötet
Årsmötet beslutade att välja Cathrin Sjöström till sekreterare.

Årsmötet beslutade att till rösträknare välja Madeleine Harby Samuelsson sammankallande, Arne Berg, Jonas Gustafsson, Suna Brunnsäter, Agneta Dalemark, Margareta Lindgärde och Ann-Margret Bergman.

Årsmötet beslutade att välja Patrick Amofah och Ingrid Jonsson till justerare att tillsammans med ordförande och vice ordförande justera protokollet.

§ 6 Verksamhetsberättelsen

a) Verksamhetsberättelsen, bilaga 1

Verksamhetsberättelsen är tidigare utsänd till församlingens medlemmar. Ett informationsmöte inför årsmötet om församlingens ekonomi och verksamhet hölls den 19 april 2017. Församlingsföreståndare Ulla Marie Gunner berättade därför kort med hjälp av bilder om den verksamhet församlingen haft under 2016. Se även Årsredovisning 2016, bilaga 1, sid 3–38.

Ulla Marie lyfte fram gudstjänsternas betydelse. Där får vi mötas, stärkas och fördjupas, barnen får stå i centrum liksom i dagens gemensamma gudstjänst, där även församlingens musikskola medverkade. Ett 30-tal konfirmander från Immanuelskyrkan samt några andra församlingar gick i Immanuelskyrkans konfirmationsundervisning “Express Yourself”, där ledorden är vägledning - erövra - erfara. Konfirmationsundervisningen har även fortsättningsår, K2 och K3.

Immanuel 153 firade 10-årsjubileum och förutom gudstjänster och numera även mässor är den gruppen drivande bakom Alpfa-kurserna och flera andra grupper. Musikutredningen blev klar 2016 och presenterades för styrelsen. (Se mer information under 6b). Gemensam julkonsert för hela församlingen ägde rum i december.

Församlingens internationella arbete i vänförsamlingarna N’djili i Kongo och Panvel i Indien fortsätter genom ett antal projekt. Läs gärna mer i Årsredovisning 2016, bilaga 1, sid 35. Julmarknaden är väldigt viktig för vårt internationella missionsarbete. Diakonia är vårt samfunds biståndsorganisation.

Under 2016 var det ett antal utställningar i kyrkans lokaler. Ulla Marie lyfte särskilt fram utställningen “Pray” och ljudinstallationen “Prayer” på Historiska museet. I den senare medverkade flera av församlingens medlemmar.

Kyrktorgets renovering var en stor händelse och torget återinvigdes i oktober 2016. Kyrktorget motsvarar väl de ledord som de olika arbetsgrupperna arbetat efter; välkomnande, öppet, varmt, flexibelt och avspänt.

Ulla Marie informerade om att hon fortsätter att samla ledningsgruppen kring sig och att det sju dagar i veckan är någon av församlingens pastorer eller diakoner som har beredskap. För mer personalinformation, se Årsredovisning 2016, bilaga 1, sid 37–38.

Ulla Marie avslutade med att i tacksamhet nämna de medlemmar i församlingen som avlidit under året och bad en bön.

Ordförande lämnade ordet fritt. Det fanns inga frågor kring verksamhetsberättelsen.

Årsmötet beslutade att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

b) Musikutredningen, bilaga 2 & 3

Musikutredningens ordförande Kristina Gustafsson gav en rapport från musikutredningen.

Våren 2015 gav församlingen styrelsen i uppdrag att utreda musiken i församlingen. Styrelsen gav Kristina i uppdrag att bilda en arbetsgrupp och den har bestått av åtta personer från alla gudstjänstgrupper. Syftet med uppdraget har inte varit helt enkelt att arbeta efter, men gruppen har haft stor samsyn kring musiken i församlingen, trots bakgrund i så olika former.

En musikinventering är gjord för att kartlägga aktivitet, för vilka, syfte, vilka resurser aktiviteten kräver etc. Inventeringen visar att det är ca 440 deltagare i församlingens olika musikaktiviteter och dessutom ca 200 personer inskrivna i församlingens musikskola.

I mars 2016 hölls ett rådslag om musiken där hela församlingen var inbjuden. Ett 40-tal personer kom och det blev engagerade och givande samtal. För mer information om utredningen, inventeringen samt arbetsgruppens prioriteringsgrunder och kommentarer, se bilagorna.

Musikansvarig i församlingen, Kristina Åkesson, svarade på de kommentarer och önskemål som framkommit om genre-bredd. Det har varit svårt att få fram vad som menas med genre-bredd och vad det är församlingsmedlemmar saknar. Hon kunde dock rapportera att lunchkonserterna har breddats både vad gäller genre och medverkan av församlingens olika musiker, att ungdomarna har fått en bättre plattform och ansvar genom söndagsmässans musik, att tillfällig projektkör slagit väl ut och att gemensamma körer hittat möjligheter att medverka.

Kristina Åkesson efterlyste fler goda idéer för församlingens musikliv. Hon bad även alla att hjälpas åt att sprida konsertinformation så att våra medlemmar förstår att konserterna är för hela församlingen, oavsett språkgrupp.

Ordförande lämnade ordet fritt.

En kommentar lämnades om glädjen i musiken och det påmindes även om att det utöver musik finns andra kreativa uttryck, såsom exempelvis dans.

§ 7 Förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning, bilaga 1 och 4
Anette Engkvist, administrativ chef, uppmuntrade till läsning av årsredovisningen som för andra gången finns tryckt i både svensk och engelsk upplaga. I 2016 års årsredovisning är nya kyrktorget temat. Hon riktade ett särskilt tack till alla som på olika sätt bidragit till publikationerna och särskilt till översättarna. Hon gjorde även en rättelse då det i trycket av årsredovisningen fallit bort ett namn på en översättare, Erin Persson.

Då en längre föredragning av ekonomin redan gjorts på informationsmötet 19 april 2017 gick Anette endast igenom valda delar av Koncernen Immanuels ekonomiska utfall 2016 med tyngdpunkt på församlingen. Siffermaterialet finns presenterat i de tryckta publikationerna av årsredovisningen för 2016, bilaga 1 sid 42–71.

Anette Engkvist presenterade bolagskoncernens resultat före bokslutsdispositioner och skatter, där alla bolagen även i år redovisar mycket goda resultat. Detta är förstås en förutsättning för att Probitas ska kunna ge församlingen en utdelning om 20 miljoner kronor.

Församlingens resultat för 2016 är minus 431 tkr, trots den miljongåva församlingen mottog under året. Det budgeterade resultatet för år 2016 var minus 675 tkr.

Främst på grund av den fina miljongåvan så är posten gåvor och kollekter 1,2 miljoner kronor högre i år än förra året. Under 2016 fick församlingen inga testamentsmedel, vilket är ovanligt. Församlingens kostnader ligger i linje med året innan.

Marknadsvärdet på värdepappersportföljen var vid årsskiftet 191,8 miljoner kronor.

Kyrkoavgiftskampanjen i oktober gav 130 nya medgivanden vilket är mycket glädjande. Insamlade medel har ökat jämfört med 2015, vilket är en trend som behöver hålla i sig även kommande år om församlingen ska kunna fortsätta att bedriva en omfattande och bred verksamhet framöver.

Det påbörjade förändringsarbetet fortsätter med samma mål; att under den närmaste 5-årsperioden göra besparingar om 3 miljoner kronor. En översyn av kostnader, effektiviseringar men även att verka för ett ökat givande i församlingen på olika sätt behöver man arbeta vidare med. Viktigt att både teologiskt och genom olika typer av information utmana varandra genom att sätta upp tydliga mål.

Anette avslutade med att även visa bilder på och göra en kort genomgång av den nya bokföringsstrukturen. En struktur vars mål är att även ur ett ekonomiskt perspektiv kunna stärka församlingens helhetssyn och att se olika verksamhetsområden i ett ekonomiskt helhetsperspektiv.

Ordförande lämnade ordet fritt.

En fråga ställdes om varför Ericsson-aktier såldes till förlust.

Göran Johansson, styrelseledamot i IFAB, svarade att bolagsstyrelsens bedömning var att det var en bättre tid att sälja dessa nu än att vänta och riskera ännu större förlust på dessa aktier.

Årsmötet beslutade att lägga förvaltningsberättelsen och resultat- och balansräkningen till handlingarna.

§ 8 Revisorernas berättelse, bilaga 1
Revisionsberättelsen för församlingens årsredovisning och koncernredovisningen samt församlingsstyrelsens förvaltning i Immanuelskyrkans församling för verksamheten 2016, bilaga 1 sid 72–74, föredrogs till valda delar av Christina Gotting, auktoriserad revisor och förtroendevald för Immanuelskyrkans församling. Christina poängterade att församlingens ekonomi är välskött och att det inte finns några anmärkningar.

