Observera

Denna text publicerades första gången den 8 september, 2022. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Protokoll från årsmöte, 15 maj 2022, kl 13.00

Närvarande: ca 190 medlemmar
Tolkar: Inhyrda från Polygritt  

§ 1) Inledning och mötet öppnas

Församlingsordförande, Greger Hjelm, hälsade de närvarande välkomna och inledde med ord om årsmötet som en blick bakåt men också framåt, med bland annat de viktiga förtroendeval av representanter för församlingen som ska ske. Som en påminnelse om det uppdrag församlingen har för vår stad läste Greger missionsbefallningen, Matteus 28: 18-20 och önskade att kärlek, värme och respekt skulle prägla årsmötet. Därefter bad han en bön och förklarade årsmötet öppnat. 

VD:arna för församlingens tre bolag; Probitas, Immanuelskyrkans Vård och Hotell Birger Jarl tackades varmt med blommor för sina insatser under året. 

§ 2) Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst

Årsmötet beslutade att årsmötet var stadgeenligt utlyst. 

§ 3) Fastställande av dagordning 

Till dagordningen lades två övriga frågor, varefter dagordningen fastställdes.  

§ 4) Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för årsmötet 

Anders Andersson, sammankallande för valberedningen, presenterade årets valberedning, vilken bestått av personer från alla språkgrupper. 

Årsmötet beslutade att utse Madeleine Harby Samuelsson till mötets ordförande, Karin Pettersson till vice ordförande och Cathrin Sjöström till sekreterare. 

§ 5) Val av rösträknare

Sammankallande för valberedningen, Anders Andersson, presenterade valberedningens förslag. 

Årsmötet beslutade att utse Agnetha Dalemark ansvarig, Görel Byström Janarv, Gunilla Gunner, Ingrid Jonsson och Lars Tynnemark till rösträknare.

§ 6) Val av justerare

Sammankallande för valberedningen, Anders Andersson, presenterade valberedningens förslag. 

Årsmötet beslutade att till justerare välja Patrick Amofah och Kim Skoglund, att tillsammans med ordförande och vice ordförande justera protokollet.. 

§ 7) Verksamhetsberättelse, bilaga 1

Tillförordnad Församlingsföreståndare Claes-Göran Ydrefors redogjorde för verksamhetsberättelsen.

Församlingsordförande Greger Hjelm sammanfattade styrelsens arbete sedan oktober 2021. Styrelsen har tre fokusområden; teologisk fördjupning, församlingsutveckling samt förvaltningsfrågor (ekonomi, personal, lokaler etc). Styrelsen har bland annat arbetat med relationen mellan språkgrupperna, hanterat att föreståndaren blivit långvarigt sjuk, inrättat en fond för nytänkande verksamhet, lagt mycket tid på rekryteringar, påbörjat översyn av församlingens organisation, samt startat arbetet med lokalöversyn då församlingen är trångbodd, särskilt verksamheten för barn och unga. Styrelsen har inte ännu kommit i mål med förra årets motioner och de delar från det årsmötet som hänvisades till styrelsen, men det är inte bortglömt. 

I vördnad och tacksamhet nämnde t.f. Församlingsföreståndare Claes-Göran Ydrefors namnen på de medlemmar i församlingen som avlidit under året och bad en bön. (Se bilaga 1, sid 20)

Årsmötet beslutade att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. 

§ 8) Verksamhetsgranskande kommitténs rapport, bilaga 2

Ingvar Kvernes, sammankallande i verksamhetsgranskande kommittén (VGK), klargjorde att VGK väljs av årsmötet och att den arbetar på uppdrag av årsmötet. Han beskrev kommitténs arbete som omfattande. 

Årsmötet beslutade att lägga den verksamhetsgranskande rapporten till handlingarna. 

§ 9) Förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning, bilaga 1 och 3

Kanslichef Marianne Eriksson gick igenom Immanuelskyrkans ekonomiska utfall för 2021. Siffermaterialet finns presenterat i de tryckta publikationerna av årsredovisningen för 2021, bilaga 1 sid 23-49. 

Årsmötet beslutade att lägga förvaltningsberättelsen och resultat- och balansräkningen till handlingarna. 

§ 10) Revisorernas berättelse, bilaga 1

Martin Nääs, auktoriserad revisor på PwC, har tillsammans med auktoriserade revisorn Christina Gotting genomfört revision för 2021 av Immanuelskyrkans församling med koncern. Se årsredovisningen, bilaga 1, sid  50-52. 

Revisorerna tillstyrker att fastställa resultat- och balansräkning för 2021 och att årsmötet beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Årsmötet beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 

§ 11) Fastställande av resultaträkning för år 2021 samt balansräkning per den 31 december 2021

Årsmötet fastställde församlingens och Koncernen Immanuels resultaträkning för 2021 samt församlingens och Koncernen Immanuels balansräkning per den 31 december 2021. 

