Rapport från styrelsen 17 juni 2021

 1. Fredrik Jonsson, ansvarig för församlingens konfirmationsprogram var på besök i början på styrelsemötet. Fredrik rapporterade om hur årets konfirmationsprogram har löpt på och planerna för konfirmationsläger som skulle gå av stapeln den 19 juniu med 33 konfirmander anmälda att delta. Styrelsen bad en bön för Fredrik, ledarna, tonåringarna och lägret. Om hälsa, beskydd och personliga möten med Jesus som får överträffa lägerdeltagarnas förväntningar. 
 2. Peter Dobers och Claes Jonsson presenterade en lägesrapport om arbetet med att se över församlingens konstitutionsdokument. Styrelsen beslutade att arbetsgruppen på styrelsemötet 2 sep och 21 okt gör en mer detaljerad dragning av sitt reviderade förslag. 
 3. Styrelsen diskuterade tankar kring rekryteringspolicy gällande rekrytering av kandidater från länder som inte ingår i EU eller EES. Diskussionen visade att det finns flera aspekter att ta med i ämnet innan eventuella beslut kan fattas och styrelsen ska återkomma till frågan i framtiden.
 4. Riktlinjerna för IFAB ock Ekonomiutskottet fastställdes.
 5. Styrelsen beslutade att tillsätta en arbetsgrupp som ska söka en lösning gällande svensk verksamhetsledare. Gruppen ska sammankallas av Marco Helles och andra namn för dem som kan tillfrågas att ingå i arbetet diskuterades.
 6. Församlingsföreståndaren gav en rapport om de första gudstjänster som har hållits på plats sedan folkhälsomyndigheten släppte på restriktionerna på grund av pandemin. Föreståndaren vidare rapporterade om planerna för församlingens verksamheter under sommarmånaderna.
 7. Ekonomiutskottet rapporterade att församlingens offrande ligger 347tKr under budget. Verksamhetskostnaderna ligger 687 tKr lägre än budget och personalkostnader 627 tKr lägre än budget.
 8. Kommunikations- och Insamlingsutskottet rapporterade angående åtgärder för att öka offrandet. Ett brev har gått ut till alla medlemmar via e-post samt återfinns på hemsidans medlemssida. Utskottet har även talat med gudstjänstledare och pastorer om vikten av att berätta i gudstjänsterna om vad församlingens behov faktiskt är. Utskottet planerar även att delta i Equmeniakyrkans kampanj angående kyrkoavgiften. Utskicket till alla som inte redan är givare går från Equmeniakyrkan och Equmeniakyrkan är beredda att även göra engelskt utskick. 
 9. Personalutskottet rapporterade om rekryteringsprocesser för rektorstjänst för musikskolan och chef för fastighet och service. Winnieross Olofsson sommarvikarierar som pastorsassistent och ska få en förlängd tjänst under vintern medan ersättare för Pete Andersson söks.
 10. Styrelsen tog emot en kort rapport om läget för Probitas och hotell verksamheten.
 11. Styrelsemötet avslutades med diskussioner kring planerna för församlingens årsmöte som planeras att hållas på plats i kyrkan den 3 oktober samt kring ett par frågor som hade kommit till ordförande från Verksamhetsgranskande kommitté inför deras rapport som presenteras på årsmötet.
 12. Föreståndaren avslutade mötet i bön.