Årsmötet beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 9 Fastställande av resultaträkning för år 2016 samt balansräkning per den 31 december 2016
Årsmötet fastställde församlingens och Koncernen Immanuels resultaträkning för 2016 samt församlingens och Koncernen Immanuels balansräkning per den 31 december 2016.

§ 10 Ansvarsfrihet för församlingsstyrelsen för 2016 års förvaltning
Årsmötet beviljade, enligt revisorernas tillstyrkan, styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

§ 11 Information om Immanuel Senior
Immanuel Seniors ordförande Rachel Norborg Jerkeby berättade om vilken förmån det är att få driva en seniorförening här i Stockholm med den fantastiska bredd på utbud som är möjlig för seniorprogrammet. Hon informerade om att årsavgiften till Immanuel Senior höjts till 150 kr per år. Eftersom det inte finns någon nedre åldersgräns hälsade hon alla varmt välkomna att bli stödmedlemmar. För övrigt hänvisade Rachel till Årsredovisningen, bilaga 1 sid 29, 75–76.

§ 12 Information om Equmenia Immanuel Stockholm
Maria Linder, ordförande i den nybildade ungdomsföreningen Equmenia Immanuel Stockholm informerade om föreningens styrelse och uppstartsarbetet. Initialt har styrelsen träffats för att skapa rutiner, register och medlemsformulär. Från augusti månad hoppas de att registrering av medlemmar i föreningen kan starta.

Föreningen ska vara ett paraply för barn- och ungdomsarbetet i hela församlingen. Förslag har redan kommit in till Equmeniastyrelsen om att även starta scoutförening samt att hitta former för utbildning för ungdomar att växa som ledare.

§ 13 Val av församlingsordförande för ett år
Kjell Walfridsson, ordförande i årets valberedning, presenterade valberedningens förslag att till församlingsordförande omvälja Marco Helles.

Ordföranden lämnade ordet fritt. Inga andra förslag till ordförandeposten lades.

Årsmötet beslutade att omvälja Marco Helles till ordförande för församlingen för en period av ett år.

§ 14 Val av ledamöter till församlingsstyrelsen, bilaga 5 och 6
Kjell Walfridsson, ordförande i årets valberedning, presenterade valberedningens förslag till församlingsstyrelse. Då de sittande ledamöterna alla är nya i styrelsen sedan ett år tillbaka gav Kjell en tydlig motivering till varför valberedningen valt att lägga fram en rak lista, med omval av så många styrelseledamöter som möjligt.

Ordföranden lämnade ordet fritt. Inga andra förslag till kandidater lades.

Årsmötet valde följande personer till ledamöter i församlingsstyrelsen:

Styrelseledamöter två år:
Berit Ghavidel Rostami nyval
Joel Dutt nyval
Kristina Gustafsson omval
Peter Dobers omval
Stephen James omval
Vida Afua Attah omval

Fram till årsmötet 2018 kvarstår Gunilla Hjelmåker, Hans-Olof Hagen, Malin Emmoth, Margoth Sonnebo, Mats Bernö och Rachel Norborg Jerkeby som ledamöter i styrelsen.

Marco Helles tackade de två avgående styrelsemedlemmarna varmt för deras insatser i styrelsen och gav dem blommor.

§ 15 Val av två ordinarie revisorer och två revisorssuppleanter, samt
verksamhetsgranskande kommitté, bilaga 6

Årsmötet valde Jonas Grahn och Christina Gotting till ordinarie revisorer för ett år och Susanne Westman och Tobias Andersson till revisorssuppleanter för ett år.

Årsmötet beslutade att till verksamhetsgranskande kommitté välja Karin Sandström sammankallande, Jacques Lombard och Kim Skoglund, samt till suppleant välja Agneta Dalemark.

§ 16 Val av övriga funktionärer, ledare och ombud, bilaga 6
Valberedningens ordförande Kjell Walfridsson presenterade alla råd, kommittéer och grupper som valberedningen föreslog och lyfte fram hur många engagerade människor som ger av sin tid i dessa viktiga funktioner. Utan dem skulle församlingens aktiviteter inte fungera.

Årsmötet beslutade att till de tre verksamhetsråden välja de namn som föreslagits.

En fråga ställdes varför ordförande för rådet väljs av årsmötet och inte av rådet självt. Marco Helles svarade att det enligt konstitutionen är årsmötet som väljer ordförande till råden.

Årsmötet beslutade att till såväl verksamhetskommittéer som verksamhetsstödjande kommittéer välja de kommittéer och de namn som föreslagits.

Kjell Walfridsson informerade om en ändring på sid 17, Kultur- & Utbildningsgruppen. Stryk Lina Mattebo och lägg till Mikael Ivarsson istället. Vidare på sidan 22, lägg till Sofie Sahlstedt som ordinarie i TV-gruppen.

Årsmötet beslutade att med ovanstående två korrigeringar för respektive språkgrupp välja de grupper och de deltagare i dessa som föreslagits.

§ 17 Val av nomineringskommitté för valberedning till årsmötet 2018
Ulla Marie Gunner summerade nomineringskommitténs uppdrag; att föreslå valberedning för det kommande årsmötet, samt att föreslå ombud till de organisationer där församlingen är representerad.

Styrelsen har gett de språkledande pastorerna i uppdrag att ge förslag på tre personer. Förslagen är Lois Hemgren sammankallande, Mi-Hye Kim och en plats är vakant.

Inga Johansson bad om ordet och sa att redan tidigare är det konstaterat att det är för få med bara tre stycken i nomineringskommittén. Hon yrkade på att fler personer väljs till denna funktion.

Årsmötet beslutade som ett första delbeslut, att till nomineringskommittée med uppgift att ta fram förslag till valberedning 2017/2018 välja Lois Hemgren, sammankallande och Mi-Hye Kim.

Årsmötet beslutade att på församlingsmötet tisdag 9 maj ha fyllnadsval till nomineringskommittén.

Årsmötet beslutade att återremittera till styrelsen frågan om att det behöver vara fler deltagare i nomineringskommittén.

§ 18 Beslut om verksamhetsplan mot 2020, bilaga 7a, 7b
Ulla Marie Gunner presenterade den gemensamma verksamhetsplanen. Många goda idéer har tagits fram och delvis sammanfattats i ett dokument för hela församlingen. Planen beskriver att vi är en enda kropp och att församlingens uppgift är att sprida evangelium. Prioriterade områden är församlingens diakonala arbete, satsningen på barn, unga och unga vuxna, volontärer och ledarskap samt ökad gemenskap inom församlingen. Häftet avslutas med den dikt som Kerstin Gustafsson skrev till Immanuelskyrkans invigning 1974.

En fråga ställdes om utsatthet och omsorgsgrupp. Ulla Marie förtydligade att det finns omsorgsgrupper i olika former. Att våra diakoner har en viktig uppgift men att vi alla måste hjälpas åt. Att det handlar om integritet och att lyssna in såväl ett ja som ett nej. Även att det ibland är den behövande som behöver ge sig tillkänna för någon den har förtroende för.

Årsmötet beslutade att anta den föreslagna verksamhetsplanen och att arbeta efter den.

§ 19 Inkomna motioner från medlem, bilaga 8:1, 8:2
Till årsmötet har inkommit sju motioner från en och samma motionär, Ove Andersson.

Motion A
Angående styrelsens sätt att göra den ekonomiska redovisningen till årsmötet.
Motionären beklagade att den ekonomiska redovisningen, ännu efter fyra års begäran, inte är mer transparent och lättläst. Motionären nöjde sig med styrelsens svar och föreslog att tillstyrka det.

Årsmötet beslutade att bifalla styrelsens svar.

Motion B
Konstverket i gamla kaffestugan
Motionären ansåg det tråkigt att styrelsens svar andas en syn och inställning av att församlingen inte ska lägga sig i. Han godtog ändå styrelsens svar på motionen med några tips till den nya redaktören för skriften om konstverket och mission, Görel Byström Janarv.

Årsmötet beslutade att bifalla styrelsens svar.

Motion C
Immanuelskyrkan har i den stora kyrksalen fått en annorlunda ljudanläggning
Motionären inledde med att förtydliga att hans sista yrkande fått en felstavning. Det ska vara “estetiskt” och inte “etiskt”.

Motionären ansåg det felaktigt att styrelsens fokus varit på högtalarkompetens istället för på den som ska lyssna och att det utifrån detta varit fel av styrelsen att överlåta frågan på expertis. Frågan borde ha förankrats hos användarna. Han ansåg att styrelsen genom detta handlande mister sin trovärdighet för andra typer av översyner och renoveringar som innebär större kostnader. Vidare att styrelsen borde tänka på hur den behandlar medlemmar i församlingen med behov av hörselslingan och att det inte duger att hänvisa till vissa platser i kyrksalen.

