Observera

Denna text publicerades första gången den 3 oktober, 2021. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Protokoll från årsmöte söndag 3 oktober 2021, kl 13.30

Närvarande: ca 110 medlemmar vid start och ca 60 mot slutet av mötet. 

Tolkar: Marco Helles, Gunilla Hjelmåker  

§ 1 Inledning
Församlingsordförande, Stephen James, hälsade de närvarande välkomna. Han inledde med att det är oundvikligt att inte nämna pandemin, då hela verksamhetsåret är märkt av den. Han använde bibelns bok Habakuk som bild över situationen, glädjen men också sorgen. Konstaterandet att inte alla som fanns i församlingen för 18 månader sedan är kvar. Men också att välja glädjen över att vi äntligen får vara tillsammans igen. Han bad en bön för årsmötet och förklarade årsmötet öppnat. 

Stephen kallade fram styrelseordföranden och VD för tre av församlingens bolag; Probitas, Immanuelskyrkans Vård och Hotell Birger Jarl. De och deras medarbetare tackades varmt med blommor för sina insatser under detta extremt pressande år. 

All närvarande personal i Immanuelskyrkan kallades fram och tackades för sina värdefulla insatser med varsin symbolisk blomma. 

§ 2 Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst
Årsmötet beslutade att årsmötet var stadgeenligt utlyst. 

§ 3 Fastställande av dagordning 
Församlingsordföranden gick igenom dagordningen  och årsmötet godkände den. 

Angående övriga frågor sades att dessa tas upp när mötet kommit till den punkten. 

§ 4 Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för årsmötet 
Årsmötet beslutade att välja Karin Pettersson till mötets ordförande, Tobias Ejeby till vice ordförande och Cathrin Sjöström till sekreterare. Därefter lämnade församlingsordförande över mötet och presidiet tog plats. 

§ 5 Val av rösträknare
Sammankallande för valberedningen, Karin Sandström, presenterade valberedningens förslag; att till rösträknare välja Agnetha Dalemark sammankallande, Jacques Lombard, David Nyori, Görel Byström Janarv, Lotta Hansman, Irene Tynnemark och Ingvar Kvernes

Årsmötet beslutade enligt förslaget. 

§ 6 Val av justerare
Sammankallande för valberedningen, Karin Sandström, presenterade valberedningens förslag; att till justerare välja Jacques Lombard och Görel Byström Janarv att tillsammans med ordförande och vice ordförande justera protokollet.

Årsmötet beslutade enligt förslaget. 

§ 7 Verksamhetsberättelsen, bilaga 1
Församlingsföreståndare Ulla Marie Gunner inledde med att året 2020 varit ett omtumlande år. Församlingen ställde om, den ställde inte in. I omställningen blev det tydligt att församlingen inte i huvudsak är huset, kyrkobyggnaden, utan relationen med Jesus Kristus som församling och i relationen med varandra. 

Pandemins restriktioner gjorde att planeringshorisonten krympte och verksamheterna blev föremål för ständiga förändringar. Hon hänvisade till sidan 9 i årsredovisningen för en översikt av de viktigaste händelserna som påverkat församlingslivet och verksamheterna i Immanuelskyrkan. Vidare gav hon några exempel från året. 

Diakoni:
Lunch i Gemenskap fick göra stora omställningar för att börja servera måltider utomhus. Tält köptes in, färre volontärer som kunde ställa upp, mer hygien och ny logistik för att möjliggöra att kunna dela ut lunchpåsar. Lunchkonserter har getts varje vecka under de varmare månaderna på innergården till Löjtnantsgården. Det har också kunnat genomföras promenader tillsammans istället för besök. 

Barn & Unga: 
Internationella söndagsskolan ställde om till digitala sändningar varje vecka, vilket krävde lärdom i nya digitala verktyg. Gaming blev en aktivitet som fortsatt fungerade för barn i mellanåldern. Musikskolans verksamhet kunde fortsätta som vanligt. 

