Protokoll fört vid församlingsmötet 15 oktober 2023

§1 Inledning och mötet öppnas

Ordförande Greger Hjelm öppnade församlingsmötet, hälsade alla välkomna och bad en bön för mötet.

§2 Fastställande av dagordning

Församlingsmötet godkände den föreslagna dagordningen utan några tillägg.

§3 Val av sekreterare

Alice Forss valdes till sekreterare.

§4 Val av justerare

Kerstin Mjönes och Karin Mannervik valdes till justerare och rösträknare.

§5 Val av valberedning

Anna-Carin P Stenbeck, ordförande i nomineringskommittén, presenterade kommitténs förslag till valberedning för verksamhetsåret 2023/2024.

Internationella gemenskapen:
Esther Nyiramugisha
Vida Afua Attah
Ajay Younes

Koreanska gemenskapen:
Chungsoon Yoon
En person saknas

Svenska gemenskapen:
Karin Sandström (Styrelsen)
Inga Johansson
En person saknas. 

Församlingsmötet beslutade i enlighet med förslaget från nomineringskommittén. 

§6 Samtal kring inkommen motion angående dokumentet ”Om Immanuelskyrkan”

Ordförande Greger Hjelm informerade om den motion som inkommit till styrelsen gällande följande stycke i dokumentet “Om Immanuelskyrkan”:

”Varje förtroendevald, ideell ledare och anställd i församlingen behöver 

acceptera den öppna hållningen kring de ställningstaganden som är gjorda 

och samverka med dem som står för församlingens uttalade hållningar, så 

att mångfald och respekt för olikheter i Kristus kan värnas.”

———–

“Every elected official, voluntary leader, and employee in the congregation

needs to accept the open stances of the congregation that has been decided

upon and cooperate with those who stand for the congregations’ outspoken

positions, so that diversity and respect for differences in Christ can be 

safeguarded.”

Motionärernas yrkande är att församlingsmötet ger styrelsen i uppdrag att:

  1. Ta bort detta stycke i dokumentet.
  2. Informera berörda parter om förändringen.
  3. Alla eventuella tillägg med liknande innehåll bör förankras bland medlemmarna innan de läggs till i dokumentet

En representant från motionärerna informerade församlingsmötet om innehållet i motionen. Församlingsstyrelsens ordförande rapporterade att styrelsen redan planerat att byta ut ordet ”acceptera” med ”respektera” i det aktuella stycket i dokumentet. Därefter fick församlingen möjlighet att ställa frågor till både representanten för motionärerna och till ordföranden.

Församlingsmötets deltagare blev sedan indelade i mindre grupper för samtal kring två frågor i relation till det aktuella stycket:
1. Hur viktiga är församlingens uttalade värderingar och beslut för dig som medlem?
2. Vilka förväntningar kan man ha på våra förtroendevalda, ideella ledare och anställda när det gäller att respektera och vara lojal mot församlingens beslut och uttalade värderingar?

Samtalsledarna i respektive grupp rapporterade kort om resultatet från samtalen.

Därefter fattade församlingsmötet beslut om att rösta kring motionärernas förslag.

Församlingen beslutade att avslå motionen förutsatt att ordet “acceptera” ändras till “respektera” i det aktuella stycket, och därmed lägga dokumentet till handlingar.

§7 Samtal kring kommande verksamhetsplan och budget

Marco Helles rapporterade från arbetet med, och det preliminära innehållet i, den kommande verksamhetsplanen för 2024, samt församlingens redan prioriterade områden:
1. Diakoni, människor i utsatta områden
2. Barn & tonår, unga vuxna och familj
3. Volontärer och ledarskap
4. Ökad gemenskap mellan gudstjänstgrupperna

Han informerade också om tidsplanen för det fortsatta arbetet med verksamhetsplanen.

Kanslichefen Marianne Eriksson presenterade utgångspunkterna för den kommande budgeten, främst budgeterade intäkter för 2023 samt utfallet för intäkterna för jan-aug 2023.

Därefter genomfördes samtal i grupper kring synpunkter och ”medskick” till styrelsen inför det fortsatta arbetet med verksamhetsplan och budget.

§8 Rapport från utvärderingen av pandemin

Cecilia Mjönes gav en kort rapport om utvärderingen av pandemin. Då inga utvärderingar kommit in i den mailbox som skapats för medlemmarna för detta ändamål läggs utvärderingen ned.

§9 Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp.

§10 Avslutning

Ordförande informerade om att nästa församlingsmöte är den 26 november 2023, och förklarade därefter församlingsmötet för avslutat.

Församlingsföreståndare Carin Dernulf ledde därefter församlingen i en bön.

Vid protokollet

Alice Forss
Sekreterare

Justeras

Kerstin Mjönes Karin Mannervik Greger Hjelm

Justerare Justerare Ordförande