Styrelsens representant, Peter Dobers, redogjorde för styrelsens svar. Han poängterade att det varit en besvärlig renovering med okända, men befintliga, elproblem som behövt åtgärdas. Vidare att den tidigare ljudanläggningen inte var uppmärkt på ett relevant sätt och att det därför inte fanns någon information om vart kablar ledde. Vad gäller hörselslingan så ligger den i golvet tillsammans med värmeslingan och kan därför inte rivas upp. Han underströk att styrelsens svar är baserat på de yrkanden som motionären haft.

Beslutet om denna motion gick till rösträkning som gav följande utslag:
• 57 röster för att styrelsens svar på motionen skulle bifallas.
• 37 röster för att styrelsens svar skulle återremitteras till styrelsen.

Årsmötet beslutade att bifalla styrelsens svar.

Motion D
Om Immanuelskyrkans kyrktorg
Motionären ställer sig gärna till förfogande för det fortsatta arbetet. Han var för övrigt nöjd med styrelsens svar och föreslog att tillstyrka det.

Årsmötet beslutade att bifalla styrelsens svar.

Motion E
Angående en permanent nomineringskommitté till församlingens bolags styrelser
Motionären ansåg att styrelsens svar var obegripligt. Motionären vidhöll att valet av kandidater till församlingens bolagsstyrelser behöver göras på ett mer omsorgsfullt sätt. Han ville även veta vad styrelsen menar med uppdragshållarens “breda kontaktnät”.

Göran Johansson, styrelseledamot i församlingens bolag IFAB, hänvisade till att det enligt församlingens stadgar är församlingsstyrelsen som har det övergripande ansvaret för ekonomin. I och med detta behöver styrelsen även ha full rättighet och frihet att tillsätta nomineringskommitté.

Motionären ansåg att även om det förhåller sig så, så behöver valen göras ur en bredare bas.

Styrelsens representant, Hans-Olof Hagén, redogjorde för styrelsens svar. Han uttryckte uppskattning för motionärens engagemang i denna fråga för att proceduren ska gå rätt och riktigt till. Hans-Olof gav sitt medhåll till att kompetenta människor behöver finnas i styrelsen för församlingens viktiga bolag. Han framhöll dock att det är upp till styrelsen att avgöra om den behöver hjälp med att tillsätta styrelsemedlemmar i bolagen eller ej.

Årsmötet beslutade att bifalla styrelsens avslag av motionen.

Motion F
Angående fastigheten Svea Artilleri, nr 15 och Löjtnantsgården
En rättelse gjordes i den engelska översättningen av styrelsens svar, den andra meningen. Den engelska ordalydelsen ska vara “The enquiry will be led by the Board’s Ministry and Organisation subcommittee.”

Motionären föreslog att projektets byggnadsprogram och idéerna i denna läggs till grund för utredningen.

Det klargjordes att den kommande utredningen görs av verksamhets- och organisationsutskottet som i dagsläget består av Margoth Sonnebo, Rachel Norborg Jerkeby och Vida Afua Attah.

För övrigt föreslog motionären att tillstyrka styrelsens svar.

Årsmötet beslutade att bifalla styrelsens svar.

Motion G
Att revidera verksamhet, följa upp antagna beslut och se till helheten
Motionären konstaterade och gladdes över att beslut redan var fattat och tillstyrkte därför styrelsens svar.

Årsmötet beslutade att bifalla styrelsens svar.

§ 20 Övriga ärenden
Ulla Marie Gunner informerade om det förberedande mötet för kyrkokonferensen som kommer att hållas tisdag 9 maj kl 18.30. Det mötet kommer även att vara ett formellt församlingsmöte vad gäller punkten om beslut av kompletterande namn till nomineringskommittén.

Vidare informerade hon om att rekryteringen av assisterande pastor till den internationella språkgruppen har börjat och att annons bland annat finns på församlingens hemsida.

Församlingsmöten under 2017 blir 24 september och 26 november.
Årsmöte 2018 blir söndag 22 april.

Lois Hemgren uppmuntrade alla att tänka till kring kapabla och erfarna personer i församlingen så att vi får fler som engagerar sig och hjälper till i församlingens olika uppgifter och aktiviteter. Hon uppmanade alla att komma med förslag och att hjälpa till med att ta vara på de resurser vi har i församlingen. Hon underströk att det är ett gemensamt ansvar att se varandra och även att anmäla sig själv till uppgifter.

§ 21 Avslutning
Ordförande Karin Pettersson lämnade ordet till församlingens ordförande Marco Helles. Marco tackade alla för engagemang i mötet och riktade ett särskilt tack till presidiet. Därefter bad han en bön, varefter mötets ordförande förklarade årsmötet 2017 avslutat.

Vid protokollet: Cathrin Sjöström, sekreterare
Justerare: Karin Pettersson, ordförande; Mark Tatlow, vice ordförande; Patrick Amofah, justerare; Ingrid Jonsson, justerare.

 

Protokoll från årsmöte i Immanuelskyrkans församling, söndag 17 april 2016, kl 13.00

Närvarande: ca 180 medlemmar vid mötets start, ca 122 mot slutet.
Simultantolkar: Johan Ahlberg, Mikael Hovemyr

§ 1 Inledning
Församlingens ordförande, Marco Helles, hälsade de närvarande välkomna och bad en bön. Därefter inledde han med att påminna om att Immanuelskyrkan är en kyrka mitt i Stockholm för stockholmare och ställde frågan vilka kännetecken medlemmarna önskar att Immanuelskyrkans församling ska ha. Han nämnde att 2015 varit ett utmanande år för församlingen där det blev tydligt hur vi behövs i samhället. Han poängterade vidare de tre fokusområden församlingen har; gemenskap mellan gudstjänstgrupperna, barn unga och familj samt diakoni. Styrelsen vill vidare lägga stor betoning på frivillighet och ledarskap.

Marco berörde även att en besparing om tre miljoner under fem år behöver ske, alternativt ett kraftigt ökat offrande. Församlingen behöver väl fungerande bolag där vi behöver säkerställa långsiktighet och församlingen kan därför inte öka avkastningskraven från år till år. De 20 miljoner som avkastningen från Probitas nu ger är ett tak som inte skall överskridas.

Demokratin ska stärkas och den reviderade konstitutionen innehåller ett nytt moment, nämligen att styrelsen ska ge förslag till en verksamhetsplan till årsmötet för beslut från och med 2017. Kommunikationen behöver även bli bättre.

Marco avslutade sin inledning genom att kalla fram alla anställda samt VD för Hotell Birger Jarl och för Probitas och delade ut en blomma till var och en som ett bevis på församlingens varma tack för allas insatser. Därefter lämnade han ordet till församlingsföreståndare Ulla Marie Gunner.

Ulla Marie poängterade församlingens uppdrag utifrån den värdegrund och förhållningssätt som församlingens vision har, (se sid 50 i årsredovisningen 2015). Hon påminde särskilt om det välkomnande förhållningssätt vi alla behöver ha gentemot varandra, till nya som hittar till oss och till andra som är här på besök. Hon visade även en del statistik över åldersfördelningen av församlingens medlemmar samt medlemsantal över en sjuttioårsperiod och gladdes över det faktum att medlemskurvan ligger så stabilt, vilket är ovanligt för församlingar i Sverige idag. Men hon poängterade även den utmaning det ger oss framåt, att inte stagnera och nöja oss därmed, utan nå fler och växa som församling. Hon avslutade med att informera om den nystartade insamlingskampanjen "Hjärta Immanuel" och delade ut små påminnelsekort att ha nära till hands.

Därefter förklarade Marco årsmötet öppnat.

§ 2 Fråga om årsmötets behöriga utlysande
Årsmötet beslutade att årsmötet var stadgeenligt utlyst.

§ 3 Fastställande av dagordning
Förslag lades att för punkt 16 på dagordningen först ha ett resonemang kring den verksamhetsgranskande kommitté som är föreslagen att väljas på detta årsmöte. Alternativt att besluta att inte välja sådan kommitté detta år.

Till punkt 21, övriga frågor lades information från musikutredningen, information om adresser och nyhetsbrev, samt förslag om sommarskola för barn som inte klarat sina kurser innevarande skolår.

Årsmötet beslutade att med dessa ändringar och tillägg godkänna dagordningen.

§ 4 Val av mötesordförande och vice mötesordförande
Årsmötet beslutade att för mötet välja Anders Andersson till ordförande och Karin Sandström till vice ordförande.

§ 5 Val av sekreterare och rösträknare, samt två justerare som tillsammans med ordförande och vice ordförande justerar protokollet från mötet
Årsmötet beslutade att välja Cathrin Sjöström till sekreterare.

