Protokoll fört vid församlingsmöte i Immanuelskyrkan 25 september 2022

Närvarande: ca 75 personer
Tolk: Tomas Eriksson  

§ 1 Inledning och öppnande

Församlingens ordförande, Greger Hjelm, hälsade de närvarande välkomna till församlingsmötet, bad en bön och förklarade mötet öppnat. 

§ 2 Fastställande av dagordningen 

Ordförande informerade om att frågan om val av valberedning utgår eftersom förslaget till ny valberedning inte är komplett. Ärendet tas upp på församlingsmötet den 13 november. Då kommer det även att presenteras ett förslag till församlingen för beslut angående omfattningen av valberedningens uppdrag. 

Vida Afua Attah, medlem i den nu sittande valberedningen, tog upp frågan om fyllnadsval till det internationella verksamhetsrådet. En fråga som väckts till valberedningens ordförande redan under sommaren, då det blev känt att en medlem i internationella verksamhetsrådet behövde kliva av sitt uppdrag. Det finns ett namn föreslaget till fyllnadsval men frågan saknas i dagens dagordning. 

Ordföranden beklagade att valberedningen, inför dagens församlingsmöte inte har inkommit med detta ärende. Ärendet tas upp på församlingsmötet den 13 november. 

Två övrig fråga lades till dagordningen varefter dagordningen fastställdes. 

§ 3 Val av justerare   

Till justerare, att tillsammans med församlingens ordförande justera dagens protokoll, valdes Alison James och Eva Pilenvik. 

§ 4 Information, kring rekrytering av ny församlingsföreståndare, med mera

a) Rekrytering av ny församlingsföreståndare

Ordföranden inledde med att sammanfatta förloppet när Ulla Marie Gunner i januari av hälsoskäl lämnade sitt uppdrag som församlingsföreståndare och Claes-Göran Ydrefors tog på sig uppdraget som tillförordnad församlingsföreståndare under 2022. Under våren bad styrelsen verksamhetsråden att inkomma med önskade kriterier hos en ny församlingsföreståndare, vilka presenterades för församlingsmötet i april. Den annons som sedan gick ut hade medvetet inte något stoppdatum för att ge processen utrymme över sommaren. 

Styrelsens rekryteringsgrupp består av Barbro Ericsson (ordförande i personalutksottet, Ingrid Östlund (vice styrelseordförande) och Greger Hjelm (styrelseordförande). Ordföranden informerade om att samtal förs med två kandidater som rekryteringsgruppen anser vara bra och möjliga. Kandidaterna har bett om sekretess, varför styrelsen inte går ut med några namn i detta skede. 

Processen vidare är att kommande vecka sker intervjuer med de två kandidaterna i en  större grupp från styrelsen och därefter planeras träff med samtliga i styrelsen. När styrelsen har ett förslag informeras församlingen. Om tidtabellen håller så kan personen predika i den gemensamma gudstjänsten 13 november. Då skulle även tillfälle för frågor ges och helst också beslutas om kallande på det efterföljande församlingsmötet. Ny församlingsföreståndare skulle då kunna vara på plats från 1 mars 2023. 

Ordet lämnades fritt. 

Församlingsmedlemmar upplever att det är olämpligt att ta beslut att kalla en person samma dag som den predikar. Behov av tid emellan önskas och önskemål lades om en annan ordning i processen. Ordföranden svarade att eventuellt behöver beslut bli på ett extra församlingsmöte, men detta har även med processen kring uppsägningsperiod och möjlig start för ny församlingsföreståndare att göra. Han informerade även om att kandidaterna är externa. 

b) Annan information

 • Ordföranden informerade om den ombyggnad som pågår i lokalerna. Paus har fått en ordentlig ansiktslyftning och på plan K3 är det mycket på gång. 
 • Vidare informerade han om att Samuel Borg, VD för Probitas, har besökt församlingsstyrelsen och beskrivit läget för Probitas. De kommer att behöva höja hyrorna för hyresgäster i samtliga fastigheter. Det ekonomiska läget är tuffare för alla pga världsläget, inflation och räntehöjningar. Troligen får alla sämre ekonomi, samhället får fler utsatta och behoven av hjälp kommer att öka. Ordföranden vädjade till församlingen att hålla offrandet uppe även i sämre tider. 
 • Om två år är det 50-årsjubileum i Immanuelskyrkan. Styrelsen har fattat beslut om en arbetsgrupp för planering av jubileet. Ett festlighet för att fira de 50 åren men också utrymme för reflektion kring hur vår församling är idag och för att blicka framåt. 

§ 5 Kallande av diakon Frida Fritzon

Tf församlingsföreståndare Claes-Göran Ydrefors informerade om att styrelsen återkommer angående tjänsten som pastorsassistent/pastor med fokus unga. Han gav en hälsning från Lunch i Gemenskap som igår betjänade 300 personer. Det är fler familjer som kommer till dessa tillfällen än tidigare och det antas vara för att familjer nu lever med mindre marginaler. Församlingens diakonala arbete pågår ständigt under veckorna. Allt från besök och samtal till att följa någon på möten hos socialtjänsten, eller att hjälpa med ett ekonomiskt bidrag. 