§ 12) Ansvarsfrihet för församlingsstyrelsen för 2021 års förvaltning, bilaga 4 

I samband med punkten om ansvarsfrihet lyftes frågor och synpunkter rörande dialog mellan internationella språkgruppen och församlingens ledning, rekrytering av pastorer och ambitionen att lösa utmaningar i såväl hela församlingen som i enskilda språkgrupper.

Årsmötet beviljade, enligt revisorernas tillstyrkan, församlingsstyrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. 

§ 13) Val av församlingsordförande fram till årsmötet 2023, bilaga 5 & 6

Sammankallande för valberedningen, Anders Andersson, informerade om valberedningens arbetssätt.

Valberedningens förslag till församlingsordförande fram till årsmötet 2023 är omval av Greger Hjelm.  

Årsmötet beslutade att omvälja Greger Hjelm till församlingsordförande fram till årsmötet 2023. 

§ 14) Val av ledamöter till församlingsstyrelsen, bilaga 5 & 6 

Sammankallande för valberedningen, Anders Andersson, informerade om att valberedningen föreslår en rak lista till de sex platserna som ska väljas och presenterade valberedningens förslag till ledamöter. 

I samband med punkten om val till styrelseordförande och ledamöter till styrelsen lyftes frågan om fler kandidater än det antal som föreslagits av valberedningen. Anders Andersson bad församlingen att notera att han personligen inte varit delaktig i diskussioner eller beslut kring den föreslagna person han har släktband till. Två personer nominerades till ledamöter i församlingsstyrelsen under pågående årsmöte och det blev en sluten omröstning.

Årsmötet valde följande personer till ledamöter i församlingsstyrelsen för två år (samma personer som valberedningen föreslagit):

Hannah Akuffo Britton nyval 
Tobias Ejeby nyval 
Hans-Olof Hagén omval 
Roelof Hansman omval
Cecilia Mjönes omval 
Ingrid Östlund omval 

Fram till årsmötet 2023 kvarstår Evado Arfs, Peter Dobers, Barbro Ericsson, Maria Eriksson, Claes Jonsson och Johan Sahlén som ledamöter i styrelsen. 

§ 15) Val av två ordinarie revisorer och två revisorssuppleanter, bilaga 6

Sammankallande för valberedningen, Anders Andersson, presenterade valberedningens förslag; att till ordinarie revisorer för ett år välja Martin Nääs och Christina Gotting samt till revisorssuppleanter för ett år välja Susanne Westman och Irene Tynnemark. 

Årsmötet beslutade enligt förslaget.

§16) Val av verksamhetsgranskande kommitté, bilaga 6

Sammankallande för valberedningen, Anders Andersson, presenterade valberedningens förslag; att till verksamhetsgranskande kommitté välja Dan Svanell sammankallande och Jonas Gustafsson till suppleant för ett år. 

Vidare att årsmötet ger valberedningen i uppdrag att ta fram två namn till som väljs genom fyllnadsval på församlingsmötet 12 juni 2022. 

Årsmötet beslutade enligt de två förslagen. 

§ 17) Val av förtroendevalda medlemmar i de tre verksamhetsråden, bilaga 6

Sammankallande för valberedningen, Anders Andersson, presenterade valberedningens förslag.  

Årsmötet beslutade att till de tre verksamhetsråden välja de namn och tidsperioder som föreslagits i bilagan. 

§ 18) Val av förtroendevalda medlemmar i övriga kommittéer samt ombud, bilaga 6

Sammankallande för valberedningen, Anders Andersson, presenterade valberedningens förslag för nio av församlingens elva kommittéer. 

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag angående de nio kommittéerna. 

Anders informerade angående de två kvarvarande kommittéerna att musikkommittén är fortsatt vilande och är en del i den översyn av organisationen som är på gång. Vad gäller tolkkommitttén så vädjade Anders till församlingen om att anmäla sig som frivillig till att arbeta i den kommittén. Det behövs såväl tolkar som översättare. 

Utöver de val till uppdrag som görs vid årsmötet har Immanuelskyrkan en stor grupp medlemmar som på olika vis och på ett fantastiskt sätt bidrar i grupper och arbetsuppgifter. Anders påminde om att det bakom namnet på en sammankallande till församlingens olika kommittéer och grupper finns många andra namn. Valberedningen ville i protokollet få noterat ett särskilt tack till alla som arbetar ideellt i församlingen, vars namn inte syns i presentationer. 

Anders Andersson informera vidare om att årsmöten och stämmor i de olika organisationer som församlingen är engagerade i redan varit, förutom Equmeniakyrkans Kyrkokonferens som hålls 10-14 aug 2022. Han presenterade valberedningens förslag till ombud och suppleanter. 