Årsmötet beslutade att till rösträknare välja Kerstin Mjönes sammankallande, Sofie Sahlstedt, Ulla Sjögren, Gunilla Herlitz, Bo Olsson, Jacques Lombard, Eva Widén, Young Soon Vikström, och Ingrid Jonsson.

Årsmötet beslutade att välja Göran Kollberg och Anita Isaksson till justerare att tillsammans med ordförande och vice ordförande justera protokollet.

§ 6 Verksamhetsberättelsen, bilaga 1
Verksamhetsberättelsen är tidigare utsänd till församlingens medlemmar. Ett informationsmöte inför årsmötet om församlingens ekonomi och verksamhet hölls den 13 april 2016. Församlingsföreståndare Ulla Marie Gunner berättade därför kort med hjälp av bilder om den verksamhet församlingen haft under 2015 och hänvisade till Årsredovisning 2015, bilaga 1, sid 3–50 som hon uppmuntrade alla att läsa.

Hon nämnde särskilt församlingens stöd till flyktingarna hösten 2015 och hur vi därigenom förstod vårt uppdrag som kyrka tydligare, att konfirmandundervisningen 2016 blir gemensam över språkgrupperna och även tillsammans med andra stockholmsförsamlingar, att Immanuelskyrkan är i världen och världen i Immanuelskyrkan genom t.ex Panvel Run, musiken, maten och mötet. De fyra TV-gudstjänsterna hösten 2015 sågs av över hundra tusen människor.

Församlingsföreståndaren informerade vidare om den ledningsgrupp som finns sedan snart ett år tillbaka, samt att församlingen har valt en vice församlingsföreståndare i Claes-Göran Ydrefors och att en ny resurs anställts för personalfrågor, HR-ansvarig Karin Enberg.

Det har genomförts en medarbetarundersökning som visar mycket goda resultat med motiverad personal som i hög grad upplever att de får respekt av chefer och medarbetare och även stor tillit till och från närmaste chef. Arbetsmiljöverket och fackförbundet Vision har båda varit här på besök och konstaterat att församlingen är en väl fungerande arbetsplats.

Ulla Marie avslutade med att läsa namnen på de medlemmar i församlingen som avlidit under året och bad en bön över dem och deras anhöriga.

Ordförande lämnade ordet fritt.

Fråga kom om arbetsplatsen har en plan mot mobbing. Ulla Marie svarade att en plan finns och att man i personalen arbetar med att vara snabba med att fånga upp när något skaver.

En synpunkt lämnades om att det är oroande att det inte finns bibelstudiegrupper i alla språkgrupper. Ulla Marie svarade att hon alltid välkomnar bibelstudier.

Årsmötet beslutade att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

§ 7 Förvaltningsberättelse och resultat- och balansräkning, bilaga 1, 2
Anette Engkvist, administrativ chef, uppmuntrade till läsning av årsredovisningen, som för första gången finns tryckt i en svensk och en engelsk upplaga. Hon riktade ett särskilt tack till alla som på olika sätt bidragit till publikationerna och särskilt till översättarna. Hon slog även ett slag för att ta del av Probitas årsredovisning.

Då en längre föredragning av ekonomin redan gjorts på informationsmötet 13 april 2016 gick Anette endast igenom valda delar av Koncernen Immanuels ekonomiska utfall 2015 med tyngdpunkt på församlingen. Siffermaterialet finns presenterat i de tryckta publikationerna av årsredovisningen för 2015, bilaga 1 sid 52–81.

Anette Engkvist presenterade bolagskoncernens resultat före bokslutsdispositioner och skatter, där alla bolagen även i år gått med vinst och dessutom gjort "all time high". Församlingens resultat är plus 3,1 miljoner kronor, i stort beroende av ett testamente, utdelningen från Probitas och intäkter från de finansiella instrumenten.

Omläggningen av reversen innebär att församlingen inte längre får någon intäkt i form av reversränta, vilken varit församlingens klart största enskilda intäkt. Församlingen får nu istället en större utdelning från Probitas, vilket kostar Probitas betydligt mer jämfört med reversränteupplägget. De medel som är placerade i olika finansiella instrument har gett ett bra plusresultat, trots det knepiga ränteläget och den svajiga börsen under 2015.

För Probitas del har omläggningen av reversen inneburit en ökad kostnad på fyra miljoner kronor, vilket påverkar såväl deras ekonomi som koncernens som helhet.

Eftersom församlingens kostnader ökar mer än intäkterna är det nödvändigt att offrandet ökar samtidigt som effektiviseringar görs om församlingen ska kunna fortsätta att bedriva den verksamhet man gör idag. Anette påminde även om det budgeterade underskottet på 675 000 kronor för 2016, men avslutningsvis också om den stora förmån det är att som församling ha tillgång till resurser i denna omfattning och därmed har man också mycket att vara tacksam för och fortsätta att förvalta väl, bilaga 2.

Ordförande lämnade ordet fritt.

Fråga kom angående varför kyrkoavgiften är en så liten post och Anette svarade att det är för att det inte är så många församlingsmedlemmar som anslutit sig till kyrkoavgiftsystemet. Något som är enkelt att göra om man vill ge av sina medel till församlingen på det sättet och som det informeras om varje år under början av hösten.

Det klargjordes att skalan på sid 56–57 i årsredovisningen är rätt. Det är miljoner kronor som avses.

Årsmötet beslutade att lägga förvaltningsberättelsen och resultat- och balansräkningen till handlingarna.

§ 8 Revisorernas berättelse, bilaga 1
Revisionsberättelsen för församlingens årsredovisning och koncernredovisningen samt församlingsstyrelsens förvaltning i Immanuelskyrkans församling för verksamhet 2015, bilaga 1 sid 82, föredrogs till valda delar av Jonas Grahn, auktoriserad revisor och huvudrevisor för Immanuelskyrkans församling. Jonas poängterade att församlingens ekonomi är välskött, att det råder god ordning och att det finns en god intern kontroll.

Årsmötet beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 9 Fastställande av resultaträkning för år 2015 samt balansräkning per den 31 december 2015
Årsmötet fastställde församlingens och koncernens resultaträkning för 2015 samt församlingens och koncernens balansräkning per den 31 december 2015.

§ 10 Ansvarsfrihet för församlingsstyrelsen för 2015 års förvaltning
Årsmötet beviljade, enligt revisorernas tillstyrkan, styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015 och riktade ett särskilt tack till styrelsen för arbetet under 2015.

§ 11 Information om Immanuel Senior
Immanuel Seniors ordförande Rachel Norborg Jerkeby informerade om att Immanuel Senior numera har drygt 300 medlemmar och att det är över 100 personer på varje Tisdagsträff. Utöver Tisdagsträffen anordnar de vandringar, utfärder och resor. Immanuel Senior erbjuder en positiv äldreverksamhet med stor bredd.

§ 12 Information om Equmeniaförening i Immanuelskyrkan, bilaga 3
Tobias Olsson och Julia Karlsson hade till årsmötet lämnat en kort beskrivning om varför de arbetar för att väcka den sovande SMU-föreningen till liv och ombilda den till en Equmeniaförening. I maj månad kommer en inbjudan till ett öppet möte för att samtala om möjligheterna med detta, med målet att föreningen ska komma igång under hösten. De bad om förböner för föreningen och Immanuelskyrkans alla barn och ungdomar.

§ 13 Beslut om ny reviderad församlingskonstitution, bilaga 4a, 4b
Årsmötet beslutade att bekräfta det tidigare enhälliga församlingsbeslutet den 13 mars 2016 och antog den reviderade församlingskonstitutionen. Beslutet var enhälligt.

§ 14 Val av församlingsordförande för ett år
Marco Helles omvaldes till ordförande för församlingen och församlingens styrelse för en period av ett år.

§ 15 Val av ledamöter till församlingsstyrelsen, bilaga 5
Valberedningens ordförande Stefan Nilszén presenterade listan med deras förslag på kandidater till församlingsstyrelsen samt förklarade att valberedningen kan göra olika från år till år vad gäller rak eller överskjutande lista och att de detta år har valt att presentera en rak lista.

Ordförande lämnade ordet fritt.

Det efterlystes fler unga till styrelsen och kanske kan en kommande Equmeniaförening vara ett bra forum och grogrund för att växa in i en styrelseroll. Det poängterades vikten av att tänka bredare och mångfald, inte bara mångfald över språkgrupperna utan på fler sätt. Den raka listan ifrågasattes ur ett demokratiskt perspektiv, men medlemmar i valberedningen beskrev vilket svårt och tidsödande arbete de haft med att alls få fram de sex kandidaterna till årets styrelse och församlingen uppmanades att redan nu börja tänka på lämpliga kandidater att nominera till nästa årsmöte.

