Protokoll fört vid församlingsmöte i Immanuelskyrkan 20 februari 2022

Närvarande: 87 personer

Tolk: Marco Helles  

§ 1 Inledning och öppnande

Församlingens ordförande, Greger Hjelm, hälsade de närvarande välkomna till mötet och bad en bön för mötet. 

§ 2 Fastställande av dagordningen 

En övrig fråga lades till dagordningen varefter dagordningen fastställdes. 

§ 3 Val av justerare   

Till justerare, att tillsammans med församlingens ordförande justera dagens protokoll, valdes Glyn Taylor och Anita Isaksson. 

§ 4 Val av valberedning

Marco Helles, sammankallande i nomineringskommittén, presenterade kommitténs förslag till valberedning. 

Anders Andersson, sammankallande

Young Sook Wennergren

Vida Attah

Sujata Lalit Kumar

Esther Nyiramugisha 

Kristina Gustavsson

Karin Sandström 

Marco presenterade nomineringskommittén inriktning på valberedningens uppdrag; att arbeta med att ta fram förslag på kandidater till församlingens styrelse, revisorer, verksamhetsgranskande kommittén, verksamhetsråden, församlingens alla kommittéer samt ombud till de organisationer som församlingen är engagerade i. 

Ordet lämnades fritt. 

Frågor angående församlingens olika grupper ställdes och vem som ska arbeta med dem. Ordföranden svarade att det inte finns något tydligt kring grupper i församlingens stadgar och att grupper och medlemmar i grupper ändras över året. Styrelsen kommer att ha samtal med valberedningen om hur grupperna kan hanteras. 

Förslag lades, som ett förtydligande från det som framkom i saken på årsmötet 3 oktober 2021, att det vore rimligt att valberedningen arbetar med att ta fram en sammankallande för var och en av de grupper församlingen har. 

Församlingen beslutade att till valberedning välja de namn som nomineringskommittén föreslagit. Beslutet gäller fram tills ny valberedning är vald. 

§ 5 Fyllnadsval, internationella verksamhetsrådet

Sammankallande för den avgående valberedningen, Karin Sandström, presenterade förslag till fyllnadsval till internationella verksamhetsrådet, att gälla fram till årsmötet 2022: 

Nancy Bono, ny ordförande

Christabel Sabina Warouw 

Församlingen beslutade enligt förslaget.  

§ 6 Val av ombud till olika organisationer 

Ordföranden informerade om att val av ombud till de organisationer församlingen är engagerad i behöver ske redan nu, innan den nya valberedningen hunnit börja jobba. 

Följande medlemmar i församlingen är föreslagna: 

  • Stockholms Frikyrkoråd: Diakon Agneta Selander
  • Hela människan i Stockholms län: Anna-Carin Persson Stenbeck, Monica Ahlberg
  • Bilda Öst: Anna-Carin Persson Stenbeck, Anders Wennlund
  • Sociala Missionen: Chung-Soon Yoon, Johannes Nilsson, Setfan Nilszén, pastor Anna Berndes 

Församlingen beslutade enligt förslaget.  

§ 7 Bekräftelse av lån till Estland

Ordföranden gav en historisk förankring kring det samarbete som våra tre grundorganisationer i Equmeniakyrkan haft och har med systerkyrkor över vår värld. Det är viktiga kontakter utifrån att vi är en del i en världsvid kyrka och samarbeten är en del av vår själ. 

Bertil Svensson, f.d missionssekreterare i Equmeniakyrkan, frågade för snart ett år sedan om Immanuelskyrkan kan tänka sig att stödja ett byggprojekt för ett äldreboende i Tartu i Estland. Församlingen har lånat det mesta via bank och andra finansiärer. Då det fattas 2,5 miljoner kronor är frågan ifall Immanuelskyrkan kan ge detta som ett lån på fem år med 5% ränta. 

