Rapport från styrelsen 21 november 2019

• Församlingens styrelse har tidigare tillsatt en nomineringskommitté för att arbeta fram förslag på kandidater till bolagssfärens styrelser. I denna ingår Peter Dobers, Birgitta Almhed, Ingvar Kvaernes och Dan Svanell. Nomineringskommittén var nu inbjuden till styrelsemötet för att diskutera kring detta viktiga arbete.

Rutinerna fungerar så att församlingsstyrelsen utser styrelse till Probitas och att Probitas sedan utser dotterbolagens styrelser. Nomineringskommittén ser nu en fördel av att ta ett helhetsgrepp kring den här frågan och rapporterar vid nästa styrelsemöte, den 12 december, om detta över huvud taget är möjligt, sett ur gällande regelverk.

• Mötets huvudfråga var budget för kommande verksamhetsår, 2020. Mats Engen, administrativ chef, presenterade förslag till ”En budget i balans”, vilket var det uppdrag styrelsen givit. Förslaget är genomgånget i Ekonomiutskottet och budgetbalansen uppnådd.

Budgetförslaget diskuterades ingående och inför budgetbeslut i kommande sammanträde, den 12 december, önskar styrelsen ytterligare information som knyter verksamheten till budgeten.

• Emma Darelid informerade om den referensgrupp som finns i gudstjänstgruppen ”153”. Formellt hör ”153” till den svenska verksamheten, men referensgruppen fungerar likt ett informellt verksamhetsråd. Man möts ett par gånger per termin och diskuterar de behov som finns i ”153”, man diskuterar andlig fördjupning och utveckling. Framtida utveckling av ”153” och av den svenska verksamheten i sin helhet diskuterades och styrelsen beslutade att diskutera frågan vidare i decembermötet.

• Nulägesrapport angående svensk verksamhetsledare. Sedan Claes-Göran Ydrefors slutade sin tjänst i församlingen har vi sökt svensk verksamhetsledare. Ännu är inte styrelsen i mål med den här frågan. Glädjande är dock att vi skymtar en lösning som förhoppningsvis kan föreläggas församlingen inom en snar framtid.

• Eftersom tiden för styrelsemötet nu var rejält sen ströks samtliga rapporter från dagens agenda. Mötet avslutades med en god känsla av att flera stora frågor landat väl.

• Nästa styrelsemöte äger rum den 12 december. Nästa församlingsmöte den 2 februari 2020.