Digitala arbetet: 
Att ställa om till allt digitalt var något helt nytt för såväl personal som volontärer. Det var skakigt i början men har blivit bättre under resans gång. Det har förutom digitala gudstjänster gått att ta del av bland annat digitala andakter, konserter och att ses i digitala smågrupper. Ulla Marie nämnde som positivt exempel att det fungerat utmärkt med digitala smågrupper för småbarnsföräldrar. 

Men här i kyrkan var det tomt och ödsligt då det inte fanns möjlighet att som församling mötas på plats. Ödsligheten gjorde tydligt vilket enormt arbete alla församlingens volontära krafter gjort för livet och rörelsen här i kyrkans lokaler. Att få spela in gudstjänster på plats i kyrkan tillsammans med kollegor och andra medverkande blev mitt i allt ett privilegium. Att trots pandemins begränsningar få mötas några stycken och skapa gudstjänst utifrån de förutsättningar som gavs. 

För personalens del har alla omställningar och omkullkastade planer tagit mycket tid och kraft, även planering och hantering av alla nya digitala verktyg. Personalen har också passat på att göra sådant som är svårt att finna tid för när verksamheterna är i full gång, såsom att t ex rensa förråd. 

Se även Årsredovisning 2020, bilaga 1, sid 6-19. 

Ulla Marie nämnde särskilt hur svårt hotellet haft det under pandemin med att behöva säga upp så mycket personal. Nu när deras verksamhet ökar igen har de bekymmer med att rekrytera ny personal. Hon bad församlingen om att särskilt ta med hotellet och dess personal i förböner. 

Vad gäller pandemin så uppmanade Ulla Marie församling att fortsätta visa hänsyn, respekt och avstånd. Hon uppmuntrade även alla som inte är vaccinerade och har frågor kring vaccinering att ta kontakt med henne. I församlingen finns folk som vill hjälpa till kring detta och Ulla Marie kan förmedla kontakter. 

Ulla Marie avslutade med att be de samlade att ställa sig upp och i tacksamhet nämnde hon namnen på de medlemmar i församlingen som avlidit under året och bad en bön. 

Ordförande lämnade ordet fritt och det fanns inga frågor. 

Årsmötet beslutade att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. 

§ 8 Verksamhetsgranskande kommitténs rapport, bilaga 2
Ingen representant från den verksamhetsgranskande kommittén var närvarande. En fråga ställdes om hur förslagen i rapporten, såväl till församlingen som till styrelsen, ska hanteras. 

Årsmötet beslutade att lämna över verksamhetsgranskande kommitténs rapport, med alla dess förslag, till styrelsen för återrapportering till församlingen vid ett församlingsmöte. 

§ 9 Förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning, bilaga 1 och 3
Församlingens nya administrativ chef, Marianne Eriksson, presenterade sig och gick igenom Immanuelskyrkans ekonomiska utfall 2020. Siffermaterialet finns presenterat i de tryckta publikationerna av årsredovisningen för 2020, bilaga 1 sid 24-51. 

Församlingens resultat för 2020 är plus 9.703 tkr, vilket är betydligt bättre än årets budget. För fördelning av församlingens intäkter och kostnader hänvisas till bilagorna. 

I bilagan presenteras även en graf över insamlade medel senaste tio åren, vilket glädjande ökat något under året. Givare av kyrkoavgiften har också ökat något. Gåvorna ges mer och mer via postgiro, bankgiro och swish. Kontanter i traditionell kollektbox har sjunkit dramatiskt jämfört med året innan. 

Marianne presenterade därefter resultatet för olika verksamhetsområden i församlingen med intäkter, verksamhetskostnader och personalkostnader för varje område. De områden som presenterades var diakoni, Immanuel unga, församlingens musik, Musikskolan Immanuel, mission och bistånd, gemensamma stödfunktioner samt gemensamma kostnader. För detaljerad information, se bilaga 3.  

Ordförande lämnade ordet fritt och det fanns inga frågor. 

Årsmötet beslutade att lägga förvaltningsberättelsen och resultat- och balansräkningen till handlingarna. 

§ 10 Revisorernas berättelse, bilaga 1
Martin Nääs, auktoriserad revisor på PwC, har tillsammans med auktoriserade revisorn Christina Gotting genomfört revision för 2020 av Immanuelskyrkans församling med koncern. Se årsredovisningen, bilaga 1, sid  52-54. 

