Protokoll fört vid digitalt församlingsmöte i Immanuelskyrkan 30 maj 2021

Närvarande i sändningen:
Stephen James, Ordförande 
Ulla Marie Gunner, Församlingsföreståndare
Cathrin Sjöström, Församlingssekreterare 
Roelof Hansman, inkommande meddelanden 
Peter Dobers, inkommande meddelanden
Isak Wang, tekniker ljud och bild
Michael Taubert, kamera o bildproducent
Kristoffer Byström, ljudtekniker
Håkan Hagerius, Bitr kyrkoledare (närvarande under §1-2) 

Simultantolkning: Hanna Zuring Peterson

Registrerade medlemmar: 88 stycken

§ 1 Inledning och öppnande

Församlingens ordförande, Stephen James hälsade de närvarande i rummet och de hemma vid skärmar välkomna till mötet och bad en bön för mötet. Vidare informerade han kring registrering av vars och ens unika kod för att kunna vara med i dagens röstning. Ordföranden lämnade därefter över ordet till församlingsföreståndare Ulla Marie Gunner. 

§ 2 Hälsning från Joakim Hagerius, biträdande kyrkoledare Equmeniakyrkan 

Församlingsföreståndare Ulla Marie Gunner presenterade dagens gäst Joakim Hagerius, som sedan snart ett år är biträdande kyrkoledare i Equmeniakyrkan. Joakim hade predikat denna söndag i den svenska gudstjänsten kl 11 och nu gavs möjlighet till hela församlingen att få möta honom. 

Ulla Marie och Joakim hade ett samtal kring hur Joakims första år på denna viktiga post varit och Joakim berättade att det varit mycket märkligt att tillträda en ny tjänst och inte få träffa kollegor och församlingar i Sverige. Kontakten med människor har på grund av pandemin istället varit genom små rutor på hans datorskärm. 

Joakim och övriga i Equmeniakyrkans ledning brottas med frågor kring hur de på bästa sätt ska kunna stödja församlingarna i ett öppnande igen och de förändringar som kan komma. Det som var normalt innan pandemin kanske inte blir normalt efter. Hur kan församlingarna fånga upp de människor som i.o.m pandemin börjat fundera kring de existentiella frågorna. 

Vad gäller Equmeniakyrkans internationella arbete informerade Joakim att det är framtaget ett förslag till kyrkokonferensen att fem områden där Equmeniakyrkan stöttar arbeten och projekt idag, ska bli tre. En viktig tanke med förslaget är att komplettera Diakonia och inte jobba på samma områden. Skulle förslaget gå igenom på kyrkokonferensen så är det ingenting som hindrar att lokala församlingar beslutar sig för att vara kvar i sina tidigare engagemang, även om dessa platser inte ingår i Equmeniakyrkans prioriterade områden. 

Ulla Marie Gunner tackade Joakim Hagerius varmt för att han velat vara med och ge en hälsning på församlingsmötet och önskade honom Guds välsignelse vidare i sitt uppdrag. 

§ 3 Test av digital röstning via SMS   

Ordföranden informerade om hur medlemmar kan höra av sig med frågor eller kommentarer in i mötet och gick därefter över till att förklara proceduren kring SMS-röstningen. 

Fyra testfrågor gjordes med en röstningstid på en (1) minut. Tre svarsalternativ fanns, ja/nej/avstå. Efter avslutad test övergick ordföranden till röstning i dagordningens punkter av formell karaktär. 

§ 4 Godkänna dagordningen

Ordföranden presenterade dagordningen och den godkändes med 98% av rösterna.  

§ 5 Val av justerare

Som justerare av församlingsmötets protokoll valdes Greger Hjelm och Anna Walfridsson, med röstresultat 92%. 

§ 6 Offrande, se ppt-presentation

Ordförande informerade om läget vad gäller offrandet i församlingen och visade två tydliga bilder. Under 2020 blev offrandet, trots att kyrkan behövde stänga, glädjande nog bara ca 70´SEK från budgetmålet. Ordföranden tackade varmt för detta. 

Däremot ser det mer bekymmersamt ut för 2021. Budget för januari-april är 1,7 MSEK, men resultatet för denna period är 1,43 MSEK, alltså minus 270´ SEK. 

Ordföranden uppmuntrade till ett större offrande och önskade att det lyfts till samma nivå som 2020. Nu när många verksamheter verkar kunna starta igen så behövs offrandet för att kunna upprätthålla dessa. Ordföranden bad medlemmarna att fundera och bedja över hur vars och ens finansiella bidrag till församlingen kan och bör vara. 

