Rapport från styrelsen 10 dec 2020

Nulägesrapport pandemi
Församlingsföreståndaren presentera för styrelsen läget i kyrkan, och hur personalen mår och upplever pandemin. Det är svår att planera våren 2021 i och med ständigt ändrade rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, men utifrån det som är möjligt så pågår arbetet. Personalen diskuterar också ständigt hur en öppnandet av kyrkan skulle vara möjligt eller ska göra när det tillåts igen.

Kyrkan kommer vara öppen julafton, juldagen och annandag jul, för att möjliggöra att se julkrubban och att läsa julevangeliet.

Budget 2021
Budget hade diskuterat ingående förra styrelsemötet. Administrativ chef rapporterade att inga ändringar har skett och att ekonomiutskott kan stödja/presentera den underliggande budget för godkännande. Styrelse godkände budgeten för 2021.

Inkommen brev från en medlem kring kallelse av pastor Esther Kazen
Ett brev har inkommit från en medlem kring kallelse av pastor Esther Kazen. Styrelse diskuterade brevet. Föreståndaren och ordföranden rapporterade att olika samtal har förts med internationella och svenska verksamhetsråd och några enskilda grupper och pastorer. Samtalen har förts kring värdegrund och mångfald, och vad det betyder för Immanuelskyrkan. Det beslutade också att ett svar (med beskrivning av process av kallelse av Esther, och demokratiska samtal som har förts) skulle skickas till medlem som hade skickat brevet.

Inkommen brev från en medlem kring församlingsmöte och budget
Ett brev hade kommit in till ordförande från en medlem, som ansåg att det digitala församlingsmötet i november var för lite interaktivt, samt att det skulle gjorts en mer utförlig rapportering om budget. Ordförande rapporterade att han hade fört samtal med medlem och att förståelse för mer begränsning av interaktivitet i församlingsmöten finns hos medlem, men att det också hade kommit överens att styrelse och personal ska söka vägar att öka interaktivitet i mötena (se även nedan). Styrelse förde en diskussion om budget och håller med brevskrivare att en mer detaljerad information kring budget vore bra och ekonomiutskott och kommunikationsutskott fick gemensamt uppdrag att bereda en plan hur det bäst kan ske i framtida budgetpresentationer.

Församlingsmöte 24 januari
Agenda för församlingsmöte den 24 januari diskuterades och godkändes.

Revidering konstitution och organisationsdokument
I tidigare möte hade det konstaterats att det finns behov av en översyn och möjlig revidering av konstitution och organisationsdokument. Styrelse insåg att detta blir ett ganska stort projekt och bad två styrelsemedlemmar, samt en (yngre) medlem av Immanuelskyrkan att bereda frågan. 

Test med elektronisk röstning
Församlingens sekreterare rapporterade om tester som har genomförts med digital röstning. Dessa hade gått ganska bra men det är många frågor kvar, innan vi kan använda en elektronisk röstning felfritt och säkert. Till exempel ska det säkerställas att aktuella mailadresser till alla medlemmar finns i våra databaser. Projektarbetet fortsätter och förhoppningen är att en elektronisk röstning kanske kan genomföras vid årsmöte 2021.