Protokoll fört vid församlingsmöte 13 nov 2022

Närvarande: ca 105 personer
Tolk: Marco Helles  

§ 1 Inledning och öppnande
Församlingens ordförande, Greger Hjelm, hälsade de närvarande välkomna till församlingsmötet och förklarade mötet öppnat. 

§ 2 Fastställande av dagordningen 
En övrig fråga lades till dagordningen och två frågor bytte plats. Därefter fastställdes dagordningen. 

§ 3 Val av justerare   
Till justerare, att tillsammans med församlingens ordförande justera dagens protokoll, valdes Ruby Bleppony och Thure Thorgren.  

§ 4 Förslag ny församlingsföreståndare
Ordföranden inledde med att sammanfatta förloppet i rekryteringen av ny församlingsföreståndare, (se protokollet från 25 sep 2022). Vidare informerade han om att styrelsen föreslår församlingen att kalla pastor Carin Dernulf till församlingsföreståndare. Carin är ordinerad pastor i Equmeniakyrkan och  har senaste sju åren varit generalsekreterare för Equmenia, Equmeniakyrkans barn- och ungdomsarbete, med ansvar för ett 20-tal medarbetare. Hon har även flerårig erfarenhet av att arbeta som pastor och församlingsföreståndare i Centrumkyrkan i Sundbyberg. En församling med ca 700 medlemmar och olika språkgrupper. 

Carin Dernulf predikar i den gemensamma gudstjänsten söndag 4 december och det blir frågestund i församlingsmötet samma dag. Söndag den 18 december är det extra församlingsmöte, där styrelsen hoppas att församlingen vill kalla Carin som ny församlingsföreståndare. Hon kan tillträda någon gång mars-april 2023. Claes-Göran Ydrefors avslutar sitt tillförordnade uppdrag den 31 dec och styrelsen återkommer till församlingen med lösning för den tid som blir i glappet mellan de två. 

Ordet lämnades fritt. 

Styrelsen fick tack för sitt arbete och det önskas utrymme för dialog med styrelsen och med Carin Dernulf samt att frågestunden den 4 december även översätts till engelska. Ordföranden svarade att den kommer att, precis som på församlingsmöten, tolkas på så bra sätt som möjligt. 

§ 5 Fyllnadsval till internationella verksamhetsrådet
Anders Andersson, nuvarande valberedningens ordförande, informerade om att två personer som på årsmötet i maj månad valdes in i internationella verksamhetsrådet har flyttat från Stockholm. Valberedningen föreslår därför att som fyllnadsval välja Christoffer Dalid till ny medlem i internationella verksamhetsrådet fram till årsmötet 2024. 

Församlingen beslutade enligt förslaget. 

§ 6 Beslut angående omfattningen av valberedningens uppdrag
Ordföranden presenterade styrelsens förslag till omfattning av valberedningens uppdrag. Styrelsen föreslår att valberedningen ansvarar för att ta fram förslag på personer till följande: 

Konstitutionella organ

 • Församlingens styrelse 
 • Revisorer 
 • Verksamhetsgranskande kommitté

Verksamhetsråd

 • Svenska verksamhetsrådet 
 • Internationella verksamhetsrådet 
 • Koreanska verksamhetsrådet

Kommittéer (samtliga medlemmar)

 • Diakonikommittén
 • Julmarknadskommittén 
 • Missions- och biståndskommittén
 • Musikkommittén 
 • Musikskolekommittén
 • Tegnergårdens kommitté 
 • Tolkkommittén 

Kommittéer (endast sammankallande)

 • Arkivkommittén 
 • Immanuel serveringskommitté 
 • Kommittén för arv, gåvor och testamenten 
 • Kommittén för informationsvärdar

Ombud

 • Equmeniakyrkans Kyrkokonferens 
 • Bilda Öst 
 • Hela Människan i Stockholms län 
 • Sociala Missionen 
 • Stockholms Frikyrkoråd

Vidare föreslår styrelsen att församlingens grupper inte ingår i valberedningens uppdrag. Styrelsen behöver se över och återkomma till församlingen angående hur grupper får bildas, vem som kan bilda grupper, hur de kan presenteras etc. 

Ordet lämnades fritt. 

Styrelsens förslag till begränsning och tydliggörande av valberedningens uppdrag ansågs angeläget och det lämnades önskemål om att även skapa tydlighet kring människor i grupper. Grupperna är viktiga volontära krafter, som gör en stor insats för församlingen. Önskemål lades även om att få igång musikkommittén igen så att ett helhetsgrepp kring församlingens mångfacetterade musikliv kan tas. 

Församlingen beslutade enligt styrelsens förslag angående begränsning av valberedningens uppdrag. 

§ 7 Val av valberedning
Marco Helles, sammankallande i nomineringskommittén, presenterade kommitténs förslag till ny valberedning, med tre medlemmar från svenska, två från den koreanska och tre från den internationella verksamheten: 

Karin Sandström, sammankallande
Inga Johansson
Mikael Ivarsson
Dadae Choi
Jungyoun Cho 
Vida Afua Attah
Sujata Lalit Kumar 
Esther Nyiramugisha

Församlingen beslutade enligt nomineringskommitténs förslag. Den avgående valberedningen avtackades med applåder. 

§ 8 Kallande av pastorsassistent Jacob Molander, bilaga 1
Tf församlingsföreståndare Claes-Göran Ydrefors gav en presentation av pastorsassistent Jacob Molander, hans tidigare uppdrag i församlingen samt informerade om att Jacob nu blivit antagen som pastorskandidat i Equmeniakyrkan. Därefter läste ordföranden upp styrelsens beslut; “Styrelsen föreslår församlingsmötet att kalla Jacob Molander till tjänsten som pastor (100%) med inriktning på arbetet med unga i den svenska verksamheten. Fram till den dag han går in i Equmeniakyrkans vägledningsår innehar han yrkestiteln pastorsassistent. Efter ordination mottar församlingen Jacob som pastor genom installation.” 