Granskningen visar att ekonomi och räkenskaper är i god ordning och Martin uttryckte att de haft bra dialog med berörd personal under arbetet. Församlingens ekonomi har en låg risknivå. Revisorerna lämnar efter sin granskning en ren revisionsberättelse utan anmärkningar och Martin läste upp de uttalanden som revisorerna gjort. Revisorerna tillstyrkte att årsmötet beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Ordförande lämnade ordet fritt och det fanns inga frågor. 

Årsmötet beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 

§ 11 Fastställande av resultaträkning för år 2020 samt balansräkning per den 31december 2020
Årsmötet fastställde församlingens och Koncernen Immanuels resultaträkning för 2020 samt församlingens och Koncernen Immanuels balansräkning per den 31 december 2020. 

§ 12 Ansvarsfrihet för församlingsstyrelsen för 2020 års förvaltning 
Årsmötet beviljade, enligt revisorernas tillstyrkan, församlingsstyrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. 

§ 13 Val av församlingsordförande för ett år, bilaga 4
Sammankallande för valberedningen, Karin Sandström, informerade om att det varit utmanande att vara valberedning under pandemin och att valberedningens uppdrag varit mindre detta året. Personer i de kommittéer och grupper som valberedningen inte jobbat med står kvar som valda i dessa uppdrag, med respekt för eventuella avsägelser. 

Därefter presenterade hon valberedningens förslag; att till ny församlingsordförande för ett år välja Greger Hjelm. Hon hänvisade till redan publicerade presentationer av Greger.  

Ordföranden lämnade ordet fritt. Inga andra förslag till ordförandeposten lades. 

Årsmötet beslutade att välja Greger Hjelm till församlingsföreståndare för ett år. 

§ 14 Val av ledamöter till församlingsstyrelsen, bilaga 4 
Sammankallande för valberedningen, Karin Sandström, informerade om att två  styrelsemedlemmar inte ställer upp för omval. Valberedningen har även i år valt en rak lista med sex namn till de sex platserna som ska väljas och hon presenterade valberedningens förslag till församlingsstyrelse.  

Ordföranden lämnade ordet fritt. 

En medlem ville i protokollet få noterat att rak lista inte bör förekomma utan det borde ur ett demokratiskt perspektiv vara fler namn att rösta på till de sex platserna. Inga nya förslag på styrelseledamöter lades. 

Årsmötet valde följande personer till ledamöter i församlingsstyrelsen för två år:

Maria Eriksson nyval 

Johan Sahlén nyval 

Barbro Ericsson omval 

Evado Arfs omval 

Claes Jonsson omval

Peter Dobers omval 

Fram till årsmötet 2022 kvarstår Cecilia Mjönes, Gunilla Hjelmåker, Hans-Olof Hagén, Ingrid Östlund, Mats Bernö och Roelof Hansman som ledamöter i styrelsen. 

§ 15 Val av två ordinarie revisorer och två revisorssuppleanter, bilaga 5
Sammankallande för valberedningen, Karin Sandström, presenterade valberedningens förslag; att till ordinarie revisorer för ett år välja Martin Nääs och Christina Gotting samt Susanne Westman och Tobias Ejeby till revisorssuppleanter för ett år. 

Årsmötet beslutade enligt förslaget.

§16 Val av verksamhetsgranskande kommitté, bilaga 5
Sammankallande för valberedningen, Karin Sandström, presenterade valberedningens förslag; att till verksamhetsgranskande kommitté välja Ingvar Kvernes sammankallande, Chinedo Deborah Oji och Kun Wan Kim för ett år samt att välja Mirjam Olsson till suppleant för ett år.

Årsmötet beslutade enligt förslaget. 

§ 17 Val av förtroendevalda medlemmar i de tre verksamhetsråden, bilaga 5
Sammankallande för valberedningen, Karin Sandström, presenterade valberedningens förslag och bad samtidigt styrelsen att se över organisationen och verksamhetsråden för att tydliggöra verksamhetsrådens uppdrag.  

Ordet lämnades fritt. 

