Anteckningar – digitalt informationsmöte i Immanuelskyrkan 22 nov 2020

Närvarande i sändningen:
Stephen James, Församlingsordförande 
Ulla Marie Gunner, Församlingsföreståndare
Cathrin Sjöström, Församlingssekreterare
Isak Wang, Tekniker ljud och bild
Michael Taubert, Kamera o bildproducent

Inledning 
Församlingens ordförande Stephen James hälsade alla välkomna till det digitala informationsmötet. Styrelsen anser att, även om det inte kunde blir ett församlingsmöte denna gång, så är det viktigt att hålla ett informationsmöte. Om medlemmar efter mötet har frågor eller kommentarer uppmuntrades alla att maila in till styrelsen, styrelsen@immanuel.se 

Därefter bad Stephen en bön för mötet. 

1    Budget 2021 (Se bilder i bilagan)
Stephen inledde med att visa en bild över hur budget och finanser var i januari 2020, alltså hur planen för detta år var. Därefter visade han en jämförbar bild med siffror för årets första 9 månader. Ekonomin är någorlunda i takt mot budget. Det är offrandet som ligger något lägre. 

Därefter visades en bild över Probitas och våra bolag. Resultaten för 2019 visades och Stephen underströk hur tacksamma till Gud vi ska vara för bolagen. Sedan gick han igenom hur hårt corona inverkat på bolagen under året. Det preliminära utfallet för 2020 är ändå, trots pandemin, ett plusresultat, även om det är blygsamt i jämförelse. Stephen uppmanade alla att be för personalen i våra bolag. De kämpar hårt. 

Så gick Stephen igenom några bilder för budget 2021, där en bild visar att den föreslagna budgeten är en budget i balans. Det finns en viss ambitionshöjning för året särskilt vad gäller ungdomsverksamheten och det diakonala arbetet med människor i utsatta situationer. Den beslutade höjningen av Probitas utdelning med 0,3% finns med. Sist visades bild över hur gåvor och kollekter har ökat genom åren och det är den positiva trenden som gör att budgeten vågar ha en ambitionshöjning. Bilden över kyrkoavgiften visar däremot att den kommer att ligga med samma nivå under 2021. 

Stephen riktade ett stort tack till alla för offrandet. 

2   Rapport – Nomineringskommittén
Församlingsföreståndare Ulla Marie Gunner tog vid med information kring nomineringskommittén som valdes på årsmötet 18 okt 2020. Nomineringskommittén ska arbeta fram ett förslag till valberedning inför årsmötet 2021. Söndag 24 januari planeras ett församlingsmöte som kommer att bli ungefär som årsmötet i sitt upplägg. Där tar församlingen beslut om valberedning. 

I dessa pressade tider har nomineringskommitténs ordförande Karin Pettersson tillsammans med Karin Sandström, förra årets ordförande i valberedningen, gjort ett förslag på ett förenklat arbetssätt som styrelsen har ställt sig bakom. Det innebär att valberedningen i sitt arbete mot årsmötet i april 2021 koncentrerar sig på roller som är centrala för församlingens ekonomi och verksamhet. För församlingens grupper behöver vi hitta nya sätt att komplettera behoven efterhand. 

Valberedningen förslås i det förenklade arbetssättet bl.a koncentrera sig på val av ordförande och styrelse, revisorer, verksamhetsgranskande kommitté, nomineringskommitté, verksamhetsråden m.m. 

Nomineringskommittén har också tagit fasta på att den gemensamma valberedningens arbete behöver ske på svenska. Något som behöver beaktas vid val av representant för respektive språkgrupp in i den gemensamma valberedningen. Valberedningen behöver börja sitt arbete innan församlingsmötet 24 januari, då formellt beslut kan tas. 

3   Equmeniaförening i vår församling (Se bilder i bilagan) 
Stephen James tog upp tråden från årsmötet 18 oktober angående equmeniaföreningen i församlingen som nu läggs på is. Bakgrunden till detta är det som presenterades av Equmenia Immanuel Stockholm på årsmötet där det framkom att det varit svårt med engagemang och medlemsrekrytering samt att föreningens styrelse känt att deras mandat i församlingen varit oklart. Möjliga orsaker till detta kan vara att församlingens barn- och ungdomsverksamhet leds av anställda och att församlingens mångfald gör att det är många som inte förstår föreningens betydelse. 