De av valberedningen föreslagna kandidaterna presenterade sig och inga ytterligare kandidater föreslogs. Årsmötet valde följande personer till ledamöter i församlingsstyrelsen för 2016/2017:

Styrelseledamöter två år:
Malin Emmoth, omval
Mats Bernö, nyval
Gunilla Hjelmåker, nyval
Hans-Olof Hagén, nyval
Rachel Norborg Jerkeby, nyval
Margoth Sonnebo, nyval

Fram till årsmötet 2017 kvarstår Kristina Gustafsson, Patrick Amofah, Lina Mattebo, Peter Dobers, Vida Afua Attah och Stephen James som ledamöter i styrelsen.

Ordföranden bad en bön för den nya styrelsen.

Marco Helles tackade de fem avgående styrelsemedlemmarna varmt för deras insatser i styrelsen och gav dem blommor.

§ 16 Val av 2 ordinarie revisorer och 2 revisorssuppleanter, samt verksamhetsgranskande kommitté.
Årsmötet beslutade att dela upp denna punkt och att a) välja revisorer och b) separat diskutera och besluta om verksamhetsgranskande kommitté.

a) Årsmötet valde Jonas Grahn och Christina Gotting till ordinarie revisorer för ett år och Susanne Westman och Tobias Andersson till revisorssuppleanter för ett år.

b) Marco Helles informerade om att arbetet med att ta fram en verksamhetsplan, vilket är ett nytt arbetsverktyg, kommer att starta hösten 2016 och att ur det perspektivet kan det vara begripligt att tankar framförts från medlemmar om att vänta med beslutet om en verksamhetsgranskande kommitté till årsmötet 2017.

Frågan ställdes till årsmötet om beslut angående verksamhetsgranskande kommitté skulle beslutas i sittande möte eller skjutas fram till årsmötet 2017.

Årsmötet beslutade att frågan skjuts fram till nästkommande årsmöte, då verksamhets- planen är på plats och går att granska.

§ 17 Val av övriga funktionärer och ombud, bilaga 6, 7
Årsmötet beslutade att välja övriga funktionärer och ombud enligt valberedningens förslag, efter de namnändringar och tillägg som tidigare i mötet informerats av bl.a valberedningens ordförande.

§ 18 Val av nomineringsgrupp för valberedning till nästkommande årsmöte, 2017
Styrelsens förslag presenterades och kommenterades med att det är för få kandidater i gruppen. Tidigare grupp var fem personer och nu endast tre föreslagna.

Årsmötet beslutade att till nomineringsgrupp med uppgift att ta fram förslag till valberedning 2016/2017 välja Mi-Hye Kim, Lois Hemgren och Inga Johansson, samt att till styrelsen uppdra att utse en kandidat från Immanuel 153.

§ 19 Inkommen motion från medlemmar, bilaga 8a, 8b.
Till årsmötet har inkommit en motion angående målningen i Kaffestugan. Representant för motionärerna, Birgitta Lorentzi, fick ordet och gav motionärernas argument för att återställa målningen samt motiverade ändringar i de att-satser som motionen innehåller, eftersom förutsättningarna ändrats sedan motionen skrevs. Av de fem inlämnade att-satserna återstod två, i något reviderad ordalydelse enligt följande:
• att församlingens årsmöte uttalar att missionsmålningen efter kyrktorgets renovering ska återställas på ursprunglig eller annan väl synlig plats
• att information om missionsmålningen utformas och placeras i anslutning till denna.

Styrelsens representant, Karin Pettersson, gav styrelsens motivering till varför styrelsen anser att motionen är besvarad och att målningen inte ska sättas upp igen. Det lyftes även fram att styrelsen två år i rad blivit beviljad ansvarsfrihet av församlingen enligt revisorernas rekommendation.

Ordförande lämnade ordet fritt, för korta inlägg.

Ett flertal talare gav sina synpunkter och det var en stark och engagerad debatt kring målningens vara eller icke vara i framtiden, samt styrelsens handhavande av frågan.

Årsmötet röstade angående propositionsordningen i frågan och Bo Olssons förslag om att ställa motionen mot styrelsens svar ställdes emot förslaget att enbart rösta angående om årsmötet bifaller styrelsen svar på motionen. Årsmötet beslutade att enbart rösta om styrelsens svar, varpå votering begärdes. Votering skedde med röstkort och presidiets förslag vann med stor majoritet.

Därefter ställde ordföranden frågan om årsmötet bifaller styrelsens svar och att motionen därmed är besvarad.

Årsmötet beslutade att med stor majoritet bifalla styrelsens svar.
Samtliga motionärer reserverade sig mot beslutet och inkommer med skriftlig reservation som biläggs till detta protokoll, bilaga 9a, 9b.

§ 20 Verksamhetsutveckling 2016–2017
Ulla Marie Gunner redogjorde för några huvuddrag i den verksamhet som sker kommande verksamhetsår. Hon nämnde särskilt att svenska och internationella språkgrupperna arbetar tillsammans i konfirmationsarbete och att det finns en spännande plan om att låta konfirmationsutbildningen bli treårig. Det skulle då även möjliggöra att fler unga får växa in i ledarskap. Personal och frivilliga behöver också växa och utvecklas.

Ekonomisystemet görs om under 2016 så att det blir tydligare och lättare att följa och se resultat och konsekvenser. Den verksamhetsplan som ska tas fram kommer alla församlingsmedlemmar att kunna bidra till.

§ 21 Övriga ärenden
a) Musikutredningen
Ulla Marie Gunner föredrog några punkten åt musikutredningens ordförande Kristina Gustafsson.

Arbetsgruppen består även av Kerstin Mjönes, Jacob Molander, Ben Tatlow, Kristina Åkesson, Veronica Arvidsson, Peter Eriksson och Jeong-Mi Jensen

Gruppen har träffats ett flertal gånger och det har varit kreativa och spännande samtal.
I arbetet har gruppen konstaterat att musik är ett eget språk för såväl gudstjänst, evangelisation, som gemenskap. Man har arbetat utifrån tre områden; gudstjänstmusik, konserter och musik som egenvärde.

Gruppen anordnade 12 mars 2016 ett öppet möte – Musikforum – som samlade närmare 40 deltagare. Forumet gav många värdefulla idéer, synpunkter och önskemål att ta med i den fortsatta utvärderingen.

Några exempel på frågor som nu kommer att behandlas: Vad krävs i respektive gudstjänstfirande grupp för att skapa rätt förutsättningar för musiken? Vad ska vara prioriteringsgrunder när översynen sker av det övriga rika musikliv som finns idag? Behovet av någon form av musikråd, hur ska det se ut i framtiden för att skapa insyn och delaktighet?

Musikutredningsgruppen beräknar att under hösten avlägga rapport till styrelsen.

b) Information om adresser och e-brev
Håkan Sjögren informerade om att kyrkans register numera är kopplat med Skatteverkets register så att kyrkan får automatiska adressuppdateringar. Det sker tack vare fullt personnummer på medlemmar och uppdateringar görs en gång i månaden.

Håkan uppmanade även alla medlemmar att anmäla sig till det digitala e-brevet, som är ett betydligt snabbare, miljövänligare och billigare sätt för församlingen att kommunicera.

c) Sommarskola
Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att utreda möjligheten att anordna sommarskola för barn som inte klarat sina ämnen under innevarande läsår.

§ 22 Avslutning
Ordförande tackade alla för tålamod och engagemang i mötet. Ulla Marie Gunner bad en avslutande bön att Jesus får vara vårt centrum och vår kraftkälla. Därefter avslutade ordföranden årsmötet 2016.

Vid protokollet:
Cathrin Sjöström, sekreterare

Justeras:
Anders Andersson, ordförande; Karin Sandström, vice ordförande; Anita Isaksson, justerare; Göran Kollberg, justerare

 

Protokoll från årsmöte i Immanuelskyrkans församling, söndag 12 april 2015, kl 13.00

Närvarande: 278 medlemmar enligt röstlängd.

§ 1 Inledning
Församlingens ordförande, Dan Svanell, hälsade de närvarande välkomna. Han avtackade Ingrid Jonsson som lämnat sin tjänst som församlingssekreterare och hälsade Steve Armfield välkommen som interimspastor i den internationella gruppen. Dan höll sedan sitt avskedstal, då han efter detta årsmöte avgår som församlingens ordförande. Årsmötet förklarades därefter öppnat.

§ 2 Fråga om årsmötets behöriga utlysande
Årsmötet konstaterade att årsmötet var stadgeenligt utlyst.

§ 3 Fastställande av dagordning
Årsmötet beslutade att godkänna dagordningen med tillägget att gemensamt be för mötet.
Dan samlade därefter till bön för mötet med dess föredragspunkter och de beslut som skulle komma att tas.

