Protokoll fört vid församlingsmöte i Immanuelskyrkan 2 feb 2020

Närvarande: ca 100 församlingsmedlemmar

§ 1   Inledning & öppnande

Församlingens ordförande Stephen James hälsade alla välkomna.

§ 2   Val av justerare

Ann-Marie Köhlin och Bengt-Enar Andersson valdes till justerare av dagens protokoll.

§ 3   Godkännande av dagordning

Till dagordningen lades två övriga frågor, varefter den godkändes.

§ 4   Kalender 2020 

Församlingens ordförande Stephen James presenterade en årscykel för församlingen med några utvalda höjdpunkter. Syftet är att dels ge information om sådant som är på gång, och dels att därmed ge möjlighet att kunna glädjas för och be för detta.

Q1:

 • 23 jan: styrelsemöte
 • 2 feb: församlingsmöte
 • 20 feb: styrelsemöte
 • 22–26 feb: vinterläger
 • 26 feb: askonsdagsgudstjänst
 • 12 mars: styrelsemöte
 • 29 mars: församlingsmöte
 • Konfirmation

Q2:

 • 19 april: förmöte till årsmötet
 • 23 april: bolagens kväll
 • 26 april: årsmöte
 • 14 maj: styrelsemöte
 • 21–23 maj: kyrkokonferens
 • 31 maj: gemensam gudstjänst
 • 11 juni: styrelsemöte
 • Konfirmation 

Q3:

 • 1–10 aug: Taizéresa
 • 19 aug: barbecue
 • 25 aug: styrelsemöte
 • 12–13 sept: konfirmationshelg
 • 23 sept: styrelsemöte

Q4:

 • 22 okt: styrelsemöte
 • 15 nov: gemensam gudstjänst
 • 19 nov: styrelsemöte
 • 10 dec: styrelsemöte

§ 5 Budget och finanser 2020

 1. Församlingens ordförande Stephen James presenterade budget och finanser för församlingen 2020. Styrelsen budgeterar för totala kostnader på 35,7 MSEK, en utdelning från Probitas på 20,5 MSEK, verksamhetskostnader på 14,2 MSEK, gåvor och kollekter på 3,6 MSEK och intäkter från kyrkoavgiften på 1,3 MSEK.
 2. Ordföranden visade vidare hur intäkterna från kyrkoavgiften samt gåvor och kollekter har ökat stadigt – vilket han konstaterade är väldigt glädjande för församlingen. Gåvor och kollekter har ökat från lite över två miljoner år 2005 till knappt 3,5 miljoner år 2019. Kyrkoavgiften har ökat från 300 000 år 2005 till över 1,2 miljoner år 2019. Nu är det över 540 personer som ger sin kyrkoavgift till Immanuelskyrkan. Detta innebär också att församlingen nådde budgetmålet för 2019. För 2020 är budgetposten för frivilliga gåvor höjd från totalt 4,7 till 4,9 miljoner, vilket styrelsen tror är genomförbart.
 3. Under förra året delgav personalen till styrelsen vad de vill lägga fokus på inom sina verksamhetsområden. Det blev samstämmigt med församlingens prioriterade områden: diakoni, gemenskap, barn och unga samt ledarskap. För att ge exempel på vad de insamlade medlen planeras gå till lämnade ordföranden över ordet till Fredrik Jonsson som presenterade församlingens verksamhet för barn och unga, och de planer och drömmar som finns för 2020.

  Fredrik Jonsson inledde med att berätta att den personal som arbetar med barn och unga i församlingen nu arbetar tillsammans som ett team, oavsett språkgrupp. Teamet består av Fredrik Jonsson, Pete Anderson, Geri Lindberg, Mikael Zifa Eriksson, Chris McGee samt Maria Rönnedal. Att jobba tillsammans kring årsplaneringen berikar barnen och ungdomarna, och medför positiva budgeteffekter genom att de exempelvis anordnar alla läger gemensamt.

  Teamet presenterade tillsammans en del av den nuvarande barn- och ungdomsverksamheten. Några glädjeämnen är att det finns 189 registrerade barn i den internationella barnverksamheten som leds av runt 35 frivilliga ledare, att Skaparsöndag nu återigen finns i den svenskspråkiga 11-gudstjänsten varannan söndag, att man nu har cirka 25 anmälda till årets konfirmationsundervisning, och att man därtill planerar för och drömmer om en konfirmation med tecken som stöd år 2021 som riktar sig till unga med särskilda behov i hela Sverige, eftersom det inte finns någon sådan konfirmation i Equmeniakyrkan nu.