Förslag lades att även välja in Inga Johansson i det svenska verksamhetsrådet för ett år. Angående internationella verksamhetsrådet konstaterades att det behöver utredas om det fattas förslag på namn som borde ha presenterats i förslaget. Om så är fallet får dessa medlemmar väljas genom fyllnadsval på kommande församlingsmöte. 

Årsmötet beslutade att, med ovan nämnda justeringar, till de tre verksamhetsråden välja de namn och tidsperioder som föreslagits i bilagan. 

§ 18 Val av förtroendevalda medlemmar i övriga kommittéer samt ombud, bilaga 5
Sammankallande för valberedningen, Karin Sandström, presenterade valberedningens förslag för de fem kommittéer som de arbetat med. 

Ny kommitté är diakonikommittén. För musikskolekommittén gjordes tillägget att Anders Andersson också föreslås ingå. 

Ordet lämnades fritt. 

Årsmötet beslutade att, med ovan nämnda justering välja de namn och tidsperioder som föreslagits i bilagan för dessa fem kommittéer. 

§ 19 Val av nomineringskommitté för valberedning till årsmötet 2022
Församlingsföreståndare Ulla Marie Gunner informerade om att förslag på medlemmar till nomineringskommittén inte är klart ännu. Därför föreslås;

  • att beslut angående nomineringskommitté tas på nästa församlingsmöte  
  • att nuvarande valberedning ombeds vara tillgänglig tills dess. 

Årsmötet beslutade enligt förslaget. 

§ 20 Information om Immanuel Senior, bilaga 1 
Immanuel Seniors ordförande, Rachel Norborg Jerkeby, informerade om att föreningen i mars 2020, när allt stängde ner pga pandemin, hade 357 medlemmar. I årsredovisningen bilaga 1 sid 17, 56-57 går det att läsa mer om Immanuel Senior för året som gått. 

Nu har föreningen startat sin verksamhet igen och höstens program är tryckt. Det innehåller 17 träffar och fyra vandringar. Rachel hälsade alla daglediga välkomna och påminde om att föreningen inte har någon nedre åldersgräns. 

§ 21 Information om Equmenia Immanuel Stockholm (EIS)
Stephen James gjorde en sammanfattning av vad som meddelades på 2020 års årsmöte från EIS:s styrelse angående att lägga föreningen på is. Församlingen visade sorg över beslutet. Det EIS hade lyft var dels svårigheten att rekrytera medlemmar till föreningen och att få en styrelse till föreningen, dels att föreningen haft svårt att veta sitt mandat. 

Styrelsens efterföljande diskussion gav funderingen om det möjligen kan ligga en skillnad gentemot andra församlingar att Immanuelskyrkans ungdomsaktiviteter leds av anställda och inte volontärer och att därmed är det svårare se vad en equmeniaförening skulle kunna bidra till. I Immanuelskyrkan finns även en större mångfald bland unga där många troligen inte vet vad Equmenia är eller dess syfte. 

På det informationsmöte som sändes digitalt till församlingens medlemmar 22 november 2020 redogjordes för den diskussion som varit i styrelsen efter beskedet från EIS. Två frågor skickades till de tre verksamhetsråden.

  • Är en equmeniaförening möjlig i Immanuelskyrkan? 
  • Hur ska den kunna samarbeta med våra verksamheter på ett hållbart sätt och bli en självklar del i församlingen? 

Frågorna till verksamhetsråden kvarstår och styrelsens förhoppning är att råden nu efter pandemin ska kunna ta tag i detta igen. 

§ 22 Beslut förlänga befintlig verksamhetsplan samt rapport om ny verksamhetsplan, bilaga 6
Församlingsföreståndare Ulla Marie Gunner informerade om processen hittills i framtagandet av förslag till ny verksamhetsplan. En heldag som genomförts med styrelsen och verksamhetsråden samt personalens uppföljande arbete vilket mynnat ut i en mindre arbetsgrupp ur personalen. Gruppen har skapat en annan struktur än hur den nuvarande verksamhetsplanen är presenterad. Det nya förslaget är ett rutnät och utgår från kyrkans tre ben; gemenskap, diakoni och vittnesbörd på den ena axeln. På den andra axeln listas mål utifrån församlingens prioriterade områden och hur dessa genomsyrar kyrkans tre ben. Se bilagan för detaljer. 

