Protokoll fört vid församlingsmöte i Immanuelskyrkan 16 januari 2022

Närvarande: 82 personer

Tolkning: Tomas Eriksson 

§ 1 Inledning och öppnande

Församlingens ordförande, Greger Hjelm, hälsade de närvarande välkomna till mötet och bad en bön för mötet. 

§ 2 Fastställande av dagordningen 

Tre övriga frågor lades till dagordningen varefter dagordningen fastställdes. 

§ 3 Val av justerare   

Till justerare, att tillsammans med församlingens ordförande justera dagens protokoll, valdes Nancy Bono och Inga Johansson. 

§ 4 Val av nomineringskommitté

Församlingsmötet väljer nomineringskommitté, vars uppgift är att ge förslag till församlingen på valberedning inför årsmötet 2022. 

Ordföranden presenterade det förslag som verksamhetsråden gett att till nomineringskommitté välja Mi-Kyung Park, Patrick Amofah, Lotta Hansman, Marco Helles och Anna-Carin Persson Stenbeck. Som sammankallande föreslår verksamhetsråden Marco Helles. 

Församlingen beslutade enligt förslaget för såväl nomineringskommittén som sammankallande. 

§ 5 Kommande årsmöte och församlingsmöten

Församlingens vice ordförande, Ingrid Östlund, presenterade två scenarior med datum för två församlingsmöten samt årsmöte. I det ena förslaget fanns även informationstillfälle med stationer i tidsplanen. Styrelsen förordar förslaget där informationstillfället blir söndag 24 april och att årsmötet flyttas tre veckor till 15 maj. 

Styrelsen är medveten om konstitutionen och att årsmöte ska hållas innan april månads utgång. På grund av pandemin kunde senaste årsmötet inte hållas förrän i oktober 2021. Styrelsen vill planera återgång till den normala cykeln men önskar ge nomineringskommittén och framförallt valberedningen lite extra tid att arbeta inför årets årsmöte. Styrelsen anser det också vara av vikt att innan årsmötet hinna med en söndag med information i stationer så som innan pandemin. Därav styrelsens förslag om årsmöte 15 maj. 

Ordet lämnades fritt och det fanns inga frågor kring styrelsens förslag. 

Församlingen beslutade att flytta årsmötet 2022 tre veckor till den 15 maj. Därmed blir det informationstillfälle med stationer 24 april och gemensam gudstjänst samt årsmöte 15 maj. Förutom detta blir det församlingsmöte i såväl februari som mars. 

§ 6 Information om nuläget i församlingen

  1. Läget i den internationella gemenskapen 

Ordförande informerade om det möte som styrelseledamöterna Ingrid Östlund, Maria Eriksson och hans själv haft onsdag 12 januari 2022 med internationella rådet. Han beskrev att det var ett fruktbart möte. Gruppen var relativt överens om att det av olika anledningar de senaste åren har vuxit fram en allvarlig tillitsbrist mellan styrelsen/församlingsledningen och delar av den internationella gemenskapen och det internationella verksamhetsrådet. Gruppen var också överens om vikten av att träffas fler gånger den närmaste tiden för att bearbeta de problem som finns. Det är lätt att hamna snett i synen på varandra, fantasier uppstår med polarisering som följd. För att komma bort detta och nå varandra behövs mod, tillit och uthållighet. Gruppen behöver arbeta för det gemensamma uppdraget för församlingen och ordföranden uttryckte även glädje över att det också funnits en tydlig framåtblick i samtalen. 

Det finns många frågor och aspekter som behöver arbetas med. Bland annat hur autonom varje språkgrupp får vara och hur mycket som behöver vara gemensamt för hela församlingen. En annan sak är att tydliggöra vad som är styrelsens och ledningens beslut för och över språkgrupperna och vilka beslut som kan vara delegerade. 

Det finns även en spänning kring församlingens värdegrund. Redan vid önskan om medlemskap i församlingen måste samtal kring detta ske så att den blivande medlemmen är införstådd med vilken församling den blir medlem i. Personer som vill bli medlemmar i Immanuelskyrkan kommer från olika tradition och kulturer i synen på hur en församling sköts. Många är inte vana vid den ordning som är grunden för svenska föreningar, något som Immanuelskyrkan har sina rötter och tradition i. Grunden är viktigt att förmedla och tydliggöra så att alla medlemmar i församlingen står på samma plattform.  

