Protokoll fört vid församlingsmöte 4 december 2022

Närvarande: ca 140 personer
Tolkar: Marco Helles, Paulina Fröling

§ 1 Inledning och öppnande
Församlingens ordförande, Greger Hjelm, hälsade de närvarande och särskilt pastor Carin Dernulf välkomna till församlingsmötet. Han bad en bön för mötet och förklarade det öppnat. 

§ 2 Fastställande av dagordningen 
Ordföranden bad församlingen att vänta med eventuella övriga frågor till församlingsmötet söndag 18 dec 2022.  Därefter fastställdes dagordningen. 

§ 3 Val av justerare   
Till justerare, att tillsammans med församlingens ordförande justera dagens protokoll, valdes Ingrid Jonsson och Patrick Amofah.  

§ 4 Presentation av och frågestund med Carin Dernulf
Ordföranden uttryckte glädje över pastor Carin Dernulf som styrelsens förslag att leda och vara herde för Immanuelskyrkans församling. I pastor Carin finns många av de kriterier som sökts, bland annat är hon en uppskattad förkunnare, väl förankrad i Equmeniakyrkan, har erfarenhet som församlingsföreståndare i församling med många olika kulturer, erfarenhet av att utveckla arbete bland ungdomar, har internationellt kontaktnät och är utåtriktad. 

Utöver den information som per post skickats ut till alla församlingens medlemmar presenterade pastor Carin sig och sin familj. Hon är tacksam över sin erfarenhet från Equmenia, sin internationella styrelseerfarenhet i olika sammanhang och från sin tid i Centrumkyrkan. En församling hon beskrev som högt i tak där man får tycka olika och som, liksom Immanuelskyrkan, har ett rikt musikliv. 

Ordet lämnades fritt. 

Pastor Carin fick många frågor om allt från vad som gjorde henne nyfiken på Immanuelskyrkan, hennes andliga identitet, hur och när hon blev kristen, vilken teologi hon bottnar i, hur nå de unga, hur alla församlingens grupper kan bli sedda, kyrkans roll i samhället, vad tjänande ledarskap betyder för henne, församlingens prioriterade områden, församlingens behov av helande, till hur hon är som kollega och ledare. 

Här är en sammanfattning av hennes svar: 

  • Olika impulser om Immanuelskyrkan har under ett års tid kommit och hon har lyssnat in och varit öppen för Guds ledning. Genomgående i processen är att hon känt glädje. 
  • Hon beskrev sin andliga resa från beslutet som 13-åring, uppväxten i Alliansmissionen och resan hon gjort till att landa i Equmeniakyrkans teologiska grund. Det viktigaste gemensamma är Jesus Kristus. 
  • Hennes hjärta slår varmt för unga och deras behov av platser och samtal om sina existentiella frågor. 
  • Hon vill bygga pastors- och diakonkollegiet till ett gemensamt team som ber tillsammans och arbetar väl ihop. 
  • Hon anser det viktigt att kyrkan engagerar sig i samhället. 
  • Att vara pastor är tjänande. Lyssna in och vilja förstå. Att tjäna är att våga visa på en väg där det inte är ett jag utan ett vi. 
  • Hon vill lära känna församlingen och tror sig ganska snabbt kunna bilda en uppfattning om riktningen för församlingen. Hon är beredd på att några kan bli besvikna. Hon är hoppfull och ser vägar framåt men anser sig inte vara naiv. 
  • Hon har ett evangelisthjärta och vill göra tron tillgänglig för fler. Våga vara evangelist på det sätt som är naturligt för var och en. 
  • Som ledare är hon utpräglad teammänniska. Vi blir bättre tillsammans. 

Ordföranden tackade pastor Carin varmt för att hon ställt sig till församlingens förfogande och visat villighet att ta uppdraget som församlingsföreståndare. Beslutet är församlingens och tas på församlingsmötet söndag 18 dec 2022. 

§ 5 Övriga frågor
Det fanns inga övriga frågor. 

§ 6 Avslutning
Tf Församlingsföreståndare Claes-Göran Ydrefors påminde om Immanuel – Gud med oss, i såväl denna fråga som alla våra frågor. Han bad välsignelsen, varefter ordföranden avslutade mötet. 

Vid protokollet:
Cathrin Sjöström, församlingssekreterare 

Justeras:
Greger Hjelm, Ordförande
Ingrid Jonsson & Patrick Amofah, Justerare