Protokoll fört vid församlingsmöte i Immanuelskyrkan 27 mars 2022

Närvarande: ca 135 personer
Tolkar: Tomas Eriksson & Marco Helles  

§ 1 Inledning och öppnande

Församlingens ordförande, Greger Hjelm, hälsade de närvarande välkomna till församlingsmötet och bad en bön innan han förklarade mötet öppnat. 

§ 2 Fastställande av dagordningen 

Två övriga frågor lades till dagordningen varefter dagordningen fastställdes. 

§ 3 Val av justerare   

Till justerare, att tillsammans med församlingens ordförande justera dagens protokoll, valdes Kim Skoglund och Karin Pettersson. 

§ 4 Några korta informationer

a) Ordföranden framförde en hälsning till församlingen från systerkyrkan i Tartu, Estland. Representanter har varit här och även besökt Löjtnantsgården. De sänder en varm hälsning som tack för beviljandet av lånet till äldreboendet de ska bygga.

b) Ordföranden framförde en hälsning från pastor Ulla Marie Gunner som hade hoppats kunna vara med på församlingsmötet. Hon tackar för alla tankar och förböner.

c) Styrelsen har sagt ja till ett nytt projekt i församlingens verksamhet. Ett femårigt projekt under namnet “Immanuel Produktion”. Det är ett sätt att organisera, dokumentera och sprida sånger och texter gjorda av församlingens ungdomar. Tanken är även att att materialet ska nå ut till andra församlingar.

d) Rekryteringen av ny församlingsföreståndare är påbörjad och ordföranden läste upp en sammanfattning av de önskade kriterier som framkommit i samtal med verksamhetsråden.

Ordföranden informerade vidare om att pastor Claes-Göran Ydrefors står till förfogande som tillförordnad församlingsföreståndare även efter 31 maj, vilket styrelsen är mycket tacksam över.

e) Övriga pågående rekryteringar är:
– Interim Pastor, internationella verksamheten 100%
– Diakon 100%
– Pastor inriktning barn och unga, svenska verksamheten 100%
– Musikansvarig 80-100%
– Husmor 75-100%

f) Söndag 24 april kommer det att finnas informationsstationer som en förberedelse för årsmötet den 15 maj. Detta för att ge utrymme att ställa frågor kring områden så att tiden på årsmötet används effektivare. Den 24 april blir det även presentation av valberedningens förslag till styrelsekandidater. 

§ 5 Situationen i Ukraina

Tf församlingsföreståndare Claes-Göran Ydrefors uppdaterade församlingen kring flyktingsituationen med anledning av kriget i Ukraina. Situationen är annorlunda från 2015 när Immanuelskyrkan fungerade som transitboende. Då var det i huvudsak unga män som flydde från Syrien och Afghanistan. Nu är det i huvudsak kvinnor och barn som kommer. Det är helt andra förhållanden även i och med att dessa flyktingar får stanna. Immanuelskyrkan kan vara transitboende även denna gång några dagar per vecka men detta är svårare nu, då kyrkans lokaler inte fungerar så bra för barn. 

Immanuelskyrkan, Refugees Welcome, Ny gemenskap och Equmeniakyrkan samordnas via Sociala Missionen gentemot Stockholms Stad. Har du möjlighet att hjälpa till med boende, kontakta pastor Anna Berndes. F.ö har ledningen denna gång valt att göra insamlingar och ge bidrag till Equmeniakyrkans katastroffond istället för klädinsamling. Equmeniakyrkans katastroffond har förankring såväl inne i Ukraina som i Moldavien, ett land som nu tar emot många flyktingar. 

Claes-Göran underströk att läget kan ändras snabbt och att nya beslut i flyktingfrågan kan behöva tas. Han uppmuntrade församlingen att ge gåvor till flyktingarbetet. Claes-Göran står till förfogande om frågor kring flyktingsituationen finns. 