§ 6 Svensk verksamhet: vision och planer 

Ordföranden lämnade ordet till församlingsföreståndare Ulla Marie Gunner som sedan december kombinerar sin roll som församlingsföreståndare med rollen som verksamhetsledare för svenskspråkiga verksamheten. Ulla Marie Gunner berättade att hon har fått en del frågor kring hur hon ska hinna med båda uppdragen och svarade att hon får stöd av ordföranden att prioritera, samt att man anställt Helena Erkenborn som verksamhetssamordnare, där en del av hennes arbetsuppgifter handlar om att biträda Ulla Marie Gunner. Helena Erkenborn är diakon, har en teologie kandidatexamen och har arbetat i församlingen tidigare. Hon är anställd som verksamhetssamordnare på halvtid ett halvår framöver och jobbar nu därtill även 25 procent med att stötta upp den svenskspråkiga verksamheten. 

Ulla Marie Gunner berättade vidare att hennes huvudsakliga prioriteringar som föreståndare är gemenskapen mellan språkgrupperna, styrelse och personalutskott, övergripande frågor och SOL-gruppen (samordning och ledning i personalen). Som verksamhetsledare för den svenskspråkiga verksamheten är hennes huvudsakliga prioriteringar just nu att tillsammans med en bred intervjugrupp rekrytera en ny pastor, som förhoppningsvis är på plats till hösten, att ha möten och avstämningar med personalen varje vecka, samt kontakten med det svenska verksamhetsrådet. 

Hon ser att följande områden behöver prioriteras extra: vårens tema om att älska vår nästa, bättre formulera vår identitet, hur vi relaterar till de andra språkgrupperna, diakonin som har ett hårt tryck just nu, att vara en röst för mångfald och olikhet, att utveckla musiken, värna och lyssna till tonåringar, konfirmander och barn, att stärka smågruppsarbetet (ett kommande frukostsamtal den 28 mars kommer att ha det som tema, och ämnet kommer även att beröras den 10 maj då Olle Carlsson predikar i gudstjänsten och deltar i ett samtal efteråt), att ta större ansvar i kyrkans närområde samt att närma oss den grupp av medelålders som är medlemmar men som sällan kommer till kyrkan. 

När Ulla Marie Gunner blickar fem år framåt är visionerna för församlingen:

 • Fler människor i närområdet vet om Immanuel
 • Fler ser Immanuel som en självklar plats för tro, bön och existentiella frågor
 • Fler firar/deltar i gudstjänst
 • Fler smågrupper – både nyfikna, nybörjare och sökare 
 • Mer mentorskap, där exempelvis svenska familjer möter familjer som är nya i Sverige 
 • Knyta an mer till musiken i närområdet
 • Lyfta fram mångfalden som en gåva

§ 7   Immanuel 2.0 delrapport

Ordföranden lämnade över ordet till Erik Amnå, projektledare för ”Immanuel 2.0”, ett pågående projekt om församlingens framtid. Vad ska/kan/vill vi befinna oss om fem år, om tio år? Hur når församlingen ”nya människor”? Vad är församlingen beredd att ge upp för att ge plats åt det nya, det som kan komma att prägla morgondagens kyrka? Styrelsen har tidigare beslutat att genomföra en förstudie, i form av intervjuer med fokusgrupper. Erik Amnå presenterade de resultat som förstudien hittills kommit fram till. 

Varför en förstudie? 

– För att ge församlingsledningen en aktuell bild av medlemmarnas känslor och tankar om församlingen och dess framtid.

– För att erbjuda medlemmarna en möjlighet att delge sina erfarenheter och uppfattningar om församlingen och dess framtid.

Vad innehöll intervjuerna för frågor?

– Hur och varför kom du hit?

– Vad känner du inför församlingen nu?

– Hur tänker du kring församlingens framtid? 

Hur genomfördes studien?

 1. Brev från pastorerna skickades ut till 100 slumpmässigt utvalda medlemmar, där man säkerställde att det fanns unga, unga vuxna, medelålders och seniorer från både svenskspråkiga 11-gudstjänsten, internationella språkgruppen och från 153.
 2. Tio svarade på brevet, de flesta av dem avböjde.
 3. Efter mer trugande, påstötande och uppsökande verksamhet deltog till sist 31 personer i cirka två timmars samtal i fokusgrupper. Samtalen spelades in och transkriberades (och förstördes sedan för att säkerställa anonymiteten). 

