Protokoll fört vid församlingsmötet 16 april 2023

§1 Inledning och öppnande av församlingsmöte

Ordförande Greger Hjelm öppnade församlingsmötet och hälsade alla välkomna, och ledde en förbön för mötet.

§2 Fastställande av dagordning

Inga övriga frågor anmäldes till den presenterade dagordningen. Dagordning fastställdes.

§3 Val av sekreterare

Peter Dobers valdes till sekreterare.

§4 Val av justerare

Jonas Gustafsson och Lotta Hansman valdes till justerare och rösträknare. 

§5 Kallande av Hugh Doyle till pastor i församlingen

En enig församlingsstyrelse föreslår att kalla Hugh Doyle som pastor i Immanuelskyrkan, tillika verksamhetsledare (”lead” pastor) för den internationella gudstjänstgruppen.

Ordförande beskrev hur processen ser ut när ett församlingsmöte skall besluta om kallelse av en pastor eller diakon, bland annat att beslutet kräver att minst 2/3 av de närvarande medlemmarna röstar enligt förslaget. 

Vice ordförande Ingrid Östlund beskrev bakgrunden till rekryteringen och hur själva rekryteringsprocessen gått till process till. Vidare gav hon en fördjupad beskrivning av Hugh Doyle. 

Deltagarna i församlingsmötet gavs möjlighet att kommentera samt ställa frågor, bland annat berördes följande teman:

  • Vem som får rösta vid val, respektive vem som får göra sin röst hörd i ärendet,
  • vilka kriterier för anställning som vägledde rekryteringsprocessen, 
  • vad som gjorde att styrelsen fastnade i förslaget med Hugh Doyle,
  • hur förutsättningar för provanställning ser ut och att församlingen inte fattar nytt beslut när tiden för provanställning har löpt ut (6 månader),
  • om Hughs ålder har spelat en roll vid rekryteringen,
  • om att Christina Molin fortsätter arbeta som pastor fram till och med sommaren 2023 och att gudstjänsterna i internationella gruppen är planerade fram till tilltänkt anställningsstart av Hugh efter sommaren 2023, samt
  • om förutsättningar för Hugh att leda ett arbetslag och att vara arbetsledare. 

Ordförande och vice ordförande kommenterade och besvarade dessa frågor och synpunkter, och ordförande upprepade hur beslutsprocessen nu kommer att genomföras i församlingsmötet. 

Beslut: Församlingsmötet beslöt därpå enhälligt att kalla Hugh Doyle som pastor, med särskilt ansvar inom internationella gudstjänstgruppen. Församlingsmötet applåderade beslutet.

§6 Avslutning

Ordförande tackar närvarande som deltagit samt alla som varit med i rekryterings-processen. 

Vid protokollet

Peter Dobers
Sekreterare

Justeras

Jonas Gustafson Lotta Hansman Greger Hjelm
Justerare Justerare Ordförande