§ 4 Val av mötesordförande och vice mötesordförande
Årsmötet beslutade att för mötet välja Anders Andersson till ordförande och Agnetha Dalemark till vice ordförande.

§ 5 Val av sekreterare och rösträknare, samt två justerare som tillsammans med ordförande och vice ordförande justerar protokollet från mötet
Årsmötet beslutade att välja Cathrin Sjöström till sekreterare.
Årsmötet beslutade att till rösträknare välja Kerstin Mjönes, Claes Jonsson, Chul-Yon Yu, Malin Nordahl Elala, Irene Andersson, Kavitha Injamuri, Philip Jansson, Ewa Widén, Christina Eriksson och Thure Thorgren.
Årsmötet beslutade att välja Barbro Södersten och Thord-Ove Thordson till justerare att tillsammans med ordförande och vice ordförande justera protokollet.

§ 6 Verksamhetsberättelsen
Verksamhetsberättelsen är tidigare utsänd till församlingens medlemmar. Ett informationsmöte inför årsmötet om församlingens ekonomi och verksamhet hölls den 9 april 2015. Församlingsföreståndare Ulla Marie Gunner berättade därför kort med hjälp av bilder om den verksamhet församlingen haft under 2014 och hänvisade till Årsredovisning 2014, bilaga 1 sid 4–56

Hon poängterade särskilt den rika bredd församlingen har av verksamheter och missionsuppdrag, nödvändigheten av struktur för att kunna driva dessa utifrån den vision församlingen har och den glädjande tillväxt som sker i olika grupper. Ulla Marie Gunner avslutade med att läsa namnen på de medlemmar i församlingen som avlidit under året.

Ordet lämnades fritt.

Fråga kom angående församlingens vision som står tryckt i början av årsredovisningen. När och hur den kom till och om den fortfarande gäller.

Dan Svanell svarade att visionen beslutades på årsmöte för 2–3 år sedan efter att ett antal grupparbeten i de olika språkgrupperna förberett ärendet under ett års tid. Framtagandet av visionen skedde även i nära samarbete med pastorerna och personalen. Den gäller fortfarande och är beslutad i korrekt ordning.

Årsmötet beslutade att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

§ 7 Förvaltningsberättelse och resultat- och balansräkning
Anette Engkvist, administrativ chef, visade en tydlig bild av ägarförhållandena och strukturen i Koncernen Immanuel. Då en längre föredragning av ekonomin redan gjorts på informationsmötet 9 april 2015 gick hon igenom valda delar av Koncernen Immanuels ekonomiska utfall 2014 med tyngpunkt på församlingen. Siffermaterialet finns presenterat i den tryckta publikationen av årsredovisningen för 2014, bilaga 1 sid 57–87.

Anette Engkvist presenterade bolagskoncernens resultat före bokslutsdispositioner och skatter, där alla bolagen gått med vinst 2014.

Församlingens resultat är minus -4,9 miljoner, vilket i princip motsvarar den uteblivna reversräntan för 4:e kvartalet. Verksamheterna har följt budgeten för 2014 mycket väl och Anette Engkvist tackade alla avdelningsansvariga för detta.

En stor förändring i församlingens ekonomi är att reversen mellan Probitas och församlingen har lösts på grund av en förändring i svensk skattelag som inte längre gör det upplägget fördelaktigt. Den lösta reversen, som tidigare gett församlingen en trygg ränta på 19,7 miljoner per år, gör att församlingens ekonomi nu kommer att bli känsligare utifrån marknadens svängningar. Vi kommer att se större skillnader mellan åren. För Probitas del ger förändringen lägre räntekostnader och därmed ett bättre resultat, men totalt sett för Koncernen Immanuel är denna förändring negativ.

Olika frågor att fundera över för att möta denna förändring är, behöver vi dra ner kostnader i församlingen, kan vi öka utdelningen från Probitas, kan vi öka utdelningen från värdepappersportföljen eller öka offrandet. Kanske behövs en kombination av allt detta. Anette Engkvist avslutade med att vi behöver be om Guds vishet i besluten framöver.

Ordförande lämnade ordet fritt.

Fråga kom angående när det kommer att gå betala med swish till församlingen.

Anette Engkvist svarade att det ännu inte är möjligt med den bank vi har att göra detta från privatperson till en organisation. Banken jobbar på en lösning och förhoppningsvis kommer detta att fungera från sommaren 2015.

Fråga kom angående vad musikskolan kostar församlingen, om den går med vinst eller förlust.

Anette Engkvist svarade att vi inte vill beskriva våra verksamheter i termer av vinst och förlust eftersom alla verksamheter i församlingen har en kostnad. Rektorstjänsten på 25% och administratören på deltid bekostas av församlingen. För 2014 var intäkten 1,3 miljoner och kostnaden 1,7 miljoner inklusive kostnaden för tjänsterna. Under 2014 har församlingen betalat 400.000 kr till denna verksamhet.

Peter Eriksson, musikskolans rektor, informerade att musikskolan de senaste två åren följt budget men att det kan skifta från olika år beroende bl.a på elevantal. Den verksamhet och mission som musikskolan är når idag 225 elever per vecka.

Fråga kom angående de förändrade regler för moms som nu är aktuella och hur det påverkar församlingen.

Anette Engkvist svarade att det inte påverkar församlingen i nuläget. Det pågår en annan statlig utredning angående eventuell moms på ideell verksamhet men den är ännu inte klar.

Årsmötet beslutade att lägga förvaltningsberättelsen samt resultat- och balansräkningen till handlingarna.

§ 8 Revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen för församlingens årsredovisning och koncernredovisningen samt församlingsstyrelsens förvaltning i Immanuelskyrkans församling för verksamhet 2014, bilaga 1 sid 88, föredrogs till valda delar av Jonas Grahn, auktoriserad revisor och huvudrevisor för Immanuelskyrkans församling.

Årsmötet beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 9 Fastställande av resultaträkning för år 2014 samt balansräkning per den 31 december 2014
Årsmötet fastställde församlingens och koncernens resultaträkning för 2014 samt församlingens och koncernens balansräkning per den 31 december 2014.

§ 10 Ansvarsfrihet för församlingsstyrelsen för 2014 års förvaltning
Årsmötet beviljade, enligt revisorernas förslag, styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014. Styrelsen tackades av årsmötets vice ordförande med ett fång rosor.

§ 11 Valberedningens ordförande framlägger valberedningens förslag
Stefan Nilszén, valberedningens ordförande, presenterade valberedningens förslag för tillsättande av medlemmar inom församlingens olika ansvarsområden enligt bilaga 2 och 3. Han anmälde några ändringar och tillägg som framgår av bilaga 2. I årsmötet tillsätts omkring 800 uppdrag i församlingen av drygt 500 personer.

§ 12 Val av församlingsordförande för 1 år
Marco Helles valdes till ny ordförande för församlingen och församlingens styrelse för en period av ett år. Årsmötet beslutade enhälligt enligt förslaget. Därefter har inkommit en reservation mot att beslutet noterades som enhälligt, se bilaga 4. Reservationen förändrar däremot inte beslutet.

Kommentar gjordes om att kriterierna valberedningen arbetat efter för att finna ny kandidat till ordförandeposten varit något orealistiska. Förslag lades om att valberedningen till nästa gång ska arbeta efter mer realistiska kriterier och att även lägga vikt på andliga kvaliteter.

§ 13 Val av ledamöter till församlingsstyrelsen
Val till församlingsstyrelsen gjordes genom överskjutande lista där sex kandidater skulle väljas på två (2) år och en kandidat väljas på ett (1) år som fyllnadsval för Marco Helles. De av valberedningen nio föreslagna kandidaterna presenterade sig och därefter skedde plädering med en talarlista om 14 personer. Inga ytterligare kandidater föreslogs.

Efter sluten omröstning, med 269 valsedlar varav tre stycken ogiltiga, blev resultatet följande:

Styrelseledamöter två år:

Patrick Amofah omval
Stephen James omval
Lina Mattebo omval
Kristina Gustafsson omval
Peter Dobers nyval
Vida Afua Attah nyval

Styrelseledamot ett år :
Malin Emmoth fyllnadsval

Fram till årsmötet 2016 kvarstår Göran Johansson, Johan Sahlén, Karin Pettersson, Sungha Wendin och Tove Janarv som ledamöter i styrelsen.

Dan Svanell tackade med blommor avgående styrelsemedlemmarna Johannes Nilsson och Ingegerd Berg för deras tid och engagemang i styrelsen. Karin Pettersson avtackade med blommor Dan Svanell för hans år som församlingens ordförande och hans år i styrelsen.

