Please Note

This text was published first on 12 March, 2019. It can therefore contain information or views that is inaccurate. It is online for archival purposes.

Report from the Board 12 March 2019

(We have not had access to translators, so this report is in Swedish.)

Inför stundande årsmöte, gästades styrelsen av våra revisorer, Jonas Grahn och Christina Gotting. Revisionens inriktning har varit att genomföra både förvaltningsrevision (gäller verksamheten) och bokslutsrevision (gäller räkenskaper). Detta är gjort och revisorerna säger i en sammanfattande kommentar:

Årets redovisning ger en rättvisande bild av både kyrka och koncern. Vi avser att avge en ”ren” revisionsberättelse, utan anmärkning.

Administrativ chef, Mats Engen, presenterade årsredovisningen för 2019, och styrelsen undertecknade denna. Årsredovisningen delas ut till samtliga församlingsmedlemmar stadgeenligt inför årsmötet.

Ulla-Marie Gunner meddelade att Immanuelskyrkan håller tillfälligt stängt, i första hand fram till den 27 mars, på grund av Corona epidemin. Vi följer de riktlinjer Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter ger. Offentliga samlingar är inställda, kyrkan är stängd. Dock finns personalen på plats och viss verksamhet pågår. Församlingsledningen uppmanas föra loggbok över verksamhetskritiska händelser.

Till Probitas styrelse är Mats Bernö, Hans-Olof Hagen och Roelof Hansman från församlingens styrelse nominerade. Till de fria mandatplatserna föreslår nomineringskommittén sex namn. Det kommer att fattas beslut om dessa på Probitas bolagsstämma.

Om allt går som planerat kan vi hålla det planerade församlingsmötet den 29 mars. Dagordningen innehåller bl a kallelse av Esther Kazen som ny pastor i den svenska verksamheten. Vill du lyssna till Ester ytterligare, kommer vi att publicera en intervju med henne, gjord av Stephen James, på vår hemsida. Håll utkik!

På församlingsmötet behöver vi också besluta om en stadgeändring, och en punkt kommer att handla om församlingstidningen ”Immanuel”.

Beslutet om att hålla församlingsmöte uppdateras naturligtvis undan för undan, när vi vet mer om pandemins förlopp. Information kommer att finnas på hemsidan,

Utifrån en rapport av pastor Ivani Ahlberg samtalade styrelsen om den portugisiska verksamheten. Gudstjänsten har en viktig roll. Offrandet i gruppen ökar och under innevarande år kommer man att satsa på evangelisation. Av pastor Ivanis tjänstetid, som finansieras av Equmeniakyrkan, återstår knappa två år. Styrelsen har på sin agenda framöver att ta ställning till utvecklingen och framtiden för gruppen.

Equmeniaföreningen rapporterade att man står i ett vägskäl. Två av föreningens fem styrelsemedlemmar avgår, däribland ordföranden. Det är inte enkelt att hitta ersätttare. Idag lutar det åt att föreningen blir vilande.

Ekonomiutskottet aviserar att det ser stora möjligheter att klara 0-budget för 2020.

Kommunikations- och insamlingsutskottet redogjorde för den nya hemsidan. Nytt avtal är skrivet med ny utvecklare och leverantör, Bernskiöld Media. Ny produkt levereras om tolv veckor, d v s i början av juni.

Offrandet, efter årets två första månader, motsvarar väl den budget som höjts till 4,9 Tkr för 2020. Detta innebär en markant ökning från föregående år.

Personalutskottet informerade om tankar och aktiviteter som föregått förslaget att kalla Esther Kazen som ny pastor i den svenska verksamheten. Vidare också att församlingens musiker Martin Åsander har sagt upp sin tjänst och att vår husmor, Daniel, har begärt ett års tjänstledigt av personliga skäl.