Vad visade intervjuerna?

– Vägen in till församlingen gick via att personerna var: Infödda, inflyttare, sökare, återvändare, medföljande, känner att de har hittat hem.

– De såg på församlingen som: Familjeprojekt, Frihetsprojekt (komma som man är), Kvalitetsprojekt.

– I sitt medlemskap betonade de: Givandet, mottagandet, anonymiteten.

– I synen på församlingens framtid fanns tre olika inriktningar:

En löst sammanfogad helhet

 • Tydliggöra vad de självstyrande delarna har för uppdrag
 • Smågrupper (kretsar)
 • Gemensamma gudstjänster då och då

En sammansvetsad församling

 • Gemensam gudstjänst eller inledning på gudstjänsterna
 • Stimulera en intellektuell gemenskap och identitet så att den blir tydligare
 • Fördjupning av tro och livsåskådning
 • Utveckla en vardagsintegration

Good enough som det är

 • Gillar inte allt – men något ”förlåter” allt
 • Fredlig samexistens 

– Övriga iakttagelser från intervjuerna är att det inte är någon allmän krisstämning, istället finns en betydande tacksamhet och glädje. Men det finns en längtan efter barn och unga, speciellt inom 11-ans givna ramar (pågående verksamheter med barn, unga och konfirmation syns eller förslår inte). Det finns ett behov av att bli sedd och erkänd som en del av den stora församlingsgemenskapen. I förhållandet mellan språkgrupperna betonas olika saker: tolerans, respekt, umgänge och lärande. Olikheter inom församlingen ses inte bara som allmän mångfald utan som en potential för församlingsutveckling.

– Det finns olika dragningar när det kommer till vad man tror på. I ena änden finns de som främst har en lågmäld bekännelse och söker en behållning av sitt deltagande i församlingen, i den andra finns de som har ett mer proklamerande vittnesbörd, är mer pliktdrivna och betonar bibelförkunnelsen. En annan spänning finns kring huruvida församlingen främst är pastorsledd eller medlemsledd.

Vad sker härnäst?

– Fortsatta samtal baserat på resultatet går vidare under ledning av Clas Jonsson. 

– Fler intervjuer med grupper som inte genomförts: Unga familjer med barn under konfa-åldern, boende och arbetande runt kyrkan, koreanerna.

– Ordföranden betonade att styrelsen tycker att detta är en bra start på projektet, men att mycket återstår. 

– Någon undrade om det kommer att gå att ta del av arbetet. Clas Jonsson svarade att han utgår från att man ska kunna kommunicera det, men vet ännu inte i vilken form. 

– Flera uttryckte också vikten av att ta reda på varför så många inte har velat svara eller vara med i studien, finns det ett utanförskap vi behöver ta tag i? Clas Jonsson lovade att ta med dessa funderingar i styrelsens fortsatta arbete. 

§ 8   Info om Equmeniakyrkan nationellt: kyrkostyrelse och kyrkoledare

Församlingsföreståndaren återkopplade till tidigare församlingsmöte när det gäller val av kyrkostyrelse och nya kyrkoledare i Equmeniakyrkan. Hon berättade att det inte finns så mycket nytt att säga. Församlingen har sedan tidigare föreslagit två kandidater till biträdande kyrkoledare. Det kyrkostyrelsemöte där man kommer att föreslå två slutgiltiga kandidater som biträdande kyrkoledare äger rum först nästa helg. Ulla-Marie Gunner förtydligade att det går att nominera andra kandidater under kyrkokonferensen, men att konferensen ofta går på kyrkostyrelsens förslag. 

§ 9   Övriga frågor

 1. Motioner till årsmötet ska helst lämnas in senast den 16 februari

Ordföranden meddelade att styrelsen önskar att motioner till församlingens årsmöte ska lämnas in senast den 16 februari för att göra det möjligt att förbereda allt material. Eftersom det står i stadgarna att förslag får lämnas in senast sex veckor innan årsmöte kommer styrelsen ta emot motioner senare, men vädjar till församlingen att hålla 16 februari som deadline. 

 1. Förslag till stadgeändring: Motioner lämnas in 10 veckor före årsmöte

Utifrån behovet att det behövs tid för att motioner och förslag ska hinna tryckas och översättas inför årsmötet informerade ordföranden om att styrelsen kommer att föreslå att stadgarna ska ändras till att förslag och motioner måste lämnas in senast tio veckor före årsmötet. Förslaget kommer att läggas fram för beslut på församlingsmötet den 29 mars och på årsmötet den 26 april. 