§ 7 Information till församlingen

Församlingsföreståndare Ulla Marie Gunner påminde om den tryckta skriften av årsredovisningen för 2020 som alla medlemmar har fått med posten. Årsredovisningen finns sedan flera år på både svenska och engelska. Ulla Marie uppmuntrade till läsning av den och att spara den till årsmötet i oktober. Hon informerade även om det tryckfel i årtal som blivit i en av tabellerna på sidan 25. Den tabellen ska ha samma årtal som övriga tabeller. 

Ulla Marie informerade om hur kyrkan kan öppna upp framöver. Hon påminde om att vi fortfarande är i en pandemi och därför sker öppning i små steg. Hon hänvisade till församlingens nyhetsbrev som skickades ut 28 maj, där det står om öppningen och hur gudstjänster sker i sommar. 

Gudstjänster: 

 • Den koreanska och internationella gudstjänsten fortsätter under sommaren att sända digitalt och planerar att öppna på något sätt till hösten. 
 • Den svenska gudstjänsten kl 11 och kl 16 öppnar båda för 50 personer från söndag 6 juni och några söndagar framöver. Därefter sänds inspelade gudstjänster resten av sommaren. 

Nattvard

 • Alla är välkomna till nattvardsandakt, varje söndag och onsdag kl 14.30 under några veckor i juni. 
 • Alla är välkomna till nattvardsgudstjänst, varje söndag kl 18.00 från midsommar och hela sommaren. 50 deltagare per gång, möjligen fler från juli. 

Öppen kyrka och övrigt: 

 • Kyrkan är öppen söndagar 13.00-14.30 och onsdagar 13.30-14.30 några veckor i juni. Du är varmt välkommen att komma till kyrksalen för en stunds stillhet, tända ett ljus, be en bön. Från 23 juni är kyrkan öppen onsdagar kl 13.00-15.00. 
 • Från mitten av augusti planeras att öppna Kyrktorget igen med info-värd på plats. 
 • Från mitten av september hoppas vi kunna börja med kyrkkaffe igen. 

Det är myndigheterna som bestämmer ramarna och församlingens ledning och personal gör allt den kan för att inom dessa ramar möta församlingens behov. 

Avslutningsvis presenterade Ulla Marie ett antal rekryteringar som är på gång. 

 • Rektor till musikskolan nu när Peter Eriksson går i pension. 
 • Chef Fastighet och Service, då Michael Taubert går i pension. 
 • Husmor efter Daniel Nilsson. Ulla Marie bad om tips från församlingen. 
 • Universitetskyrkans kör. Den kommer att starta i höst med ledare Åsa Bosdotter. En satsning som blev möjlig genom de medel som frigjordes när Frescatistiftelsen lades ner. 

§ 8 Val av ombud till Equmeniakyrkans kyrkokonferens september 2021

Ordföranden presenterade valberedningens förslag på församlingens ombud till Equmeniakyrkans kyrkokonferens i september 2021. 

Församlingen valde med 92% av rösterna att stödja förslaget och följande personer representerar Immanuelskyrkan på kyrkokonferensen: 

Mikael Ivarsson, sammankallande
Anders Andersson
Camilla Widäng 
Evado Arfs
Bibbi Ydrefors 
Anna Berndes
Claes-Göran Ydrefors 
Erik Fröling
Ingrid Östlund 
David Nyori

Suppleanter: 
Agnetha Dalemark
Eva Vidén
Anita Hansbo
Kjell Walfridsson
Lotta Hansman

§ 9 Övriga frågor 

Under mötet hade en fråga inkommit om framförhållning inför församlingsmöten och att ha annonserat namnen på de föreslagna ombuden tidigare. Församlingsföreståndare Ulla Marie Gunner svarade att i normala fall skulle namnen ha presenterats först i sittande möte. Nu lades namnen ut på hemsidan någon dag innan mötet.   

Ulla Marie påminde om att gå in på medlemssidan på församlingens hemsida. En mer intern sida där medlemmar hittar rapporter från styrelsen, protokoll, konstitution och annat som är specifikt för medlemmar. 

Av de kommentarer som inkommit under mötets gång angående SMS-röstningen så verkar den ha fungerat väl och stora flertalet är positiva till proceduren och tyckte den var smidig. 

§ 10 Avslutning

Församlingsföreståndare Ulla Marie Gunner bad en bön, varefter ordföranden tackade alla varmt för deltagande i dagens möte. Mötet avslutades. 

Vid protokollet
Cathrin Sjöström, sekreterare

Justeras:

Stephen James, Ordförande
Greger Hjelm, Justerare
Anna Walfridsson, Justerare