Protokoll fört vid församlingsmöte 18 december 2022


Närvarande: ca 95 personer
Tolk: Marco Helles 

§ 1 Inledning och öppnande
Församlingens ordförande, Greger Hjelm, hälsade de närvarande välkomna till församlingsmötet. Han bad en bön för mötet och förklarade det öppnat. 

§ 2 Fastställande av dagordningen 
På frågan om när församlingen kommer att diskutera dokumentet “Om Immanuelskyrkans församling”, vilket delades ut på församlingsmötet den 13 november 2022, svarade ordföranden att det kommer att bli på nästa möjliga församlingsmöte där det finns gott om tid. Därefter fastställdes dagordningen. 

§ 3 Val av justerare och rösträknare  
Till justerare, att tillsammans med församlingens ordförande justera dagens protokoll, valdes Erik Amnå och Mikael Ivarsson. Dessa två valdes även till rösträknare. 

§ 4 Beslut om kallande av ny församlingsföreståndare
Ordföranden gav en repris på den information om rekryteringsprocessen och kriterierna för ny församlingsföreståndare som delats med församlingen tidigare. (Se protokollet från 25 sep och 4 dec 2022, samt den med post utskickade informationen om Carin Dernulf). 

Ordföranden underströk det hårda arbete som styrelsen gjort och hur svårt det varit att som styrelse bedöma vem av de sökande som är lämplig. Men, det är med glädje som styrelsen lagt sitt förslag till församlingen om att kalla Carin Dernulf som pastor och församlingsföreståndare i Immanuelskyrkan. Om Carin kallas kan hon tillträda sin tjänst den 11 april 2023. Ordföranden underströk vidare att det är församlingen som fattar beslut och detta med två tredjedelars majoritet. 

Ordet lämnades fritt. 

En församlingsmedlem tackade styrelsen för ett bra och gediget arbete. Medlemmen yrkade bifall till styrelsens förslag, detta särskilt motiverat av Carin Dernulfs bakgrund inom Equmenia. Då det inte fanns några andra frågor eller kommentarer gick församlingen till beslut. 

Församlingsmötet beslutade enhälligt 
att kalla pastor Carin Dernulf som pastor och församlingsföreståndare i Immanuelskyrkans församling. 

Ordföranden tackade församlingen varmt för det förtroende församlingen visat styrelsen i denna fråga. 

§ 5 Information om beslutad budget 2023, bilaga 1
Ordföranden klargjorde att motionen från årsmötet 2021 om att församlingen ska besluta om budget handlar om att se över stadgarna så att budgetbeslut blir underställt församlingen. Styrelsen arbetar med ett förslag till stadgeändring att presentera på årsmötet 2023. 

Hans-Olof Hagén, styrelseledamot och ordförande i ekonomiutskottet, tog vid och ville först förtydliga att det är inte det normala att styrelsen presenterar en minusbudget, men att styrelsen vill och vågar göra rejäla satsningar i budget för 2023, eftersom vinster från tidigare år går att använda. 

  • Intäkterna förväntas öka med ca 350 tkr. Den stora skillnaden är att församlingen börjar fakturera sina uthyrningar av lokaler istället för att detta, som hittills, gjorts via Probitas. 
  • Verksamhetskostnaderna förväntas öka med ca 2.260 tkr beroende bland annat på nysatsningen i projektet Immanuel produktion, inflationen och kostnader för underhåll av ljus och ljud. 
  • Personalkostnaderna förväntas öka med ca 5 miljoner kronor, varav ca hälften är från beslut tagna under 2022 och ca hälften finns i förslag på nysatsningar. Kommunikationen, med en IT-specialist och två informatörer är den stora posten i nysatsningarna. Hans-Olof underströk vikten av att församlingen behöver bli vassare och mer synliga i digitala media. 
  • Övriga intäkter och kostnader är budgeterade till ca 186 tkr. 
  • Totala budgeten för 2023 är minus 7.206 tkr och underskottet är tänkt att täckas av tidigare års vinster. 

Ordet lämnades fritt. 

En medlem kommenterade offrandet och att kollektinsamling i den svenska gudstjänsten blivit osynlig. Han ansåg att insamling är en viktig symbolhandling och när den inte finns så ger det en signal om att den inte är så viktig. Hans-Olof tackade för kommentaren och informerade att ekonomiutskottet under en längre tid önskat att information och pålysningar kring offrandet skulle vara bättre i våra gudstjänster. En annan medlem gav förslaget att församlingens kontonummer bör finnas synligt i sändningar från kyrkan och göras tydligare i agendor och information. 

En annan medlem ansåg att då församlingen har tillgångar på 4 miljarder kronor så borde det finnas en ny övergripande plan om att på sikt flytta över resurser till församlingens verksamheter. Hans-Olof svarade att de föreslagna satsningarna är ett första steg åt det håller. 

Ordföranden tackade Hans-Olof Hagén för informationen kring budget 2023. 

§ 6 Övriga frågor 

Avtackning av pastor Claes-Göran Ydrefors
Ordföranden höll tal till pastor Claes-Göran Ydrefors som nu lämnar sin tillförordnade tjänst som församlingsföreståndare. Ordföranden uttryckte församlingens, styrelsens och sin egen stora tacksamhet till Claes-Göran och hans generösa, ovärderliga insats under året. Blommor och present överräcktes och Claes-Göran fick stående ovationer. Claes-Göran tackade för det förtroende som församlingen visat honom under året. 

§ 7 Avslutning
Pastor Claes-Göran Ydrefors uppmuntrade församlingen att tacka Gud för beslutet som församlingen tagit idag och att be för pastor Carin Dernulf och hennes start i församlingen. Han bad välsignelsen, varefter ordföranden avslutade mötet. 

Vid protokollet, Cathrin Sjöström, församlingssekreterare 

Justeras:
Greger Hjelm, Ordförande
Erik Amnå & Mikael Ivarsson  Justerare