Ordföranden informerade om att styrelsen har som kommande ärende en handlingsplan på längre sikt och ett större ekonomiskt bidrag från församlingen in i Equmeniakyrkans katastroffond. 

§ 6 Situationen i församlingen, bilaga 1

Ordföranden berörde de spänningar, friktioner och tillitsproblem som finns i församlingen vilket media tagit fatt i senaste veckorna. Media målar upp detta som en konflikt och kris, vilket ordföranden inte håller med om. Han ser det snarare som att samtal behövs. Ordföranden har tillsammans med tf församlingsföreståndare svarat media om den värdegrund församlingen har och vad Immanuelskyrkan står för. De har även skrivit ett dokument till församlingen som delades ut i mötet och som ordföranden läste upp, (se bilaga). 

Ordföranden lyfte vikten av att som anställd och förtroendevald ställa sig bakom och företräda fattade beslut, även om man själv inte tycker om beslutet i sig. Han lyfte även den starka föreningstradition med demokratiska principer  som finns i Sverige. Något som kanske inte finns i andra länder och därför är det viktigt att i församlingen informera om hur man som medlem gör sin röst hörd. Den demokratiska uppbyggnaden är helt central för Immanuelskyrkan som församling och organisation. 

Församlingen samtalade om dokumentet i smågrupper varefter ordet lämnades fritt Flera frågor och kommentarer lämnades kring att Immanuelskyrkan predikar Guds ord men att tolkningen av Guds ord behöver stå var och en fritt, att församlingen sedan 2010 erbjuder samkönade äktenskap, att poängen med kyrkan är att få komma samman, med olika åsikter inom ramen för församlingen, platsen där olika synpunkter får mötas. Det finns en grundplattform för församlingen genom konstitutionen. Den har arbetats fram genom många samtal i församlingen innan församlingen beslutade om den. Konstitutionen är den grund församlingen har och det behövs tillit till församlingens förtroendevalda som är utvalda att leda församlingen tillsammans med ledningen och anställd personal. 

Ordföranden tackade för bra samtal och för att många velat ta ordet. 

§ 7 Vad vill vi med församlingen i relation till ett gemensamt “vi”, bilagor 2-5

De tre verksamhetsråden fick på församlingsmötet 20 februari 2022 i uppgift att i sina språkgrupper resonera kring vad de vill med församlingen i relation till ett gemensamt “vi” och återrapportera till församlingen idag. 

Verksamhetsråden hade uppfattat uppgiften delvis olika och allas sammanställningar lästes upp. Därefter lämnades ordet fritt. 

Församlingen hade ett ingående samtal där flera från den internationella gemenskapen yttrade sig. Samtalet kretsade i stort kring gränsdragningar och vad som händer om dessa inte följs, om att sätta det gemensamma först, om vikten av respekt och kärlek och om att gemenskapen i språkgrupperna existerar även utan ledande pastor. En medlem gjorde även ett tydligt personligt inlägg kring församlingens liv och HBTQ. 

Ordföranden tackade för samtalet, ett samtal som han hoppas kan fortsätta. 

§ 8 Övriga frågor

a) Kalenderhändelse

En församlingsmedlem hade anmält som övrig fråga en information i församlingens web-kalender. Det visade sig vara fel i kalendern och frågan blev utredd.

b) Valprocessen, bilaga 6

En församlingsmedlem hade anmält som övrig fråga att dela sina tankar kring församlingens valprocess, vilka val som församlingen gör och vilka som görs av styrelse och ledning. Han delade ut ett dokument och lyfte delar ur det. 

§ 9 Avslutning

Ordföranden tackade församlingen för deltagande och engagemang i församlingsmötet. Pastor Claes-Göran Ydrefors bad en avslutande bön varefter ordföranden avslutade mötet. 

Vid protokollet: Cathrin Sjöström 

Justeras: Greger Hjelm, Ordförande.
Kim Skoglund och Karin Pettersson