Protokoll fört vid digitalt församlingsmöte i Immanuelskyrkan 21 mars 2021

Närvarande i sändningen:
Peter Dobers, Ordförande för mötet 
Ulla Marie Gunner, Församlingsföreståndare
Cathrin Sjöström, Församlingssekreterare 
Roelof Hansman, inkommande meddelanden
Isak Wang, tekniker ljud och bild
Michael Taubert, kamera o bildproducent
Lotta Hansman, justerare 

Simultantolkning: Hanna Zuring Peterson

Digitala uppkopplingar: Ca 25 stycken

§ 1 Inledning och öppnande

Peter Dobers informerade om att församlingsordförande Stephen James fått förhinder och därför hade Peter, som styrelsemedlem, fått uppgiften att vara ordförande för mötet. Ordföranden hälsade de närvarande i rummet och de hemma vid skärmar välkomna till mötet. Vidare beskrev han möjligheten att vara delaktig i mötet genom mail och SMS. 

Ordföranden gick igenom dagordningen och informerade även om att justeringspersoner för dagens protokoll är samma som församlingen valde till mötet 24 januari, nämligen Anders Andersson och Lotta Hansman. 

§ 2 Pandemin och församlingen 

Församlingsföreståndare Ulla Marie Gunner informerade om att kyrkan i nuläget är öppen två gånger per vecka. Det är svårt att säga när det går att öppna mer kontinuerligt men att startblocken ligger framme för att komma igång så fort myndigheterna ger klartecken. Hon informerade även om att det varit ett stort vaccinationsprogram på gång med Region Stockholm, vilket personalen jobbat hårt med. Nu har Region Stockholm tackat nej på grund av de fördröjda vaccinleveranserna och behöver inte längre våra lokaler. 

Ulla Marie avslutade med att hälsa alla varmt välkomna till de samlingar och möjligheter som finns att komma till kyrkan.

§ 3 Årsmötet flyttat   

Ordföranden informerade om styrelsens beslut att flytta årsmötet till söndag 3 oktober. Förhoppningen är att vi genom det kan vänta ut pandemin och möjligen träffas till fysiskt möte. Beslutet har även tagits för att ge årets valberedning mer tid att hinna det arbete som ligger på dem.  

§ 4 Finanser och offrande, bilaga 1

Ordföranden berörde budget och resultat för 2020 och konstaterade att kostnaderna för 2020 blev lägre än budgeterat. Detta på grund av lägre kostnader för verksamheterna under pandemin. Utdelningen från Probitas har skett enligt plan. Offrandet under 2020 har trots pandemin varit mycket starkt och det högt satta målet nåddes sånär som på 100´ SEK. 

Ordföranden informerade därefter helt kort för 2021 och den ökning som budgeten visar. Här finns ett bekymmer och det är att offrandet för januari och februari tyvärr släpar efter och inte ligger i linje med budget. Styrelsen vill därför uppmuntra alla till offrande och att hålla ut i den uppgiften. 

§ 5 Arbetet med verksamhetsplanen

Ny verksamhetsplan är försenad. Ordföranden gav som bakgrund att den nuvarande planen redan under hösten 2019 fick förlängning av församlingen. Det har därefter under 2020 varit diskussioner i styrelsen, arbete i verksamhetsråden och personalen och den 6 februari 2021 genomfördes ett gemensamt möte för dessa grupper. Det har samlats många tankar och idéer för ny verksamhetsplan, bland annat hur den går att koppla långsiktigt och kortsiktigt till budget. Arbetet med verksamhetsplanen fortsätter. 

§ 6 Immanuel 2.0, studien klar 

Ordförande och församlingsföreståndaren kunde med glädje informera om att studien i projektet Immanuel 2.0 är klar. Studien är framtagen av Erik Amnå och Anna Helander. Ett stort tack riktades till dem och alla som deltagit. 

Studien heter “Församlingsliv, 48 berättelser från Immanuel” och finns att ladda hem på medlemssidan. Styrelsen uppmuntrar till läsning av den då den ger en ökad förståelse för mångfalden och vilka vi är i Immanuelskyrkan. Vill du lära känna mer av din församling, ladda hem den från medlemssidan och läs. 

