Rapport från styrelsen 22 oktober 2020

Den av årsmötet valda styrelsen för Immanuelskyrkan träffades på sitt första riktiga sammanträde efter konstituerande möte i direkt anslutning till årsmötet. 

Innehållsmässigt påverkades diskussioner i hög grad av samma dags glädjande besked från regering och Folkhälsomyndigheten att man sätter en ny gräns för idrott , kultur och religiösa sammankomster till max 300 sittande deltagare. De nya reglerna skulle gälla från 1:a november, Men vi vet alla hur det utvecklat sig . Ökad smittspridning och ökad belastning på sjukvård gör att vi fått skärpta restriktioner och kyrkan har fått stänga. Men om vi alla hjälps åt hoppas vi kunna ses under trygga förutsättningar igen. Håll i och håll ut!

Föreståndare Ulla Marie Gunner  framförde en tack från Equmeniakyrkan till församlingen för bidrag i arrangemang vid kyrkokonferensen. Det var en stor utmaning för både ledning och ombud med denna digitala konferens.

Nyligen har också Immanuelskyrkan varit värd för Vetekornsdagarna med ett starkt berörande program kring vår tids kriser och tema ”Huvud Kropp och Sinne”.  Bl a våra musiker bidrog med musikaliska tolkningar till olika föredrag. Man kan ta del via Equmeniakyrkans YouTubekanal och olika programpunkter läggs successivt också upp på Immanuelskyrkans Facebooksida.

Vår egen hemsida är ännu under uppbyggnad och det är ännu med viss sorg vi konstaterar att det fortfarande är långt från klart

På personalsidan är det en stark längtan efter ny kommunikatör och intervjuer pågår. En utökad bemanning för diakoni har tidigare beslutats och har annonserats. Styrelsen diskuterade vidare hur skiftet på rektorsfunktionen  för musikskolan i samband med pensionering ska planeras. Det är en stor verksamhet som utgör en bred kontaktyta till många även utanför församlingen. 

Ordförande rapporterade även från ett gott samtal med den portugiska språkgruppen inför avslutande av projektet

En reviderad kommunikationspolicy antogs.

De ekonomiska resultaten och förutsättningarna för församlingen är tillsvidare goda. Under året har offrandet via Swish fungerat även om vi i början av hösten anar en viss avmattning. Vi har haft vakanser på personalsidan men hoppas ju att dessa nu ska kunna tillsättas. Koncernen har självklart ett stort avbräck i hotellverksamheten men har också åtnjutit statliga subventioner. Prognosmässigt är bedömningen att en reducerad hotellverksamhet säkert håller i sig första halvåret 2021 också.

Till vice ordförande i styrelsen valdes Emma Darelid. Val av ordande för: ekonomiutskott- Hans-Olof Hagén; personalutskott -Barbro Ericsson; Kommunikations och insamlingsutskott -Gunilla Hjelmåker 

Mission och bistånd diskuterades med anledning av bl a brev från julmarknadskommittén som beslutat om alternativ julmarknad med en digital insamling till förmån för vänförsamlingarna. Önskan var också att församlingen skulle täcka bidrag till Equmeniakyrkans internationella verksamhet vilket också blev beslutat

Equmeniakyrkan har också påbörjat ett arbete med koncentration av insatsländer. Församlingen kommer att besvara en enkät.

Arbete med ny verksamhetsplan har påbörjats och de olika verksamhetsråden har påbörjat process med utvärdering och inspel för kommande period

Beslutades om församlingsmöte 22 november med bl a möjlighet till fördjupning kring den information församlingen fick av Equmeniaföreningen i årsmötet. Vidare information om avslutande av projekt kring integration av portugisisk verksamhet, budget och planering för beslut av kallelse av pastor Esther Kazén 

Mötet avslutades i tacksamhet och bön