Protokoll fört vid församlingsmöte i Immanuelskyrkan 12 juni 2022

Närvarande: ca 70 personer
Tolk: Tomas Eriksson  

§ 1 Inledning och öppnande

Församlingens ordförande, Greger Hjelm, hälsade de närvarande välkomna till församlingsmötet, bad en bön och förklarade mötet öppnat. 

§ 2 Fastställande av dagordningen 

En övrig fråga lades till dagordningen varefter dagordningen fastställdes. 

§ 3 Val av justerare   

Till justerare, att tillsammans med församlingens ordförande justera dagens protokoll, valdes Claes Ericsson och Brenda Taylor. 

§ 4 Fyllnadsval till verksamhetsgranskande kommittén

Valberedningen föreslår att som fyllnadsval välja Ingvar Kvernes till den verksamhetsgranskande kommittén. 

Församlingen beslutade enligt förslaget. 

§ 5 Kallande av diakon

Tf församlingsföreståndare Claes-Göran Ydrefors redogjorde för det genomförda rekryteringsarbetet för att idag kunna föreslå anställning av ny diakon. Förslaget till församlingen är att kalla diakon Sara Stignäs, utbildad lärare, arbetat med elever som har svenska som andraspråk, erfarenhet av arbete inom Hela Människan i Botkyrka och inom Equmeniaföreningar och instruktör i gruppträning. Sara arbetar med människan som helhet, med ande kropp och själ. Styrelsen tror att Sara, med de erfarenheter hon har med sig, blir ett starkt tillskott till församlingens diakonala team. Styrelsen föreslår att församlingen kallar diakon Sara Stignäs till församlingen, med start den 15 augusti 2022. Om församlingen säger ja kommer Sara att installeras i en gemensam gudstjänst söndag 9 oktober 2022. 

Församlingen hade några frågor som Claes-Göran besvarade och det framkom en stark önskan om att i höst presentera samtliga diakoner i församlingens alla språkgrupper. 

Församlingen beslutade att kalla diakon Sara Stignäs med start 15 augusti 2022. 

§ 6 Information om pastor Gábor Lassu

Ordföranden gav, som utlovat i församlingens nyhetsbrev, ytterligare information om pastor Gábor Lassus bakgrund, utbildning och familj. Han förklarade också att när det är en tillfällig pastorstjänst så är det styrelsen som fattar beslut om anställning. 

Representanter från rekryteringsgruppen informerade om att arbetet i rekryteringsgruppen fungerat väldigt bra. Gruppens fokus har varit att hitta rätt person till denna ettåriga tjänst och att personen kan börja arbeta snarast. Rekryteringsgruppen är mycket nöjda med såväl processen som att valet landat i pastor Gábor Lassu. 

Utifrån de frågor som kom klargjordes att Gábor efter den avtalade tjänstgöringstiden är fri att söka den permanenta pastorstjänsten om han vill. 

§ 7 Information om övriga rekryteringar

Ordföranden informerade om att det hittills kommit 6 st ansökningar till tjänsten som församlingsföreståndare. Ansökan har inte något slutdatum utan styrelsens arbetsgrupp (Ingrid Östlund, Barbro Ericsson och Greger Hjelm) som ansvarar för att få fram kandidater till tjänsten, även arbetar med att kontakta lämpliga namn och be dem söka tjänsten. Processen tar tid och ordföranden bad församlingen att be för att rätt person söker. Claes-Göran Ydrefors har lovat att även under hösten stå till församlingens förfogande som Tf Församlingsföreståndare. Vakans kan därefter uppstå under en tid. 

Claes-Göran Ydrefors tog vid och informerade om övriga rekryteringar och personalläget. I samband med Equmeniakyrkans Kyrkokonferens i Vårgårda i augusti kommer Winnie Olofsson och Frida Fritzon att gå in i det som kallas för vägledningsåret och får därmed kallas för pastor respektive diakon. 

Söndag 25 september kommer det att vara församlingsmöte. Då kommer styrelsen att föreslå att församlingen kallar Frida Fritzon som diakon i församlingen samt att kalla pastor med inriktning unga. Vidare informerade Claes-Göran om att Isabelle Erkenborn började som husmor 50% den 1 juni, att Åke Larsson börjar som HR-generalist 100% den 15 augusti och att samordnare för musiklivet i församlingen är på gång. Han informerade även om att Arbetsmiljöverket gjort en inspektion av arbetsplatsen. 

§ 8 Ekonomisk rapport

Ekonomiutskottets ordförande, Hans-Olof Hagén, gav en kort rapport om insamlingsläget. Under pandemins första år 2020 låg offrandet på en bra nivå, trots att kyrkan stängde för de flesta verksamheter. Under 2021 var offrandet lägre, men ur ett budgetperspektiv ändå acceptabelt eftersom församlingen hade mindre verksamhet. Nu 2022 har verksamheterna kommit igång igen, men offrandet är ännu lägre än för 2021. För första kvartalet 2022 fattas 250 tkr. Om det fortsätter så kommer det att fattas 1 miljon kronor på årsbasis. Hans-Olof uppmanade medlemmarna att öppna plånböckerna. 

§ 9 Övriga frågor

Agneta Källmark, bovärd på Löjtnantshuset, var bekymrad över att sändningarna av gudstjänster till Löjtnantshuset (och Löjtnantsgården) tar paus i sommar. Många av församlingens medlemmar kan inte ta sig till kyrkan och det blir väldigt länge att vänta till september med att få delta i gudstjänst från församlingen via sändning. 

Tf församlingsföreståndare Claes-Göran Ydrefors förklarade att sommaruppehållet beror på att efter pandemin är det färre personer i de volontära tekniska teamen. Det finns helt enkelt inte resurser i sommar. Den lilla gruppen tekniska volontärer behöver få ledigt. Han lyfte att behovet av volontärer till flera av församlingens grupper är stort. 

§ 10 Avslutning

Pastor Claes-Göran Ydrefors bad en avslutande bön varefter ordföranden avslutade mötet. 

Vid protokollet
Cathrin Sjöström 

Justeras:
Greger Hjelm, ordförande
Brenda Taylor & Claes Ericsson