§ 7 Immanuelskyrkans gemenskap

Församlingsföreståndare Ulla Marie Gunner konstaterade att det inte alltid är enkelt att leva med mångfald. När vi inte förstår varandra eller har olika åsikter vet vi på ett smärtsamt sätt att konflikter uppstår. Den senaste tiden har satt ljus på många aspekter i församlingen och styrelsen ser att det är viktigt att fortsätta jobba med vilka vi är. 

Vi ryms under ett stort paraply och det paraplyet vill vi inte göra mindre. Att kunna leva tillsammans och samverka, i respekt för varandra, det är vår kallelse i och för Stockholm. Detta bygger på förståelsen av vilka vi är, att vi är en församling med bredd och respekt för olika uttryck för tro. Vi behöver vara trygga med våra ställningstaganden teologiskt, och vara försiktiga så att vi inte sprider konspirationsteorier och sådant som inte stämmer. 

För att göra detta tydligare behöver vi ibland hänvisa till våra grundläggande dokument som finns på hemsidan. Vi är en del av Equmeniakyrkan med rötter i Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan. Immanuelskyrkan är den största församlingen i Equmeniakyrkan och har förutsättningar andra församlingar inte har. Vi både kan och bör stå för bredden och skapa förutsättningar för oss alla att vara med, ha en plats och känna sig hemma.

Ulla Marie citerade från församlingens dokument: 

Konstitutionen – Grundsatser:
Framträdande drag i Equmeniakyrkans arv är betoningen av den personliga avgörelsen för Kristus, den enskildes ansvar i församling och samhälle samt de demokratiska formerna för beslutsfattande.

… 

Genom de kristnas enhet skall världen tro. Enheten behöver ständigt förnyas, bekräftas och växa i mångfaldig tro och handling.

Församlingsordningen: 
… Kristi synliga kropp. Bara Gud vet vilka som i sanning tillhör Guds folk. Gemenskapen berikas när olika erfarenheter, skilda tolkningar av Bibeln och självständiga ställningstaganden i fråga om trons konsekvenser i livet delas i ödmjukhet, öppenhet, kärlek och omsorg. Var och en tjänar i församling och omvärld utifrån sina förutsättningar. …

Angående medlemskap i församlingen så säger församlingens ordning att det är viljan att följa Jesus Kristus som är grunden för medlemskap. 

§ 8 Personalläget

Församlingsföreståndare Ulla Marie Gunner informerade om personalläget. 

  • Maria Ottosson är sedan några månader församlingens nya kommunikatör.
  • Frida Fritzon börjar i april som diakoniassistent och kommer att sommaren 2022 vara färdig med sina studier till diakon. Då hoppas ledningen att församlingen vill kalla henne som diakon.  
  • Daniel Nilsson, församlingens husmor, har meddelat att han lämnar sin tjänst. I nuläget arbetar Helena Erkenborn deltid som husmor. 
  • Mats Engen har slutat. Rekrytering av ny administrativ chef pågår. 

§ 9 Annan information 

a) Nästa församlingsmöte 30 maj 

Nästa församlingsmöte blir söndag 30 maj kl 14.00. Då ska bland annat ombud till kyrkokonferensen utses.

b) Inbjudan att lära sig vårt digitala verktyg 

Församlingsföreståndare Ulla Marie Gunner uppmärksammade att det inte är vardag för alla att använda digitala verktyg och den möjlighet som finns att, trots pandemin, ses och kunna hålla samlingar och möten. Hon inbjöd alla som vill lära sig församlingens digitala verktyg att höra av sig till info@immanuelskyrkan.se.  

§ 10 Övriga frågor 

Roelof Hansman läste en hälsning som kommit in till mötet med tack och uppmuntrande ord till simultantolken och tekniska teamet som gjort sändning såväl som deltagande i mötet möjligt. 

§ 11 Avslutning

Församlingsföreståndare Ulla Marie Gunner bad en bön, varefter ordföranden avslutade mötet. 

Vid protokollet:
Cathrin Sjöström, sekreterare

Justeras:
Lotta Hansman
Justerare

Anders Andersson
Justerare

Peter Dobers
Ordförande för mötet