Protokoll fört vid församlingsmötet 17 september 2023

§1 Inledning och öppnande av församlingsmöte

Ordförande Greger Hjelm öppnade församlingsmötet, hälsade alla välkomna och inledde med en förbön.

§2 Fastställande av dagordning

Dagordning fastställdes.

§3 Val av sekreterare

Ingrid Östlund valdes till sekreterare.

§4 Val av justerare

John Davies och Bengt-Olov Tengmark valdes till justerare. 

§5 Avtackning Claes Jonsson

Claes Jonsson som var frånvarande vid årsmötet avtackades för sin tid i församlingsstyrelsen

§6 Equmeniakyrkans kyrkokonferens

Erik Amnå rapporterade från kyrkokonferensen som 2023 skedde dels digitalt dels fysiskt på plats i Helsingborg. Redovisade behandling av motioner, kyrkostyrelsens svar på Immanuelkyrkans ombuds fråga gällande oroande rapporter från ECC och berättade om högtidsstunden då Frida Frizon ordinerades till diakon och Winnieross Olofsson till pastor. Ombuden Evado Arfs, Hans-Olof Hagen, Anna Berndes Vida Afua Attah och Ester Nyiramugisha. vittnade om starka intryck och Marco Helles visade parallellt sitt bildspel från konferensen.

§7 Tillfällig ersättare ordförande i svenska verksamhetsrådet

Anna-Carin Persson Stenbeck valdes på valberedningens förslag att tillfälligt ersätta Marco Helles som ordförande i svenska verksamhetsrådet under tiden han arbetar som stöd till församlingsföreståndaren

§8 Ordförande i nomineringskommittén

Anna-Carin Persson Stenbeck valdes att ersätta Marco Helles som ordförande i nomineringskommittén

§9 Tilläggsval Diakonikommittén

Kee-Sook Hahn valdes att ingå i Diakonikommittén

§10 Process kring verksamhetsplan och budget

Karin Pettersson, sammankallande i styrelsens verksamhetsutskott presenterade de prioriterade områdena i verksamhetsplanen och den processplan som fastställts för arbetet med verksamhetsplan och budget för att öka församlingens inflytande och påverkansmöjlighet. Särskilt fokus blir i församlingsmöte den 15 oktober och 26 november. Styrelsen tar beslut i december. Beslut om verksamhetsplan bekräftas av församlingen i årsmöte 2024.

§11 Information från Diakonin

Anna Berndes informerade om den diakonala verksamheten med särskilt fokus utsatta. Antalet gäster vid lunch i gemenskap ökar och fler volontärer behövs. Nytt är att man vill följa upp med söndagsfrukost i gemenskap före gudstjänsten

Diakonin förbereder ett nytt framtidscafé 7 oktober.

§12 Övrig fråga

En medlem reste frågan om hur styrelsen tänker kring den koreanska språkgemenskapen med tanke på pastor Chos kommande pensionering.

Ordförande informerar att pastor Cho slutar sin tjänst i februari 2024 och att rekryteringsarbete har initierats. Samtal har förts med verksamhetsrådet i den koreanska gemenskapen. Arbetet liknar det arbete som gjordes för pastor med inriktning internationella gemenskapen vad gäller språkkrav och prioritering av personer med arbetstillstånd i EU.

§13 Avslutning

Ordförande avslutar församlingsmötet och församlingsföreståndare ber välsignelsen

Vid protokollet

Ingrid Östlund
Sekreterare

Justeras

John Davies  Beng-Olov Tengmark  Greger Hjelm
Justerare      Justerare                    Ordförande