Rapport från styrelsen 11 maj 2023

Styrelsemötet inleddes med att Erik Amnå redogjorde för arbetet kring 50-årsjubiléet som ska äga rum under år 2024. Styrelsen var positiv till det som presenterades och gav planeringsgruppen genom Erik uppdraget att till nästa styrelsemöte återkomma med förslag på budget kopplat till föreslagna aktiviteter.

Läsningen av boken Färdplan har fortsatt och vid detta möte diskuterade styrelsen utifrån avsnittet ”Heliga vanor”. För den som är intresserad finns Färdplan att läsa, enklast via Equmeniakyrkans hemsida.

Därefter fördes en längre diskussion med anledning av årsmötet. Med glädje kunde vi konstatera en stor uppslutning på mötet som också var präglat av hög energi. Samtidigt tog årsmötet för lång tid i anspråk och det synes finnas ett behov av att fördjupa kunskapen kring demokratiska processer och hur vi fattar gemensamma beslut. En utbildningsinsats kan komma att bli nödvändig. 

Vidare påminde ordföranden om tidigare fattat beslut om ett förnyat, mer inkluderande, arbetssätt kring verksamhetsplan och budget. Beslutet ska implementeras under hösten 2023 och verksamhetsutskottet och ekonomiutskottet får huvudansvaret att så kommer ske.

Under kommande verksamhetsår finns det många frågor för styrelsen att arbeta med, vilka presenterades av ordföranden. En diger lista som innehöll bl a frågor om organisation, musikverksamheten, barn- och ungdomsverksamheten, jubileumsåret och Immanuel Diakoni. En prioriteringsordning kommer presenteras vid kommande styrelsemöte. Därefter fastställdes förslaget till ledamöter till de olika utskotten. Det beslutades även att organisationsutskottet ska ändra namn till konstitutionsutskottet och att utskotten själva avgör vem/vilka de önskar adjungera. 

Slutligen beslutade styrelsen att ge mandat åt församlingsföreståndaren och personalutskottet att utse en vikarie för Ester Kazen som under hösten går på föräldraledighet.