Ordet lämnades fritt och en medlem frågade angående rapporten för Immanuel 2.0, när tillfälle ges för församlingen att bearbeta och analysera den så att råd i rapporten kan tas in i arbetet med nya verksamhetsplanen. Ulla Marie Gunner tackade för påminnelsen om rapporten och informerade om att ledningen kommer att återkomma till rapporten och hitta tillfällen att samtala om den. 

Årsmötet beslutade att förlänga den befintliga verksamhetsplanen tills att den nya är färdig. 

§ 23 Till årsmötet inkomna motioner 

a) Motion om Immanuel 153, bilaga 7
Motionärerna Erik och Paulina Fröling redogjorde för sina argument att utveckla Immanuel 153:s referensgrupp till ett eget verksamhetsråd. Gudstjänstgruppen har funnits i 16 år med egna gudstjänster, egen kultur och identitet. De anser att det varit svårt att motivera 153:are att vara engagerade i svenska verksamhetsrådet då rådet haft liten inblick i 153:s verksamhet och arbetet upplevts ineffektivt och inte ändamålsenligt. De ansåg att det vore utvecklande för både den svenska 11-gudstjänsten och Immanuel 153 om gudstjänstgrupperna fick forma sina egna aktiviteter. Motionärerna tackade för styrelsens svar på motionen och underströk att Immanuel 153 vill en kyrka som samverkar men att det inte hindrar ett eget verksamhetsråd. 

Stephen James representerade styrelsen. Han tackade motionärerna för deras engagemang och redogjorde för styrelsens svar om att fortsätta diskutera med hela 153-gruppen. Det är viktigt att analysera hur ett eget verksamhetsråd skulle gynna hela församlingens verksamhet och inte enbart Immanuel 153. 

Ordet lämnades fritt. 

Karin Sandström föreslog ett tillägg till styrelsens svar; att inkludera i beslutet att styrelsen ser över organisationen som helhet. 

Årsmötet beslutade att bifalla styrelsens svar på motionen. 

b) Motion om budget, bilaga 7
Motionären Claes-Göran Ydrefors redogjorde för sina argument att det bör vara årsmötet som beslutar om budget och offrande. Han anser ordningen vara egendomlig och att nuvarande ordning signalerar att medlemmar inte är betrodda att kunna fatta sådana beslut. Han ansåg att makten över budget och ekonomi i församlingen blir såväl en teologisk som en demokratisk fråga. 

Han ansåg vidare att styrelsen inte besvarat hans fråga om vad det är som är så svårt och så speciellt i Immanuelskyrkan att inte medlemmarna får äga sin egen församlings budget. Han ansåg det bra att styrelsen i sitt svar ämnar ge församlingen inflytande över offrandet men att det inte räcker. För hur ska offrandet bli förståeligt ifall man inte vet vad pengarna ska gå till. Motionären yrkade på bifall för sitt förslag, att ändra ordningen så att hela budgeten blir församlingens beslut. 

Hans-Olof Hagén representerade styrelsen. Han redogjorde för styrelsens svar där samsyn finns i mycket av det motionären väcker. Däremot delar inte styrelsen motionärens syn på demokrati och anser inte att nuvarande modell med representativ demokrati skulle omyndigförklara församlingens medlemmar. Styrelsen har budgetfrågan medan verksamhetsplanen är det viktiga instrument som församlingen har inflytande över. 

Ordet lämnades fritt. 

Claes-Göran Ydrefors upprepade att han inte fått svar på sin fråga om vad det är som är så svårt och komplicerat att inte medlemmarna får vara med i beslutet. Han ansåg att det blir en maktfråga och uppmuntrade församlingens medlemmar att gemensamt ta sig an budgeten. 

