Rapport från styrelsen 9 juni 2022

Mötet inleddes med en teologisk reflektion av vår t.f församlingsföreståndare Claes-Göran Ydrefors. Han utgick från pingstdagens budskap i Apostlagärningarna och betonade särskilt den mångfald som rådde när den kristna kyrkan föddes, alla språk som talades med dess olika struktur och ordning. Med den utgångspunkten samtalade styrelsen kring utmaningen att idag nå ut till och förklara för människor om kyrkans budskap och viktiga roll i samhället. 

Mötet fortsatte därefter med en diskussion om hur vi ska omsätta vår omfattande verksamhetsplan i praktiken. Det konstaterades att det är viktigt att den följs upp kontinuerligt, såväl i personalgruppen som i styrelsen, samt att församlingen regelbundet informeras om hur arbetet fortskrider.  

Vidare beslutade styrelsen om en rad åtgärder avseende kyrkans lokaler (se tidigare beslut om lokalöversyn från styrelsemötet den 21 april 2022). Urban Smedman, chef för fastighet och service, föredrog och poängterade särskilt att syftet med åtgärderna är att skapa multifunktionella lokaler samt att vissa åtgärder, bl a kyrkans ljudsystem, är nödvändiga att vidta på grund av bristande funktionalitet / renoveringsbehov. Styrelsen poängterade vikten av att klimatpåverkan begränsas i så stor utsträckning som möjligt, att lokalerna tillgodoser flera gruppers behov samt att förvaltningsfrågan klargörs innan arbetena påbörjas. Styrelsen beslöt sedan att avsätta totalt 5 mkr för renoveringar, ombyggnationer och teknikinköp som föredragits. 

I fråga om personal informerade Claes-Göran Ydrefors att arbetet kring rekrytering av ny församlingsföreståndare pågår. Styrelsen beslutade vidare att föreslå församlingen att kalla Frida Fritzon till diakon och kalla Jacob Molander till pastorsassistent vid församlingsmötet den 25 september. 

Insamlingsläget är alltjämt kritiskt och styrelsen beslutade att tillsätta en arbetsgrupp som gavs i uppdrag att återkomma till styrelsen med förslag på åtgärder för att öka offrandet. 

Slutligen beslutade styrelsen kring utskotten och dess sammansättning samt om styrelserepresentant till Probitas styrelse.