§ 14 Val av 2 ordinarie revisorer och 2 revisorssuppleanter
Jonas Grahn och Christina Gotting valdes till ordinarie revisorer för ett år och Susanne Westman och Mats Bernö till revisorssuppleanter för ett år.

§ 15 Val av övriga funktionärer och ombud
Årsmötet beslutade att välja övriga funktionärer och ombud enligt valberedningens förslag, bilaga 2, inklusive de ändringar som tidigare i mötet informerats av valberedningens ordförande.

§ 16 Val av nomineringsgrupp för valberedning till nästkommande årsmöte
Ulla Marie Gunner presenterade sitt och Dan Svanells förslag på personer till nomineringsgruppen. Ingvar Kvernes sammankallande, Lois Hemgren, Mikael Hovemyr, Inga Johansson, Sven Mannervik med uppgift att ta fram förslag till valberedning 2015/2016.

Årsmötet beslutade enligt förslaget.

En fråga kom angående om det är nomineringsgruppens ansvar att se till att inte alla från en språkgrupp i församlingsstyrelsen är uppe för omval samtidigt. Dan Svanell svarade att det skulle kräva att vi alltid hade raka listor men nu gör vi personval. Han bad ändå nästa valberedning att ha med den frågan i sitt kommande arbete.

§ 17 Val av 2 revisorer och 2 suppleanter för Stiftelsen Rådmanshemmet
För Stiftelsen Rådmanshemmet valdes Jonas Grahn och Christina Gotting till ordinarie revisorer för ett år och Susanne Westman och Mats Bernö till revisorssuppleanter för ett år.

§ 18 Inkomna motioner
I en motion till årsmötet ville Lalit Kumar att budgeten för missions- och biståndsarbete höjs till 1,0% av församlingens årliga budget, bilaga 5A, och att detta belopp ska kunna ökas vid behov efter att församlingsstyrelsen granskat det vartannat år. Lalit Kumar gav i årsmötet sin bakgrund till varför han skrivit motionen.

Johan Sahlén representerade styrelsen och svarade på motionen genom att läsa delar av styrelsens svar, bilaga 5B. Han lyfte fram att styrelsen ställer sig positiv till att årsmötet i motionens anda anger att en lägsta nivå på 1% av den totala budgetomslutningen varje år ska förmedlas till internationell missions- och biståndsverksamhet.

Kjell Walfridsson, ordförande i Missions- och biståndskommittén, ansåg att styrelsen blandar siffror i sitt svar och därmed missar motionens intention. Han ville förtydliga att motionen handlar om procent på församlingens budget, utan att hänsyn tas till insamlade medel. Han lämnade ett förslag till årsmötet att besluta om att höja avsättningen i budgeten om SEK 100.000 till Missions- och biståndskommittén med minst 25% varje år under en femårsperiod.

Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag att en lägsta nivå på 1% av den totala budgetomslutningen varje år ska förmedlas till internationell missions- och biståndsverksamhet, samt att överlämna Kjell Walfridssons förslag till styrelsen för vidare behandling.

Rachel Norborg Jerkeby föreslog att byta namn på kommittén så att det tydliggörs vad som är internationell respektive nationell mission. Inget beslut togs om detta.

§ 19 Beslut angående församlingens organisation
Ulla Marie Gunner föreslog av tidsskäl att bordlägga ärendet med Immanuelskyrkans organisation, förutom att i årsmötet ta beslut om den tredje att-satsen på sista sidan, bilaga 6.

Årsmötet beslutade enligt förslaget och beslutade även att godkänna den tredje att-satsen.
Resterande kommer att behandlas på nästa församlingsmöte, 3 maj 2015.

Förslag lades att i det fortsatta arbetet med församlingens organisation tydligare inkludera musikverksamheten.

Årsmötet beslutade enligt förslaget.

§ 20 Information om Immanuel Senior
Rachel Norborg Jerkeby informerade om Immanuel Senior, som är en egen juridisk person inom Immanuelskyrkan. Immanuel Senior tillhörde tidigare Riksförbundet Pensionärsgemenskap, men har 2014 lämnat den organisationen. Immanuel Senior har ca 300 medlemmar och ett 30-tal samlingar varje år med stor variation. Hon hänvisade vidare till den tryckta publikationen av årsredovisningen för 2014, bilaga 1 sid 38–39, 50–51, 89–90.

§ 21 Övriga ärenden
Yasin Farhat berättade hur svårt det varit med den förändring som skett i internationella gruppen denna vinter och ville poängtera vikten av att ett sådant förfarande inte får hända igen.

Kerstin Fränne poängterade vikten av att en Equmeniaförening bildas för församlingens barn- och ungdomsarbete.
Ulla Marie Gunner informerade om att två personer arbetar på detta och hoppas ha något att presentera för årsmötet 2016.

Mötesordförande tackade valberedningen för allt arbete de lagt ner inför årsmötet.

§ 22 Församlingsföreståndaren – tankar inför året som kommer
Ulla Marie Gunner delade några tankar för året som ligger framför, att Immanuelskyrkan är sina människor och den rikedom församlingen har genom sin internationella prägel.
Hon uppmanade alla medlemmar att minst en gång under nya verksamhetsåret besöka någon annan gudstjänst i församlingen än där man normalt känner sig hemma. Att vi alla i församlingen behöver vidga vyerna.

Kommande församlingsmöten: 3 maj, 27 maj, 4 okt, 18 nov, 2015

§ 23 Avslutning
Dan Svanell avslutade med att önska Guds välsignelse över nye ordförande Marco Helles och tacka årsmötespresidiet samt tolkarna Mark Tatlow och Johan Ahlberg.

Till sist tackade ordföranden de församlade för uppmärksamheten och förklarade därefter årsmötet 2015 för avslutat.

Vid protokollet: Cathrin Sjöström, sekreterare

Justeras: Anders Andersson, ordförande, Agnetha Dalemark, vice ordförande.
Barbro Södersten och Thord-Ove Thordson, justerare

 

Protokoll fört vid årsmöte i Immanuelskyrkans församling söndagen den 6 april 2014

Närvarande ca 175 medlemmar

§ 1 Församlingens ordförande, Dan Svanell, hälsade de närvarande välkomna och höll därefter ett kort inledningsanförande innan han förklarade årsmötet öppnat för förhandlingar.

§ 2 Årsmötet förklarades stadgeenligt utlyst.

§ 3 Föreslagen dagordning fastställdes.

§ 4 Till ordförande för årsmötet valdes Johan Arenius.
Ingen vice ordförande valdes eftersom församlingens ordförande inte var mötesordförande.

§ 5 Till sekreterare för årsmötet valdes Ingrid Jonsson.
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Madeleine Harby Samuelsson och Torbjörn Sundblad.
På valberedningens förslag valdes till rösträknare vid dagens förhandlingar Lars-Ingmar Jerkeby, Rachel Norborg-Jerkeby, Bo Olsson och Lars Tynnemark.

§ 6 Med hjälp av bilder kommenterade Ulla Marie Gunner berättelsen rörande församlingens verksamhet under år 2013, som den framgår på sid. 6–54 i Årsredovisning 2013, bilaga 1.
Ordet lämnades fritt.
Sociala Missionen bedriver att omfattande diakonalt arbete och Agnetha Dalemark hade gärna sett att något av detta hade speglats i årsredovisningen om församlingens diakonala verksamhet, inte minst med tanke på att Immanuelskyrkan är en av huvudmännen för
Sociala Missionen.
Verksamhetsberättelsen är tidigare utsänd till församlingens medlemmar. Ett informationsmöte inför årsmötet om ekonomi och verksamhet hölls den 2 april.

§ 7 Förvaltningsberättelsen för verksamheten år 2013 enligt bilaga 1, sid. 57–58, presenterades.
Anette Engkvist, administrativ chef, kommenterade koncernens resultat- och balansräkningar med kassaflödesanalys liksom församlingsverksamhetens resultat- och balansräkningar med kassaflödesanalys enligt bilaga 1, sid. 59–79.
Årets goda resultat, plus 11,268 mil kr, har främst tre orsaker: tre testamenten på sammanlagt 3,3 milj kr, försäljning av en bostadsrätt 4,4 milj kr samt reavinstnetto på försålda värde-papper 3,4 milj kr.
För ytterligare information om ekonomi och verksamhet hänvisas till den tryckta publikationen av årsredovisningen för år 2013.
Avslutningsvis pekade Anette Engkvist på några utmaningar i församlingens flerårsbudget.
Från 2011 och framåt råder obalans mellan intäkter och kostnader då kostnaderna ökar mer än intäkterna. På sikt kommer detta att påverkar församlingens verksamhet negativt.
Vi vet ännu inte hur regeringens förslag på nya skatteregler för ideella organisationer kommer att påverka församlingens ekonomi framöver.