Styrelsen har sagt ja till lånet med förbehåll att församlingen behöver säga ja. Det här är en möjlighet för Immanuelskyrkan att stödja Union Church i Estland och församlingen i Tartu specifikt, en möjlighet att utveckla relation och utbyte oss emellan och dessutom dela med oss av våra erfarenheter av att bygga och driva ett äldreboende, Lånet tas från våra medel i IFAB och inte av församlingens verksamhet.  

Ordet lämnades fritt. 

Flera medlemmar yttrade sig i frågan och uttryckte glädje över förslaget. I utbytet av erfarenhet kring äldreboenden sades att det är viktigt att de redan från början har en transparens och tydlighet kring urvalet av personer som kommer att få plats på äldreboendet. Fråga ställdes också om Immanuelskyrkan kan efterskänka räntan som en gåva till församlingen i Tartu. Ordföranden svarade att i nuläget har de frågat om ett vanligt lån, med ränta, men att det går återkomma senare till saken, ifall församlingen i Tartu visar sig få problem med återbetalningen. 

Församlingen beslutade att utifrån de förutsättningar och villkor som presenterats bifalla förslaget.  

§ 8 Rapport kring rekrytering av ny församlingsföreståndare

Ordföranden informerade om sina samtal med pastor Ulla Marie Gunner och återknöt till den information som separat skickats ut till församlingen. Han uttryckte församlingens varma tack till pastor Claes-Göran Ydrefors som tackat ja till rollen som t.f församlingsföreståndare t.o.m 31 maj och redogjorde för det tvådelade ledarskapet som nu prövas. 

Tf. församlingsföreståndare Claes-Göran Ydrefors ansvarar för att tillsammans med styrelsen leda församlingen. Han har även personalansvar över pastorer och diakoner. Kanslichef Marianne Eriksson ansvarar inför styrelsen för ekonomi, kommunikation, administration, musik, personalfrågor, fastighet och IT. Hon har även personalansvar för all personal inom dessa områden. Styrelsen tror att detta tvådelade ledarskap kommer att underlätta vid rekrytering av ny församlingsföreståndare. 

Styrelsen har till verksamhetsråden skickat frågor om vad de upplever att de behöver och vilka kriterier de ser är viktiga hos vår nya församlingsföreståndare. Immanuelskyrkan fyller snart 50 år. Vad behöver församlingen för att ta kliv framåt och vad är språngbrädan för att komma vidare? Planen är att samla in verksamhetsrådens svar på utskicket och att bearbeta detta på styrelsens nästa möte. Därefter är förhoppningen att komma igång med rekryteringsarbetet. Ett arbete som behöver tid och ha utrymme för samtal i församlingen. En förhoppning finns dock att möjligen kunna ha en ny föreståndare på plats under hösten 2022. 

Ordet lämnades fritt. 

Frågan ställdes om vad som händer efter 31 maj då församlingen troligen står utan församlingsföreståndare. Claes-Göran Ydrefors svarade att han arbetar deltid och inte har velat lova längre period eftersom han själv och styrelsen behöver få chans att bedöma hur detta tillförordnade ledarskap fungerat. 

§ 9 Information om klimatnödläge

Ingrid Östlund, vice församlingsordförande, informerade om det klimatnödläge som Equmeniakyrkan utropade på kyrkokonferensen hösten 2021. Denna allvarliga fråga som bottnat i vår kärlek till Gud och skapelsen. Detta var en brännande fråga på kyrkokonferensen med flera motioner i ämnet. Equmeniakyrkan har tillsatt en projektgrupp som börjat arbeta med frågan utifrån fyra huvudområden: 

  • Minskat klimatavtryck. Det handlar om hur vi använder våra resurser, hur vi reser i tjänsten och privat, hur vårt fastighetsbolag Probitas arbetar med klimatfrågan, etc. Vi kommer att få en verktygslåda. 
  • Utbildning. Equmeniakyrkan kommer att ta fram ett material att användas i församlingarna. Redan nu slås ett slag för 3T i fasteperioden; tiden (sakta ner och reflektera, gärna i naturen), tallriken (finns en veckomeny som håller ramen för klimatavtryck) och transporten (göra vad vi kan för att utifrån våra olika förutsättningar bli så fossilfria som möjligt). 
  • Bön, gudstjänst och fördjupning. Här finns en bönbok och ett träkors att beställa och använda i såväl enskilda tillfällen som i grupp. 
  • Påverkansarbete. Det är valår och vi som församling kan påverka och göra skillnad. 

