Observera

Denna text publicerades första gången den 29 mars, 2023. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Rapport från styrelsen 16 feb 2023

Styrelsen inledde mötet med att, som brukligt, diskutera ett avsnitt ur boken Färdplan. Denna gång hade turen kommit till avsnittet ”För världens skull”. Ett spännande samtal där flera konstaterade att innehållet korresponderade väl till många av punkterna på dagordningen. På https://equmeniakyrkan.se/kyrkan/fardplan/ kan du läsa själv!

Några frågor styrelsen fördjupade sig särskilt i var dokumentet ”Om Immanuelskyrkans församling” som var uppe till diskussion vid senaste församlingsmötet, att pastor Choong-II Cho aviserat sin pensionering och vad det kommer betyda för koreanska gruppen framgent, förslag till verksamhetsplan samt formerna för styrelsearbetet. Samtalet kring dokumentet ”Om Immanuelskyrkans församling” på senaste församlingsmötet konstaterades vara värdefullt och fler samtal om församlingsfrågor måste ges utrymme. Styrelsen beslutade i korthet att uppdra åt verksamhetsråden att, i samråd med verksamhetsledarna, initiera samtal kring församlingens hållning i HBTQ-frågor och att organisationsutskottet inför årsmötet 2024 ska presentera förslag på en allmängiltig sats i församlingsordningen kring erbjudande av vigsel av par. Vidare att pastorskollegiet under ledning av församlingsföreståndaren ska fördjupa diskussionen och undervisningen kring dopet samt att styrelsen vid behov vid årsmötet 2024 ska lägga förslag på omformuleringar i församlingsordningen.

Pastor Choong-II Cho går kommande år i pension. Företrädare för styrelsen har varit i samtal med företrädare för koreanska gruppen och diskuterat framtiden, rekrytering av ny pastor och frågor kring hur den koreanska gruppen kan närma sig de övriga gudstjänstfirande grupperna. Styrelsens önskan är att den koreanska gruppen verkar och utvecklas i Immanuelskyrkan.

Förslag på verksamhetsplanen diskuterades och efter några smärre justeringar beslutade styrelsen enhälligt att godkänna förslaget och således lägga fram planen som förslag till beslut på kommande årsmöte.

Styrelsen har som målsättning att effektivisera styrelsemötena och öka transparensen kring styrelsens arbete. Ett mål är att framgent tillhandahålla styrelseprotokollen för församlingens medlemmar att ta del av.

Slutligen konstaterades att rekrytering av nya pastorer till den Internationella gruppen är i full gång varpå mötet avslutades med bön.