Observera

Denna text publicerades första gången den 5 juli, 2023. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Protokoll från årsmöte, 23 april 2023, kl 13.15

Närvarande: 208 medlemmar

Tolkar: Paulina Fröling, Thomas Ericsson och Marco Helles (avbytare).

§ 1 Inledning och mötet öppnas

Församlingsordförande, Greger Hjelm, hälsade de närvarande välkomna. Greger konstaterade att detta var en högtidsdag då församlingen precis hade firat gemensam gudstjänst på tre språk och med installation av den nya föreståndaren, Carin Dernulf. Han beskrev årsmötet som ett tillfälle att blicka bakåt men också framåt, med bland annat val av förtroendevalda. Därefter bad han en bön och förklarade årsmötet öppnat. 

VD:arna för församlingens tre bolag; Probitas, Immanuelskyrkans Vård samt Hotell Birger Jarl tackades varmt med blommor för sina insatser under året. Även personalen kallades fram på scenen och tackades med var sin blomma. 

§ 2 Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst

Årsmötet beslutade att årsmötet var stadgeenligt utlyst. 

§ 3 Fastställande av dagordning 

Konstaterades att inga övriga frågor hade inkommit, varefter dagordningen fastställdes.  

§ 4 Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för årsmötet 

Karin Sandström, sammankallande för valberedningen, presenterade årets valberedning, vilken bestått av personer från alla språkgrupper. 

Årsmötet beslutade att utse Madeleine Harby Samuelsson till mötets ordförande, Patrick Amofah till vice ordförande och Maria Dahl till sekreterare. 

§ 5 Val av rösträknare

Sammankallande för valberedningen, Karin Sandström, presenterade valberedningens förslag. 

Årsmötet beslutade att utse Agnetha Dalemark (sammankallande), Monica Helles, Kjell Walfridsson, Anders Berndes, Mirjam Olsson, Dogal Kidane, Senay Assefa, Samuel Kuruvilla och Julia Lewis till rösträknare.

§ 6 Val av justerare

Sammankallande för valberedningen, Karin Sandström, presenterade valberedningens förslag. 

Årsmötet beslutade att till justerare välja Camilla Widäng och Thure Thorgren att tillsammans med ordförande och vice ordförande justera protokollet. 

§ 7 Verksamhetsberättelse, bilaga 1a, 1b

Claes-Göran Ydrefors, tidigare tillförordnad församlingsföreståndare,  redogjorde för verksamhetsberättelsen. Han nämnde särskilt fyra viktiga delar i församlingens verksamhet: Diakonin, barn och unga, ökad gemenskap mellan gudstjänstgrupper samt volontärer och ledarskap.

Församlingsordförande Greger Hjelm sammanfattade styrelsens arbete sedan förra årsmötet. 

I vördnad och tacksamhet nämnde tidigare t.f. församlingsföreståndare Claes-Göran Ydrefors namnen på de medlemmar i församlingen som avlidit under året och bad en bön. (Se bilaga 1, sid 20)

Årsmötet beslutade att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. 

§ 8 Verksamhetsgranskande kommitténs rapport, bilaga 2a, 2b

Dan Svanell, sammankallande i verksamhetsgranskande kommittén (VGK), förklarade att VGK:s uppdrag är att som församlingsmedlemmarnas ombud granska verksamheten utifrån stadgar och beslut. Inriktningen har varit: 

  • Verksamhetsråden
  • Församlingens bolag
  • Musikskolan Immanuel
  • Kommunikation
  • Demokrati

Årsmötet beslutade att lägga den verksamhetsgranskande rapporten till handlingarna. 

§ 9 Förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning, bilaga 1a, 1b & 3 

Kanslichef Marianne Eriksson gick igenom Immanuelskyrkans ekonomiska utfall för 2022. Siffermaterialet finns presenterat i de tryckta publikationerna av årsredovisningen för 2022, bilaga 1 sid 26-49. 

Årsmötet beslutade att lägga förvaltningsberättelsen och resultat- och balansräkningen till handlingarna. 

§ 10 Revisorernas berättelse, bilaga 1a, 1b

Christina Gotting, auktoriserad revisor tillika medlem i församlingen, föredrog revisorernas berättelse. Martin Nääs, auktoriserad revisor på PwC, har tillsammans med Christina Gotting genomfört revisionen för 2022 av Immanuelskyrkans församling med koncern. Se årsredovisningen, bilaga 1, sid  50-52. 

