Rapport från styrelsen 24 augusti 2023

Första styrelsemötet efter sommaren fick en uppsluppen start genom stor glädje att ses igen i den här gemenskapen. Vi inledde mötet med att samtala kring korta texten om Herdeskap i Färdplan, sid 75-76, i avsnittet om kallelse. Se också https://equmeniakyrkan.se/kyrkan/fardplan/ 

Säkerhetsfrågor kom upp tidigt vid sammanträdet, delvis beroende på myndigheternas bedömning av ökat terrorhot, delvis beroende på att församlingen exempelvis haft föråldrade låssystem eller inte haft lämpliga säkerhetsrutiner på plats. Vi fick en bra genomgång om säkerhetsläget i kyrkans lokaler av lokalansvarig Urban Smedman, som påbörjat en ordentlig genomlysning av säkerhetsläget av ett säkerhetsföretag, men som inte är slutförd och åtgärdad i sin helhet ännu. 

Till styrelsen har en motion inkommit om dokumentet ”Om Immanuelskyrkan / About Immanuel Church Congregation”. Styrelsen diskuterade hur vi på kort och lång sikt kan hantera dokument och motion på ett ansvarsfullt sätt. Styrelsen enades i att vi vill möjliggöra ytterligare samtal vid församlingsmöte innan motionen behandlas i formell mening.

Några punkter på dagordningen berörde styrelsen i kortare avstämningar. Exempelvis inledde styrelsen samtalet om hur arbetet med kommande verksamhetsplan och budget bör se ut. En annan fråga var hur dagordningen för församlingsmötet den 17 september bör se ut. Ett ytterligare område för fördjupade samtal var ett handfull olika slags personal-relaterade frågor, exempelvis om en förestående rekrytering av pastor verksam bland annat i koreanska gudstjänstgruppen, inrättande av nya tjänsten församlingssamordnare, och fastställande av en policy kring hantering av anställningsfrågor. Olika rapporter gavs också. 

Föreståndaren avslutade mötet med välsignelsen.