Rapport från styrelsen 27 maj 2021

Ytterligare ett digitalt styrelsesammanträde, lite torftigt så, men med en så kylig och regnig dag som idag är det riktigt skönt att kunna sitta hemma i värmen och ändå finnas med i den goda mötesgemenskapen. Förhoppningsvis det sista digitala styrelsemötet på länge.

Utöver ett antal rapporter är huvudpunkten ikväll att behandla de motioner som kommit in inför årsmötet. Detta är i år senare än vanligt vilket beror på att Coronapandemin med en senareläggning av årsmötet till 3 oktober. 

Inför sammanträdet har förslag till svar på inlämnade motioner beretts av olika styrelseledamöter. Samtal fördes nu för att säkerställa att de föreslagna svaren speglar hela styrelsens uppfattning. En motion tar upp hur församlingens beslutsprocess ser ut. En annan tar upp frågan om information inom församlingen under pandemin. En tredje tar upp mandatperioder för ledamöter i verksamhetsråd och församlingsstyrelse. En motion vill se över verksamheten under lördag-söndag i kyrkan. De två återstående motionerna handlar dels om församlingens diakonala verksamhet dels ett förslag till en organiserad information och samordning mellan verksamhetsråden. Samtal fördes för att säkerställa att motionerna har uppfattats på rätt sätt för att svaren därmed blir utformade på rätt sätt. De flesta svaren var styrelsen överens om och till styrelsens nästa sammanträde skall alla svar vara klara.

Sociala Missionen som Immanuelskyrkan är delaktig i har haft ett årsmöte. Församlingsföreståndare Ulla Marie Gunner rapporterade från deras årsmöte. Sociala Missionens ekonomi är nu i balans och verksamheten mer fokuserad. En viktig del av arbetet är stöd för flyktingar. Medlemsavgiften tas bort med syfte att få fler att ansluta sig. Immanuelskyrkan har flera personer aktiva i relation till Sociala missionen och ser positivt på dess utveckling. Styrelsen var glad för rapporten.

Församlingsföreståndare Ulla Marie Gunner informerade om hur nästa församlingsmöte kommer att gå till. Det blir i digital form där möjligheten att rösta i realtid är en ny funktion. 

Styrelsen har ombetts att bidra med en kandidat inför val av ledamöter till Equmeniakyrkans Kyrkokonferens. Ingrid Östlund föreslås. 

Församlingsföreståndare Ulla Marie Gunner informerade om att de nya riktlinjerna beträffande Corona som gör det möjligt att öppna för gudstjänster med 50 deltagare från 1 juni. Det ser positivt ut för att successivt kunna återgå till lite mer av normal församlingsverksamhet. Många tankar och planer finns för hur detta kan ske och detta kommer att bli mer konkret under juni. Tankar kring hur detta kan göras på ett bra sätt delades.

Flera rapporter lämnades. Bland annat rapporterades att insamlingarna fortsätter att minska och att antalet besökare på de digitala gudstjänsterna är mindre. Beror detta på Coronatrötthet, årstid eller är det något annat bakom? Församlingen behöver informeras om detta. Ett antal rekryteringar är på gång och Barbro Eriksson, ordförande i personalutskottet lämnade en lägesrapport. Det lämnades också en rapport om Probitas och IFAB där det fortfarande är svårt för hotellen.

Mötet avslutades med en gemensam förhoppning om att nästa möte, 17 juni, blir ett vanligt, fysiskt möte.