Rapport från styrelsen 21 mars 2019

• Revisor Jonas Grahn besökte sammanträdet. Han berättade om revisorernas sätt att arbeta och att de inte ser några stora avvikelser i årets revision. Revisorerna anser att den ger en rättvisande bild, både av församlingens ekonomi och gällande rutiner.

• Mats Engen rapporterade om ett bra år för koncernen Immanuel. Årsredovisningen godkändes och lades till handlingarna.

• Församlingens förvaltningsberättelse ska innehålla väsentliga händelser under det gångna året. Den ska, på ett brett sätt, beskriva församlingens verksamhet i både text och siffror. Årets förvaltningsberättelse korresponderar till stora delar med verksamhetsplanen och beskriver hur prioriterade verksamhetsområden har hanterats. Detta, tillsammans med vissa större händelser i verksamheten. Styrelsen fann detta vara en god beskrivning och den lades till handlingarna för att också kunna delas ut till intresserade, exempelvis vid årsmötet.

• Församlingens styrelse ska, i nuvarande läge, utse tre representanter att representera ägaren i Probitas styrelse. I dagens sammanträde föreslogs och valdes Hans-Olof Hagén, Mats Bernö och Roelof Hansman.

Vidare valdes till Probitas styrelse Sven Mannervik, Erik Berglund, Claes Ericsson, Bo Ingemarson, David Nilsson och Karin Sandström.

• Val skedde också till IFABs, Immanuelskyrkans Förvaltnings AB, styrelse. Här valdes Sven Mannervik, Mats Bernö, Anders Claesson, Göran Johansson och Hans-Olof Hagén.

• Till lekmannarevisor i Probitas valdes Kjell Walfridsson.

• Probitas årsstämma hålls i Immanuelskyrkan den 25 april. Som ägarrepresentant till denna stämma valdes församlingsstyrelsens ordförande Stephen James.

• Inga motioner har inkommit till årsstämman. Styrelsen diskuterade hur det är möjligt att stimulera samtal om viktiga frågor i församlingen. En utgångspunkt för detta kan bli den rapport från Demokratigruppen, som Ulla Marie Gunner kommer att presentera vid styrelsens majmöte.

• Ulla Marie Gunner rapporterade om ett första möte hållits med den nya och utökade ledningsgruppen. Denna består av församlingsföreståndare, administrativ chef, ledande pastorer i de olika språkgrupperna, chef för fastighet och service samt samordnare av arbetet med barn och unga. Så ser ledningsgruppen ut just nu, men UMG betonade att man söker sig fram för att hitta effektiva, hållbara former i detta arbete.

• Claes Jonsson gav en lägesrapport över ”Immanuel 2.0”. Ett projekt, ännu på idéstadiet, om hur Immanuel ska nå ut till nya grupper och bli en förnyad, relevant storstadskyrka i city.
Beslutades att ta fram en projektplan för ett grundligt analysarbete samt för organisation och budget innan vidare beslut fattas om att verkställa projektet.

• Styrelsen bjöd in ordföranden för det svenska verksamhetsrådet till sitt möte i februari. Råden är viktiga aktörer i församlingens liv och nära kontakt och samarbete mellan styrelse och råd är väsentligt för församlingens utveckling.
I dagens möte beslutade styrelsen att inbjuda ordföranden för internationella gruppens verksamhetsråd till sitt majmöte och koreanska verksamhetsrådets ordförande till styrelsemötet i juni.

• Rapporter:

Equmenia: fokuserar på scoutarbete och arbetar med medlemsvärvning. Under våren kommer tre scouttillfällen att anordnas.

Kommunikations- och insamlingsutskott: den 3 april besöker utskottet det svenska verksamhetsrådet för att informera om arbetet i utskottet och söka samordna idéer och tankar. Det pågår en diskussion i utskottet om hur offrandet kan återkopplas till församlingens alla givare. Detta tror vi är en nyckel till ökat givande och engagemang.

Församlingsföreståndare: UMG arbetar med en rapport till församlingens årsmöte den 28 april där fokus läggs på de verksamhetsplanens fyra prioriterade verksamhetsområden. Rapporten är under bearbetning och kommer att ge församlingen en bred bild av vad som sker inom de olika områdena.

Marco Helles kommer att ha en fotoutställning i kyrkan, med vernissage den 7 april.

• Kommande möten:

Den 7 april, efter förmiddagens gudstjänster, intervjuas styrelsekandidater.
Dessutom kommer det att finnas stationer att besöka kring årsredovisning och verksamhetsplan.
Årsmötet äger rum den 28 april och nästa styrelsemöte är det konstituerande möte som hålls direkt efter årsmötet.