Rapport från styrelsemöte 21 okt 2021

Församlingsstyrelsens arbete framåt

Greger Hjelm, vald till ny styrelseordförande vid församlingens årsmöte den 3 oktober 2021, hälsade den nya styrelsen välkommen och läste ett bibelord ur Kol. 3:12–17 samt inledde med bön.

Därefter presenterade han sin syn på församlingsstyrelsens övergripande arbete:
A. Levande teologiskt samtal
B. Förvaltning (tillgångar, resurser, strukturer)
C. Utveckling av församlingen
Det finns tyvärr en tendens att B tar över och att A och C hamnar på undantag.

Vidare konstaterade han att följande fyra saker behövs för ett gott styrelsearbete:

  • Mål för församlingsstyrelsens arbete (samtala och definiera)
  • Agenda (karta, tanke om vad som ska prioriteras)
  • Roller. mandat, ansvarsområden (tydliga och genomtänkta roller; t ex utskott, ordf)
  • Spelregler (överenskommelse om hur vi är med varandra)

Detta kan vara en ständig påminnelse, en ledstjärna, i styrelsens arbete.

På detta följde en genomgång av församlingskonstitutionens skrivningar om församlingens styrelse och dess uppgifter.

Ordföranden presenterade ett utkast till styrelsens arbetsformer, utskottens uppdrag och sammansättning samt ledamotens ansvar. Styrelsen diskuterade idéerna.

Vidare presenterade Greger tio uppdrag till styrelsen från årsmötet den 3 oktober, 2021. Detta på förslag från den verksamhetgranskande kommittén, dessutom ett antal övriga ärenden, som ännu inte är åtgärdade.

Peter Dobers och Claes Jonsson valdes att bilda stommen i ett tillfälligt organisationsutskott. Dessa två styrelsemedlemmar arbetar redan idag med en översyn av församlingens konstitution och uppdrogs nu att ta ett samlat grepp om de två frågorna för att senare presentera detta för styrelsen.

Årets kyrkokonferens

Vid årets Kyrkokonferens, som hölls digitalt, fanns en grupp av nio delegater från Immanuelskyrkan. I sin rapport från konferensen pekar ombudsgruppen på tre motioner som på ett särskilt sätt berör vår församling:

1. Motion om klimatet.
Konferensen beslutade utlysa klimatnödläge

2. Motion om inkludering av hbtq-personer.
Konferensen beslutade att Equmeniakyrkan tydligt tar avstånd från all form av diskriminering pga sexuell läggning eller könsidentitet.

3. Motion om att lära känna Palestina-Israel. 
Konferensen beslutade uppmana församlingar till fördjupade kontakter med och kunskap om området.

Bristande kunskaper om hur församlingen arbetar

Årsmötet, den 3 oktober, ledde till en observation från ansvariga för avprickning av medlemmar före mötet. Främst handlar detta om gudstjänstbesökare i församlingens internationella del:
Många visste inte om att det var årsmöte, varför man ska ha ett röstkort, varför man har årsmöte, vad man ska rösta på eller om man är medlem etc.
Många känner helt enkelt inte till hur församlingen arbetar.
Rapportören föreslog utbildning i församlingens arbetssätt och styrelsen ger prioritet åt frågan.

Rekrytering

Det pågår förberedelser för två nyrekryteringar. En för att hitta ersättare till Kristina Åkesson, musikansvarig som har sagt upp sin tjänst till årsskiftet. Och en för att rekrytera associate pastor till vår internationella verksamhet.
Michael Taubert, chef för Fastigheter och service, går i pension den 15 januari. Han efterträds av Urban Smedman.

Wall Street Stockholm, WSS

Ett kulturevenemang som äger rum i juni 2022.  Detta under temat ” Hållbar utveckling och mod. Konst, kultur och mänskliga rättigheter”. Två hundra tjugotvå konstverk, muralmålningar, skulpturer, ljusinstallationer … kommer att pryda gator, torg, innergårdar mm i Stockholm.
Immanuelskyrkan har möjlighet att delta i detta evenemang, genom att upplåta 140 kvadratmeter av kyrkans fasad till ett konstverk som belyser ett, för kyrkan, centralt budskap.
Frågan diskuterades ingående i styrelsen, som enades om att projektet är en vision att visa på kyrkan i grannskapet och att vara en del av ett utåtriktat och framåtsyftande arbete. Församlingens del av projektet är ett samarbete med Probitas.

Styrelsen möts den 13 november till en heldag av arbete, fortsatta diskussioner och gemenskap. Nästa styrelsemöte äger rum den 18 november.