Rapport från styrelsen 21 september 2023

Församlingsföreståndare Carin Dernulf inledde sammanträdet med en reflektion kring ”prioriteringar”. Att ta till sig vad som är bra. Blås där det glöder!

Barbro, Peter, Inger och Greger rapporterade från ett möte med innerstadsförsamlingar. De hade resonerat om nuläget, att vara församling i storstad. Vi delar upptagningsområde, men har lite olika och kompletterande profiler.

Rapport även från kyrkokonferensen. Gudstjänsterna uppskattades och även det sätt på vilket besluten växer fram genom ett resonemang enligt den s k konsensusmetoden. Det var inga större eller dramatiska motioner som behandlades detta år. Nästa år sker konferensen i Göteborg.

Carin rapporterade hur hon stegvis försöker sätta sig in i församlingens olika verksamheter.

Ekonomirapport per 30 juni visar underskott när det gäller gåvor och kollekter. Då personalkostnaderna ligger lägre som en följd av ett par vakanser och värdepappren gett sina utdelningar under våren så visar ekonomin ändå ett överskott, men det kommer sannolikt att jämna ut sig under hösten då inte lika mycket intäkter kommer från de finansiella tillgångarna. Ett resonemang kring vikten av offrande följde.

Det förändrade säkerhetsläget i samhället påverkar även oss som församling och styrelsen fick ta del av förslag till åtgärder som en säkerhetskonsult tagit fram.  Styrelsen stöttar personalens fortsatta genomlysning kring detta, så att vi kan se vad som är lämpligt att genomföra.

Karin och Hans-Olof rapporterade kring förberedelser inför verksamhetsplaneringen och den presentation som ska ske vid församlingsmötet i oktober. De olika språkgruppernas verksamhetsråd ska också spelas in i processen.

För att gå vidare med arbetet kring motionen om en musikkommitté som kom till årsmötet har Kristina Gustafsson fått uppdraget att samla några intressenter.

Styrelsen öppnade på begäran möjligheten för församlingsmedlemmarna att inkomma med synpunkter kring effekten av pandemin, men ännu har ingen skrivit i den öppna frågan vi ställt . Avrapportering sker vid nästa församlingsmöte den 15 oktober.

Personalutskottet redovisade personalläget, vakanser och tjänster.

Övriga rapporter

Johan o Greger har haft möte med Koreanska verksamhetsrådet.

Greger m fl har även träffat Anna som är ny VD för Hotell Birger Jarl.

EHS har vi en kontakt med kring eventuella samarbeten. Vi har en bra relation med dem och fortsätter dialogerna med dem.

Organisationsutskottet rapporterade om sitt arbete, hur de ligger till kring översikt av stadgar mm.

Planering fortgår inför kommande församlingsmöte den 15 oktober, då vi bl a ska utse valberedning.

Sammanträdet avslutades med gemensam bön.