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag angående ombud till kyrkokonferensen 2022. 

§ 19) Val av nomineringskommitté för valberedning till årsmötet 2023

Församlingsordförande Greger Hjelm presenterade styrelsens förslag att till nomineringskommitté, för att ta fram förslag på valberedning till årsmötet 2023, välja de tre ordföranden i verksamhetsråden. Nomineringskommittén ska på församlingsmötet 25 september 2023 presentera förslag på ny valberedning, för beslut av församlingen. Nuvarande valberedning kvarstår i sitt uppdrag tills ny valberedning är vald. 

Årsmötet beslutade enligt förslaget. 

§ 20) Information från Immanuel Senior, bilaga 1 

Tf Församlingsföreståndare Claes-Göran Ydrefors tackade Rachel Norborg Jerkeby, som efter många år på posten avgått som ordförande för Immanuel Senior. Rachel avtackades med blommor och en varm applåd. 

Immanuel Seniors nya ordförande, Kristina Gustafsson, tog vid och tackade för förtroendet att ta över rodret. För Immanuels Seniors ekonomi, se bilaga 1, sid 54-55. 

§ 21) Information om församlingens barn- och ungdomsverksamhet

Greger Hjelm informerade om att församlingen inte har någon aktiv equmeniaförening men att församlingen har en omfattande barn- och ungdomsverksamhet som fungerar väl. 

§ 22) Beslut om verksamhetsplan, bilaga 7a, 7b

Johan Sahlén informerade om styrelsens förslag till ny verksamhetsplan från 2022. Förslaget har en tvådelad struktur där del A beskriver långsiktig strategi och är styrelsens ansvar. Del B beskriver den löpande verksamheten, vilken församlingsföreståndaren, tillsammans med verksamhetsråden och personalen, ansvarar för. 

Det påmindes också om att verksamhetsplanen förutsätter att församlingen har resurser och att det sjunkande gåvogivandet behöver brytas. Annars kan verksamhetsplanen inte förverkligas. 

Årsmötet beslutade att anta den presenterade verksamhetsplanen från 2022. 

§ 23) Till årsmötet inkomna motioner 

Motion om Grön kyrka, bilaga 8a, 8b

Motionärerna representerades av Christina Eriksson som föredrog och motiverade vikten av att Immanuelskyrkan går med i den nystartade ekumeniska organisationen Grön kyrka. 

Johan Sahlén representerade styrelsen. Han tackade motionärerna för motionen som styrelsen föreslår årsmötet att säga ja till och att ge församlingens miljö- och rättvisegrupp i uppdrag att vara församlingens kontakt i organisationen. 

Årsmötet beslutade att bifalla styrelsens svar på motionen. 

§ 24) Avtackning, avgående styrelseledamöter

Församlingsordförande Greger Hjelm kallade fram Gunilla Hjelmåker, avgående styrelseledamot. Greger riktade ett varmt tack till henne och Mats Bernö (ej närvarande) för deras år och stora insatser i församlingens styrelse. Blommor delades ut och Gunilla tackade för de år hon fått tjäna församlingen genom arbete i styrelsen. 

§ 25) Övriga frågor

a) Skrivelse angående information, bilaga 9

Ordföranden läste upp en medlems inlämnade skrivelse till årsmötet angående tryckt information som kommer till församlingens medlemmar. Personen anser att den är svårläst eller ej tillgänglig för den som är synsvag eller den som inte har dator. Personen vädjar om tydligare information även till den gruppen av församlingsmedlemmar. 

Ordföranden tackade för skrivelsen och lämnade den som ett medskick till styrelsen. 

b) Fråga om styrelsen och stadgar  

En medlem lyfte det stora arbete som församlingens styrelse gör. Personen ansåg att styrelsens representation visar en obalans mellan språkgrupperna och lämnade förslag om att skriva in i nya konstitutionen att språkgrupperna ska ha lika representation i styrelsen. På så sätt ansåg medlemmen att styrelsens sammansättning skulle bli sann ur ett demokratiskt perspektiv. 

Ordföranden tackade för inlägget och lämnade det som ett medskick till styrelsen. 

§ 26) Avslutning

Församlingsordförande Greger Hjelm tackade för förtroendet han fått, att vara ordförande ett år till. Han riktade ett varmt tack till presidiet för arbetet under årsmötet och påminde om församlingsmötet söndag 12 juni 2022. 

Tf församlingsföreståndare Claes-Göran Ydrefors bad en avslutande bön varefter ordförande Madeleine Harby Samuelsson förklarade årsmötet 2022 avslutat. 

Vid protokollet
Cathrin Sjöström, Sekreterare

Justeras: 
Madeleine Harby Samuelsson,Ordförande
Karin Pettersson, Vice ordförande
Patrick Amofah, Justerare
Kim Skoglund, Justerare