Rapport från styrelsen den 9 december, 2021

Probitas

Mötet inleddes med ett besök av VD och styrelseordförande för församlingens fastighetsbolag, Probitas, Sven Mannervik och Samuel Borg. De gav en bakgrund och överblick av aktuellt läge i Probitaskoncernen.

Mannervik betonade att han anser det viktigt att församlingen äger sina tillgångar och att det är församlingens styrelse som ytterst tar beslut kring dessa. Att bolagen, precis som församlingen, finns till för Guds rike i Stockholm och har samma mål.

Bolagens syfte är att skapa tillgångar, som säkerställer församlingens behov. Bolagens tillgångar är till för Guds rike – inte för att samla på hög.
VD, Samuel Borg, är koncernens VD och därmed bolagens. Vårdbolaget är församlingens diakonala projekt och beslutat av församlingen. Borg uppmanade församlingen att lyfta blicken när det gäller bolaget och inse att om vårdbolaget skulle gå back några hundra tusen så är detta lite i det stora hela när man ser vad Probitas lyckas med, år efter år.

Borg talade också om lägenheter för diakonala behov. Och att de diakonala behoven behöver handhas av församlingens diakoner, inte av Probitas.

Klimatnödläge

Equmeniakyrkan utlyste vid sin årskonferens 2021 klimatnödläge. Styrelsen uppmanade Probitas att berätta tydligare för församlingen vad Probitas faktiskt gör på detta område när det gäller klimat och miljö.

När det gäller IFAB, församlingens förvaltningsbolag, efterlyser Samuel Borg direktiv från församlingen att IFAB ska vara aktiva i arbetet att driva bolag miljömässigt åt rätt håll. Detta till skillnad från att satsa i rena miljöaktier, som ger dålig avkastning.
Därmed lämnade Mannervik och Borg mötet och styrelsen övergick till dagens agenda.

Läget i den internationella gruppen

Läget i den internationella gruppen, och gruppens relation till övriga delar i församlingen, diskuterades. Det florerar en mängd frågor kring situationen i den internationella gemenskapen. Ordföranden konstaterar att det finns ett stort gap mellan internationella gruppen, styrelsen och församlingsledningen. Det handlar om hur man ser på både roller, vision och värdegrund. Ett framåtblickande möte mellan involverade parter är ett naturligt steg för fortsatt process.

Styrelsen beslutade att:

  • Greger Hjelm, Ingrid Östlund och Ulla Marie Gunner fortsätter ha kontakt och dialog med den internationella gruppen
  • att göra paus i rekrytering av internationell pastor tills förtroende är uppnått med den internationella gruppen

Församlingen står inför ett flertal rekryteringar

Rekrytering av internationell pastor, av pastor till den svenska gemenskapen (100% vakans) med inriktning på barn/unga, familj. Övriga rekryteringar i närtid av musikansvarig (100%), husmor (50%) och vikarierande kommunikatör (100%).
Styrelsen beslutade att ge ledningen i uppdrag att starta rekryteringen av dessa tjänster.

Styrelsen beslutade att kommande församlingsmöten äger rum 16 januari, 29 februari och 20 mars 2022. Vid alla tillfällen 12.30 – 13.30.

Styrelsens kommunikationsutskott anser att kommunikation som byggsten i vår församling är underutnyttjad. Att all kommunikation som utgår från Immanuelskyrkan behöver tala med en röst, med ett budskap och visa på en församling med gemensam värdegrund och vision.

Styrelsen beslutade att:

  • om ett, gemensamt nyhetsbrev, med likalydande innehåll på svenska och engelska. Fördjupad information om särskild verksamhet länkas från nyhetsbrevet och ersätter separata utskick.
  • om att sociala mediakonton samordnas och konsekvent visar att Immanuelskyrkan är avsändare.

Välkomstkit

Ett nytt tryckt material, ett välkomstkit som välkomnar och fångar upp nya besökare i kyrkan, är under utveckling. Samma material är tänkt att användas i församlingens alla olika språkgrupper. Ett liknande, men fördjupat material kommer att produceras för blivande medlemmar.

Styrelsen beslutade att:

utifrån det underlag som presenterades, fastställa budget för 2022.
Budgeten visar ett underskott på 500 tkr. Detta är en post för utveckling av verksamhetsidéer, som stimulerar och stöder långsiktig verksamhetsutveckling. Projektbeskrivning ska finnas, utvärdering ska göras och rapportering ska ske. Föreståndaren tar beslut om idéer och underskottet kommer att finansieras genom försäljning av en av församlingens bostadsrätter.

  • Styrelsen betonade behovet av att landa en ny verksamhetsplan och att detta är brådskande. En liten grupp inom styrelsen får i uppdrag att tydliggöra processen kring att ta fram en ny verksamhetsplan. Styrelsen beslutade
  • att en ny verksamhetsplan ska presenteras för församlingen på årsmötet 2022 för församlingens beslut.

Vaccinationspass.

I nuläget gäller att gudstjänsterna är öppna. För de gudstjänster som samlar med än 100 personer gäller vaccinationsbevis. Samtliga verksamhetsråd är tillfrågade hur de ser på frågan. Svenska och koreanska rådet är positiva till vaccinationsbevis, internationella rådet säger i nuläget nej. De vill fortsätta att hålla avstånd och inte erbjuda vare sig nattvard eller kyrkkaffe. Immanuel 153 berörs inte – de är färre än 100 personer. Styrelsen beslutade:

  • Att införa vaccinationsbevis för den svenska och koreanska gudstjänsten klockan 11 på söndagar. Därmed återinförs även nattvard och kyrkkaffe. Inget beslut togs om datum för införandet.

Ordförande rapporterade

Jenny Dobers och Joakim Hagerius, regional kyrkoledare och biträdande kyrkoledare har bett om ett möte med Greger Hjelm för att samtala om den aktuella situationen i Immanuelskyrkans församlings internationella del.

I församlingens nyhetsbrev, som går ut denna vecka, informeras om att Ulla Marie Gunner lämnar sin tjänst senast våren 2023. Personalen är informerad.

Ordföranden föreslog att en tillfällig tjänst (1 – 2 år) tillsätts. En organisationsresurs som är behjälplig i de många processer som är eller ska i gång. Tjänsten finansieras utanför budget, genom den lägenhetsförsäljning som ska göras 2022.

Styrelsen beslutade:

  • att ordföranden för i uppdrag att ta fram ett förslag på rollbeskrivning av denna tjänst.

I dialogen med brevskrivare, församlingsmedlemmar, boende i fastigheten Nebulosan, fastslår styrelsen återigen att detta ärende även i fortsättningen handlas av Probitas.