Årsmötet beslutade att bifalla motionärens förslag. 

c) Motion om kommunikation och stadgar, bilaga 7
Motionären Ruby Bleppony läste sin motion. Den har sin grund i hur hon uppfattar proceduren kring församlingsmötet 24 januari 2021. Mot bakgrund av hur vissa beslut i församlingen tagits under pandemin vill hon att det inför framtiden säkerställs att kommunikationen är tillräcklig och ges minst två veckor i förväg till församlingens medlemmar. Detta är särskilt viktigt när avsteg behöver göras från konstitutionen. Hon underströk också vikten av att mer avsiktligt arbeta med gemenskap där våra olikheter får rum. 

Emma Darelid representerade styrelsen. I svaret på motionen framhölls att där styrelsen behövt göra avsteg från konstitutionen har det kommunicerats via brev och även givits möjlighet att digitalt höra av sig. Styrelsen har strävat efter att så långt som möjligt följa konstitutionen och när det utifrån rådande pandemisituation inte har fungerat har information gått ut om det. Informationen har funnits på svenska och engelska. Hon informerade även om att styrelsen har ett pågående arbete kring gemenskap. 

Ordet lämnades fritt. 

Pieter Trapman tog även han avstamp i församlingsmötet 24 januari 2021. Han ansåg att om avsteg från konstitutionen behöver göras så måste detta informeras församlingen minst två veckor innan. Informationen behöver finnas på alla språk. 

Årsmötet beslutade att bifalla styrelsens svar på motionen. 

d) Motion om mandatperioder, bilaga 7
Ingen av motionärerna var närvarande. 

Claes Jonsson representerade styrelsen och redogjorde för styrelsens svar. Församlingen har på ett församlingsmöte 2016 fastställt mandatperioden för verksamhetsråden. Styrelsen delar inte motionärernas uppfattning om att dagens mandatperioder skulle vara begränsande. 

Ordet lämnades fritt. 

Årsmötet beslutade att bifalla styrelsens svar på motionen. 

e) Motion om lördag/söndag i Immanuel, bilaga 7
Motionären Bengt-Olov Tengmark redogjorde för sin motion. Han träffar folk i hela kyrkan, särskilt genom sitt engagemang i Lunch i Gemenskap. Bengt-Olov ser en önskan i församlingen att mötas utöver gudstjänsterna. Han ansåg att tröskeln för att komma in i gemenskapen i församlingen är hög. För honom själv tog det tre år. Han ser att volontärerna för Jul i Gemenskap gärna kommer till Immanuelskyrkan, men inte till gudstjänsterna och vill att församlingen vågar tänka nytt kring hur vi möts, så att tröskeln kan sänkas och mer gemenskap främjas. 

Bengt-Olov är inte nöjd med styrelsens svar då han anser att styrelsen skickar ansvaret vidare till råden istället för att belsut tas i församlingen. Han la därför ett motförslag som kompromiss till styrelsens svar på motionen. 

Motförslag från motionären: 

  • att församlingens årsmöte beslutar att uppdra till verksamhetsråden att komma med ett konkret förslag i motionens anda, 
  • att förslaget ska presenteras för församlingen våren 2022.  

Ingrid Östlund representerade styrelsen. Styrelsen är positiv till motionen som sådan men hon poängterade att motionären nu lagt fram ett nytt förslag som styrelsen inte kunnat ta ställning till. 

Ordet lämnades fritt. 

Årsmötet beslutade att bifalla motionärens nya förslag. 

f) Motion om diakoni, bilaga 7
Motionären var inte närvarande. 

Barbro Eriksson representerade styrelsen och hon läste upp motionens tre åtgärdspunkter samt styrelsens svar på dessa.  

Ordet lämnades fritt. 

Årsmötet beslutade att bifalla styrelsens svar på motionen. 

g) Motion om gemensamt råd, bilaga 7
Motionären var inte närvarande. 

Claes Jonsson representerade styrelsen. Styrelsen ser positivt på ökat samarbete och utbyte mellan verksamhetsråden. Motionären anser att det finns en osäkerhet kring vad råden har för ansvar och mandat. Claes informerade om att detta är medvetet lite otydligt formulerat i församlingens organisationsdokument eftersom det är olika tradition och mognad i de tre verksamhetsråden. Styrelsen anser att det är inte läge att i årsmötet ta beslut om en ny organisation och uppmuntrar istället att verksamhetsråden arbetar för ett ökat utbyte dem emellan. Styrelsen kommer gärna med i sådana möten om verksamhetsråden önskar. 

