Rapport från styrelsen 27 augusti 2019

•Den nya styrelsen, som valdes i april 2019, samlades till sitt första möte efter sommaren den 27 augusti. Mötet präglades av diskussioner kring administrativa frågor men också av förberedelser inför nästa församlingsmöte, som hålls den 22 september.

•Immanuel 2.0, projektet som kan komma att ligga till grund för församlingens långsiktiga satsningar framåt, går nu in i sitt första skede: analysskedet. Genom intervjuer och samtal med människor i och utanför församlingen lägger en analysgrupp örat mot marken och lyssnar in och drar slutsatser av de här samtalen.

•Gruppen består av Claes Jonsson, Erik Amnå och Lynda Eneh. När analysfasen är avslutad fattas nya beslut om hur Immanuel 2.0 går vidare.

•I syfte att församlingens kommande budget ska vara en budget i balans har en organisationsöversyn genomförts. Församlingen är en levande mekanism, i ständig förändring och med skiftande behov. Detta innebär att vissa förändringar som innebär en omstrukturering inom barn- och ungdomsarbetet, en ekonomisk besparing på städkostnader, vaktmästeri och externa web tjänster nu görs.Samtliga åtgärder effektueras inte senare än i samband med årsskiftet och ska leda till en budget i balans.

•Equmeniakyrkan nationellt ber alla sina församlingar om kommentarer, tankar och förslag kring frågan om kyrkoledarskapet. På kyrkokonferensen 2020 är samtliga tre kyrkoledare föremål för val/omval. Lasse Svensson har ställt sig till förfogande för ännu en fyraårsperiod, medan Olle Alkholm och Sofia Camnerin inte ställer upp för omval. Equmeniakyrkan vill ha församlingarnas reaktioner, både på ledningsstruktur och eventuella namnförslag, före den första oktober. Frågan kommer att läggas fram vid församlingsmötet den 22 september.

•Sedan Claes Göran Ydrefors avslutade sin tjänst finns ingen vice föreståndare i församlingen. En sådan behövs, framför allt internt när föreståndare är frånvarande av olika anledningar. Ulla Marie Gunner föreslog Chris Peterson och styrelsen beslutade att föra fram hans namn till församlingen den 22 september.

•Musiken är en stor och viktig del av Immanuelskyrkans verksamhet. Musiken kostar också en signifikant summa pengar genom höga arvodeskostnader, kulturnatten etc. Detta utan att musiken är ett uttalat prioriterat område. Styrelsen har fångat upp samtal i församlingen kring detta och konstaterar att det är viktigt att veta vad vi verkligen vill och efterlyser den diskussionen i en bred bas. Styrelsen beslutade att föra med den här frågan in i arbetet med nästa verksamhetsplan och då samtidigt väcka nytt liv i den förträffliga musikutredning, som gjordes för ett par år sedan.

•Nästa församlingsmöte hålls den 22 september
Många viktiga punkter kommer att avhandlas. T ex Kyrkokonferensens val av ny kyrkoledning, Församlingens verksamhetsplan, projektet Immanuel 2.0. val av valberedning, läget för offrandet i församlingen, val av vice föreståndare…
Viktigt att många finns med och beslutar om strategiska framtidsfrågor.

•Församlingens årsmöte kommer nästa år att hållas den 26 april 2020.

•Församlingen har med stor tacksamhet tagit emot ett testamente på SEK 450 000 .
Pengarna kommer, i enlighet med testamentet, att gå till mission i Kongo.

•Tillsättning av ny verksamhetsledare för svenska gemenskapen pågår. Processen går vidare och styrelsen återkommer till församlingen när det finns ny information att förmedla. Marco Helles har börjat ett tillfälligt uppdrag där han stöttar svensk verksamhet på deltidsbas fram till årsskiftet.

•Både kommunikations- och insamlingsutskottet, ekonomiutskottet och administrativ chef konstaterar att offrandet släpar efter med dryga SEK 100 000. Detta har främst sin rot i den svenska gemenskapen. Under hösten tar vi alltså nya tag med insamlingar till arbetet bland barn och unga, kyrkoavgiften, till vår församlings stora diakonala verksamhet och allt annat arbete som vi tillsammans har tagit ansvar för.