Rapport från styrelsen 25 augusti 2020

För andra gången sedan pandemins utbrott och första gången efter sommaruppehåll samlades styrelsen, med något undantag, rent fysiskt i kyrkans kaffestuga. Glädjen var stor över att mötas igen, om än på ”coronasäkert” avstånd och med FHM:s rekommendationer på plats.

• Församlingens föreståndare, Ulla Marie Gunner redogjorde för sommarens aktiviteter i kyrkan med bl a ljuständning i kyrksalen en gång i veckan och två barnläger, som varit mycket uppskattade. Och i dagarna läggs planer för hur det blir möjligt att undan för undan öppna upp kyrkan igen efter de nya rekommendationer som väntas komma från FHM.

Gudstjänster, kyrkkaffe, barn- och ungdomsverksamhet, lunchkonserter, körer, seniorverksamhet, informationsdisken, julmarknaden – håll ögonen öppna – information kommer att komma på kyrkans hemsida!

• Den 18 oktober kl 14 kommer församlingens årsmöte att hållas. Ursprungligen skulle detta årsmöte ha hållits den 26/4. Pandemin kom i vägen, men samtliga medlemmar har fått det stadgeenliga utskicket till årsmötet.
Årsmötet kommer att hållas semi virtuellt och församlingen har med stor emfas sagt sitt JA till detta via ett skriftligt utskick.
Årsmötet hålls i Waldenströmssalen i närvaro av styrelse, presidium, valberedning, de tre verksamhetsråden, tolkar, tekniker och justerare. Mötet kan följas via storbildsskärm i kyrksalen och i kapellet. Närvaro här kräver föranmälan.

Frågor till presidiet kommer under årsmötet att kunna ställas via SMS, mail och messenger.
Årsmötet föregås av separata gudstjänster i de olika språkgrupperna.

• Diakonin har varit och är hårt ansträngd i dessa tider. Fler än vanligt behöver stöd samtidigt som arbetssituationen för våra diakoner är betydligt tyngre än normalt. Därför beslutade styrelsen att rekrytera en diakon, 100 procent, samtidigt som en musikertjänst, på 30 procent, vakanssätts tills vidare.

• Det projekt som kallas ”Immanuel 2.0” (en analys, bygd på intervjuer om var församlingen står idag, som ska användas som ett verktyg i verksamheten framöver) är redovisad och klar. Erik Amnå svarar för analysen och det material som finns kan tas i bruk redan nu. Eventuellt ska den kompletteras med ytterligare intervjuer – och när den är helt klar spridas i vidare cirklar.

• Ulla Marie Gunner rapporterade om barnverksamhet, Lunch i Gemenskap, om arbetet med nya hemsidan, som väntas klart för publicering mellan 15 och 30 september.

• Administrative chefen, Mats Engen, rapporterade om offrandet i församlingen under sommaren. Trots att det inte varit möjligt att fira gudstjänst ligger resultatet för ”gåvor och kollekter” över budget! Ett strålande resultat där ett stort och varmt tack riktas till hela församlingen.

• Kommunikations-och insamlingsutskottet rapporterade om de informationsskärmar som är på ingång. Tre placeras utanför kyrkan och en inomhus, i entrén. Skärmarna ska vara klara att tas i bruk den 15 september.

• Den nya hemsidan är ytterligare försenad men kommer att lanseras någon gång mellan 15 och 30 september.

• Personalutskottet arbetar just nu med rekrytering av kommunikatör till församlingen. Annons är ute och sista ansökningsdag den 20 september. Rekryteringen av en diakon påbörjas snarast.