Ordet lämnades fritt. 

Lotta Hansman anser att det är otydligt dels hur verksamhetsråden kan och bör kommunicera med varandra, dels hur verksamhetsråden och styrelsen kan och bör kommunicera med varandra. 

Årsmötet beslutade att bifalla styrelsens svar på motionen. 

§ 24 Avtackning, avgående styrelseledamöter
Claes Jonsson, ledamot i församlingsstyrelsen, avtackade med varsin bukett blommor de tre avgående styrelsemedlemmarna Stephen James, Lynda Eneh och Emma Darelid. Han tackade dem varmt för allt som de med sina olika bakgrunder och kompetenser bidragit med in i styrelsearbetet och sa att just det olika är Immanuelskyrkans utmaning och styrka. 

§ 25 Övriga frågor

a) Valberedningens uppdrag 
Kjell Walfridsson undrade över valberedningens uppdrag för året. Han ställer sig frågande till varför valberedningen arbetat så begränsat. Han saknar t.ex grupper i broschyren och har reagerat över den förklarande texten i broschyren om detta. 

Han underströk att det är församlingen som utser valberedning och att valberedningen rapporterar till årsmötet, inte till styrelsen. Årsmötet är församlingens möte och tanken med årsmötet får inte bli att effektivisera det så mycket som möjligt. Immanuelskyrkan får inte föra över och göra ett företagstänk till församlingstänk. Frivilliga står för mycket stora insatser i församlingens verksamheter och han ansåg det vara ett minimikrav att alla permanenta grupper synliggörs samt att det i valberedningens uppdrag ska ingå att föreslå ansvarig person för respektive grupp. 

Kjell uppmanade församlingen att besluta att styrelsens kommande förslag till framtida uppdrag för valberedningen ska underställas kommande årsmöte för behandling och beslut. Valberedningen arbetar för årsmötet och därför behöver deras uppdrag beslutas av årsmötet.  

Karin Sandström tog ordet och talade utifrån hur hon upplevt arbetet i valberedningen och valberedningens insats. Hon menade att valberedningens arbete behöver få nya former, annars kommer ingen att vilja åta sig uppdraget. Karin ansåg det olämpligt att koppla beslut om valberedningens arbete till ett årsmöte då det ger en tröghet i processen. 

Årsmötet beslutade att styrelsen ska arbeta fram ett förslag till församlingen om hur omfattande valberedningens arbete ska vara. Beslut om förslaget tas på ett församlingsmöte. 

b) Kommunikation när vald medlem lämnar  
Pieter Trapman fick i april veta att en medlem ur församlingens valberedning har lämnat sitt uppdrag. Han frågade då styrelsen varför detta inte har kommunicerats till församlingen, då personen blivit vald av församlingen. Han var nöjd med det svar han då fick av styrelsen men reagerade nu på att personens namn fanns med i presentationsmaterialet för årets årsmöte. Därmed är personens utträde offentliggjort fastän styrelsen sagt i svaret till honom att sådant inte meddelas församlingen. Han anser att det är inte styrelsens sak att bestämma om en person ska finnas med eller tas bort i material, när valberedningen är vald av församlingen.  

§ 26 Avslutning
Församlingens nyvalde ordförande, Greger Hjelm, tackade varmt för förtroendet han fått. Han känner stor glädje och inspiration inför uppdraget. Listan över ärenden på styrelsens bord var lång redan innan årsmötet och har med de beslut som tagits under årsmötet blivit ännu längre. Han bad församlingen om tålamod, stöd och förböner. 

Församlingsföreståndare Ulla Marie Gunner bad en avslutande bön varefter mötesordförande Karin Pettersson förklarade årsmötet 2021 avslutat. 

Vid protokollet: Cathrin Sjöström, Sekreterare

Justeras: 

Karin Pettersson, Ordförande 

Tobias Ejeby, Vice ordförande

Jacques Lombard, Justerare

Görel Byström Janarv, Justerare