§ 8 Revisionsberättelsen för församlingens årsredovisning, koncernredovisning och bokföring samt församlingsstyrelsens förvaltning i Immanuelskyrkans församling för verksamheten 2013, se bilaga 1, sid. 80, föredrogs till valda delar av Jonas Grahn, ordinarie revisor för Immanuelskyrkans församling.

§ 9 Årsmötet fastställde församlingens och koncernens resultaträkning för år 2013 samt balansräkningen per den 31 december 2013.

§ 10 Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.
Därmed lades 2013 års verksamhet med tacksamhet till handlingarna.

§ 11 Christer Zettergren, valberedningens ordförande, presenterade valberedningens förslag för tillsättande av medlemmar inom församlingens olika ansvarsområden enligt bilaga 2. Han anmälde några ändringar och tillägg, som framgår av bilaga 2. I några fall råder oklarhet om rådens uppdrag och relation till anställda och i några fall har det varit svårt att hitta frivilliga till de olika råden. Styrelsen fick föregående årsmötes uppdrag att återkomma med tydlig organisationsskiss och mandat för de olika råden. Så har inte skett och styrelsen försäkrade årsmötet att det ska bli gjort under kommande verksamhetsår i stället. I årsmötet tillsätts omkring 900 uppdrag i församlingen av drygt 600 personer som framgår i valberedningens förslag.

§ 12 Dan Svanell valdes enhälligt till ordförande för församlingen och församlingens styrelse för en period av ett år.

§ 13 Inför dagens val av ledamöter till församlingens styrelse hade en skriftlig presentation tagits fram av de sexkandidater, varav två för nyval, som valberedningen föreslog, bilaga 3.
Inga ytterligare nomineringar fanns.
Efter en kort presentation av kandidaterna var årsmötet redo att gå till beslut.
Årsmötet beslutade enhälligt att till ledamöter i församlingens styrelse för en period av två år välja Marco Helles (omval), Tove Janarv (nyval), Göran Johansson (omval), Karin Pettersson, (omval), Johan Sahlén (nyval) och Sungha Wendin (omval).
Noterades att fram till årsmötet år 2015 kvarstår som ledamöter i styrelsen Patrick Amofah, Ingegerd Berg, Kristina Gustafsson, Stephen James, Lina Mattebo och Johannes Nilsson.

§ 14 På förslag av valberedningen valdes Jonas Grahn och Christina Gotting till ordinarie revisorer för församlingens räkenskaper.
Mats Bernö och Susanne Westman valdes till revisorssuppleanter för församlingens räkenskaper.

§ 15 Beträffande val av medlemmar till övriga funktioner, bilaga 2, beslutade årsmötet i enlighet med valberedningens förslag och presenterade ändringar med undantag för val av styrelse och medarbetare i Immanuel Senior.
Då SMU är vilande har man inte valt någon styrelse. Johan Arenius har under året lett en arbetsgrupp som arbetar med frågan om hur församlingens ungdomsverksamhet ska organiseras och förnyas. Han redogjorde för hur långt man kommit och hur kommande steg kan tänkas se ut. Från och med årsmötet ligger frågan hos församlingsstyrelsen och de anställda.

§ 16 Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag att utse en nomineringsgrupp bestående av:
Ingvar Kvernes (sammankallande), Monica Helles, Ingemar Hulthén, Inga Johansson, Claes Jonsson och Sven Mannervik som ska ta fram förslag till valberedning 2014/2015. Förslaget ska vara klart så att valberedningen kan väljas i ett församlingsmöte under september månad.

§ 17 På förslag av valberedningen valdes Jonas Grahn och Christina Gotting till revisorer för Stiftelsen Rådmanshemmet med Susanne Westman och Mats Bernö som suppleanter.

§ 18 I en motion till årsmötet ville Torbjörn Sundblad att församlingens bolag ska erbjuda arbetsplatsorienteringsplatser och sovplatser för att hjälpa EU-medborgare som kommer från Rumänien till Sverige, bilaga 3. I årsmötet gav Torbjörn Sundblad bakgrund till varför han skrivit motionen.
Karin Pettersson gav en kort kommentar till syrelsens svar på motionen, bilaga 4.
Styrelsen delar motionärens syn att arbetet bland EU-medborgare är en viktig och angelägen del i församlingens diakonala arbete men menar att årsmötet inte kan ålägga bolags-styrelserna och verkställande ledningarna direktiv och beslut rörande den dagliga verksamheten.
Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag att uppdra åt församlingsledningen att noga följa utvecklingen bland nyanlända EU-medborgare för att se hur Immanuelskyrkans församling ska kunna bistå i arbetet för att underlätta denna grupps möjligheter till försörjning och uppehälle.

§ 19 Immanuelskyrkans RPG-förening heter numera Immanuel Senior efter beslut i en extra årsstämma 4 mars. Föreningens ordförande Rachel Norborg-Jerkeby berättade att Immanuel Senior har närmare 300 medlemmar och att Tisdagsträffen samlar 100–120 deltagare varje vecka.
Årsmötet beslutade att tacka för informationen gällande de val av styrelse och medarbetare som gjorts av Immanuelskyrkan Senior och som framgår av bilaga 2, sid. 24–25, samt att önska de valda Guds välsignelse och ledning.

§ 20 Inga övriga ärenden förelåg.

§ 21 Ulla Marie Gunner delade några tankar inför året som ligger framför.
En utvärdering ska göras av de fyra prioriterade verksamhetsområdena som församlingen tidigare har fattat beslut om.
Det finns fortfarande en del att göra organisatoriskt och strukturen i vår organisation kommer att ses över. Styrelsen ska se över de olika rådens och kommittéernas mandat och hur de fungerar i relation till varandra och till de anställda.
Samtal kring ett förnyat konfirmandarbete pågår och har hög prioritet.
En aktuell fråga är ny medarbetare efter pastor Chris Peterson som slutar i april.
Sophia Hober är ordförande och Ove Andersson arbetande sekreterare i planeringsgruppen för ett förnyat kyrktorg. I gruppen ingår Anita Chun, Anna Ejeby, Magnus Helmner. Monica Helles, Sven-Evert Rönnedal och Vida Afua Attah. Ulla Marie Gunner, Camilla Mattebo och Martin Åsander deltar i tjänsten.
Ny husmor blir Camilla Mattebo som är projektanställd på ett år från 10 juni.
Gemensamma gudstjänster för alla gudstjänstgrupper planeras till 23 nov och 25 jan.
Samlingssöndag 7 sept. Efter gudstjänster i de olika gudstjänstgrupperna planeras någon form av samvaro som avslutas med en gemensam gudstjänst i 153-anda.

Kommande församlingsmöten:
14 maj Samtal inför kyrkokonferensen
17 sept Val av valberedning
22 okt Budgetarbete inför 2015, information
23 nov
24 jan Val av ombud till kyrkokonferens och årsmöten

Ulla Marie Gunner avslutade med några utmaningar inför framtiden:
• extern och intern kommunikation
• kyrktorgsarbetet
• hur vill vi fungera som församling och bidra till genomförandet
• tydliggöra ekonomin i församlingen och öka medvetenheten om vad offrande innebär.

§ 22 Dan Svanell tackade årsmötespresidiet och Hanna Zuring Peterson, som tolkat årsmötet till engelska, för deras insats i årsmötet och framförde därefter ett varmt tack och överlämnade blommor till Andreas Linderyd och Camilla Mattebo som lämnar styrelsen i och med årsmötet.
Till sist tackade ordföranden de församlade för uppmärksamheten och förklarade därefter årsmötet 2014 för avslutat.

Vid protokollet: Ingrid Jonsson
Justeras: Johan Arenius, Madeleine Harby Samuelsson, Torbjörn Sundblad

 

Församlingens årshögtid 2013

13-14 april firade församlingen årshögtid. På lördagen hölls årsmöte där 180 medlemmar deltog. Tillsammans kunde vi välja och glädjas över att det stora engagemanget för vår församlingen, vilket bland andra de drygt 600 personer som valdes till ideella uppdrag för det kommande verksamhetsåret är ett fantastiskt uttryck för. Stor tacksamhet uttrycktes också för vår personal och alla människor som arbetar eller på annat sätt är aktiva i vårt hotell, äldreboende och fastighetsbolag. I söndagens gudstjänst kunde vi på ett särskilt sätt minnas och tacka för det som varit under 2012.

För dig som vill veta mer om besluten som togs, se gärna bifogat protokoll från årsmötet. På hemsidan, immanuel.se, kan du också ta del av församlingens vision, uppdrag och det förhållningssätt vi eftersträvar.

Om du har frågor, kommentarer eller andra funderingar går det utmärkt att höra av sig till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. och Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Bästa hälsningar från styrelsen