 1. Kommunikation 2020 – tidningen Immanuel läggs ner

Styrelsen och dess kommunikations- och insamlingsutskott har arbetat med frågor kring hur vi når varandra inom församlingen på bästa sätt och framför allt – hur vi når människor utanför vår församling. För att detta ska ske måste vi följa med i den snabba utvecklingen på området, både när det gäller teknik och metod. Vi behöver ha aktivitet på sociala medier, fungerande hemsida, effektiv annonsering, tätare intern information, och så vidare …

Ordföranden informerade om det pågående arbetet:

 1. En ny hemsida är på väg! Efter lite trassel hoppas man att den finns klar till sommaren.
 2. Affischeringen sker idag på anslagstavlor runt om kyrkan med trycksaker. Dessa byts under våren ut mot tre storbildsskärmar, som styrs från datorer och som kan hållas uppdaterade på ett helt nytt sätt.
 3. Församlingens närvaro på sociala medier har ökat väsentligt senaste året och kommer utvecklas alltmer.
 4. Tidningen ”Immanuel” utkommer nu varannan månad, men styrelsen har beslutat att fasa ut tidningen till sommaren. Ytterligare två nummer kommer att tryckas. Anledningen till beslutet är att tidningen inte räcker till idag, den kommer ut för sällan, möter inte de kvalitetskrav som kommunikationen har när det gäller både innehåll, grafisk profil, resurser och miljötänk. För att inte skapa ett informationsunderskott och för att alla, oavsett ålder, fortsatt ska få del av det tidningen idag förmedlar kommer detta att ske samtidigt som tidningen fasas ut:
 • Församlingens elektroniska nyhetsbrev, som skickas ut varje månad, utvecklas. Styrelsen kommer att arbeta för att nyhetsbrevet ska få många fler prenumeranter i samtliga gudstjänstgrupper. Det kommer till exempel att finnas prenumerationslistor tillgängliga i samband med gudstjänster och i receptionen.
 • Eftersom ett antal av församlingens medlemmar inte har tillgång till datorer kommer nyhetsbrevet och kalendariet i tryckt form att kunna hämta i kyrkans reception.
 • För de av församlingens medlemmar som av olika anledningar inte kan ta sig till kyrkan för att få del av tryckt information blir det möjligt att, efter att ha anmält sitt intresse av information, få detta hemskickat.
 1. Kompletteringsval till valberedning

I frånvaro av nomineringskommitténs ordförande Patrick Amofah föredrog Ulla Marie Gunner kommitténs förslag på kompletteringsval till den gemensamma valberedningen inför årsmötet 2020: Sujata Lalit Kumar. 

Församlingsmötet beslutade enligt förslaget. 

 1. Fråga om pastorer som slutat i församlingen

En medlem undrade varför Tobias Frelin – som till i slutet av förra året arbetade i församlingen som pastor – sagt upp sig. Hon undrade även varför andra pastorer, som Ulf Bergsviker och Karin Fritzon, har slutat de senaste åren. Ordföranden svarade att han av sekretess-skäl inte kan uttala sig om varför Tobias Frelin sagt upp sig, och att man i så fall får prata personligen med honom. Han undrade om den underliggande frågan egentligen är om det är något fel på församlingen. Hans svar är att det inte är något fel på församlingen, men att det alltid sker förändringar och personalomsättningar i en så stor församling som Immanuelskyrkan. 

I samband med denna fråga undrade en annan medlem varför det inte funnits någon information om vad som skulle tas upp på dagens församlingsmöte. Ordföranden svarade att det påståendet inte stämmer, eftersom det funnits information på hemsidans förstasida i flera veckor. Han konstaterade dock att om informationen ändå inte når ut måste man jobba på fler sätt för att sprida information. En tredje medlem uttryckte glädje över upplägget på församlingsmötet och att så många var på plats.

§ 10 Avslutning

Ulla Marie Gunner bad en bön varefter ordföranden avslutade mötet.
Det informerades om att nästa församlingsmöte äger rum den 29 mars. 

Vid protokollet

Lina Mattebo, sekreterare

Justeras:

Stephen James Ann-Marie Köhlin Bengt-Enar AnderssonOrdförande Justerare Justerare