Stephen läste ett stycke ur visionen som Equmenia centralt har, vilken visar på en i allra högsta grad levande förening. För att hitta en väg framåt vill styrelsen skicka två frågor till verksamhetsråden: 

  • Är en equmeniaförening möjlig i Immanuelskyrkan? 
  • Hur ska den kunna samarbeta med våra verksamheter på ett hållbart sätt och bli en självklar del i församlingen? 

Styrelsen återkommer med rapportering till församlingen. 

4 Församlingsinformation (Se bilder i bilagan) 
Stephen James slog ett slag för församlingens nya hemsida och lyfte församlingens vision och förhållningssätt. Han betonade särskilt mångfalden och läste stycket om detta och underströk att detta vill vi vara och detta vill vi göra i Immanuelskyrkan.
Vi utgår från ett “vi” och inte ett “vi och dom”. 

Han informerade om att projektet med den portugisiska gruppen som pågått i två år kommer att avslutas i januari 2021. Projektet har varit ett samarbete med Equmeniakyrkan. Stephen riktade ett stort, varmt tack till Ivani och Johan Ahlberg för deras arbete i gruppen och önskade dem Guds välsignelse när de nu letar vägar vidare. 

På församlingsmötet 24 januari ska församlingen förutom valberedning även besluta om kallande av pastor Esther Kazen. Vill du veta mer om Esther, se bilagans länkar. 

Där ska även beslutas om ny bolagsordning för våra bolag. Förändring är föreslagen bland annat angående antal revisorer och språket behöver överlag moderniseras. 

Stephen avslutade denna punkt med att informera om att styrelsen gett Samuel Borg, Probitas i uppdrag att successivt avveckla församlingens bostadsrätter. 

5 Advent och jul 2020  (Se bilder i bilagan) 
Ulla Marie Gunner informerade om den alternativa julmarknad som blir detta märkliga coronaår. Istället för vår traditionella julmarknad blir det en gåvomarknad där vi säljer julgåvor till förmån för våra vänförsamlingar, Panvel i Indien och N’djili i Kongo Kinshasa. 

På vår hemsida finns information, se “Julgåva”. För denna julklapp behöver du inte stå i kö, inte vänta på att paket ska komma med posten och du är med och gör något stort för andra människor. Var med själv, tipsa andra och gör det möjligt att tillsammans nå målet 140.000 kr. 

Missa inte adventskonserten lördag 28 nov via Youtube, till förmån för insamlingen. Musik varvas med information kring vår mission och vänförsamlingarna. 

Equmeniakyrkans egen insamling sker separat på vissa söndagar. När du ger din gåva, skriv till vilket ändamål den är, så att den kommer dit den ska. 

Ulla Marie tipsade även om “Christmas in Bethlemen”, webbinar den 8 december från Betlehem. 

Jul i Gemenskap kan på grund av corona-restriktionerna inte arrangeras hos oss i år. Däremot kommer vi att vara sambandscentral för den julkasse som istället kommer att packas och delas ut på olika ställen i stan. 

6 Övrigt i coronatid
Ulla Marie Gunner informerade om att vi följer råd och restriktioner allt vi kan. 

– Gudstjänster och konserter sänds via Youtube. 
– Onsdagar har vi webbsänd andakt med ljuständning. Skriv ditt böneämne på hemsidan, så tänds ett ljus för detta. 
– Vi prövar nu även att öppna kyrkan på onsdagar för andakt och ljuständning. 
– Pastor eller diakon är anträffbar varje dag. 
– Håll kontakt med varandra. Ring de du känner, men ring även någon ny. 
– Bed för varandra och för församlingen. 
– Förhoppningen är att kunna öppna igen i mitten av januari. 

Stephen James tackade alla som deltagit genom att titta på informationsmötet och påminde om att maila till styrelsen med kommentarer och frågor. 

Ulla Marie Gunner avslutade med bibelord och bön.  

Anteckningar godkända:
Cathrin Sjöström, församlingssekreterare & Stephen James, församlingsordförande