Den internationella gemenskapen har ställt frågan till styrelsen om vad församlingen egentligen vill med den internationella gemenskapen. Vad är den grundläggande tanken, förutom att bli fler i församlingen? Hur vi kan hitta balansen mellan att delegera ansvar och hålla ihop Immanuelskyrkan som en församling? 

  1. Personalinformation 

Ordföranden informerade om personalsituationen och hur den kommer att påverka församlingen framöver. 

Församlingsföreståndare Ulla Marie Gunner har varit sjukskriven sedan november och kommer att att börja arbeta några timmar i veckan med målet att vara tillbaka på heltid i februari. Ulla Marie har meddelat att hon lämnar sin anställning våren 2023. Om församlingen innan dess rekryterar en ny församlingsföreståndare ämnar Ulla Marie lämna tidigare. Personalutskottet är i startgroparna med rekryteringsprocess och Equmeniakyrkans samfundsledning har kontaktats och även lämnat förslag. Det är församlingsföreståndaren som tillsammans med den styrelse församlingen har valt som leder församlingen. Församlingen behöver nu finnas med för att hjälpa till att ta fram vilken profil kommande församlingsföreståndare behöver ha. Styrelsen återkommer angående former och tidsplan för sådana möten. 

Pastor Claes-Göran Ydrefors har arbetat som extra resurs under ett par månader och kommer under våren att fortsätta på 70% att förstärka som stöd till såväl församlingsföreståndaren som administrativa chefen. 

Styrelsen har även beslutat att göra en förskjutning vad gäller ansvar från att församlingsföreståndaren varit ansvarig för all personal till att vara ansvarig för pastorer och diakoner. Administrativ chef, Marianne Eriksson, går in som ansvarig för all övrig personal. Denna förändring görs bland annat för att pröva modellen med delat ledarskap så att det kan utvärderas inför rekryteringen av församlingsföreståndare. 

Pastor Chris Peterson avslutar sin tjänst 9 februari och diakon Anders Segersson avslutar sin tjänst 22 mars 2022. Utöver detta förs samtal kring hur tjänsten som musikansvarig i församlingen ska se ut och kommande vecka hålls ett möte angående hur vakanssituationen för internationell pastor kan lösas. 

I denna rörelse, där församlingen står i ett förändrings- och utvecklingsläge, ges möjlighet att fundera över vart och vad församlingen vill. Det behövs utvecklande former för hur vår verksamhet (våra ministries) kan möta människor idag. Vi får ta avstamp i vår historia för nytänkande inför de kommande åren. 

  1. Tillfälligt organisationsutskott

Styrelsen har utsett ett tillfälligt organisationsutskott för att bland annat ta hand om de uppdrag styrelsen fick från årsmötet. Utskottets uppdrag är att se över församlingens struktur och ordningar för att skapa bättre förutsättningar för församlingen att utvecklas. Som exempel nämndes att i nuläget finns tre verksamhetsråd med uppgift beskriven i församlingens organisationsdokument, men att råden inte har något mandat. Något som skapat friktion och besvikelse. Organisationsutskottet har bland annat till uppgift att utvärdera den organisation församlingen har idag och se över om det kan finnas andra organisationsformer för utveckling av delaktighet och engagemang. Införandet av den nuvarande organisationsstrukturen togs efter ett beslut i församlingen november 2016.

Ordet lämnades fritt. 

Hanna Peterson inledde sitt anförande med en bakgrund kring den internationella gudstjänstgruppen och antal gudstjänstbesökare samt det stora antal barn och ungdomar som gudstjänstgruppen nått ut till varje söndag innan pandemin. Den internationella gudstjänstgruppen samlar flest människor i Immanuelskyrkan om söndagarna. Tillsammans med den koreanska gudstjänstgruppen formar de en värdefull del av församlingen. Kyrkans identitet med enhet i mångfald är ett kraftfullt vittnesbörd för världen. 

