Rapport från styrelsen 19 maj 2022

Styrelsemöte i maj var det första i den nya sammanställningen med två nya styrelsemedlemmar och ett antal omvalda medlemmar. De nya styrelsemedlemmarna presenterade sig kort och välkomnades hjärtlig i början av mötet av ordförande. Det blir spännande att arbete tillsammans kommande året!

Efter en teologisk reflektion från pastor och t.f. församlingsföreståndare Ydrefors och samtal kring tema ’Grön kyrka’ fortsatta mötet med en reflektion om årsmötet som nyligen genomfördes. Tankar om det som gick bra och mindre bra delades av styrelsemedlemmar och dokumenterades för att kunna använda i framtid och kunna göra framtida möten minst lika bra som detta årsmöte. Presidiet, och framför allt ordförande fick mycket beröm för sitt trygga genomförande, med förklaring av processer på begripligt sätt.

För att förenkla och effektivisera styrelsearbete, har styrelse ett antal arbetsutskott (som t.ex ekonomiutskott eller personalutskott). Dessa utskott förbereder ärenden som diskuteras eller beslutas kring i styrelsen, samt stödjer församlingens ledning där det finns behov. Vi diskuterade befintliga utskott, några förslag till nya utskott och sätt att jobba med dessa utskott. I nästa styrelsemöte (9 juni) ska vi diskutera och besluta kring bemanning av utskotten.

Ordförande föreslog att ha en strategidag för styrelse och ledningen i höst – exakt datum kommer att beslutas i nästa möte.

Det finns en hel del pågående rekryteringar i församlingen. Personalutskottet och ledningen gav en statusrapport om detta. En mer fördjupad rapport gjordes om rekryteringsprocessen av den internationella interim (tillfälliga) pastorn. Kandidaten pastor Gabor Lassu presenterades och styrelsen beslutade att anställa honom som interim pastor.

Internationella verksamhetsrådet har skickat ett brev till styrelsen, som vi diskuterade i vårt möte. Ett förslag till svar av ordförande diskuterades och vi kom överens att det finns mycket värde i fortsatt dialog och förtydligande av roller och ansvar som styrelse, verksamhetsråden och kyrkans ledning och pastorer har. Ordförande fick i uppdrag att svara internationella verksamhetsrådet i linje med vår diskussion.

I slutet av mötet diskuterades ett antal rapporter och organisatoriska ärenden. Exempel är inbjudan till styrelsen av diakonikommitté till ett “framtidskafé” i oktober, rapport från Probitas om ökad beläggning av Hotel Birger Jarl, en mindre omstrukturering av Probitas styrelse samt beslut kring firmateckning för församlingen.

Efter bön avslutades mötet.