Claes-Göran presenterade diakon Frida Fritzon som varit anställd som diakonassistent i församlingen. Hon har nu efter kyrkokonferensen i Vårgårda gått in i det så kallade vägledningsåret. Frida är socionom i botten med lång erfarenhet och ger med sin kompetens en ytterligare bredd till vårt diakonteam. Styrelsen föreslår församlingen att kalla Frida Fritzon som diakon i Immanuelskyrkans församling. 

Församlingen beslutade i stor enighet att kalla diakon Frida Fritzon från idag, 25 september 2022 och församlingen skickade en varm välkomsthälsning till henne. 

§ 6 Rapport från kyrkokonferensen

Mikael Ivarsson, sammankallande för församlingens ombud till Kyrkokonferensen augusti 2022, presenterade församlingens 10 ombud. Dessa träffades två gånger innan konferensen för att diskutera frågor och bli samstämmiga i beslut som skulle tas. På konferensen används konsensusmetoden för beslut. En metod Mikael önskar att församlingen undersöker för egen del. 

Några beslut och viktiga punkter: 

 • “Färdplan”, ett brev från kyrkoledarna. Ett brev (häfte) med tankar kring Equmeniakyrkans framtid som Mikael varmt rekommenderade att ta del av. “Färdplan!” finns att köpa för 30 kr i informationsdisken på kyrktorget. 
 • Kyrkostyrelsen lade fram förslag till stadgeändringar, bland annat angående vem som får föreslå biträdande kyrkoledare. Ändringar som gör stadgarna tydligare och enklare. Mötet antog ändringarna. 
 • En motion om att ta in karismatik i pastorsutbildningarna antogs. 
 • Till kyrkostyrelsens ordförande valdes Kerstin Enlund, 1 år. 
 • Material för några viktiga ämnen presenterades; Handlingsplan för klimatnödläge med handfasta exempel om vad församlingar kan göra, samt ett material om Equmeniakyrkan och HBTQ. 

Mikael informerade vidare om vilken högtid det varit att få vara med i förbön för pastor Winnie Olofsson och diakon Frida Fritzon som nu gått in i vägledningsåret. 

Mikael tackade för förtroendet att få representera församlingen på konferensen. Han rekommenderar varmt att fler tar del av det sammanhanget, chansen att få uppleva de upplyftande gudstjänsterna och samlingarna och att möta andra. Det går vara med på kyrkokonferenserna både som ombud och besökare. 

§ 7 Övriga frågor

a) Information kring översyn av konstitution och organisation

Det tillfälliga organisationsutskottet arbetar med översyn av församlingens konstitution och organisation. Claes Jonsson informerade om att utskottet intervjuat grupperingar i församlingen inför sitt arbete och jobbar nu med att formulera förslag till justeringar. Målet är att Immanuelskyrkans församling ska bli en så gemensam församling som möjligt. Utskottet hoppas kunna presentera något till årsmötet 2023. 

b) Övrig information från tf församlingsföreståndaren

Tf Församlingsföreståndare Claes-Göran Ydrefors belyste att Immanuelskyrkan som församling är en del av ett sammanhang, Equmeniakyrkan. Ett samfund som nu firar 10 år. Han underströk risken med att tro att vår församling är världens centrum och uppmuntrade att dels läsa samfundets tidning “Sändaren” och att läsa “Färdplan”, häftet som tidigare presenterats.  

Claes-Göran berättade vidare om den nyss utgivna boken “Inte bara Guds hus”, en spännande läsning om hur kyrkan kunde byggas i just det här kvarteret och berättelser om de fastigheter som finns i bolaget Probitas. En viktig del av församlingens historia och för alla är det viktigt att veta sin historia för att förstå vilka vi är nu. Boken säljs i informationsdisken på kyrktorget för 150 kr (ord.pris 255 kr). 

Claes-Göran pålyste om ett antal datum under hösten:  

 • Söndag 9 oktober, gemensam gudstjänst med installation av diakon Sara Stignäs
 • Söndag 16 oktober, fokus på kyrkoavgiften. Av din kyrkoavgift går 70% till Immanuelskyrkan och 30% till Equmeniakyrkans arbete i Sverige. 
 • Söndag 13 november, gemensam gudstjänst och möjligt möte med föreslagen ny församlingsföreståndare. 
 • Lördag 26 november, julmarknad. Behållningen går till Mission & Bistånd och församlingens arbete i bl.a Kongo och Indien. 

Claes-Göran uppmuntrade församlingen att ta med allt som händer i förbön och att berätta för andra om det som finns och händer här i kyrkan. Hjälp andra att hitta till vår församlings sammanhang. 

§ 8 Avslutning

Ordföranden avtackade Mats Bernö, som lämnade styrelsen efter årsmötet i maj. Mats fick blommor, tack och applåder. Mats tackade för det förtroende han fått under sina år i styrelsen. Han anser att församlingen och styrelsen har ett bra arbetssätt att genom  konsensus hitta vägar framåt. 

Tf Församlingsföreståndare Claes-Göran Ydrefors bad välsignelsen, varefter ordföranden avslutade mötet. 

Vid protokollet: Cathrin Sjöström, församlingssekreterare 

Justeras:
Greger Hjelm, Ordförande
Alison James & Eva Pilenvik, Justerare