Rapport från styrelsen 22 april 2021

 • Styrelsen gick igenom de motionerna som inkommit till årsmötet 2021. Ansvar för förberedelse av styrelsens svar fördelades mellan olika ledamöter. Ordföranden poängterade att alla styrelseledamöter var välkomna att bidra till förslagen på svar. 
 • Ekonomiutskottet och kommunikations- och insamlingsutskott fick på förra styrelsemötet i uppdrag att undersöka inköp av teknisk utrustning för Immanuelskyrkan. De avrapporterade att det handlar om en bra investering för kyrkans framtida sändningar och att med denna investering är församlingen väl utrustad i 5–7 år. En utrustning av hög kvalitet behövs för sändning av kyrkan gudstjänster.  Styrelsen ställde sig bakom förslaget att investera i den föreslagna utrustningen.
 • Styrelsen diskuterade offerten från externt företag gällande arbete kring förbättrad samverkan mellan språkgrupperna. Styrelsen ställde sig inte bakom upplägget för arbetet och efterfrågade tydligare mål för ett eventuellt uppdrag kring ämnet.
 • Ordföranden gav en snabb sammanfattning av mötet med föräldrarepresentanter från församlingens internationella språkgrupp, internationella rådet och några valda från styrelsen. Ett flertal punkter togs upp på mötet som upplevdes som konstruktivt. Det finns behov av flera möten för att gå vidare i samtalen för att öka förståelse av olika syn och förhållningssätt som finns i den breda mångfalden i vår församling.
 • Angående den ringlista som upprättats för kontaktande av församlingens medlemmar informerade Gunilla Hjelmåker att denna uppgift inte har gått särskilt bra. Styrelsen föreslog att de äldre tas hand om av diakonin och att Ulla Marie Gunner koncentrerar uppringning till medlemmar med sämre socialt närverk.
 • Föreståndare Ulla Marie Gunner rapporterade kort att fortsatt arbete med verksamhetsplan planeras under maj månad med en grupp i personalen.
 • Styrelsen diskuterade ett brev som inkommit från en församlingsmedlem. Föreståndaren fick i uppdrag av styrelsen att ha ett samtal med medarbetare och att dokumentera samtalet skriftligt.
 • Restriktioner gällande fysisk gudstjänst fortsätter att gälla, i nuläget till den 17 maj 2021. Det var låg närvaro på förra församlingsmötet. En nyhet för församlingen är att nu erbjudes nattvardsfirande med åtta personer i taget i samband med öppen kyrka på söndagarna.
 • En sammanfattning av senaste finansiella rapporten presenterades för styrelsen. Vidare att ett flertal anställningar är på gång och att annonser är ute för ny rektor till församlingens musikskola. Annons för ny chef för fastighet och service samt för ny husmor är på gång. Helena Erkenborn som vikarierat för vår tidigare husmor Daniel Nilsson kommer att fortsätta som husmor på 50% till sista augusti 2021.
  Ordföranden rapporterade kort om ett flertal samtal han har blivit involverad i den senaste månaden. Församlingens hotell fortsätter att ha det tufft, medan IFAB går bra.
 • Församlingssekreterare Cathrin Sjöström har tillsammans med IT-samordnare Isak Wang fått i uppdrag att jobba på en lösning gällande digital omröstning så att medlemmar var de än befinner sig kan rösta under årsmötet. Förslaget är att ha ett system att testa på församlingsmötet den 30 maj

Antecknades av Evado Arfs