Rapport från styrelsen 11 juni 2020

1. Efter inledande bön presenterades slut rapport från förprojektet Immanuel 2.0 till styrelsen av projektledaren Erik Amnå. Allt material som analyserats i rapporten betonar mångfald, mångfald som destination samt mångfald som resa och utveckling. Rapporten ansågs spegla en tillräcklig helhet av församlingen för att inte behöva kompletteras med fler intervjuer utom möjligen om det går att få några röster från den koreanska språkgruppen. Rapporten ska nu språkgranskas och göras tillgänglig för alla. Projektgruppen uppmanades att komma till styrelsen efter sommaruppehållet med förslag om hur styrelsen ska gå vidare med den. Styrelsen tackade Erik Amnå samt alla inblandade i projektet för ett gediget arbete.

2. Styrelsen fick en nulägesrapport från föreståndare Ulla Marie Gunner. Det nämndes att den extraordinära situationen med pandemin börjar slita på personalen, både med fortsatt arbete i en stängd kyrka samt med tankar kring hur man kan öppna kyrkan igen på ett säkert sätt när det väl blir möjligt. Styrelsen betonade igen behovet av att följa myndighetens riktlinjer och diskuterade fritt kring olika idéer om hur kyrkans olika rum ska kunna användas i församlingens verksamheter.

3. Ingrid Östlund rapporterade om ett möte hon hade haft med Marco Helles och det internationella rådet kring ett brev som hade skickats till styrelsen om rekryteringen av pastorer allmänt och den provanställningen av pastor Esther Kazen.

4. Ingrid Östlund och Claes Jonsson presenterade en slutrapport kring deras analys av Löjtnantsgården som en del av församlingens diakonala arbete. Styrelsen tackade för rapporten och ansåg uppdraget som avslutat.

5. Styrelsen diskuterade ett förslag om hur man kan hålla årsmötet för 2020 i höst. Förslag från arbetsgruppen handlade om att göra ett virtuellt årsmöte om det skulle godkännas av församlingen. Förslaget godkändes av styrelsen. Mer information i form av pappersbrev kommer till varje församlingsmedlem efter sommaren.

6. Administrativ chef Mats Engen presenterade ackumulerade finansiella resultat för januari – maj. Intäkterna ligger 78 tKr under budget och kostnader ligger 28 tKr under budget. Rörelseresultatet är 935 tKr bättre än budget men finansiella poster är 1929 tKr sämre än budget som resulterar i att sammantaget resultat för första fem månader ligger på -975 tKr.

7. Insamlings- och Kommunikationsutskottet rapporterade att lanseringen av församlingens nya hemsida är nu räknat till månadsskiftet augusti-september.