Revisorerna tillstyrker att fastställa resultat- och balansräkning för 2022 och att årsmötet beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Årsmötet beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 

§ 11 Fastställande av resultaträkning för år 2022 samt balansräkning per den 31
december 2022

Årsmötet fastställde församlingens och Koncernen Immanuels resultaträkning för 2022 samt församlingens och Koncernen Immanuels balansräkning per den 31 december 2022. 

§ 12 Ansvarsfrihet för församlingsstyrelsen för 2022 års förvaltning, bilaga 4 

I samband med punkten om ansvarsfrihet lyftes frågor och synpunkter rörande inkludering av de olika språkgrupperna.

Årsmötet beviljade, enligt revisorernas tillstyrkan, församlingsstyrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022. 

Paus i förhandlingarna.

När de återupptogs igen framförde Greger en hälsning från vänförsamlingen i N´djili, Kongo-Kinshasa, i samband med installationen av ny församlingsföreståndare. (Bilaga 5.) 

§ 13 Val av församlingsordförande fram till årsmötet 2024, bilaga 6 & 7

Sammankallande för valberedningen, Karin Sandström, informerade om valberedningens arbetssätt.

Valberedningens förslag till församlingsordförande fram till årsmötet 2023 är omval av Greger Hjelm.  

Årsmötet beslutade att välja Greger Hjelm till församlingsordförande fram till årsmötet 2024. 

§ 14 Val av ledamöter till församlingsstyrelsen, bilaga 6 & 7

Sammankallande för valberedningen, Karin Sandström, presenterade valberedningens förslag till ledamöter. 

Årsmötet valde följande personer till ledamöter i församlingsstyrelsen för två år:

Evado Arfs omval

Mats Bernö nyval

Peter Dobers omval

Barbro Ericsson omval

Karin Pettersson nyval

Johan Sahlén omval

Fram till årsmötet 2024 kvarstår Hannah Akuffo Britton, Tobias Ejeby, Hans-Olof Hagén, Roelof Hansman, Cecilia Mjönes och Ingrid Östlund som ledamöter i styrelsen. 

§ 15 Val av två ordinarie revisorer och två revisorssuppleanter, bilaga 7 

Sammankallande för valberedningen, Karin Sandström, presenterade valberedningens förslag; att till ordinarie revisorer för ett år välja Martin Nääs och Christina Gotting samt till revisorssuppleanter för ett år välja Susanne Westman och Irene Tynnemark. 

Årsmötet beslutade enligt förslaget.

§16 Val av verksamhetsgranskande kommitté, bilaga 7

Sammankallande för valberedningen, Karin Sandström, presenterade valberedningens förslag; att till verksamhetsgranskande kommitté på ett år välja Jonas Gustafsson (sammankallande), samt Ann Margret Bergman och Moses Njenga med Agnetha Dalemark som suppleant. 

Årsmötet beslutade enligt förslaget. 

§ 17 Val av förtroendevalda medlemmar i de tre verksamhetsråden, bilaga 7

Sammankallande för valberedningen, Karin Sandström, presenterade valberedningens förslag till det svenska verksamhetsrådet.  

Årsmötet beslutade att till det svenska verksamhetsrådet välja de namn och för de tidsperioder som föreslagits i bilagan. 

Årsmötet beslutade att ge valberedningen i uppdrag att till ett kommande församlingsmöte föreslå personer för de platser som nu är vakanta. 

Sammankallande för valberedningen, Karin Sandström, presenterade valberedningens förslag till det internationella verksamhetsrådet. Diskussion följde. Ytterligare en person nominerades som ordförande, utöver valberedningens förslag. Det var Lalit Kumar som nominerades av Lotta Hansman.

Årsmötet beslutade att till det internationella verksamhetsrådet välja ordförande utifrån valberedningens förslag.

Årsmötet beslutade att till det internationella verksamhetsrådet välja de övriga namn och för de tidsperioder som föreslagits i bilagan.

Sammankallande för valberedningen, Karin Sandström, presenterade valberedningens förslag till det koreanska verksamhetsrådet.

Årsmötet beslutade att till det koreanska verksamhetsrådet välja de namn och för de tidsperioder som föreslagits i bilagan.

§ 18 Val av förtroendevalda medlemmar i övriga kommittéer samt ombud, bilaga 7 

Sammankallande för valberedningen, Karin Sandström, presenterade valberedningens förslag för åtta av församlingens elva kommittéer. 

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag angående de åtta kommittéerna.
En ändring gjordes gällande Musikskolekommittén: Katarina Andreasson är där i tjänsten och inte som adjungerad.
Ett namn i Musikskolekommittén hade blivit omkastat. Korrekt är Marianne Schönning Råström.

När det gäller Serveringskommittén så pågår arbete för att fylla platserna.