Ordet lämnades fritt. 

Församlingen hade en ingående och engagerad diskussion kring processen för denna kallelse av ej ordinerad person, tjänsten som sådan och ville även förstå varför beslut brådskar och hur liknande processer ska se ut i framtiden. Den presentation via videolänk som varit vid kyrkkaffet söndag 6 november ansågs av flera bristfällig och det lades önskemål om mer tid och tydligare presentation av Jacob i de olika grupperna. Ordföranden tydliggjorde att det är församlingen som är beslutsfattare när det handlar om pastorer och diakoner till fasta tjänster (ej vikariat) och vägledningsårets innebörd förklarades. Ordförande klargjorde dessutom att enligt Equmeniakyrkans ordning för pastorer och diakoner är det först när personen går in i vägledningsåret som den får kalla sig pastor respektive diakon. Det juridiska med t.ex vigselrätt får pastorer vid ordineringen, vilken sker efter vägledningsåret. 

Ingrid Östlund, vice styrelseordförande och del av personalutskottet, informerade om att personalutskottet har fått i uppdrag att skriva ett förslag till styrelsen om en policy för framtiden när det gäller ej ordinerade pastorer och diakoner. 

Ordföranden beklagade att processen blivit som den blivit och hade önskat den varit annorlunda. Han sammanfattade samtalet i att ingen har något emot Jacob till tjänsten utan att det är hur processen gått till som diskuterats. Två förslag framkom; att säga ja till styrelsens förslag eller att skjuta på beslutet till församlingsmötet 4 dec och fram tills dess planera in möten med Jacob Molander och olika grupper i församlingen. 

Församlingen beslutade att säga ja till att fatta beslut i dagens möte. 

Församlingen beslutade att säga ja till att kalla pastorsassistent Jacob Molander till tjänsten som pastor med inriktning unga, enligt styrelsens förslag här ovan. 

§ 9 Information om budget 2023
Hans-Olof Hagén, ordförande i ekonomiutskottet, informerade om ett besvärligt arbete med budget för 2023 där budgeten med all sannolikhet kommer att vara i obalans. Han ansåg detta ändå vara acceptabelt eftersom församlingen sålt en bostadsrätt och kassan därmed är bra. Församlingen kommer troligen att gå minus under ett par år, men långsiktigt är ekonomin god. Detta trots att inflationen slår hårt mot församlingens ekonomi. 

Hans-Olof informerade om ekonomiutskottets förslag att under en period satsa på den interna och externa kommunikationen. Han vädjade också till församlingen att offra mer i kollekt då just insamling ligger kraftigt back mot budget. 

Ordet lämnades fritt. 

Flera i församlingen yttrade sig kring frågor om bland annat reformer och översyn av personalkostnader och det efterfrågades en plan för att minska underskottet. Det lades förslag om att utrusta medlemmar som volontärer och ta vara på de gåvor och talanger som redan finns i församlingen. Detta som en möjlig väg att hålla tillbaka personalkostnaderna. 

Styrelsen återkommer om budgeten vid senare församlingsmöte i år. 

§ 10 Övriga frågor

a) Reviderat dokument – Om Immanuelskyrkans församling, bilaga 2 & 3 Ordföranden informerade om att revidering gjorts av dokumentet om Immanuelskyrkans församling som delades ut på församlingsmötet i mars 2022. Dokumentet har uppkommit på grund av olika bilder i församlingen om vilken församling Immanuelskyrkan är och vad den står för. Dokumentet är en sammanfattning av de mest grundläggande besluten som tidigare tagits av församlingen eller långvarig utövad praxis. 

Styrelsen har tagit till sig av de kommentarer som framkom i våras, något stycke har omformulerats och alla stycken har kompletterats med hänvisningar. Tanken var att i oktober presentera dokumentet för verksamhetsråden och samtala om hur kunskapen kan föras vidare i respektive grupper. Det mötet blev inställt och ordföranden uppmuntrade alla att ta med sig dokumentet och läsa hemma, för att senare i ett församlingsmöte kunna samtala i smågrupper kring det. 

Vill församlingen ompröva någon del av tidigare tagna beslut så finns det ordningar i konstitutionen för det. Alla medlemmar har rätt att enligt de ordningarna anmäla frågor till församlingsmöten och årsmöte. 

Kopior av dokumentet fanns att tillgå för alla närvarande på svenska och engelska. 

b) Övrig information från tf församlingsföreståndaren
Tf Församlingsföreståndare Claes-Göran Ydrefors påminde om julmarknaden lördag 26 november kl 10-14.30 där hela behållningen går till våra vänförsamlingar i Kongo och Indien. Han uppmuntrade att ta det informationsblad som finns i informationsdisken och där läsa vad man kan bidra med. Vidare pålyste han Tonårskörens konsert fredag 18 nov kl 19.00 och avslutade med vilken glädje det var att i dagens gudstjänst få hälsa 27 nya medlemmar välkomna. 

§ 11 Avslutning
Ordföranden tackade alla närvarande och särskilt tekniken och tolkningen för deras insatser.
Tf Församlingsföreståndare Claes-Göran Ydrefors bad välsignelsen, varefter ordföranden avslutade mötet. 


Vid protokollet, Cathrin Sjöström 

Justeras:
Greger Hjelm, Ordförande
Ruby Bleppony och Thure Thorgren, Justerare