Rapport från styrelsen 16 mars 2021

Årsredovisning för 2020
Vid detta styrelsemöte deltog vår koncernrevisor, Martin Nääs. Han berättade om vad revisorerna kommit fram till i sin revision. De hade inga betydelsefulla anmärkningar och hade godkänt hur vi skött vår ekonomi och våra rutiner. De hade dock som alltid några områden vi borde förbättra för att ytterligare göra vår ekonomiskötsel tryggare. Han konstaterade också att flera sådan områden de påpekat tidigare nu var tillfredsställande åtgärdade. Styrelsen antog därmed årsberättelsen och lade den till handlingarna.

Probitas & IFAB 
Styrelsen valde representanter till Probitas och IFABs styrelser för det kommande året samt representant på Probitas årsstämma.

Motion till kyrkokonferensen
En motion hade lämnats in till Equmeniakyrkans kyrkokonferens som föreslog ett flerårigt arbete med att stärka kontakterna med de kristna i Palestina och Israel och med de olika organisationerna som arbetade för fred och försoning i området. Denna motion hade stöd av ett mycket stort antal andra församlingar. Det beslutades att också vi i Immanuel skulle stödja denna motion.

Församlingsmötet 21 mars 2021
Innehållet i det kommande församlingsmöte gicks igenom. Det skall ske digitalt men med försök till viss interaktivitet genom att det skall bli möjligt att ställa frågor via mail och SMS som besvaras direkt i sändningen.

Brev från föräldrar
Ett brev från ett antal föräldrar hade inkommit till verksamhetsrådet för den internationella gudstjänstgruppen. Detta hade vidarebefordrats med ett följebrev till styrelsen. Deras önskemål var att diskutera delar av ungdomsverksamheten med representanter från styrelsen. Det beslutades att tacka ja till detta önskemål och att be det internationella rådet att anordna ett sådant möte.

Arbetet med ny verksamhetsplan
Församlingsföreståndaren rapporterade om det fortsatta arbetet med verksamhetsplanen. Ett par ledamöter som arbetat med en övergripande struktur presenterade också sitt förslag. Det är tänkt att det skall resultera i utöver verksamhetsplanen, också en mer långsiktig strategisk plan. Ambitionen är att beslut skall ske på årsmötet i oktober.

Övriga rapportpunkter

  • Under rapporter från olika utskott konstaterades att insamlingsresultatet hade blivit mycket sämre under februari månad. Detta uppfattades som mycket bekymmersamt och arbetet med hur detta skulle informeras om var under planering. 
  • När det gäller personalfrågor gjordes två viktiga beslut. Dels beslutades om att anställa en person till den viktiga posten som administrativ chef, dels att utlysa tjänsten som rektor för musikskolan. 
  • IFAB, församlingens värdepappersbolag har gjort ett bra resultat under 2020 trots Coronan. Resultatet under ett enskilt år är dock inte betydelsefullt, då börserna går upp och ner, utan bolagets långsiktiga förmåga att kunna leverera en stabilt och långsamt växande bidrag till församlingens verksamhet. 
  • Detta är också fallet för Probitas som drabbats mycket hårt av Coronarestriktionerna. Resultat för koncernen sjönk nämligen med 50 miljoner till drygt 20 miljoner. Tack vare den låga belåningen, stora tillgångarna och att man inte krävt för mycket av bolaget under goda år har det även ett sådant år varit möjligt att leverera samma svagt stigande belopp till vår verksamhet i församlingen.