Musikkommittén och Tolkkommittén är vilande.

Sammankallande för valberedningen, Karin Sandström, presenterade valberedningens förslag till  ombud och suppleanter till Equmeniakyrkans Kyrkokonferens den 8-10 september.

Årsmötet beslutade att till Kyrkokonferensen 2023 välja de ombud som föreslagits i bilagan, med tillägget att utse även Carin Dernulf till suppleant.

Mötesordförande Madeleine Harby Samuelsson påminde om att det utöver dessa som nu hade blivit valda till olika uppdrag finns en stor grupp medlemmar som på olika sätt bidrar i grupper och arbetsuppgifter. Alla dessa insatser är viktiga. 

§ 19 Val av nomineringskommitté för valberedning till årsmötet 2024

Församlingsordförande Greger Hjelm presenterade styrelsens förslag på nomineringskommitté som har till uppgift att ta fram förslag på valberedning till årsmötet 2024. 

De föreslagna är Marco Helles (sammankallande), Anna-Carin Persson Stenbeck, Patrick Amofah, John Davis, Mi Kyung Lee och Jong Kyu Yi. 

 Årsmötet beslutade enligt förslaget. 

Nuvarande valberedning kvarstår i sitt uppdrag tills ny valberedning är vald. 

§ 20 Information från Immanuel Senior, bilaga 1a, 1b

Immanuel Seniors ordförande, Kristina Gustafsson, berättade om arbetet.
För Immanuel Seniors ekonomi, se bilaga 1, sid 54-55. 

§ 21 Information om församlingens barn- och ungdomsverksamhet

Greger Hjelm informerade om att församlingen inte har någon aktiv Equmeniaförening men att församlingen har en omfattande barn- och ungdomsverksamhet som fungerar väl. 

§ 22 Beslut om verksamhetsplan, bilaga 8a, 8b 

Johan Sahlén informerade om styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2023-2024. 

Verksamhetsplanen är uppdelad i 

A) Strategiska aktiviteter, församling och styrelse (som årsmötet fattar beslut om), och B) Församlingsföreståndarens verksamhetsplan (som är en ren informationspunkt).

Flera personer yttrade sig och ville ha medskick till styrelsen. Det handlade om  behovet av en Equmeniaförening, konfirmandarbete samt evangelisation.

Årsmötet beslutade att anta den presenterade verksamhetsplanen för 2023-2024. 

§ 23 Till årsmötet inkomna motioner 

  1. Motion om Musik i Immanuel, bilaga 9a, 9b, 9c, 9d

Motionärerna representerades av Anders Andersson som föredrog  motionens förslag om musikskolan och dess relation till församlingens övriga verksamhet. 

Johan Sahlén representerade styrelsen. Han förklarade att styrelsen delar motionärernas bild av att musiken är viktig och att man stöder flera av förslagen men att man inte vill bidra till att ge musikskolan en särställning.  

Årsmötet beslutade att bifalla styrelsens svar på motionen. 

  1. Styrelsens förslag med anledning av en motion från 2021 kring hantering av budget, bilaga 10a, 10b 

Roelof Hansman från styrelsen redogjorde för styrelsens förslag med anledning av den motion som bifölls vid årsmötet 2021. Styrelsen presenterade två olika alternativ – och där styrelsen förordade Alternativ 1.

Motionären Claes-Göran Ydrefors yttrade sig och yrkade på Alternativ 2.

Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Alternativ 1. 

§ 24 Avtackning, avgående styrelseledamöter

Församlingsordförande Greger Hjelm kallade fram Maria Eriksson, avgående styrelseledamot. Greger riktade ett varmt tack till henne och till Claes Jonsson (ej närvarande) för deras tid och stora insatser i församlingens styrelse. Blommor delades ut. 

§ 25 Övriga frågor

Inga övriga frågor hade anmälts.

§ 26 Avslutning

Mötesordförande Madeleine Harby Samuelsson riktade ett tack till alla årsmötesdeltagare och till tolkarna. Församlingsordförande Greger Hjelm tackade presidiet och tackade även för förtroendet han fått, att vara ordförande ett år till. Han uppmanade till bön för styrelsen, personalen och församlingen.

Församlingsföreståndare Carin Dernulf bad en avslutande bön varefter ordförande Madeleine Harby Samuelsson förklarade årsmötet 2023 avslutat. 

Vid protokollet

Maria Dahl

Sekreterare

Justeras: 

Madeleine Harby Samuelsson Patrick Amofah 

Ordförande Vice ordförande

Camilla Widäng Thure ThorgrenJusterare Justerare