Vi behöver tänka att vi gör detta tillsammans och Ingrid välkomnade att fler medlemmar engagerar sig i församlingens miljö- och rättvisegrupp. Hon uppmuntrade till kontakt med gruppens medlemmar, Anders Berndes och Sten Stenbeck. 

§ 10 Förslag om uppdrag till internationella verksamhetsrådet, bilaga 1

Christoffer Dalid har inkommit med ett förslag till församlingen att uppdra till den internationella gemenskapen att till nästa församlingsmöte presentera vad gruppen vill med församlingen. Detta med bakgrund i vad som samtalades om på församlingsmötet 16 januari 2021. 

Ordet lämnades fritt. 

Förslag lades att uppdraget breddas till att gälla församlingens alla verksamhetsråd och ge dem i uppdrag att ställa frågan i sin grupp om vad gruppen vill med församlingen. Ta reda på vad vi vill med vi:et. Christoffer Dalid biföll med glädje den justeringen av sitt ursprungliga förslag. 

Församlingsmedlem lyfte att detta jobb behöver göras specifikt i den internationella gruppen, oavsett vad som görs i övriga språkgrupper. Det ansågs vara slitningar och problem med olika uppfattningar inom gruppen av sådan art att detta måste tas särskilt omhand. 

Församlingen beslutade att ge i uppdrag till alla tre verksamhetsråden att i sina språkgrupper resonera kring vad de vill med församlingen i relation till ett gemensamt “vi”. Återkoppling ska ske till församlingen på församlingsmötet söndag 27 mars 2022. 

Christoffer Dalid har redan reflekterat och formulerat sig kring saken och bifogade sitt material som bilaga till denna punkt. 

§ 11 Övriga frågor

Rapport från tf församlingsföreståndare

Tf församlingsföreståndare Claes-Göran Ydrefors tog i sin rapport avstamp i tacksamhet. Det är lätt att bli upptagen av allt som är svårt men vi kommer ingenstans med det knepiga om inte tacksamheten får bära oss vidare. Han uttryckte tacksamhet över de volontärer som gång på gång finns med i arbetet med Lunch i Gemenskap, över att samtalsgrupper blivit fullbokade, att församlingen får många nya medlemmar, att infovärdarna vittnar om att fler människor hittar hit och ett förslag om nytt musikprojekt kring Sånger För Immanuel. Möjligheten att ta ett steg till och skapa arenor för våra unga i församlingen. Han uppmuntrade till tacksamhet över det positiva och fina som sker i församlingen. 

Claes-Göran gick igenom de många rekryteringar som ligger framför och bad församlingen om att bedja för dessa. Han avslutade med att utmana till att ta ett steg till, både personligt och för församlingen. Att inte samla och konservera det som är utan fundera kring utmaningen att ta ett steg till och vad det kan innebära. 

Det påmindes om att även ta med pastor Ulla Marie Gunner och hennes tillfrisknande i våra förböner. 

§ 12 Avslutning

Nästa församlingsmöte blir söndag 27 mars efter den gemensamma gudstjänsten. Sista dag att komma in med förslag till valberedningen om kandidater till de olika posterna är söndag 3 april. 

Pastor Claes-Göran Ydrefors bad en avslutande bön varefter ordföranden avslutade mötet. 

Vid protokollet

Cathrin Sjöström, sekreterare

Justeras:

Greger Hjelm Glyn Taylor Anita Isaksson 

Ordförande Justerare Justerare