Hannas frågor hade delvis blivit besvarade genom ordförandens information men hon undrade ändå vad planen framåt är. Vem kommer att ha det pastorala ansvaret för den internationella gemenskapen? Hon undrade vidare varför styrelsen beslutat om villkor innan rekrytering av nya pastorer till internationella gemenskapen kan ske. Slutligen undrade hon över hur det tillfälligt inrättade organisationsutskottet hänger ihop med det som sker nu. Är tanken att verksamhetsråden ska upphöra eller ska de få mer mandat? Finns det ömsesidighet för levande teologiskt samtal? Hanna ansåg att visionen tolkas bara från ett håll. Hon avslutade med att citera ur boken “Tillsammans i tro” sid 162 där det finns ett stycke om den internationella kristna gemenskapen. 

Ordföranden svarade angående paus i rekrytering av ny pastor att styrelsen tolkar sitt uppdrag utifrån stadgarna vilka säger att styrelsen har ansvar för helheten. Nu ges möjligheten att tänka till kring pastorer och resurser i församlingens personella delar. Det handlar om balansgång bland annat mellan att jobba självständigt och inflytande från ledningen. Här har styrelse och ledning genom åren varit otydliga angående ramarna för våra grupper och samma problem får inte byggas in igen. 

§ 7 Övriga frågor

De föranmälda övriga frågorna blev omhändertagna under §6. Ordföranden lämnade ordet fritt. 

Sven Britton, från internationella verksamhetsrådet, ville betona att mötet i onsdags var förtroendefullt. Däremot var hans fråga hur ledningen kan ha missat att den internationella gruppen är en grupp som har fungerat bra och tillfredställande genom åren. 

Hannah Akuffo ville få förtydligande om styrelsens tankar kring dess målbild för nya pastorer. Hon ansåg det oroande ifall styrelsen anser att alla pastorer måste vara lika.  

Ordföranden svarade att pastorer och diakoner är ett särskilt kollegium. Det är viktigt att den gruppen hålls samman och har ett gemensamt ansvar. Församlingsledningen behöver integrera mer och samspela mer. Det är inte fruktbart att ha stuprör mellan grupperna med helt egna sätt att jobba. Pastorerna är bryggan mellan språkgrupperna och frågorna att ställa är hur detta kollegium kan undvika avstånd och hur de kan jobba med samma utgångspunkt och värderingsgrund. 

Margareta Färnholm lyfte vikten av att vända på den tidigare frågan om vad församlingen vill med den internationella gruppen och att också fråga vad den internationella gruppen vill med församlingen. Om detta ska gå lösa behöver frågan ställas i båda riktningarna. 

Patrick Amofah lyfte att det fungerat bra i den internationella gudstjänstgruppen under lång tid. Immanuelskyrkan är en komplicerad församling, särskilt i den internationella gruppen med ca 40 nationaliteter som kommer samman. Det enda gruppen egentligen vill är att få komma på söndagar med alla sina olika kulturer och traditioner och få fira gudstjänst. Han bad att språkgrupperna tillåts att fira gudstjänst på olika sätt. Han ansåg vidare att det är ledarskapskris i församlingen och att en långsiktig helhetslösning behövs. Hans analys är att det är  ledarskapet som är problemet och att det är därför många inte har lust att komma till kyrkan på söndagar längre. 

Lois Hemgren berättade om sin passion att bjuda in människor till Immanuelskyrkan. När hon möter människor i tunnelbanan eller på stan så berättar hon om kyrkan. Hon frågade bland annat om vad som egentligen är konflikten och problemet, om varför förtroende inte finns och hur styrelsen har tänkt ifall den internationella gruppen växer.  Då tiden för mötet var ute kommer hon att lämna sina frågor skriftligt till styrelsen att återkomma om på annat församlingsmöte. 

Lotta Hansman, från internationella verksamhetsrådet, bekräftade även hon att det varit ett fruktbart möte i onsdags. Hon undrade varför styrelsen beslutat om paus i rekrytering av internationell pastor men inte paus i rekrytering av församlingsföreståndare. Hon rekommenderade styrelsen att avvakta även med den rekryteringen. Vidare önskade hon en definition angående vad som menas med mångfald. 

§ 8 Avslutning

Pastor Claes-Göran Ydrefors bad Gud om vägledning framåt och läste välsignelsen, varefter ordföranden tackade alla för dagens möte och avslutade mötet. 

Vid protokollet

Cathrin Sjöström, sekreterare

Justeras:

Greger Hjelm Nancy Bono Inga Johansson 

Ordförande Justerare Justerare