Rapport från styrelsen 21 april 2022

Sammanträdet inleddes som brukligt av en teologisk reflektion där vår föreståndare Claes-Göran Ydrefors delade en artikel om lärljungaskap och evangelisation. Om att du som kristen inte behöver leverera alla svar utan kan kliva fram med dina frågor, bjuda in andra att vandra tillsammans med dig på den upptäcktsresa som du själv gör kring trons mysterium.

Under sammanträdet följde vi upp församlingsmötet den 27 mars. Inte minst de reaktioner som kom ifrån främst den internationella gemenskapen kring det dokument som ordföranden och församlingsföreståndaren delade ut kring de utgångspunkter och värderingar som ligger till grund för vår församling.

Styrelsen beslöt vid sammanträdet att göra en översyn av våra lokalbehov, inte minst utifrån den brist på lokaler för barn och unga som församlingen har.

Styrelsen beslöt vidare att skänka 100 000 kr till Equmeniakyrkans katastroffond, där merparten av den summa kommer från försäljningen av en myntsamling som församlingen haft i sin ägo under en längre tid.

Kommunikations- och insamlingsutskottet rapporterade om det bekymmersamma läget vad gäller offrandet i församlingen, vilket ligger kraftigt back för året. Offrandet är lägre än det varit sedan 2016. Utskottet tror att tider av oro och pandemin är stora orsaker till det låga offrandet. Det är viktigt att göra insatser och utskottet kommer till sammanträdet i maj att komma med förslag till beslut om åtgärder.

Eftersom detta sammanträde var det sista innan årsmötet utvärderade styrelsen sina arbetsformer. Det fastställdes också en formell arbetsordning för styrelsens fortsatta arbete.