Rapport från styrelsen 23 januari 2020

Först några viktiga datum som ligger framför:

1. Kommande församlingsmöten är planerade till den 2 februari och den 29 mars.
För den som vill sätta sig in ytterligare i församlingens olika bolag arrangeras, som brukligt, en ”bolagskväll” den 23 april, dit församlingsmedlemmar är välkomna.

2. Representant/ representanter från ”Immanuel 153” kommer att bjudas in till kommande styrelsemöte, i februari. Detta för att skapa tillfälle till dialog, att ännu bättre lära känna en gudstjänstgrupp som har funnits i församlingen i hela tretton år och för att ta del av den vision och de planer gruppen arbetar med just nu.

3. Styrelsen ställde sig positiv till och beslutade att inrätta en församlingsövergripande kommitté för diakoni. Kommittén ska arbeta med och samordna det större perspektivet inom diakonin, medan det också fortsättningsvis kommer att finnas diakonigrupper i var och en av församlingens gudstjänstgrupper.
Diakonikommittén kommer att bestå av sex lekmän. Två från varje gudstjänstgrupp, samt av en person i tjänsten.

4. Den ekonomiska sammanställningen gällande 2019 är ännu inte helt klar. Vad vi vet är att det, så här långt, ser positivt ut och också att gåvor och kollekter har, med en liten råge, nått upp till budget för 2019, dvs 4,7 MSEK.
Glädjande är också att församlingens medlemsutveckling är positiv. Vid årsskiftet kunde vi räkna in 1 400 medlemmar, en ökning från 2019 med 79 personer. Detta noterades av styrelsen med stor tacksamhet.

5. Kyrkoavgiften slår rekord! Totalt har hela 540 personer valt att ge sin kyrkoavgift till Immanuelskyrkans församling. Vilket innebär ett tillskott till församlingens ekonomi med dryga 1.2 MSEK årligen. Styrelsen framför ett stort tack till alla kyrkoavgiftsgivare – er gåva gör skillnad!

6. Styrelsen beslutade att ställa sig bakom de förändringar som är på gång i församlingens kommunikationsarbete. På församlingsmötet den 2 februari ges en redogörelse för vad dessa förändringar kommer att innebära. Kom – och ta del av en spännande utveckling!

7. Församlingen söker en ny pastor. Sju personer har sökt tjänsten, som svar på den annons som varit publicerad. Processen går nu vidare med intervjuer. Rekryteringsgruppen består av sju personer, från styrelsens personalutskott, det svenska verksamhetsrådet, Immanuel Senior och representant från facket.

Församlingen kommer att hållas informerad så snart det blir möjligt.

8. Sedan ett par dagar tillbaka arbetar Helena Erkenborn på församlingens kansli, som verksamhetssamordnare. Helena är känd i församlingen sedan tidigare – hon arbetade fram till 2008 med frågor som rör kyrka/arbetsliv. Hon är diakon och har dessutom en teologie kandidatexamen. Hon kommer bland annat att biträda Ulla Marie Gunner, som nu, förutom att vara församlingens föreståndare, går in som verksamhetsledare i den svenska gruppen.