Rapport från styrelsen 22 september 2022


Mötet inleddes med bön av styrelsens ordförande som därefter hälsades Probitas VD Samuel Borg särskilt välkommen. Samuel redogjorde därefter, mot bakgrund av att vi synes gå mot en lågkonjunktur, för koncernen Probitas ekonomi. Samuel var öppen med att vi går mot tuffare tider. Positivt är att Probitas har en låg skuldsättning i förhållande till bolagets värde samt att lokalhyrorna är inflationsskyddade. Det skapar goda förutsättningar att klara av svårare ekonomiska tider. Samuel förtydligade att Probitas utdelning till församlingen inte kommer att påverkas.

Arbetet kring rekrytering av ny församlingsföreståndare har intensifierats och målet att presentera styrelsens förslag för församlingen under hösten står fast. Detta planeras ske genom att kandidaten presenteras för församlingen skriftligen och att kandidaten predikar vid en gemensam gudstjänst. Då får församlingen möjlighet att ställa frågor till kandidaten. Vid kommande församlingsmöte tar sen församlingen ställning till styrelsens förslag att kalla kandidaten till pastor och församlingsföreståndare.

Mot bakgrund av beslutet på årsmötet 2021 om att underställa församlingen budget beslutades att presentera förslaget till budget för 2023 för församlingen. Detta görs vid församlingsmötet i november. Då kommer synpunkter på budgeten att tas in och därefter besluta beslutar styrelsen om budgeten vid kommande styrelsemöte.

Vidare gavs verksamhetsutskottet uppdraget från årsmötet 2021, att göra en utvärdering av pandemin och formerna för digitala församlingsmöten.

Slutligen mottog styrelsen rapporter från tf församlingsföreståndaren Claes-Göran Ydrefors och kanslichefen Marianne Eriksson. Claes-Göran lyfte särskilt konfirmationshelgen den 10-11 september som mycket berörande. Styrelsen riktar ett särskilt tack till alla som arbetar med församlingens ungdomar, nu särskilt med våra konfirmander!

Mötet avslutades med bön.