Rapport från styrelsen den 27 januari 2022

Inledning

Församlingens styrelse möttes i kyrkan torsdagen 27 januari, och samtliga ledamöter kunde glädjande nog närvara, trots det allmänna läget med pandemin i samhället. Mötet inleddes med en teologisk reflektion av pastor Claes-Göran Ydrefors, som utgick från den ekumeniska böneveckans tema om stjärntydarna och han drog paralleller med kvinnan som mötte Jesus vid Sykars brunn. Stjärntydarna och kvinnan valde alla att ta en ”annan väg hem” efter mötet med Jesus, och kunde ses som en uppmaning till styrelsen att våga se i nya banor.

Läget i församlingen 

Ordföranden redogjorde för ett möte som hållits med rådet från den engelskspråkiga gudstjänstgruppen. Samtalet var präglat av öppenhet och en fin dialog, och även om behoven är stora kring fortsatta samtal så upplevde alla att det finns goda förutsättningar för dessa. Nya samtal kommer hållas under vintern och våren. Även om målet är att hitta en bra lösning för gruppen så finns det inte någon fastlagd färdplan än hur man ska nå dit; det kommer att få ta den tid som behövs för nå det bästa resultatet och det är av största vikt att alla hjälps åt i arbetet. 

Rekryteringar

Som tidigare rapporterats, så föreligger det flera, mycket viktiga, rekryteringar under den kommande tiden på bl a pastorsfronten. Arbetet med hur dessa ska hanteras, inte minst frågorna om en ny församlingsföreståndare och interimslösning för den engelskspråkiga gemenskapen, kommer påbörjas så snart som möjligt. 

Verksamhetsplan 

Ett utkast till en ny verksamhetsplan presenterades av den grupp som tagit fram ett utkast. Målsättningen är att den ska kunna presenteras till Årsmötet i maj 2022. 

Ny roll: Kanslichef

För att förstärka staben har rollen som Kanslichef inrättats. Marianne Eriksson, f n administrativ chef, har accepterat den utökade rollen. Kanslichefen har bl a ansvar för den icke-ordinerade personalen och rapporterar till styrelsen.

Delegationsordning

Styrelsen beslutade om den reviderad delegationsordning. Delegationsordningen är en delegering av mandat kring vilka beslut som församlingsföreståndaren och/eller kanslichefen kan fatta. 

Lån till Estland

Styrelsen fick under våren 2021 en fråga om kyrkan kan låna ut medel till ett byggande av ett äldreboende i Estland som drivs av en lokal församling. Det beslutades att ett sådant åtagande kräver beslut av församlingsmötet, och därför hänskjuts detta till nästkommande församlingsmöte.

Församlingsmöten

Notera också datum för kommande församlingsmöten: 

20 februari kl 12.30 – 13.30 och 27 mars 2022 kl 13.00 efter den gemensamma gudstjänsten.