Rapport från styrelsen 12 december 2019

• ”Immanuel 2.0” är ett pågående projekt som har med församlingens framtid att göra. Var ska/kan/vill vi befinna oss om fem år, om tio år? Hur svarar församlingen på rop om förändring, på att nå ”nya människor”? Vad är församlingen beredd att ge upp för att ge plats åt det nya, det som kan komma att prägla morgondagens kyrka?

Styrelsen har tidigare beslutat att genomföra en förstudie, i form av intervjuer med fokusgrupper. Vissa av dessa är redan genomförda, andra står på tur. Projektledare är Erik Amnå.
Erik Amnå var inbjuden till styrelsen för att informera om var projektet står idag. Och han kommer tillbaka när intervjuerna slutförts, projektets ledningsgrupp har mötts och tillhörande analyser är klara.

• Styrelsen beslutade om budget för kommande verksamhetsår. Det är, glädjande nog, en budget i balans där intäktssidan, i form av gåvor och kollekter, väntas öka från 4,7 mkr till 4,9 mkr.

• Församlingen har under ca ett års tid sökt svensk verksamhetsledare, sedan Claes-Göran Ydrefors gått i pension. Ulla Marie Gunner har tidigare förklarat sig villig att dela sin tjänst som församlingsföreståndare med tjänsten som svensk verksamhetsledare. Styrelsen har ställt sig bakom detta och bad Ulla Marie att, i detta möte, redogöra för hur arbetet ska genomföras. Vilka uppgifter måste prioriteras ned eller lämnas, vilket behov kommer att finnas av administrativt och annat stöd och vad är hennes vision för den svenska verksamheten? 
Efter att Ulla Marie redogjort för detta beslutade styrelsen att stödja Ulla Marie i den förändrade tjänsten, där hon blir både församlingsföreståndare och svensk verksamhetsledare.

• Styrelsen diskuterade församlingsmötenas roll och funktion. Det finns ett arbete att göra med det faktum att dessa möten inte speglar församlingen. Vad vill styrelsen föra dialog med församlingen om? En möjlighet att upprätthålla församlingens demokratigrund, att säkerställa att alla röster blir hörda. Hur utvecklar vi representativitet?
Den här frågan kommer att aktualiseras på nytt, i vårens församlingsmöten och i styrelsens arbete.

• Hela 38 procent av församlingens medlemmar är nu anslutna till Kyrkoavgiften. Ett bra resultat som vi tror kan förbättras ytterligare.

• Arbetet med nya hemsidan har stött på patrull. Men ett intensivt arbete läggs ner på att slutföra projektet och att, fram till dess, kunna utnyttja den gamla hemsidan så långt det är möjligt.

• Tobias Frelin har sagt upp sig från sin pastorstjänst i församlingen. Annonsering efter ny pastor i den svenska språkgruppen är redan igång.