Rapport från styrelsen 2 sep 2021

Församlingsföreståndare Ulla-Marie Gunners rapport: 

  • Hänt mycket positivt under sommaren, trots att kyrkan varit stängd. Nu påbörjas öppnandet, mycket att förbereda, pandemin är inte över.
  • Nyhetsbrevet är en av församlingens viktiga informationskanaler.  
  • Årets konfirmation har varit en fin upplevelse. Läger på Holsby Brunn fungerat mycket bra. Funkiskonfa för första gången som även den fungerat bra i helheten. Ansökan om pengar från Allmänna arvsfonden är gjord för att utveckla funkiskonfa nationellt.
  • Diakonin, fler personer än vanligt ringer för kontakt. Eftersom personalen nu är vaccinerad börjar de göra hembesök.
  • Vi söker volontärer med digital kompetens.

Personal
Flera nyanställningar har gjorts. Musikskolerektor, Administrativ chef och Chef för fastighet och service. Nästa tjänst som rekrytering planeras för är tjänsten som husmor.

Arbetsmiljöpolicy finns i de dokument som arbetsplatsen har, men inte tydligt sammanställd. När detta gjorts behöver styrelsen ta beslut om den och den behöver tydliggöras för de anställda.

Verksamhetsgranskande kommittén
Verksamhetsgranskande kommittén har lämnat en rapport som styrelsen ansåg vara resonabel och ha en pragmatisk hållning till de förhållanden som varit detta pandemiår. 

Administrativ chef
Marianne Eriksson hälsades välkommen och presenterade sig. Hon gav en ekonomirapport med genomgång där det konstaterades att församlingens offrande fortsätter att släpa efter. Information om detta behöver ut till församlingen då församlingens möjligheter att starta verksamheter hänger ihop med offrandet. 

Årsmöte 2021
Information gavs om hur årsmötet kommer att gå till så väl praktiskt som innehållsmässigt. Ansvar för att ta hand om eventuella frågor kring styrelsens svar på de inkomna motionerna fördelades. 

Rapporter gavs av de olika utskotten.
Mötet avslutades med bön. 

Barbro Ericsson Ordförande PU