Protokoll fört vid församlingsmöte 26 mars 2023

§1 Inledning och öppnande av församlingsmöte
Ordf. Greger Hjelm öppnar och hälsar välkommen till församlingsmötet. Greger ber för mötet och informerar sedan om att inga beslut är tänkta att fattas idag.

§2 Fastställande av dagordning
Inga övriga frågor anmäldes till den presenterade dagordningen.

§3 Val av sekreterare
Peter Dobers valdes till sekreterare.

§4 Val av justerare
Karin Mannervik och Anders Andersson valdes till justerare.

§5 Återkoppling från samtal 22 jan, 2023
Ingrid Östlund inleder med att ge en bakgrund från samtalet i församlingsmötet den 22 januari, 2023 om centrala frågor i dokumentet ”Om Immanuel”. Ingrid informerade mötet med hjälp av powerpoint-bilder (bilaga 1). Ordet lämnades sedan fritt och några områden berördes. 

En inledande fråga ställdes exempelvis om församlingen idag kräver av pastorer att viga samkönade par, och enligt ordförande ställer församlingen inte det kravet idag, men att församlingen ställer en pastor till förfogande för sådana vigslar. 

Ett annat frågeområde gällde om andra saker i dokumentet (nämligen det som står på sida 2 i dokumentet) och hur församlingsstyrelsen tänker sig att använda dokumentet framöver. Ordförande kommenterar: Dokumentet ska ses som ett informationsmaterial från styrelsen, ett hjälpdokument för församlingens medlemmar att förstå vilken slags församling Immanuelskyrkan är. Efter det här församlingsmötet kommer dokumentet ”stängas”. dvs inte längre revidera) och att ingen fortsatt process bör förväntas kring revidering av dokumentets innehåll. Det är inget formellt styrdokument, utan (är) ett informationsdokument. 

Ett ytterligare frågeområde handlade om tolkning av bibeln rörande dop och samkönade äktenskap liksom tolkning av samtidens syn på dop och samkönade äktenskap. Detta diskuterades och ordförande bjuder in till fortsatta diskussioner kring dessa och andra tolknings- och värderingsfrågor.

§6 Formerna för församlingsmöten
Greger ger en allmän beskrivning av vad som normalt kan ske vid församlingsmöten, och bjuder in närvarande att kommentera om a) vad som fungerar bra, respektive b) vad som kan utvecklas. Närvarande fick möjligheten att nämna tankar kring a) och b). 

A) Vad fungerar bra?

 • Bra med diskussioner i bikupor, mindre grupper. 
 • Nuvarande former fungerar bra.
 • Samspelet fungerar bra eftersom det inte är någon toppstyrning.
 • Öppenheten att diskutera olika ståndpunkter är bra.

B) Vad som kan utvecklas?

 • Vi bör träffas över språkgränserna. 
 • Dagordningen bör presenteras tidigare. 

Bra med tydlig startpunkt och slutpunkt avseende klockslag. 

 • När diskussionsfrågor presenteras krävs en stor öppenhet av den som leder samtalen för att undvika förutfattade meningar. Bra att kunna erbjuda möjlighet(en) till skriftliga kommentarer. 
 • För att möten ska vara informativa är översättningar mellan våra språk oerhört viktig(a).
 • Vi bör vara särskilt tydliga med mötesformer och vad som är möjligt vid församlingsmöte respektive årsmöte, som är en särskild form av församlingsmöte.

Greger nämner följande som styrelsen har noterat:

• Behov av att mötas över språkgränser.

 • Vikten av att förstå det demokratiska föreningslivet i Sverige
 • Viktigt att verksamhetsråden främjar att diskussioner förda vid församlingsmöten också förs vidare inom respektive språkgrupp.

§7 Om Immanuel 153
Marco Helles inleder med en kort bakgrundsbeskrivning:
Immanuel 153 startades som ett projekt år 2005 och införlivades som en del i församlingslivet år 2009. De två gudstjänstgrupperna kl. 11 och kl. 16 kommer från hösten 2023 fira gudstjänst gemensamt kl. 11. Charlotte Höglund gav en fördjupande beskrivning om vad Immanuel 153 har inneburit för Immanuelskyrkan. Vi har lärt oss av människor mellan 20 år och 35 år och hur deras tro utvecklas genom gemenskap, fördjupning av tron, och att ge vidare av sin tro till andra. Även andra åldersgrupper har under åren tillkommit som har haft glädje över fördjupning av tron och att få utforska vägar till en vuxen tro och fördjupning av tro. Även Jakob Molander gav sin syn om Immanuel 153 och gav ett medskick om att arbetet med unga människor kommer fortsätta även när Immanuel 153 och den så kallade Elvan (gruppen som i gudstjänsten kl 11 ser sin huvudsakliga gemenskap) går samman.

Vidare gav tre personer, Paulina Fröling, Göran Kollberg och Irene Andersson, personliga tankar kring hur de upplevt åren i Immanuel 153.

Ordförande uttrycker sin stora tacksamhet för vad Immanuel 153 har fått betyda för många människor och för församlingen i sin helhet. Han riktar ett särskilt tack för anställda och medlemmar som ansvarat för och burit fram Immanuel 153. 

Församlingsmötet gav vid flera tillfällen applåder för vittnesbörd, tacksamhet och medskick för framtiden.

§8 16 april: kallande av pastor
Ordförande bjuder in till extra församlingsmöte den 16 april 2023 då pastor Hugh Doyle föreslås bli kallad till Immanuelskyrkan som pastor verksam i den internationella gudstjänstgruppen. Ordförande redogör kort för processen och det enhälliga förslaget från församlingsstyrelsen att kalla honom som pastor. Detta föreläggs vid det kommande församlingsmötet den 16 april 2023. Hugh kommer att predika i den internationella gudstjänsten redan den 2 april 2023. 

§9 Annan information
Ordförande informerar om att Tegnérgårdskommittén, på förslag från dem, kommer att läggas ned. Arbetet fortsätter i andra rutiner men kommittén behövs inte längre.

Alla församlingsmedlemmar bjuds in till Probitas bolagsstämma torsdag den 20 april 2023 kl 18.00, men se till att du anmäler dig.

23 april hälsas Carin Dernulf som ny församlingsföreståndare välkommen.

Tänk också på att köpa lunchkuponger till årsmöteseftermiddagen.

§10 Övriga frågor
Inga övriga frågor förelåg.

§11 Avslutning
Ordförande bad Anna Berndes avsluta församlingsmötet med Herrens välsignelse.

Vid protokollet, Peter Dobers

Justeras: 
Greger Hjelm, Ordförande
Karin Mannervik & Anders Andersson, justerare