Rapport från
 styrelsen 21 januari 2021

Vad gör personalen under pandemin?
Ulla Marie Gunner konstaterade att det finns en oro i församlingen över verksamheten och att det finns behov att förklara personalens situation för församlingen. Hon rapporterade om pandemin och hur den påverkar församlingens arbete. Många i personalen arbetar på distans, i enlighet med rekommendationerna från FHM. Vissa kommer in ett par dagar i veckan, ofta i samband med inspelningar.
Viss personal arbetar mer än full tid, andra har det lugnare. På grund av detta har man kunnat täcka upp för vakanser och sjukskrivningar.  Resurser har styrts om och personal har ibland fått gå in i andra arbetsuppgifter.
Mycket tid har gått åt att ställa om arbetet till digitala kanaler. En verksamhet i förändring, men en verksamhet som faktiskt pågår, om än i annorlunda form.
Några medarbetare har haft Covid, några har varit rejält sjuka, andra har haft sjukdomen men utan veta om det.

Församlingsmöte
En viktig punkt i styrelsemötet var förberedelse inför församlingsmöte, den 24 januari. Allt ifrån teknik, möjlig interaktivitet, omröstningsresultat med åtföljande kommunikation till vägen framåt, efter avslutat församlingsmöte. Möjligheten till ett extra styrelsemöte, om ett sådant anses behövas, diskuterades också. 

En öppen/öppnare kyrka
Varje dag finns det personal i kyrkan som människor kan kontakta vid behov.
Från den 31 januari kommer kyrkan att vara öppen på söndagar, mellan klockan 13 – 15, för dem som vill komma till kyrkorummet för personlig andakt. Onsdagarnas öppethållande, klockan 13 – 14.20 fortsätter.
En lång diskussion följde om möjligheten att vara kyrka i pandemitider. Styrelsen gav Församlingsföreståndaren i uppdrag att, tillsammans med all personal, genomlysa möjligheter till en öppen/öppnare kyrka, och att återrapportera detta till styrelsen i vårt februarimöte.

Elektronisk röstning
Isak Wang och Cathrin Sjöström leder det utvecklingsarbete som, förhoppningsvis, kommer att leda fram till elektronisk röstning i realtid. Cathrin informerade styrelsen, och planen är att detta röstningsförfarande kommer att kunna testas på församlingsmöte i mars och vara i full funktion till vårt årsmöte i april.

Revision av konstitutions- och organisationsdokument
Styrelsen har gett en grupp (Claes Jonsson, Peter Dobers och Miriam Olsson) i uppdrag att se över församlingens konstitutions- och organisationsdokument. Detta är ett stort och viktigt arbete som kräver hög kvalitet och kommer att ta tid. Tanken var att arbetet skulle vara klart till årsmötet 2021.
Detta har visat sig ogörligt och styrelsen accepterade fördröjningen.

Verksamhetsplan
Församlingens nuvarande verksamhetsplan löper ut och en ny sådan tas nu fram. Frågan om ny verksamhetsplan ägs av de tre verksamhetsråden, tillsammans med processledaren, styrelsens vice ordförande Emma Darelid. Årsmötet har att ta ställning till den nya planen.

Personalnytt
Det diakonala arbetet har varit tungt under pandemiåret 2020. För möta behoven har församlingens diakonala avdelning utökats med en diakoniassistent. Hon heter Frida Fritzon och kommer att arbeta på 75 procent från och med den 15 april, 2021.