Rapport från styrelsen 18 nov 2021

Vid det här sammanträdet hade flera ledamöter lämnat återbud, liksom vår församlingsföreståndare Ulla Marie Gunner som hade blivit sjuk.

Här ett urval av de viktigaste punkterna under sammanträdet.

1. Styrelsens arbetsformer
Vi fortsatta samtalet från förra sammanträdet kring styrelsens arbetsformer. Det skall så småningom resultera i ett vägledande dokument för styrelsens ledamöter. Bland rubrikerna kan nämnas…

  • Rapporter till styrelsen
  • Hur styrelsen fattar beslut
  • Styrelsen kommunikation med församlingens medlemmar
  • Styrelsens utskott
  • Vad man som styrelseledamot behöver ta ansvar för

2. Uppdragsbeskrivning för det nyinsatta organisationsutskottet

Vid styrelsens sammanträde den 21 oktober beslöts att tillsätta ett tillfälligt organisationsutskott som skall ta fram förslag kring eventuella förändringar av församlingens konstitution och organisation. Utskottet presenterade ett förslag till uppdragsbeskrivning som styrelsen efter vissa justeringar beslutade att fastställa.

3. Delegationsordning

Styrelsen fattade beslut om en delegationsordning som reglerar vem som har mandat att fatta beslut kring olika saker på delegation från styrelsen.

4. Kommande pastorsrekryteringar

Församlingen står den närmaste tiden inför behovet av rekryteringar till flera av våra pastorstjänster. Styrelsen diskuterade både hur en del av dessa behov kan behöva hanteras genom tillfälliga lösningar och hur de mer långsiktiga lösningarna kan komma att behöva se ut. Inte minst i relation till den översyn som just nu pågår kring församlingens organisation.

5. Beslut om Probitas och IFABs utdelning och hyra

Som bruklig är under hösten fattade styrelsen beslut om nivån på det årliga bidragen till församlingen från våra bolag Probitas respektive IFAB. Samtidigt räknas kyrkans hyra till Probitas upp motsvarande konsumentprisindex.

6. Förslag på inriktning för budgetarbetet 2022

Vid styrelsens sammanträde den 9 december 2021 skall beslut fattas kring budget för verksamhetsåret 2022. Inför det beslutet presenterade ekonomiutskottet ett förslag på inriktning för budgeten, dvs. ramar för olika kostnader som t ex personal och verksamhet.

7. Förslag till beslut angående frågor från Equmeniakyrkans kyrkokonferens

Styrelsen behandlade och tog olika delbeslut utifrån de beslut som togs på Equmeniakyrkans kyrkokonferens tidigare i höst. Det gällde bland annat det klimatnödläge som kyrkokonferensen utlyste, men också frågor kring HBTQ där Equmeniakyrkan tar tydligt avstånd från all form av diskriminering pga. sexuell läggning eller könsidentitet. Vidare uppmaningen till församlingarna till fördjupad kunskap kring frågor som rör Palestina-Israel och till utveckling av kontakter inom området.

8. Stöd till Ansgariikyrkan i Jönköping

Styrelsen har fått frågan om församlingen på något sätt kan stödja Ansgariikyrkan i Jönköping som står utan kyrkolokal sedan den brann ner till grunden den 3 augusti i år. Styrelsen beslöt att uppdra åt ordförande Greger Hjelm att kontakta Ansgariikyrkan för att undersöka mer konkret vilken typ av stöd församlingen eventuellt skulle ha behov utav.

9. Rapporter

Avslutningsvis fick vi under sammanträdet flera olika rapporter. Bland annat lyfte Gunilla Hjelmåker problematiken och bristerna kring församlingens kommunikation. En fråga som styrelsen behöver återkomma till på kommande sammanträde.

10. Nya restriktioner från Folkhälsomyndigheten

Helt nyligen fick vi information om att alla arrangörer av allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar inomhus från och med den 1 december måste vidta vissa åtgärder mot smittspridning. Som till exempel möjlighet för deltagarna att tvätta händerna eller tillgång till handsprit. Arrangörer kan också välja att alla som deltar i evenemanget ska visa vaccinationsbevis, om evenemanget är inomhus och fler än 100 personer deltar. Om deltagarna inte behöver visa upp vaccinationsbevis ska särskilda smittskyddsåtgärder vidtas av arrangörerna istället:

  • deltagarna ska ha anvisad sittplats,
  • sällskap ska bestå av max åtta personer,
  • sällskap kunna hålla ett avstånd om minst en meter till varandra.

Detta kommer påverka församlingens verksamhet, inte minst våra gudstjänster. Styrelsen beslöt att ge församlingsföreståndaren, ordförande samt vice ordförande mandatet att, under perioden fram till nästa styrelsesammanträde, tillsammans besluta kring hur församlingen skall hantera dessa nya krav. 

/ Greger Hjelm, ordförande